Inne oferty pracy 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz  Miasta  Ustka

przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy

przewiduje organizację staży dla osób bezrobotnych

w Urzędzie Miasta Ustka 

Przewidywana liczba miejsc: 4

Oferowane stanowiska: pracownik obsługi biurowej

Wymagania: wykształcenie co najmniej średnie

Termin rozpoczęcia stażu:  marzec 2018 r. 

            Do odbycia stażu mogą zostać skierowane tylko osoby bezrobotne, zarejestrowane w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  i spełniające wymogi ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 16 marca 2018 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Ustka,  ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, w sali konferencyjnej nr 101.   

Ustka, dnia 2 marca  2018  r.                                 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie

 

 

Burmistrz Miasta Ustka
ogłasza konkurs na stanowisko

PODINSPEKTORA
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych  

zatrudnienie na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w pracy

w Urzędzie Miasta Ustka
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka 

oferta pracy z dnia 25.11.2016 r.

 

1. Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie średnie i co najmniej 3 lata pracy lub wyższe.

2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy  samorządowej,
 • wiedza z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • biegła umiejętność obsługi komputera,
 • kreatywność, komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista. 

3. Zakres  zadań:

Realizacja najważniejszych zadań z zakresu:

1)     ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a w szczególności czynności związane z Centralną Ewidencją i Informacją  o Działalności Gospodarczej,
2)     ustawy o usługach turystycznych  w szczególności prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi  hotelarskie oraz prowadzenie ewidencji pól biwakowych,
3)     spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,
4)     udzielania pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych zgodnie z przepisami ustawy o zbiorkach publicznych,
5)     prowadzenia ewidencji środków trwałych. 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w siedzibie Urzędu Miasta Ustka. Budynek parterowy, ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Zatrudnienie na czas określony, w celu zastępstwa na czas nieobecności w pracy pracownika w Wydziale SOA, w pełnym wymiarze czasu pracy.  

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu październiku 2016 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
            1) list motywacyjny,
            2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
            3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
            4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku            pozostawania w stosunku pracy,
            5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,
            6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
            7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
            8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
            9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „ Konkurs – podinspektor Wydz. SOA " w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 16 grudnia 2016 r.  Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku konkursu. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154309.

 ---------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz  Miasta  Ustka

przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy

przewiduje organizację staży w Urzędzie Miasta Ustka 

Przewidywana liczba miejsc:  3

Oferowane stanowiska: pracownik biurowy:

- w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

- w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno – Organizacyjnym

- w Wydziale Finansowym

Wymagania: wykształcenie co najmniej średnie

Termin rozpoczęcia stażu:  sierpień  2016 r. 

            Do odbycia stażu mogą zostać skierowane tylko osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy i spełniające wymogi ustawy o promocji zatrudnienia                i instytucjach rynku pracy.

            Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 - pokoju kadr nr 117, do dnia 29 lipca 2016 r.

 Ustka, dnia 19 lipca 2016  r.

                             

                                      

-------------------------------------------- 

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

 

URZĄD MIASTA USTKA

Burmistrz Miasta Ustka 

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka 

 

informuje o unieważnieniu konkursu na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności  w pracy inspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta Ustka, ogłoszonego  w dniu 15 kwietnia 2016 r.,   z przyczyn organizacyjnych.  

Nadesłane dokumenty aplikacyjne na ww. stanowisko można odebrać w siedzibie Urzędu Miasta  Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, pokój nr 117 w godz. 8.00 - 15.30, od poniedziałku do piątku.

Ustka, dnia 19.05.2016 r.

 

----------------------------------------------------

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

URZĄD MIASTA USTKA

Burmistrz Miasta Ustka

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

 informuje o unieważnieniu konkursu na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta Ustka, ogłoszonego w dniu18 kwietnia 2016 r.,  z przyczyn organizacyjnych. 

Nadesłane dokumenty aplikacyjne na ww. stanowisko można odebrać w siedzibie Urzędu Miasta Ustka ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, pokój nr 117 w godz. 8.00 - 15.30, od poniedziałku do piątku.

Ustka, dnia 09 maja 2016 r.

------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Miasta Ustka
ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej

na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w pracy

w Urzędzie Miasta Ustka
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
oferta z dnia 18 kwietnia 2016 r.

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku: architektonicznym, urbanistycznym, budownictwa lądowego lub gospodarki przestrzennej,
 • co najmniej 4-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość prawa budowlanego, znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
 • dobra znajomość obsługi komputera i programów COREL lub innych  podobnych,
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność, kreatywność.

3. Zakres najważniejszych zadań:

 • sporządzanie specyfikacji i umów zgodnie z prawem zamówień publicznych,
 • redagowanie pism stanowiących odpowiedzi na wnioski wpływające do wydziału,
 • załatwianie i opiniowanie wniosków wpływających do wydziału,
 • nadzorowanie zawartych umów,
 • prowadzenie spraw związanych z gminną ewidencją zabytków,
 • procesowania spraw związanych z konkursami.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w siedzibie Urzędu Miasta na II piętrze. Budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Zatrudnienie na czas określony w celu zastępstwa na czas nieobecności w pracy Zastępcy Naczelnika Wydziału GP, w pełnym wymiarze czasu pracy.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu marcu 2016 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia
i posiadane umiejętności,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „ Konkurs na Z-cę Naczelnika Wydz. GP ", w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3,  76-270 Ustka  w terminie do dnia 12 maja 2016 r.  Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku konkursu.  Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154321.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Miasta Ustka
ogłasza konkurs na stanowisko

 Inspektora w Wydziale Gospodarki Przestrzennej

na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w pracy

w Urzędzie Miasta Ustka
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
oferta z dnia 15 kwietnia 2016 r.

 

1. Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 3 lata stażu pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe techniczne o kierunku geografia, architektura urbanistyka,   gospodarka przestrzenna lub inne podobne,
 • doświadczenie w pracy administracyjnej,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu planowania przestrzennego, prawa budowlanego i zamówień publicznych,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych i programów komputerowych,
 • komunikatywność, kreatywność.

3. Zakres najważniejszych zadań:

1)     procedowanie zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym,
2)     sporządzanie postanowień podziałowych,
3)     przygotowywanie projektów uchwał  wraz z uzasadnieniem,
4)     sporządzanie w wersji elektronicznej załączników graficznych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w siedzibie Urzędu Miasta Ustka na II piętrze, budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości, z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony w celu zastępstwa na czas nieobecności  pracownika w pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu marcu 2016 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
            1) list motywacyjny,
            2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
            3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
            4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku             pozostawania w stosunku pracy,
            5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia
            i posiadane umiejętności,
            6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
            7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
            i korzystaniu z pełni praw publicznych,
            8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
            9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów    rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – inspektor Wydz. GP " w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 29 kwietnia 2016 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154321.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Burmistrz  Miasta  Ustka

przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

przewiduje organizację staży

w Urzędzie Miasta Ustka

 

                   Przewidywana liczba miejsc: 4 osoby

                   Oferowane stanowiska: pracownik biurowy

                   Wymagania: wykształcenie co najmniej średnie

                   Termin rozpoczęcia stażu:   kwiecień 2016 r.

 

            Do odbycia stażu mogą zostać skierowane tylko osoby bezrobotne, zarejestrowane w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  i spełniające wymogi ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

            Zainteresowanych  zapraszamy  na  spotkanie,  które  odbędzie  się w dniu 1 kwietnia  2016 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Ustka,  ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, w sali konferencyjnej nr 101.

Ustka, dnia 15 marca 2016  r.          

                             

                                      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Burmistrz Miasta Ustka
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

 

informuje o rozstrzygnięciu konkursu na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej                     w Urzędzie Miasta Ustka. 

 

W wyniku przeprowadzonego konkursu wybrano kandydata, który następnie zrezygnował z propozycji pracy.

 

Do Urzędu Miasta Ustka wpłynęła jedna oferta pracy spełniająca wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej akceptowany kandydat zrezygnował. W związku z brakiem innych ofert, konkurs został zakończony. 

Ustka, dnia 22 stycznia 2016 r.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie

 

Burmistrz Miasta Ustka zatrudni 4 osoby bezrobotne na czas określony, na stanowisku pomocy

administracyjnej w Urzędzie Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

 

Do zadań pracownika należeć będzie doręczanie przesyłek urzędowych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na terenie miasta Ustka.

 1. Przewidywana liczba stanowisk: 4 osoby

 2. Wykształcenie: co najmniej średnie

 3. Termin rozpoczęcia umowy:  po 1 lutego 2016 r.

 4. Czas trwania umowy: umowa o pracę zostanie zawarta na okres 1 miesiąca

 5. Wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 1.850,00 zł

   

Do zatrudnienia preferowane będą tylko osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku, Filia w Ustce. Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się  w dniu 26 stycznia 2016r. o godz. 13.00  w Urzędzie Miasta Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3,  w sali nr 101.

Na spotkanie proszę ze sobą zabrać następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy

 • świadectwo ukończenia szkoły

 • posiadane świadectwa pracy

 

Ustka, dnia  20 stycznia 2016 r.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Burmistrz Miasta Ustka
ogłasza konkurs na zastępstwo za nieobecnego pracownika w pracy na stanowisku

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej
w Urzędzie Miasta Ustka
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

oferta z dnia 18 grudnia 2015 r. 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony – na zastępstwo 

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe techniczne: konstrukcyjno-budowlane, architektoniczne o specjalności inż. budownictwa lądowego / architekt,
 • co najmniej 4-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość prawa budowlanego,
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
 • dobra znajomość obsługi komputera i programów: COREL lub AUTOCAD,
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność, obowiązkowość, kreatywność.

3. Zakres najważniejszych zadań:

 • załatwianie i opiniowanie wniosków wpływających do wydziału,
 • przygotowywanie odpowiedzi na otrzymane pisma,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej dla udzielenia zamówienia publicznego,
 • prace przygotowawcze do sporządzania specyfikacji przetargowych,
 • nadzorowanie zawartych umów,
 • sporządzanie dokumentów i rejestrowanie pism związanych z ochroną zabytków.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w siedzibie Urzędu Miasta na II piętrze. Budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Praca przy monitorze ekranowym. Zatrudnienie na czas określony, na czas nieobecności w pracy Zastępcy Naczelnika  w pełnym wymiarze czasu pracy .

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu listopadzie 2015 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia
i posiadane umiejętności,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „ Konkurs na Z-cę Naczelnika Wydz. GP  – umowa na  zastępstwo",  w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka  w terminie do dnia 8 stycznia 2016 r.  Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku konkursu.  Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154321.

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                     

                                                                                                                                                                                                

Burmistrz  Miasta  Ustka
przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy
przewiduje organizację staży
w Urzędzie Miasta Ustka

Przewidywana liczba miejsc : dla  3 osób
Oferowane stanowiska: pracownik biurowy
Wymagania: wykształcenie co najmniej średnie
Termin rozpoczęcia stażu:  lipiec 2015 r.


            Do odbycia stażu mogą zostać skierowane tylko osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy i spełniające wymogi ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 674 ze zm.).

            Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Ustka,  ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, w sali konferencyjnej nr 101.

Ustka, dnia 17 czerwca 2015  r.         

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                              

                                                                                                                       

Burmistrz Miasta Ustka
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
informuje o wyborze oferty
dotyczącej zatrudnienia na zastępstwo za nieobecnego pracownika
Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracyjno – Organizacyjnych
w Urzędzie Miasta Ustka

Na stanowisko pomocy administracyjnej do ww. wydziału wybrana została
Pani Monika Lewandowska, zamieszkała w Ustce.

Pani Monika Lewandowska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu, posiada odpowiednie doświadczenie i umiejętności niezbędne do samodzielnego wykonywania zadań na stanowisku pomocy administracyjnej w Biurze Obsługi Interesantów.
Ustka, dnia 7 maja 2015 r.

 ----------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Miasta Ustka
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
informuje o ponownym wyborze oferty
 dotyczącej zatrudnienia na zastępstwo za nieobecnego pracownika
Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Ustka 

W związku ze zwolnionym miejscem przez osobę wyłonioną w drodze konkursu ogłoszonego dnia 10 lutego 2015 r. i koniecznością ponownego obsadzenia stanowiska, wybrana została do zatrudnienia kolejna osoba z tego konkursu:

Pani Magdalena Nowakowska, zamieszkała w Bierkowie.
Kandydatka posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe niezbędne do realizowania zadań na stanowisku inspektora w ww. wydziale.
Ustka, dnia 4 maja 2015 r.

------------------------------------------------------------------------------------ 

 Burmistrz Miasta Ustka
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
informuje o wyborze oferty
dotyczącej zatrudnienia na zastępstwo za nieobecnego pracownika
Wydziału Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej w Urzędzie Miasta Ustka

 Na stanowisko inspektora do ww. wydziału wybrana została Pani Aleksandra Oskroba,
zamieszkała w Słupsku.

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz posiada wymagane

doświadczenie i wiedzą w zakresie obejmowanego stanowiska.

 Ustka, dnia 23 kwietnia 2015 r.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Miasta Ustka
informuje o wyborze oferty
dotyczącej zatrudnienia na zastępstwo za nieobecnego pracownika
Wydziału Finansowego w Urzędzie Miasta Ustka.

Na stanowisko podinspektora do ww. wydziału wybrana została Pani Teresa Żywień,
zamieszkała w Przewłoce.

Ustka, dnia 9 kwietnia 2015 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Miasta Ustka
poszukuje kandydata na zastępstwo za nieobecnego pracownika w pracy na stanowisku
POMOCY ADMINISTRACYJNEJ DO BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW
w Urzędzie Miasta Ustka
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
oferta z dnia 8 kwietnia 2015 r.
 

 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 12 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1202) w pełnym wymiarze czasu pracy.

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • doświadczenie w zakresie obsługi interesantów

 • wykształcenie co najmniej średnie

 • co najmniej 3-letni staż pracy

2. Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

 • wysoka kultura osobista

 • komunikatywność, samodzielność

3. Zakres najważniejszych zadań:

 • obsługa administracyjno-techniczna Biura Obsługi Interesantów obejmująca m.in. przyjmowanie podań i wniosków od interesantów, informowanie interesantów o sposobie załatwienia danej sprawy, kierowanie do odpowiednich komórek merytorycznych, wprowadzanie korespondencji do systemu elektronicznego, prowadzenie dziennika korespondencyjnego, wysyłka korespondencji.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Umowa na zastępstwo w Wydz. SOA", w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka w terminie do dnia 24 kwietnia 2015 r. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyborze oferty. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154328, 59 8154309.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Miasta Ustka

poszukuje kandydata  na zastępstwo za nieobecnego pracownika w pracy na stanowisku

INSPEKTORA W WYDZIALE

ROZWOJU LOKALNEGO I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

w Urzędzie Miasta Ustka

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

oferta z dnia 26 marca 2015 r.

 

 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo -  art. 12 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1202) w pełnym wymiarze czasu pracy.  

 

1. Wymagania niezbędne:

 

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

- wykształcenie wyższe,

- co najmniej 3 lata stażu pracy,

- udokumentowane doświadczenie z zakresu rozliczania projektów finansowanych z Unii Europejskiej.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- wiedza na temat realizacji projektów i pozyskiwania funduszy ze środków Unii Europejskiej,             

znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych oraz aktów prawnych dotyczących funduszy strukturalnych,

- dobra znajomość języka angielskiego,

- biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego.

 

3.  Zakres najważniejszych zadań:

1)w zakresie rozwoju lokalnego i pozyskiwania środków zewnętrznych:

 a/ przygotowywanie  wniosków o dofinansowanie zewnętrzne – z Unii Europejskiej, Budżetu Państwa, Województwa Pomorskiego i innych źródeł,

 b/ zarządzanie projektem w fazie przygotowawczej,

 2) w  zakresie rozliczania projektów realizowanych przez Gminę Miasto Ustka:

 a/ prowadzenie bieżącego monitoringu realizacji projektów prowadzonych przy udziale funduszy Unii Europejskiej i innych,

 b/ nadzór nad prawidłową realizacją projektów,

 c/ sporządzanie sprawozdań z prowadzonych projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych,

 d/ sporządzanie wniosków o płatność z funduszy strukturalnych przy udziale innych wydziałów,

 e/ sprawozdawczość okresowa dotycząca sporządzania wniosków o płatność.

3) w zakresie współpracy ze stowarzyszeniami i miastami partnerskimi:

 a/ prowadzenie spraw związanych z kontaktami Gminy Miasto Ustka ze stowarzyszeniami i związkami,

 b/ obsługa współpracy Gminy Miasto Ustka z zagranicą.

 

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny

2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności

6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „ Umowa na zastępstwo w Wydz. RIE ", w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka w terminie do dnia 17  kwietnia 2015 r.  Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyborze oferty.  Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154340, 59 8154309.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Miasta Ustka

przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy

organizuje staże zawodowe

w Urzędzie Miasta Ustka

 

Przewidywana liczba miejsc : dla 4 osób

Oferowane stanowiska: pracownik biurowy, opiekun dziecięcy

Wymagania: wykształcenie co najmniej średnie

Termin rozpoczęcia stażu: 1 kwietnia 2015 r.

 

Do odbycia stażu mogą zostać skierowane tylko osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy i spełniające wymogi ustawy

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 674 ze zm.).

Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 20 marca 2015 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Ustka,

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, w sali konferencyjnej nr 101.

 

Ustka, dnia 11 marca 2015 r.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Miasta Ustka

wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy

oraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce

organizuje

Prace społecznie użyteczne

od 01.04.2015 r. do 30.09.2015 r. dla 10 osób

 

W Pracach społecznie użytecznych mogą wziąć udział osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.

Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie w Urzędzie Miasta Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, w dniu 20 marca 2015 r.,

godz. 13.00, w sali nr 101, tel. kontaktowy: 59 8154-396 , 59 8154309.

 

Ustka, dnia 09 marca 2015 r.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Miasta Ustka

poszukuje kandydata  na zastępstwo za nieobecnego pracownika w pracy na stanowisku

PODINSPEKTORA W WYDZIALE  FINANSOWYM

w Urzędzie Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

oferta z dnia 09 marca 2015r. 

 

 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 12 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1202) w pełnym wymiarze czasu pracy.  

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • doświadczenie zawodowe w zakresie finansów (preferowane w komórkach finansowych samorządu terytorialnego lub podległych jednostkach )
 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej 3-letni staż pracy

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustaw: Ordynacja podatkowa oraz Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • doświadczenie w pracy samorządowej
 • komunikatywność, samodzielność

3.  Zakres najważniejszych zadań:

 • księgowanie dokumentów finansowo-księgowych z zakresu podatku od nieruchomości, środków transportowych, podatku leśnego i rolnego
 • uzgadnianie przypisanych podatnikom należności na podstawie decyzji wymiarowych
 • wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na nieregulowane w terminie należności podatkowe podlegające egzekucji w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • uzgadnianie obrotów miesięcznych analityki  w/w dochodów
 • sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu należności podatkowych
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatku lub stwierdzeniu stanu zaległości podatkowych
 • udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
 • sprawowanie zastępstwa w kasie

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny

2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności

6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „ Umowa na zastępstwo w Wydz. FN", w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka  w terminie do dnia  24 marca 2015 r.  Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyborze oferty. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154367, 59 8154309.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Burmistrz Miasta Ustka

informuje o wyborze oferty dotyczącej zatrudnienia pracownika na zastępstwo za nieobecnego pracownika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Ustka.

Na stanowisko inspektora do ww. wydziału wybrana została Pani Marta Wojcieszek, zamieszkała w Ustce.

 

Ustka, dnia 4 marca 2015 r.                                                                                   Burmistrz Miasta Ustka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Burmistrz Miasta Ustka

informuje o wyborze na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Ustka Pana Grzegorza Mickiewicza, zamieszkałego w Ząbkach.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Miasta Ustka

informuje o wyborze oferty dotyczącej zatrudnienia pracownika na zastępstwo za nieobecnego pracownika Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Ustka

Na stanowisko inspektora do ww. wydziału wybrana została Pani Aleksandra Oskroba, zamieszkała w Słupsku.

 

Ustka, dnia 26 lutego 2015 r.                                                                                   Burmistrz Miasta Ustka

 

 

Załączniki

nabór -podinsp. SOKS 2016.odt

Data: 2016-01-14 11:40:35 Rozmiar: 25.96k Format: .odt Pobierz

Liczba odwiedzin : 9596
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Banasik
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Banasik
Czas wytworzenia: 2015-02-26 14:43:04
Czas publikacji: 2018-03-02 14:23:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak