Informacja o przetwarzaniu danych 

 
 

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Gmina Miasto Ustka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zbiorach danych wynikających z obowiązku ich prowadzenia na mocy przepisów prawa.

Administratorem Danych jest: Gmina Miasto Ustka z siedzibą - Urząd Miasta Ustka,76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych  – którym u Administratora jest Przemysław Chojnowski za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.ustka.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach danych przetwarzanych przez Gminę Miasto Ustka jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji .

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

 

Liczba odwiedzin : 754
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Wieczorek
Czas wytworzenia: 2018-05-25 07:47:51
Czas publikacji: 2018-05-25 11:43:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak