Rekrutacja w jednostkach podległych 

 

 

INFORMACJA

DYREKTORA ZARZĄDU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ W USTCE 

o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze:

KSIĘGOWY

 

Informuję, że w wyniku zakończenia  naboru ma ww. stanowisko  została wybrana Pani Roma Rosińska, zamieszkała w Słupsku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada doświadczenie  zawodowe, wiedzę oraz umiejętności niezbędne do realizacji zadań na stanowisku objętym naborem.

Ustka, 21.06.2018 r.

                                                        

                                                                                       DYREKTOR ZIM USTKA

                                                                                       /-/mgr inż. Łukasz Krawczyk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMACJA

DYREKTORA ZARZĄDU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ W USTCE

o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze:

INSPEKTOR

 

Na podstawie art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, informuję że  w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.

Uzasadnienie: nie wpłynęła żadna oferta pracy.

 Ustka, 21.06.2018 r.

 

                                                                                       DYREKTOR ZIM USTKA

                                                                                       /-/mgr inż. Łukasz Krawczyk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

KSIĘGOWY

Ogłoszenie z dnia 9 maja 2018 r.

 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne;

4) co najmniej 2-letni staż pracy;

5) umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych;

6) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne

   przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz

   powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów i zagadnień dotyczących gospodarki środkami trwałymi i wyposażenia;

2) doświadczenie w pracy w księgowości;

2) mile widziane doświadczenie w pracy samorządowej;

3) znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości;

4) kreatywność, komunikatywność;

5) samodzielność w podejmowaniu decyzji.

3. Zakres wykonywanych podstawowych zadań:

1) opisywanie i wprowadzanie do systemu informatycznego faktur zakupu;

2) wystawianie faktur sprzedaży oraz obsługa kasy fiskalnej;

3) obsługa kasy jednostki zgodnie z obowiązującą instrukcją kasową;

4)prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;

5) sporządzanie dokumentacji OT ukończonych inwestycji;

5) bieżąca analiza kont analitycznych przypisanych należności i ich windykacja;

6) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na nieregulowane w terminie należności.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Zatrudniony pracownik wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki .

Charakterystyka warunków pracy:

1.     praca siedząca,

2.     wymuszona pozycja ciała,

3.     praca przy monitorze ekranowym,

4.     kontakt z petentami,

5.     zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.

5. Wymagane dokumenty:

1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

2. list motywacyjny,

3. dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o   

   stanie odbytych studiów),

4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na

   język polski przez tłumacza przysięgłego,

5. kwestionariusz osobowy,

6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. oświadczenie o niekaralności,

8. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o

   ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.),

9. w przypadku osoby niepełnosprawnej , kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

6. Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce może w każdym czasie i na

    każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

 

7.    Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie jednostki albo przesłać poczta na adres Urzędu Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka z dopiskiem: „ Nabór ZIM - księgowa ” , w terminie do 23 maja 2018 r. Aplikacje , które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Urzędu Miasta Ustka) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą : „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Ustce zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce. Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postepowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr ZIM.

Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze nie przekraczał 6 %.

Ustka, 09.05.2018 r.                                                       

                                                                   

                                                                          DYREKTOR ZIM

                                                                                                                                                        /-/ mgr inż. Łukasz Krawczyk

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

INSPEKTOR

Ogłoszenie z dnia 9 maja 2018 r.

 

1.  Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw,

    jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa

    wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej

    Polskiej;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) wykształcenie wyższe, inżynierskie w zakresie budownictwa lub inżynierii środowiska;

4) co najmniej 3-letni staż pracy;

5) znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, ustawy o drogach publicznych, ustawy o

   pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego,  ustawy Prawo  

   zamówień publicznych;

6) umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych;

7) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne

   przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz

   powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

1) łatwość komunikacji;

2) mile widziane doświadczenie techniczne w zakresie realizacji inwestycji lub w pracy na

   podobnym stanowisku;

3) umiejętność argumentacji;

4) umiejętność pracy w zespole;

5) odporność na stres.

3. Zakres wykonywanych podstawowych zadań:

1) zlecenie spraw z zakresu dokumentacji budowalnej;

2) przygotowanie niezbędnej dokumentacji przetargowej;

3) zlecanie robót i przygotowywanie umów na roboty inwestycyjne;

4)udział w pracach komisji przetargowej;

5) organizowanie spraw związanych z nadzorem inwestorskim;

6) współdziałanie z organami administracji w zakresie realizacji inwestycji;

7) prowadzenie inwestycji i ich nadzorowanie, przygotowywanie dokumentacji związanej z

    realizowanymi inwestycjami;

8) opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji projektowej;

9) wydawanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego;

10) merytoryczne przygotowanie materiałów do wniosków o przyznanie budżetowych

    środków finansowych dotyczących prowadzonych zadań.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Zatrudniony pracownik wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

Charakterystyka warunków pracy:

1.     praca siedząca,

2.     wymuszona pozycja ciała,

3.     uciążliwość pracy z monitorem ekranowym,

4.     narażenie na stres,

5.     kontakt z petentami,

6.     praca w terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM w Ustce

7.     zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

5. Wymagane dokumenty:

1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

2. list motywacyjny,

3. dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie ( kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o   

   stanie odbytych studiów),

4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na

   język polski przez tłumacza przysięgłego,

5. kwestionariusz osobowy,

6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. oświadczenie o niekaralności,

8. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o

   ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.),

9. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

6. Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce może w każdym czasie i na

    każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie jednostki albo przesłać poczta na adres Urzędu Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka z dopiskiem: „ Nabór na Inspektora ZIM Ustka” , w terminie do 23 maja 2018 r. Aplikacje , które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Urzędu Miasta  Ustka) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 3.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Ustce zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce. Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postepowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr ZIM.

Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze nie przekraczał 6%.

Ustka, 09.05.2018 r.                                                        

                                                                 

                                                                             DYREKTOR ZIM

                                                                                                                                                          /-/ mgr inż. Łukasz Krawczyk

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTCE
ul.Grunwaldzka 35 76-270 Ustka
poszukuje chętnych na stanowisko:

Pracownik zaplecza sportowego - konserwator

oferta z dnia 23 lutego 2018 r.

 

I.    WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność.
4. Wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i 2 lata pracy.

II.   WYMAGANIA DODATKOWE:

1. Prawo jazdy kat.B.
2. Możliwość pracy powyżej 3 metrów.
3. Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność i komunikatywność.
4. Samodzielność w podejmowaniu decyzji.
5. Wysoka kultura osobista.

III.  ZAKRES WYKONYWANYCH PODSTAWOWYCH ZADAŃ:

1. Utrzymanie ładu, porządku i czystości w pomieszczeniach gospodarczych, wiatach, piwnicach,  terenach otwartych, boiskach sportowych, trawnikach, ciągach komunikacyjnych.
2. Naprawa, konserwacja sprzętu sportowego, zabawkarskiego, ogrodzeń i innych będących mieniem OSiR.  
3. Wykonywanie prac remontowych, gospodarczych, agrotechnicznych.
4. Obsługa i organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych organizowanych  przez lub przy współudziale OSiR

IV.  WYMAGANE DOKUMENTY:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) list motywacyjny,
3) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia oraz posiadane umiejętności i uprawnienia,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu styczniu 2018 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ustce nie przekroczył 6%.

VI.    INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

Praca na terenach Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy.

VII.   TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją “ Pracownik zaplecza sportowego- konserwator” w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ustce – Sekretariat przy ul. Grunwaldzkiej 35, 76-270 Ustka,  w terminie do dnia 6 marca 2018 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane ( liczy się data wpływu do OSiR ). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie OSiR Ustka, BIP UM Ustka, a także na tablicy informacyjnej na I piętrze budynku OSiR zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 59 814 47 69  lub 59 814 55 86.

Ustka, dnia 23.02.2018 r.                

                  
     Dyrektor OSiR Ustka
                   Stanisław Podlewski

 


 

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTCE
ul. Grunwaldzka 35 76-270 Ustka
poszukuje chętnych na stanowisko:

Pracownik zaplecza sportowego - animator

oferta z dnia 21 lutego 2018 r.


I.    WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność.
4. Wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i 2 lata pracy.


II.   WYMAGANIA DODATKOWE:

1. Znajomość przepisów z zakresu organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych.
2. Dobra znajomość obsługi komputera, programów Windows i oprogramowania z pakietu Office, Microsoft.
3. Posiadanie tytułu instruktora sportu lub ukończonego kursu animatora sportu albo uprawnień trenera sportowego.
4. Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność i komunikatywność.
5. Samodzielność w podejmowaniu decyzji.
6. Wysoka kultura osobista.

III.  ZAKRES WYKONYWANYCH PODSTAWOWYCH ZADAŃ:

1. Przygotowanie, organizacja, koordynacja i obsługa imprez.
2. Współpraca z organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta Ustka.
3. Obsługa Kompleksu Sportowego “Moje Boisko – ORLIK 2012”.
4.   Wykonywanie prac remontowych i gospodarczych.
5.   Naprawa i konserwacja sprzętu sportowego.

IV.  WYMAGANE DOKUMENTY:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) list motywacyjny,
3) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia oraz posiadane umiejętności i uprawnienia,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu styczniu 2018 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ustce nie przekroczył 6%.

VI.    INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

Praca na terenach Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy.

VII.   TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją “Pracownik zaplecza sportowego- animator” w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ustce – Sekretariat przy ul. Grunwaldzkiej 35 76-270 Ustka, w terminie do dnia 6 marca 2018 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane ( liczy się data wpływu do OSiR ). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie OSiR Ustka, BIP UM Ustka, a także na tablicy informacyjnej na I piętrze budynku OSiR zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 59 814 47 69  lub 59 814 55 86.

Ustka, dnia 21.02.2018 r.

 


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Ustce

76-270 Ustka ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3

Ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze

podinspektora ds. świadczeń pomocy społecznej

 

Oferta Nr 01.2018 z dnia 7 lutego 2018 r.

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 1. Obywatelstwo polskie.
  2.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  3.Niekaralność  za umyślne przestępstwo lub  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4.Wykształcenie wyższe lub średnie i co najmniej 3 letni staż pracy.
  5.Bardzo dobra znajomość obsługi komputera – pakiet Microsoft Office (w tym WORD).
  6.Nieposzlakowana opinia.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. Znajomość przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o pomocy społecznej, KPA.
  2.Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, odporność na stres.
  3.Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność korzystania z przepisów prawa.
  4.Znajomość programu POMOST.

 

 1. Zakres zadań:

 

 1. Sporządzanie decyzji administracyjnych dotyczących zasiłków okresowych i celowych.

 2. Sporządzanie list wypłat dotyczących zasiłków okresowych i celowych.

 3. Zatwierdzanie list wypłat w uzgodnieniu z pracownikami ds. świadczeń i kasjerem.

 4. Sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy społecznej.

 5. Redagowanie i pisanie pism.

 6. Obsługa sekretariatu.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w budynku Urzędu Miasta.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się na najniższej kondygnacji, nie posiada windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w biurze o odpowiedniej szerokości .

 2. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu styczniu 2018 r. w MOPS Ustka nie przekroczył 6%.

 3. Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej.

 2. List motywacyjny.

 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – jak w załączeniu.

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności i uprawnienia.

 5. W przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 ze zm.) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

 7. Oświadczenie kandydata  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 8. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim.

 9. Referencje, opinie lub oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zmianami) z własnoręcznym podpisem.

 

Oferty należy składać z adnotacją  „ Nabór Nr 01.2018 – podinspektor ds. świadczeń pomocy społecznej” w sekretariacie MOPS Ustka ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, w terminie 12 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 19 lutego 2018r.

 

Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Aplikacje, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data wpływu do MOPS Ustka). Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne. O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej  BIP Miasta Ustka – http://bip.um.ustka.pl, na stronie internetowej MOPS Ustka – mops@Ustka.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPS.  Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 59 81 54 390.

 

------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ustce

 o wyniku naboru na wolne stanowisko:

SAMODZIELNY REFERENT DS. PŁAC

w  Szkole Podstawowej nr 1

  ul. Darłowska 18, 76-270 Ustka

 

W wyniku zakończonego naboru na powyższe  stanowisko została wybrana: Pani Aleksandra Sokołowska, zamieszkała w Słupsku.

Uzasadnienie:

Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku samodzielnego referenta ds. płac.

Ustka, dnia 29.12.2017 r. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce o wyniku naboru

na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektor ds. świadczeń z pomocy społecznej, kasa 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 3 

 

Na  podstawie art. 15 ustawy z dnia 12 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 902 ze zm.) informuję, że w wyniku  zakończonego naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Legięć, zamieszkała w Ustce. 

Uzasadnienie: 

Pani Małgorzata Legięć  spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe, predyspozycje oraz doświadczenie w pracy, niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku podinspektora ds. świadczeń z pomocy społecznej, kasa. 

Ustka, dnia 21 grudnia 2017r.

 

 

 

Informacja Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce o wyniku naboru
na wolne stanowisko urzędnicze:
podinspektor ds. świadczeń z pomocy społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 3

  

 

Na  podstawie art. 15 ustawy z dnia 12 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 902 ze zm.) informuję, że w wyniku  zakończonego naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Pilecka-Sawczuk, zamieszkała w Przewłoce. 

Uzasadnienie: 

Pani Anna Pilecka-Sawczuk spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe, predyspozycje oraz doświadczenie w pracy, niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku podinspektora ds. świadczeń z pomocy społecznej.

Ustka, dnia 21 grudnia 2017r.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce, ul. Darłowska 18

ogłasza nabór na stanowisko

samodzielny referent ds. płac

w pełnym wymiarze czasu pracy

Oferta Nr 03.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.

 

1.  Niezbędne wymagania dotyczące kandydatów:

1. Jest obywatelem polskim.

2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

5. Posiada wykształcenie wyższepierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym(preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie, administracja).

6. Posiada co najmniej 2 letni ogólny staż pracy zawodowej.

7. Ponadto:

 • doświadczenie w pracy w dziale finansowym,

 • znajomość zasad rozliczeń wynagrodzeń, zasiłków, przepisów prawa pracy, Karty Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku dochodowego,

 • znajomość obsługi programu Płatnik,

 • znajomość obsługi aplikacji System Informacji Oświatowej (SIO),

 • znajomość obsługi pakietu MS Office.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1. wysoka kultura osobista,

2. umiejętność pracy w zespole,

3. samodzielność w działaniu,

4. bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność,

5. komunikatywność, opanowanie,

6. punktualność, sumienność, rzetelność,

7. gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

3. Przewidywany zakres wykonywanych zadań

1. sporządzanie list wynagrodzeń i innych należności pieniężnych pracowników Szkoły,

2. analizy i kompleksowa sprawozdawczość w zakresie wynagrodzeń,

3. obsługa programu Płatnik - zgłoszenia, wyrejestrowania z ubezpieczeń i rozliczanie składek ZUS,

4. rozliczanie podatku dochodowego,

5. obsługa aplikacji System Informacji Oświatowej (SIO) - wprowadzanie na bieżąco wszystkich danych,

6. rozliczanie PFRON,

7. przygotowywanie dokumentacji emerytalnej/rentowej dla pracowników przechodzących na zaopatrzenie emerytalno-rentowe, 

8. prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - przygotowanie wniosków, list wypłat, prowadzenie kartotek, ewidencja spłat pożyczek.

 

 

4. Warunki pracy:

1. Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 02.01.2018r., na trzymiesięczny okres próbny, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu listopadzie 2017 r. w SP1 Ustka nie przekroczył 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej.

2. List motywacyjny.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – jak w załączeniu.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności i uprawnienia.

5. W przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 ze zm.) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

7. Oświadczenie  kandydata  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim.

9. Referencje, opinie lub oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.                              o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zmianami) z własnoręcznym podpisem.

 

7. Określenie miejsca i terminu składania ofert:

1. Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce, ul. Darłowska 18, pok. 2, w godz. od 7.30 do 15.30, w nieprzekraczającym terminie do  21 grudnia 2017 r. w zaklejonej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz numerem telefonu z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Samodzielny referent ds. płac w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce".

 

8. Inne informacje:

1. Oferta złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

2. Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

3. Wyboru dokona komisja powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce.

4. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP szkoły oraz organu prowadzącego.

5. Oferty kandydatów nie wyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce

     Bogumiła Lenard

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------

 

informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko:

KIEROWNIK GOSPODARCZY
w  Szkole Podstawowej nr 3  
ul. Wróblewskiego 7, 76-270 Ustka

 

W wyniku zakończonego naboru na /w  stanowisko został wybrany:
Pan Marek Krzyżanowski, zamieszkały w Ustce.

Uzasadnienie:
Kandydat spełnił wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie, posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku objętym kierownika gospodarczego w szkole.


Ustka, 07-12-2017r.                                                                     Dyrektor

Elżbieta Mey - Wysocka

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Ustce

76-270 Ustka ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3

Ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze

podinspektora ds. świadczeń pomocy społecznej

Oferta Nr 02.2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.

 

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Niekaralność  za umyślne przestępstwo lub  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Wykształcenie wyższe lub  średnie i co najmniej 3 letni staż pracy.

5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera – pakiet Microsoft Office (w tym WORD).

6. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o pomocy społecznej, KPA.

2. Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, odporność na stres.

3. Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

4. Znajomość programu POMOST.

Zakres zadań:

1. Sporządzanie decyzji administracyjnych dotyczących zasiłków okresowych i celowych.

2. Sporządzanie list wypłat dotyczących zasiłków okresowych i celowych.

3. Zatwierdzanie list wypłat w uzgodnieniu z pracownikami ds. świadczeń i kasjerem.

4. Sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy społecznej.

5. Redagowanie i pisanie pism.

6. Obsługa sekretariatu.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w budynku Urzędu Miasta.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się na najniższej kondygnacji, nie posiada windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w biurze o odpowiedniej szerokości .

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu listopadzie 2017 r. w MOPS Ustka nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej.

2. List motywacyjny.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – jak w załączeniu.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności i uprawnienia.

5. W przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 ze zm.) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

7. Oświadczenie  kandydata  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim.

9. Referencje, opinie lub oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zmianami) z własnoręcznym podpisem.

Oferty należy składać z adnotacją „Nabór Nr 02.2017 – podinspektor ds. świadczeń pomocy społecznej” w sekretariacie MOPS Ustka ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 18 grudnia 2017 r.

Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Aplikacje, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne. O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej  BIP Miasta Ustka – http://bip.um.ustka.pl, na stronie internetowej MOPS Ustka – mops@Ustka.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPS.  Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 59 81 54 390.

                                                                       Kierownik MOPS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Ustce

76-270 Ustka ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3

Ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze

podinspektora ds. świadczeń z pomocy społecznej,  kasa

Oferta Nr 01.2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Niekaralność  za umyślne przestępstwo lub  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Wykształcenie wyższe lub średnie i co najmniej 3 letni staż pracy.

5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera – pakiet Microsoft Office (w tym WORD), program POMOST.

6. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o pomocy społecznej, KPA.

2. Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, odporność na stres.

3. Umiejętność  logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

4. Znajomość programu POMOST.

Zakres zadań:  

1. Obsługa kasy – wypłaty zasiłków.

2. Sporządzanie raportów kasowych.

3. Pobieranie gotówki z banku oraz dokonywanie wypłat zgodnie ze sporządzonymi listami wypłat.

4. Rozliczanie druków ścisłego zarachowania.

5. Sporządzanie decyzji administracyjnych dotyczących zasiłków stałych , umieszczania w Domach Pomocy Społecznej i o odpłatności za pobyt  umieszczonego w Domu Pomocy Społecznej.

6. Sporządzanie list wypłat dotyczących zasiłków stałych.

7. Zatwierdzanie list wypłat zasiłków stałych.

8. Sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy społecznej.

9. Redagowanie i pisanie pism.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w budynku Urzędu Miasta.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się na najniższej kondygnacji, nie posiada windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w biurze o odpowiedniej szerokości .

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu listopadzie 2017 r. w MOPS Ustka nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej.

2. List motywacyjny.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – jak w załączeniu.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności i uprawnienia.

5. W przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

7. Oświadczenie  kandydata  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim.

9. Referencje, opinie lub oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zmianami) z własnoręcznym podpisem.

Oferty należy składać z adnotacją  „ Nabór Nr 01.2017 – podinspektor ds. świadczeń pomocy społecznej, kasa” w sekretariacie MOPS Ustka ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 18 grudnia 2017 r.

Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Aplikacje, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne. O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej  BIP Miasta Ustka – http://bip.um.ustka.pl, na stronie internetowej mops@ustka.pl  oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPS.  Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 59 81 54 390.            

                                                                                                                                         Kierownik MOPS

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce, ul. Wróblewskiego 7

ogłasza nabór

na stanowisko kierownika gospodarczego

w pełnym wymiarze czasu pracy

1.  Niezbędne wymagania dotyczące kandydatów:

Kierownikiem gospodarczym może być osoba, która zgodnie z art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych oraz art. 45 ust. 2 ustawy o finansach publicznych:
1.    jest obywatelem polskim,
2.    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3.    nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
4.    posiada wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki : administracja, ekonomia lub zarządzanie),
5.    posiada co najmniej dwuletni staż pracy,
6.    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierownika gospodarczego,
7.    ponadto posiada: ukończony kurs z zakresu pozyskiwania  funduszy unijnych, biegłą znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel), swobodną umiejętność obsługi urządzeń biurowych, łatwość w redagowaniu pism urzędowych, dobrą znajomość  zagadnień prawa oświatowego, znajomość ustawy Prawo Budowlane, ustawy o zamówieniach publicznych, o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, znajomość zagadnień kadrowych i prawa pracy, przepisów BHP i p.poż., ustawy o ochronie danych osobowych  oraz umiejętność praktycznego ich stosowania w praktyce.

2. Wymagania dodatkowe:

1.    wysoka kultura osobista;
2.    umiejętność pracy w zespole;
3.    bardzo dobra organizacja pracy, dyspozycyjność;
4.    komunikatywność, opanowanie, zdolności negocjacyjne;
5.    punktualność, sumienność, rzetelność;
6.    gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

3. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

1.    Administrowanie szkołą:
a)    zapewnienie sprawności techniczno- eksploatacyjnej, sprzętu, budynku i urządzeń terenowych (remonty, naprawy,  przeglądy techniczne) oraz prawidłowa  organizacja zabezpieczenia majątku szkolnego;
b)    dbanie o sprzęt przeciwpożarowy,  o stan sanitarny oraz  estetykę obiektu i terenu wokół niego,
c)    organizowanie i przeprowadzanie okresowych kontroli obiektów budowlanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
d)    prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego;
e)    aktualizowanie danych do SIO;
f)    przygotowanie umów najmu oraz na usługi i zakupy,  prowadzenie ich rejestru.

2.    Prowadzenie spraw związanych z finansami i rachunkowością:
a)    opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycji i remontów;
b)    uczestniczenie w przygotowywaniu projektu planów finansowych;
c)    opisywanie rachunków i faktur oraz sprawdzanie ich pod względem merytorycznym, księgowości i celowości oraz zamówieniami publicznymi;
d)    inwentaryzacja i oznakowanie sprzętu szkolnego, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, protokolarne przekazywanie sprzętu, materiałów i pomocy dydaktycznych, programów komputerowych wraz z licencjami;
e)    organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej;
f)    pozyskiwanie środków zewnętrznych dla szkoły;
g)    prowadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi;
h)    sporządzanie sprawozdań  oraz archiwizacja dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań.

3.    Zarządzanie pracownikami:
a)    kierowanie zespołem pracowników obsługi – określenie zadań i odpowiedzialności tych pracowników w formie zakresów czynności, tworzenie im warunków pracy oraz zapewnienie bhp, pełnienie nadzoru nad podległym personelem;
b)    prowadzenie  szkoleń stanowiskowych w dziedzinie BHP dla pracowników.

4. Warunki pracy:

1.    Praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, kontakt z klientem zewnętrznym.
2.    Zatrudnienie  w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 15 grudnia 2017r. na trzymiesięczny okres próbny,  następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.

5. Wymagane dokumenty:

1.    List motywacyjny i CV;
2.    Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje i odpowiedni staż  pracy;
3.    Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
4.    Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
5.    Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z  29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn. zm.) na potrzeby związane z procesem rekrutacji.

6.    Określenie  miejsca i terminu składania ofert:

1.    Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce, ul. Wróblewskiego 7, pok. 101,  w godzinach od 9.00 do 14.00,  w nieprzekraczalnym terminie do 24   listopada 2017r., w zaklejonej  kopercie opisanej  imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz  numerem  telefonu  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownicze – Kierownik Gospodarczy w Szkole Podstawowej nr  3 w Ustce”.

7. Inne informacje:

1.    Oferta złożona po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
2.    Kandydaci o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie. Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
3.    Wyboru dokona komisja powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce.
4.    informacja o wyniku wyboru zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły w Biuletynie Informacji Publicznej.
5.    Oferty kandydatów nie wyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

                                                                                                                   Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce
                                                                                                                               Elżbieta Mey – Wysocka
Ustka, 14-11-2017r.


 

Informacja Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Ustce

 o wyniku naboru
na wolne stanowisko urzędnicze:
Specjalista

w Dziale Organizacji Imprez

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce, ul.Grunwaldzka 35, 76-270 Ustka
dot. oferty z dnia 29 września 2017 r.

 

            W związku z zakończonym konkursem na stanowisko Specjalisty w Dziale Organizacji Imprez Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce informuje o braku ofert spełniających wymagania formalne.

 

Ustka, dnia 13.10.2017 r.

 


 

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W USTCE

ul.Grunwaldzka 35 76-270 Ustka

DYREKTOR

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

SPECJALISTA

w Dziale Organizacji Imprez

oferta z dnia 29 września 2017 r.

 

 

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE :

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Wykształcenie wyższe i co najmniej 4 lata pracy, w tym 2 lata pracy na stanowisku związanym z organizacją imprez sportowych lub rekreacyjnych.

 5. Nieposzlakowana opinia.

 

II. WYMAGANIA DODATKOWE :

 1. Posiadanie ukończonego kursu animatora sportu lub uprawnień trenera sportowego.

 2. Znajomość przepisów z zakresu organizacji imprez masowych, sportowych i rekreacyjnych.

 3. Dobra znajomość obsługi komputera, programów Windows i oprogramowania z pakietu Office, Microsoft.

 4. Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność i komunikatywność.

 5. Samodzielność w podejmowaniu decyzji.

 6. Wysoka kultura osobista.

 7. Dodatkowym atutem będzie przedstawienie przez kandydata programu działań sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie miasta z wykorzystaniem istniejących obiektów sportowych.

III. ZAKRES WYKONYWANYCH PODSTAWOWYCH ZADAŃ :

 1. Przygotowanie, organizacja, koordynacja i obsługa imprez.

 2. Planowanie i opracowanie rocznego kalendarza imprez.

 3. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem imprez obsługiwanych i organizowanych przez OSiR.

 4. Współpraca z organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta Ustka.

 5. Prowadzenie strony internetowej OSiR – www.osir.ustka.pl, bieżące przekazywanie materiałów informacyjnych z działalności OSiR dla operatora sieci internetowej przy UM Ustka.

 6. Przygotowywanie kalkulacji organizowanych imprez.

 7. Pozyskiwanie sponsorów na imprezy sportowo-rekreacyjne.

 8. Organizacja imprez masowych.

 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY :

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 2. list motywacyjny,

 3. CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,

 4. dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia oraz posiadane umiejętności i uprawnienia,

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 9. referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH :Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu 2017 r. w środku Sportu i Rekreacji w Ustce nie przekroczył 6%.

 

VI. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU :

Praca w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji na II piętrze. Budynek biurowy bez windy Zatrudnienie na czas określony od stycznia 2018 roku z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy obsłudze monitora ekranowego w Dziale Organizacji Imprez.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją “ Specjalista w Dziale Organizacji Imprez” w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ustce – Sekretariat przy ul. Grunwaldzkiej 35 76-270 Ustka, w terminie do dnia 9 października 2017 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane ( liczy się data wpływu do OSiR ). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie OSiR Ustka, BIP UM Ustka, a także na tablicy informacyjnej na I piętrze budynku OSiR zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 0-59 814 47 69 lub 0-59 814 55 86.

 

Ustka, dnia 29.09.2017 r.


 

Informacja Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Ustce

 o wyniku naboru
na wolne stanowisko urzędnicze:
Specjalista

w Dziale Organizacji Imprez

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce, ul.Grunwaldzka 35, 76-270 Ustka
dot. oferty z dnia 14 września 2017 r.

 

            W związku z zakończonym konkursem na stanowisko Specjalisty w Dziale Organizacji Imprez Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce informuje o braku ofert spełniających wymagania formalne.

 

Ustka, dnia 29.09.2017 r.OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W USTCE
ul.Grunwaldzka 35 76-270 Ustka
DYREKTOR
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR
w Dziale Organizacji Imprez
oferta z dnia 14 września 2017 r.


I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Wykształcenie wyższe i 2 lata pracy lub średnie i 4 lata pracy.
5. Nieposzlakowana opinia.

II. WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Znajomość przepisów z zakresu organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych.
2. Dobra znajomość obsługi komputera, programów Windows i oprogramowania z pakietu Office, Microsoft.
3. Posiadanie ukończonego kursu animatora sportu lub uprawnień trenera sportowego.
4. Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność i komunikatywność.
5. Samodzielność w podejmowaniu decyzji.
6. Dodatkowym atutem będzie przedstawienie przez kandydata programu działań sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie Kompleksu Sportowego “Moje Boisko - ORLIK 2012”.
7. Wysoka kultura osobista.

III. ZAKRES WYKONYWANYCH PODSTAWOWYCH ZADAŃ:
1. Przygotowanie, organizacja, koordynacja i obsługa imprez.
2. Planowanie rocznego kalendarza imprez.
3. Współpraca z organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta Ustka.
4. Prowadzenie strony internetowej OSiR – www.osir.ustka.pl, bieżące przekazywanie materiałów informacyjnych z działalności OSiR dla operatora sieci internetowej przy UM Ustka.
5. Obsługa Kompleksu Sportowego “Moje Boisko – ORLIK 2012”.
6. Pozyskiwanie sponsorów na imprezy sportowo-rekreacyjne.

IV.  WYMAGANE DOKUMENTY:
1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2. list motywacyjny,
3. CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
4. dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia oraz posiadane umiejętności i uprawnienia,
6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9. referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:   
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu 2017 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ustce nie przekroczył 6%.

VI. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:
Praca w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji na II piętrze. Budynek biurowy bez windy Zatrudnienie na czas określony od stycznia 2018 roku z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy obsłudze monitora ekranowego w Dziale Organizacji Imprez.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Oferty należy składać w kopercie z adnotacją “Inspektor w Dziale Organizacji Imprez” w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ustce – Sekretariat przy ul. Grunwaldzkiej 35 76-270 Ustka,  w terminie do dnia 25 września 2017 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane ( liczy się data wpływu do OSiR ). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie OSiR Ustka, BIP UM Ustka, a także na tablicy informacyjnej na I piętrze budynku OSiR zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 0-59 814 47 69  lub 0-59 814 55 86.

Ustka, dnia 14.09.2017 r.OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W USTCE

ul. Grunwaldzka 35, 76-270 Ustka
DYREKTOR
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
SPECJALISTA
w Dziale Organizacji Imprez
oferta z dnia 14 września 2017 r.I.  WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Wykształcenie wyższe o kierunku turystyka i rekreacja lub wychowanie fizyczne i co najmniej 4 lata pracy, w tym 2 lata pracy na stanowisku związanym z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych.
5. Nieposzlakowana opinia.

II. WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Znajomość przepisów z zakresu organizacji imprez masowych, sportowych i rekreacyjnych.
2. Dobra znajomość obsługi komputera, programów Windows i oprogramowania z pakietu Office, Microsoft.
3. Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność i komunikatywność.
4. Samodzielność w podejmowaniu decyzji.
5. Wysoka kultura osobista.
6. Dodatkowym atutem będzie przedstawienie przez kandydata programu działań sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie miasta z wykorzystaniem istniejących obiektów sportowych.

III. ZAKRES WYKONYWANYCH PODSTAWOWYCH ZADAŃ:
1. Przygotowanie, organizacja, koordynacja i obsługa imprez.
2. Planowanie i opracowanie rocznego kalendarza imprez.
3. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem imprez obsługiwanych i organizowanych przez OSiR.
4. Współpraca z organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta Ustka.
5. Prowadzenie strony internetowej OSiR – www.osir.ustka.pl, bieżące przekazywanie materiałów informacyjnych z działalności OSiR dla operatora sieci internetowej przy UM Ustka.
6. Przygotowywanie kalkulacji organizowanych imprez.
7. Pozyskiwanie sponsorów na imprezy sportowo-rekreacyjne.
8. Organizacja imprez masowych.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) list motywacyjny,
3) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia oraz posiadane umiejętności i uprawnienia,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu 2017 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ustce nie przekroczył 6%.

VI. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:
Praca w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji na II piętrze. Budynek biurowy bez windy Zatrudnienie na czas określony od stycznia 2018 roku z możliwością przedłużenia,  w pełnym wymiarze czasu pracy, przy obsłudze monitora ekranowego w Dziale Organizacji Imprez.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Oferty należy składać w kopercie z adnotacją “Specjalista w Dziale Organizacji Imprez” w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ustce – Sekretariat przy ul. Grunwaldzkiej 35 76-270 Ustka,  w terminie do dnia 25 września 2017 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane ( liczy się data wpływu do OSiR ). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie OSiR Ustka, BIP UM Ustka, a także na tablicy informacyjnej na I piętrze budynku OSiR zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 0-59 814 47 69  lub 0-59 814 55 86.

Ustka, dnia 14.09.2017 r.

 


 

                                                                                         Ustka, dnia 29 sierpnia 2017 r. 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W ZARZĄDZIE INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ W USTCE
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

NA STANOWISKO: 

Inspektor nadzoru inwestorskiego

 

Informuję, że w wyniku zakończenia  naboru ma ww. stanowisko  został wybrany Pan Jarosław Reut, zamieszkały w Słupsku. 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

 

Kandydat spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada doświadczenie  zawodowe, wiedzę oraz umiejętności niezbędne do realizacji zadań na stanowisku objętym naborem.
                                                                                                                                                                    Dyrektor ZIM w Ustce

 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
02/ZIM/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. 

Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

w wymiarze ¼ etatu 

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 3
76-270 Ustka 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY  

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY ELEKTRYCZNEJ  

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony 6  miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas  nieokreślony.

 

 1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe- techniczne;
4)posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania i nadzoru robót w branży elektrycznej;
5) conajmniej 4-letnistażpracy;
6) znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, Prawo Energetyczne,  ustawy o drogach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych;
7) umiejętność obsługi komputera, systemów informatycznych;
8) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią. 

2.
Wymagania dodatkowe:

 1. łatwość komunikacji;

 2. mile widziane doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji projektowej w branży elektrycznej;
 3. mile widziane doświadczenie w pracy w roli inwestora lub inżyniera kontraktu przy dużych projektach elektrycznych;
 4. umiejętność argumentacji;
 5. umiejętność pracy w zespole;
 6. odporność na stres. 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku w szczególności:

Ogólna charakterystyka:
Stanowisko do spraw związanych z przygotowaniem i koordynacją zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce.

Ważniejsze zadania:

 1. koordynacja działań związanych z przebudową sieci oświetlenia drogowego;

 2. nadzorowanie, rozliczanie i odbieranie robót związanych z projektowaniem oraz budową oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej;
 3. nadzorowanie, kontrolowanie oraz rozliczanie bieżącej konserwacji i utrzymania sieci i urządzeń oświetlenia drogowego;
 4. pełnienie obowiązków przedstawiciela inwestora nad robotami branży elektrycznej prowadzonymi przez Zarząd.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:

    Zatrudniony pracownik na stanowisku inspektora w Dziale Eksploatacji i Inwestycji wykonywać będzie pracę w siedzibie jednostki jak również w terenie.

Charakterystyka warunków pracy:

 1. praca siedząca,

 2. wymuszona pozycja ciała,
 3. uciążliwość przy pracy z monitorem ekranowym,
 4. narażenie na stres,
 5. kontakt z petentami,
 6. praca na terenie znajdującym się w administrowaniu i w trwałym zarządzie ZIM  w  Ustce (nierówne powierzchnie, progi, przejścia przez ulicę, skarpy, sople, nawisy   śnieżne, śliskie powierzchnie). 

5 .Wymagane dokumenty:

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. list motywacyjny;
 3. dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);
 4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą- przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;
 5. kwestionariusz osobowy;
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie o niekaralności;
 8. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.);
 9. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

6. Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce może w każdym czasie i na każdym  etapie unieważnić procedurę naboru.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie jednostki albo przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustkaz dopiskiem: „Nabór na inspektora nadzoru inwestorskiego w ZIM”, w terminie do dnia 24 sierpnia 2017 r. Aplikacje, które wpłyną do jednoski po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (Urzędu Miasta Ustka) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 3. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru” 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Ustce zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres dwóch lat w kadrach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce. Po upływie tego okresu dokumenty zostaną przekazane do archiwum zakładowego. Kandydaci, którzy nie wygrali postępowania, mogą odebrać dokumenty aplikacyjne w komórce kadr.  

Ponadto Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze nie przekraczał 6%.

Ustka, 10.08.2017 r.                                                                                                                                         Dyrektor ZIM w Ustce / mgr inż. Łukasz Krawczyk


 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce

ul. Darłowska 18

76-270 Ustka

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

 NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Umowa realizowana będzie w ramach  projektu  „Rozwińmy Żagle Szans! - podniesienie jakości edukacji ogólnej w Szkołach Podstawowych i w Szkole Gimnazjalnej w Mieście Ustka”, numer projektu RPPM.03.02.01-22-0160/15, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 03.Edukacja, Działanie: 03.02 Edukacja ogólna, Poddziałanie: 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej.

1. Stanowisko: nauczyciel języka niemieckiego

2. Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustce

3. okres zatrudnienia: 01.09.2017 - 30.06.2018

4. podstawa zatrudnienia: umowa na czas określony na podstawie Kodeksu Pracy,  w wymiarze 12/18 etatu

Wymagania:
- wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,

- minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe,
- zaangażowanie, sumienność, odpowiedzialność,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela

Wymagane dokumenty:
1.życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
2.list motywacyjny ,
3.kwestionariusz osobowy,
4.kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
5.kserokopie świadectw pracy,

6. oświadczenie o niekaralności, zdolności do czynności prawnych, posiadaniu pełni praw publicznych oraz o posiadanym obywatelstwie wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Termin i miejsce składania dokumentów - Dokumenty można składać listownie do dnia 22 sierpnia 2017r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do szkoły) na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. kpt. Leonida Teligi w Ustce ul. Darłowska 18, 76-270 Ustka lub osobiście w sekretariacie szkoły.

 

Ustka, dnia 07.08.2017r.                                                                                                                 Dyrektor

                                                                                                                                                  Bogumiła Lenard

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH  NABORU

w ZARZĄDZIE INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ W USTCE
ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

NA STANOWISKO: 

Główny Księgowy

......................................................................... 

 

            Informuję, że w wyniku zakończenia  naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Grażyna Talaga zamieszkała w Ustce. 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada doświadczenie  zawodowe, wiedzę oraz umiejętności niezbędne do realizacji zadań na stanowisku objętym naborem.
Ustka, dnia 27 lipca 2017 r.                                                                             
                                                                                                                 Dyrektor: Łukasz Krawczyk ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce
u
l. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

ogłasza nabór
n
a wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: 

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w
wymiarze 1/2 etatu 

oferta pracy z dnia 5 lipca 2017 r.

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości, lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
5) znajomość ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, prawo zamówień publicznych, o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy,
6) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
7) nieposzlakowana opinia,
8) doświadczenie w rozliczaniu projektów ze środków unijnych. 

2. Wymagania dodatkowe:

1)     preferowane doświadczenie w pracy w samorządowym zakładzie budżetowym lub w jednostce budżetowej,
2)     doświadczenie w sporządzaniu ofert przetargowych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych,
3)     umiejętność prowadzenia spraw kadrowych, administracyjno-biurowych,
4)     umiejętność sporządzania planów i sprawozdań budżetowych,
5)     bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów księgowych,
6)     rzetelność, samodzielność i operatywność,
7)     zaangażowanie i dyspozycyjność,
8)     umiejętność analitycznego myślenia. 

3. Zakres zadań:

1) planowanie dochodów i wydatków oraz ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
2) prowadzenie rachunkowości Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
4) odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej,
5) odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową, kadrową jednostki,
6) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów,
7) sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki,
8) naliczanie wynagrodzeń i należnych świadczeń,
9) dokonywanie rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym i Urzędem Pracy,
10) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
11) prowadzenie funduszu socjalnego jednostki,
12) prowadzenie ewidencji syntetycznej analitycznej środków trwałych i wartości niematerialnych,
13) sporządzanie ofert oraz organizacja postępowań przetargowych,
14) prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatkowych wraz naliczaniem i rozliczaniem podatku VAT.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
10) referencje, opinie lub oświadczenie w tym zakresie,
11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 902). 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca na stanowisku głównego księgowego w siedzibie Zarządu w Ustce  (jednostka rozpoczęła działalność  od 1 czerwca 2017 r.). Stanowisko związane z pracą siedzącą, obsługą monitora ekranowego i innych urządzeń biurowych. Zatrudnienie na czas określony, w niepełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmiany wymiaru etatu.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2017 r. wynosi mniej niż 6%. 

7. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – główny księgowy w ZIM" w Urzędzie Miasta Ustka,   Biuro Obsługi Interesanta, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 76-270 Ustka  w terminie do dnia 21 lipca  2017 r. (liczy się data wpływu ).  Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą  rozpatrywane.  Kandydaci  spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP – http://bip.um.ustka.plna tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Ustka. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154309.     

                                                                                      Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce 
                                                                                 Łukasz Krawczyk


-----------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko: Główny Księgowy

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Informuję, że w wyniku zakończonego procesu naboru i przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej na stanowisko Głównego Księgowego została wybrana Agnieszka Szołtysik, zamieszkała w Ustce. Kandydatka spełnia wymogi formalne i posiada wymagane umiejętności.

 

                                                                                                                                                                  Dyrektor

                                                                                                                                                      Domu Kultury w Ustce

Aldona Staszewska-Klimek

Ustka, dnia 13 grudnia 2016 r. 


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Kierownik gospodarczy

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ustce

Dawid Kościów zam. w Słupsku

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

 

Pan Dawid Kościów spełnił wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie, posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe, predyspozycje oraz doświadczenie w pracy, niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku kierownika gospodarczego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ustce.

 

18.11.2016r. Leokadia Kuper


Dyrektor Domu Kultury w Ustce ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Domu Kultury w Ustce

 

 

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Wymagania formalne:

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), następujące niezbędne wymagania:

1. posiada obywatelstwo polskie

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, także nie była karana za przestępstwo umyślne

4. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada  
co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg

rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego

prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego

 

 

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Open Office), programów księgowo-płacowych oraz sprzętu biurowego
 2. znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego
 3. umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy
 4. znajomość  przepisów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
  o  finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności

      kulturalnej, ustawy o zamówieniach publicznych, kodeksu pracy, kodeksu    

      postępowania administracyjnego oraz innych przepisów prawnych dotyczących    

      funkcjonowania samorządowej instytucji kultury

 

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku:

1. prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością instytucji

2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji

3. sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt

4. sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji kultury sprawozdań o realizacji planu finansowego

5. sporządzanie sprawozdań finansowych z przyznanej dotacji przez organizatora.

6. sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji

7. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym instytucji kultury oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

8. naliczanie wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie
9. tworzenie instrukcji regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury

10. obsługa  programu PŁATNIK – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną  dokumentacji ZUS
11. sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami
12. nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej
13. należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych
14. windykacja należności
15. rozliczanie pozyskiwanych środków finansowych z innych źródeł

16. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. list motywacyjny
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów określonych
  w ogłoszeniu
 4. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 5. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za inne umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego
 6. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Domu Kultury w Ustce,
ul. Kosynierów 19, 76-270 Ustka do dnia 21 listopada 2016 r.

Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać osobiście w siedzibie Domu Kultury lub telefonicznie pod nr tel. 59 814 49 19.


NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kmdra. B. Romanowskiego
w Ustce , ul. Jagiellońska 1, 76-270 Ustka

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze
 kierownik gospodarczy

 - wymiar zatrudnienia: 1 etat

1. Wymagania niezbędne przystąpienia do naboru:

    Do naboru może przystąpić kandydat, który:

• posiada obywatelstwo polskie,
• pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
• wykształcenie: wyższe i 2 lata stażu pracy lub wykształcenie średnie i 6 lat stażu  pracy na samodzielnym stanowisku,
• nie był prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko działalności  instytucji  państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
• posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku    kierownika.

2. Wymagania dodatkowe:

• znajomość ustaw: o zamówieniach publicznych, o finansach publicznych,
• znajomość przepisów z zakresu działań realizowanych przez kierownika gospodarczego w szczególności z zakresu: Kodeksu Pracy, BHP i p. poż.,
• znajomość procedur wymaganych w zakresie Prawa o zamówieniach publicznych,
• umiejętność prawidłowej interpretacji i zastosowania wymaganych przepisów technicznych,
• umiejętność obsługi komputera  w zakresie pakietu biurowego MS Office, programu Inwentarz i Magazyn firmy VULCAN oraz  innych urządzeń biurowych,
• umiejętność czuwania nad warunkami pracy zgodnie z wymogami bhp,
• znajomość prowadzenia archiwum zakładowego,
• profesjonalne podejście do pracy,
• bardzo dobra organizacja czasu pracy,
• nieposzlakowana opinia,
• samodzielność,  komunikatywność,
• umiejętność pracy w zespole i kierowanie zasobem ludzkim,
• rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność.

3. Główne obowiązki:

• dbałość o dobry stan techniczny budynku,

• przygotowanie i  realizacja procedur wymaganych ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie remontów  (poszukiwanie wykonawców i sponsorów, przygotowanie umów i nadzór  nad ich realizacją) oraz dokonywanie zakupów wyposażenia i materiałów,

• przyjmowanie i wydawanie materiałów z magazynu zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów,

•prowadzenie dokumentacji sanitarnej i technicznej budynków szkoły i jej wyposażenia,

• opracowanie planów  i prowadzenie ewidencji prac remontowych, 

• kontrola właściwego funkcjonowania urządzeń i sprzętów, instalacji, gaśnic itp., 

• odpowiedzialność za sprawność i aktualizację sprzętu p. poż, 

• przeglądy techniczne budynku,

• prowadzenie Książki obiektu budowlanego,

• przygotowanie inwentaryzacji rocznej i okresowej(sprzętu szkoły) i nadzorowanie jej przebiegu, 

• odpowiedzialność za inwentarz szkoły i jego prawidłowe zabezpieczenie, 

• kierowanie pracownikami obsługi, opracowywanie  harmonogramu  pracy  i  urlopów,

• zabezpieczenie, rozliczenie i  kontrola wykorzystania środków czystości i  wyposażenia przez pracowników,

• opracowywanie harmonogramu zaopatrzenia pracowników w odzież  roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzenie ewidencji odzieży,

• kontrola i odpowiedzialność za czystość wszystkich pomieszczeń w budynku i na terenach

  zielonych szkoły,

• zawieranie umów dotyczących wynajmu pomieszczeń i urządzeń szkoły na warunkach   uzgodnionych z dyrektorem szkoły w oparciu o obowiązujące przepisy,

• opracowanie i sporządzanie sprawozdań w zakresie bazy materialnej szkoły, 

• prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i majątku szkolnego,

• prowadzenie spraw związanych z obsługą ZFŚS,

• wykonywanie wszystkich czynności wynikających z  potrzeb bieżących szkoły,

4. Warunki pracy i płacy:

1. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia umowy zgodnie z art.16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Wynagrodzenie zgodne z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 08.03.2009 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 ).

5. Oferty osób przystępujących do naboru powinny zawierać:

• list motywacyjny,
• cv z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i stażu pracy,
• kserokopie świadectw pracy,
• oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,
• oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności  prawnych oraz  korzysta z pełni praw publicznych,
• oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn.  29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 i poz. 1271). 

Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż  6%,  pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej. Osoby ww. zobowiązane są załączyć kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: stanowisko pracy znajduje się na I piętrze trzy kondygnacyjnego budynku. Budynek biurowy bez windy. Praca związana z ciągłym przemieszczaniem się pomiędzy kondygnacjami.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Ustce we wrześniu 2016  r.  w  rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

6. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie dopiskiem: „Nabór na stanowisko – kierownik gospodarczy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ustce”  w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustce, ul. Jagiellońska 1,76-270 Ustka, w terminie do dnia 10.11.2016 r. w godz. 8.00 – 15.00 lub listem poleconym. Decyduje data wpływu do szkoły.

Nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Nr 2 w Ustce. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.              Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP -http://bip.um.ustka.pl  i na tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce.   

Informujemy, że nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Ustka, dnia 21.10.2016 r.

                                                                                                          Dyrektor Szkoły:Leokadia Kuper

--------------------------------------------------------------------------------- 

Informacja 

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce 

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5, 76-270 Ustka  

informuje, że w wyniku konkursu na stanowisku instruktor warsztatu remontowo-budowlanego zatrudniony zostanie 

Pan Piotr Kumala, zamieszkały w Ustce. 

 

 uzasadnienie dokonanego wyboru:  

Pan Piotr Kumala spełnił wymagania formalne i dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o konkursie, które są niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku instruktora warsztatu remontowo-budowlanego w Centrum Integracji Społecznej w Ustce.   

Ustka, dnia 03 sierpnia 2016 r.                                                                            Kierownik CIS w Ustce   Paulina Kamińska

 

 

 

 

 

----------------------------------------------

KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

PRZEDŁUŻA TERMIN SKŁADANIA OFERT W RAMACH KONKURSU NA STANOWISKO

INSTRUKTOR WARSZTATU REMONTOWO-BUDOWLANEGO

DO DNIA 29 LIPCA 2016 R.

Ustka, dnia 25 lipca 2016 r.

 

--------------------------------------------------------------------------

KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO: 

INSTRUKTOR WARSZTATU REMONTOWO-BUDOWLANEGO

w wymiarze 3/4 etatu 

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie minimum średnie,
 2. przygotowanie pedagogiczne lub kurs instruktora zawodu (z możliwością uzupełnienia w trakcie pracy – oświadczenie kandydata, iż ukończy w/w kurs),
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

2. Wymagania dodatkowe:

 1. zdolności organizacyjne, systematyczność i odpowiedzialność,
 2. znajomość przepisów bezpieczeństwa pracy w zakresie prac budowlanych,
 3. umiejętność pracy w grupie i kierowania grupą,
 4. mile widziane doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym i ubóstwem, posiadanie prawa jazdy kat. B
 5.  znajomość obsługi komputera. 

3. Zakres zadań:

 1. współpraca z pracownikiem socjalnym CIS w zakresie realizacji zadań,
 2. sporządzanie programu reintegracji zawodowej dla uczestników CIS,
 3. prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej w ramach zadań i usług wyznaczonych do praktycznego działania uczestników,
 4. bezpośredni nadzór nad uczestnikami podczas wykonywania prac remontowo-budowlanych,
 5. udzielanie instruktażu przed podjęciem zadań przez uczestników,
 6. prowadzenie niezbędnej dokumentacji, w tym dziennika zajęć, kart oceny uczestnika, itd.,
 7. wykonywanie wraz z uczestnikami CIS wskazanych zadań związanych z pracami remontowo-budowlanymi,
 8. składanie zapotrzebowania na materiały, środki, narzędzia i jego realizacja,
 9. kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich w zespole oraz stwarzanie warunków sprzyjających rzetelnej pracy,
 10. ocenianie zdobytych przez uczestników umiejętności w czasie zajęć praktycznych i wysuwanie wniosków dotyczących dalszej drogi zawodowej,
 11. odpowiedzialność materialna za powierzone narzędzia i materiały. 

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),

4) dodatkowo kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy (jeżeli dotyczy)

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, dodatkowo odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca na stanowisku instruktora warsztatu remontowo-budowlanego, Zatrudnienie na czas określony, w wymiarze 3/4 etatu z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6% (placówka rozpoczęła działalność od 19.04.2016 r.).

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Konkurs – instruktor warsztatu remontowo-budowlanego" w Centrum Integracji Społecznej, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5, 76-270  Ustka w terminie do dnia  22 lipca 2016rdo godz. 14.00 (liczy się data wpływu do CIS). Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku konkursu  zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP - http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Centrum Integracji Społecznej w Ustce.     

Przedlużenie terminu składania ofert do dnia 29 lipca 2016 r.

 


 

 

KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5, 76-270 Ustka

OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO: 

INSTRUKTOR WARSZTATU PORZĄDKOWEGO I UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH

w wymiarze 3/4 etatu

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie minimum średnie, pożądane o kierunku ogrodnik, konserwacja terenów zielonych, leśnik, rolnik,

 2. co najmniej 3 letni staż pracy, w tym minimum 1 rok w zakresie usług ogrodniczych, leśnych, konserwacji terenów zielonych, rolnych,

 3. przygotowanie pedagogiczne lub kurs instruktora zawodu (z możliwością uzupełnienia w trakcie pracy – oświadczenie kandydata, iż ukończy w/w kurs),

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 7. prawo jazdy kat. B.

 8. umiejętność obsługi specjalistycznego sprzętu ogrodniczego, sprzątającego.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. zdolności organizacyjne, systematyczność i odpowiedzialność,

 2. wiedza w zakresie standardów terenów zieleni, bieżącej pielęgnacji utrzymania zieleni zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,

 3. umiejętność pracy w grupie i kierowania grupą,

 4. doświadczenie w praktycznej nauce zawodu,

 5. mile widziane doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym i ubóstwem,

 6. dobra znajomość obsługi komputera,

3. Zakres zadań:

 1. współpraca z pracownikiem socjalnym CIS w zakresie realizacji zadań,

 2. sporządzanie programu reintegracji zawodowej dla uczestników CIS,

 3. prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej w ramach zadań i usług wyznaczonych do praktycznego działania uczestników,

 4. bezpośredni nadzór nad uczestnikami podczas wykonywania usług porządkowych i utrzymania terenów zielonych,

 5. udzielanie instruktażu przed podjęciem zadań przez uczestników,

 6. prowadzenie niezbędnej dokumentacji, w tym dziennika zajęć, kart oceny uczestnika, itd.,

 7. wykonywanie wraz z uczestnikami CIS wskazanych zadań związanych z usługami porządkowymi i utrzymania terenów zielonych,

 8. składanie zapotrzebowania na materiały, środki, narzędzia i jego realizacja,

 9. kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich w zespole oraz stwarzanie warunków sprzyjających rzetelnej pracy,

 10. ocenianie zdobytych przez uczestników umiejętności w czasie zajęć praktycznych i wysuwanie wniosków dotyczących dalszej drogi zawodowej,

 11. odpowiedzialność materialna za powierzone narzędzia i materiały.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),

4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,

 1. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 2. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca na stanowisku instruktora warsztatu porządkowego i utrzymania terenów zielonych. Zatrudnienie na czas określony, w wymiarze 3/4 etatu z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych.

 6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
   
 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6% (placówka rozpoczęła działalność od 19.04.2016 r.). 

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Konkurs – instruktor warsztatu porządkowego i utrzymania terenów zielonych" w Centrum Integracji Społecznej, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5, w terminie do dnia 24 maja 2016r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do CIS). Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP - http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Centrum Integracji Społecznej w Ustce.

 Ustka, dnia 17.05.2016 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja

 Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5, 76-270 Ustka

 

informuje, że w wyniku konkursu na stanowisku instruktor warsztatu opiekuńczego

zatrudniony/a zostanie Pan/i 

Elżbieta Juszczuk, zamieszkała w Słupsku

 

uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Elżbieta Juszczuk spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie, posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe, predyspozycje oraz doświadczenie w pracy, niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku instruktora warsztatu opiekuńczego w Centrum Integracji Społecznej w Ustce. 

Ustka, dnia 12 maja 2016 r.                                            Kierownik CIS w Ustce   Paulina Kamińska

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja

 

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5, 76-270 Ustka

 

informuje, że w wyniku konkursu na stanowisku instruktor warsztatu remontowo-budowlanego
z
atrudniony/a zostanie Pan 

Janusz Kaliński, zamieszkały w Ustce

 

uzasadnienie dokonanego wyboru/uzasadnienie nierozstrzygnięcia konkursu 

Pan Janusz Kaliński spełnił wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie, posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe, predyspozycje oraz doświadczenie w pracy, niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku instruktora warsztatu remontowo-budowlanego w Centrum Integracji Społecznej w Ustce. 

Ustka, dnia 12 maja 2016 r.            Kierownik CIS w Ustce   Paulina Kamińska

 

--------------------------------------------------------- 

Informacja 

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5, 76-270 Ustka

 

informuje, że w wyniku naboru na stanowisku głównego księgowego

zatrudniona zostanie Pani

Irena Borowiecka, zamieszkała w Słupsku.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

Pani Irena Borowiecka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje, niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku głównego księgowego w Centrum Integracji Społecznej w Ustce. 

Ustka, dnia 09 maja 2016 r.                                                    Kierownik CIS w Ustce  / Paulina Kamińska

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja 

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5, 76-270 Ustka

 

informuje, że w wyniku naboru na stanowisku referenta ds. kadr

zatrudniona zostanie Pani

Kamila Kieraś, zamieszkała w Smołdzinie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Kamila Kieraś spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie przygotowanie i wiedzę umożliwiające realizację zadań na stanowisku referenta ds. kadr w Centrum Integracji Społecznej w Ustce. 

Ustka, dnia 09 maja 2016 r.                                                            Kierownik CIS w Ustce / Paulina Kamińska

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

 

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5, 76-270 USTKA

 

OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO: 

 

INSTRUKTOR WARSZTATU PORZĄDKOWEGO I UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH

 

w wymiarze 3/4 etatu 

 

 

 

1. Wymagania niezbędne:

 

 1. wykształcenie minimum średnie, pożądane o kierunku ogrodnik, konserwacja terenów zielonych,

 2. co najmniej 3 letni staż pracy, w tym minimum 1 rok w zakresie usług ogrodniczych, konserwacji terenów zielonych,

 3. przygotowanie pedagogiczne lub kurs instruktora zawodu (z możliwością uzupełnienia w trakcie pracy – oświadczenie kandydata, iż ukończy w/w kurs),

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 7. prawo jazdy kat. B.

 8. umiejętność obsługi specjalistycznego sprzętu ogrodniczego, sprzątającego.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. zdolności organizacyjne, systematyczność i odpowiedzialność,

 2. wiedza w zakresie standardów terenów zieleni, bieżącej pielęgnacji utrzymania zieleni zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,

 3. umiejętność pracy w grupie i kierowania grupą,

 4. doświadczenie w praktycznej nauce zawodu,

 5. mile widziane doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym i ubóstwem,

 6. dobra znajomość obsługi komputera.

 

3. Zakres zadań:

 

 1. współpraca z pracownikiem socjalnym CIS w zakresie realizacji zadań,

 2. sporządzanie programu reintegracji zawodowej dla uczestników CIS,

 3. prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej w ramach zadań i usług wyznaczonych do praktycznego działania uczestników,

 4. bezpośredni nadzór nad uczestnikami podczas wykonywania usług porządkowych i utrzymania terenów zielonych,

 5. udzielanie instruktażu przed podjęciem zadań przez uczestników,

 6. prowadzenie niezbędnej dokumentacji, w tym dziennika zajęć, kart oceny uczestnika, itd.,

 7. wykonywanie wraz z uczestnikami CIS wskazanych zadań związanych z usługami opiekuńczymi,

 8. składanie zapotrzebowania na materiały, środki, narzędzia i jego realizacja,

 9. kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich w zespole oraz stwarzanie warunków sprzyjających rzetelnej pracy,

 10. ocenianie zdobytych przez uczestników umiejętności w czasie zajęć praktycznych i wysuwanie wniosków dotyczących dalszej drogi zawodowej,

 11. odpowiedzialność materialna za powierzone narzędzia i materiały.

 

4. Wymagane dokumenty:

 

1) list motywacyjny,

 

2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,

 

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),

 

4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

 

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,

 

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Praca na stanowisku instruktora warsztatu porządkowego i utrzymania terenów zielonych. Zatrudnienie na czas określony, w wymiarze 3/4 etatu z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6% (placówka rozpoczęła działalność od 19.04.2016 r.).

 

 

 

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Konkurs – instruktor warsztatu porządkowego i utrzymania terenów zielonych" w Centrum Integracji Społecznej, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5,  76-270 Ustka - w terminie do dnia 16 maja 2016 r., do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do CIS). Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP - http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Centrum Integracji Społecznej w Ustce.
Ustka, dnia 9 maja 2016 r.                                              Kierownik CIS w Ustce / Paulina Kamińska

 

 

 

-------------------------------------------------

Informacja 

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5, 76-270 Ustka 

informuje, że w wyniku konkursu na stanowisku pracownika socjalnego

zatrudniony zostanie Pan Wojciech Błaszczyk, zamieszkały w Słupsku.  

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru/uzasadnienie nierozstrzygnięcia konkursu: 

Pan Wojciech Błaszczyk spełnił wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie, posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe, predyspozycje oraz doświadczenie w pracy, niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku pracownika socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Ustce. 

Ustka, dnia 29 kwietnia 2016 r.                                                                                                                      Kierownik CIS w Ustce /  Paulina Kamińska

 

------------------------------------------------------------------

KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO:

INSTRUKTOR WARSZTATU PORZĄDKOWEGO I UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH

w wymiarze 3/4 etatu

  

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie minimum średnie, pożądane o kierunku ogrodnik, konserwacja terenów zielonych,

 2. co najmniej 3 letni staż pracy, w tym minimum 1 rok w zakresie usług ogrodniczych, konserwacji terenów zielonych,

 3. przygotowanie pedagogiczne lub kurs instruktora zawodu (z możliwością uzupełnienia w trakcie pracy – oświadczenie kandydata, iż ukończy w/w kurs),

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 7. prawo jazdy kat. B.

 8. umiejętność obsługi specjalistycznego sprzętu ogrodniczego, sprzątającego.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. zdolności organizacyjne, systematyczność i odpowiedzialność,

 2. wiedza w zakresie standardów terenów zieleni, bieżącej pielęgnacji utrzymania zieleni zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,

 3. umiejętność pracy w grupie i kierowania grupą,

 4. doświadczenie w praktycznej nauce zawodu,

 5. mile widziane doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym i ubóstwem,

 6. dobra znajomość obsługi komputera.

3. Zakres zadań:

 1. współpraca z pracownikiem socjalnym CIS w zakresie realizacji zadań,

 2. sporządzanie programu reintegracji zawodowej dla uczestników CIS,

 3. prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej w ramach zadań i usług wyznaczonych do praktycznego działania uczestników,

 4. bezpośredni nadzór nad uczestnikami podczas wykonywania usług porządkowych i utrzymania terenów zielonych,

 5. udzielanie instruktażu przed podjęciem zadań przez uczestników,

 6. prowadzenie niezbędnej dokumentacji, w tym dziennika zajęć, kart oceny uczestnika, itd.,

 7. wykonywanie wraz z uczestnikami CIS wskazanych zadań związanych z usługami porządkowymi i utrzymania terenów zielonych,

 8. składanie zapotrzebowania na materiały, środki, narzędzia i jego realizacja,

 9. kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich w zespole oraz stwarzanie warunków sprzyjających rzetelnej pracy,

 10. ocenianie zdobytych przez uczestników umiejętności w czasie zajęć praktycznych i wysuwanie wniosków dotyczących dalszej drogi zawodowej,

 11. odpowiedzialność materialna za powierzone narzędzia i materiały.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),

4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca na stanowisku instruktora warsztatu porządkowego i utrzymania terenów zielonych. Zatrudnienie na czas określony, w wymiarze 3/4 etatu z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6% (placówka rozpoczęła działalność od 19.04.2016 r.). 

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Konkurs – instruktor warsztatu porządkowego i utrzymania terenów zielonych" w Centrum Integracji Społecznej, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5,  76-270 Ustka - w terminie do dnia 5 maja 2016r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do CIS). Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP - http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Centrum Integracji Społecznej w Ustce.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO: 

INSTRUKTOR WARSZTATU OPIEKUŃCZEGO

w wymiarze 3/4 etatu 

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie minimum średnie, pożądane o kierunku medycznym,

 2. co najmniej 3 letni staż pracy, w tym minimum 2 rok w zakresie usług opiekuńczych i/lub medycznych,

 3. przygotowanie pedagogiczne lub kurs instruktora zawodu (z możliwością uzupełnienia w trakcie pracy – oświadczenie kandydata, iż ukończy w/w kurs),

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 7. umiejętność obsługi podstawowego sprzętu medycznego.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. zdolności organizacyjne, systematyczność i odpowiedzialność,

 2. wiedza w zakresie pielęgnacji osób starszych, chorych,

 3. umiejętność pracy w grupie i kierowania grupą,

 4. doświadczenie w praktycznej nauce zawodu,

 5. mile widziane doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym i ubóstwem,

 6. dobra znajomość obsługi komputera,

 7. prawo jazdy kat. B.

3. Zakres zadań:

 1. współpraca z pracownikiem socjalnym CIS w zakresie realizacji zadań,

 2. sporządzanie programu reintegracji zawodowej dla uczestników CIS,

 3. prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej w ramach zadań i usług wyznaczonych do praktycznego działania uczestników,

 4. bezpośredni nadzór nad uczestnikami podczas wykonywania usług opiekuńczych,

 5. udzielanie instruktażu przed podjęciem zadań przez uczestników,

 6. prowadzenie niezbędnej dokumentacji, w tym dziennika zajęć, kart oceny uczestnika, itd.,

 7. wykonywanie wraz z uczestnikami CIS wskazanych zadań związanych z usługami opiekuńczymi,

 8. składanie zapotrzebowania na materiały, środki, narzędzia i jego realizacja,

 9. kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich w zespole oraz stwarzanie warunków sprzyjających rzetelnej pracy,

 10. ocenianie zdobytych przez uczestników umiejętności w czasie zajęć praktycznych i wysuwanie wniosków dotyczących dalszej drogi zawodowej,

 11. odpowiedzialność materialna za powierzone narzędzia i materiały.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),

4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca na stanowisku instruktora warsztatu opiekuńczego. Zatrudnienie na czas określony, w wymiarze 3/4 etatu z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6% (placówka rozpoczęła działalność od 19.04.2016 r.). 

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Konkurs – instruktor warsztatu opiekuńczego" w Centrum Integracji Społecznej, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5, 76-270 Ustka,  w terminie do dnia 5 maja 2016r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do CIS). Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP - http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Centrum Integracji Społecznej w Ustce.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO: 

INSTRUKTOR WARSZTATU REMONTOWO-BUDOWLANEGO

w wymiarze 3/4 etatu 

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie minimum średnie o kierunku budowlanym,

 2. co najmniej 3 letni staż pracy w branży budowlanej,

 3. przygotowanie pedagogiczne lub kurs instruktora zawodu (z możliwością uzupełnienia w trakcie pracy – oświadczenie kandydata, iż ukończy w/w kurs),

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 7. prawo jazdy kat. B.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. zdolności organizacyjne, systematyczność i odpowiedzialność,

 2. znajomość przepisów bezpieczeństwa pracy w zakresie prac budowlanych,

 3. umiejętność pracy w grupie i kierowania grupą,

 4. doświadczenie w praktycznej nauce zawodu,

 5. mile widziane doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym i ubóstwem,

 6. uprawnienia budowlane,

 7. dobra znajomość obsługi komputera.

3. Zakres zadań:

 1. współpraca z pracownikiem socjalnym CIS w zakresie realizacji zadań,

 2. sporządzanie programu reintegracji zawodowej dla uczestników CIS,

 3. prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej w ramach zadań i usług wyznaczonych do praktycznego działania uczestników,

 4. bezpośredni nadzór nad uczestnikami podczas wykonywania prac remontowo-budowlanych,

 5. udzielanie instruktażu przed podjęciem zadań przez uczestników,

 6. prowadzenie niezbędnej dokumentacji, w tym dziennika zajęć, kart oceny uczestnika, itd.,

 7. wykonywanie wraz z uczestnikami CIS wskazanych zadań związanych z pracami remontowo-budowlanymi,

 8. składanie zapotrzebowania na materiały, środki, narzędzia i jego realizacja,

 9. kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich w zespole oraz stwarzanie warunków sprzyjających rzetelnej pracy,

 10. ocenianie zdobytych przez uczestników umiejętności w czasie zajęć praktycznych i wysuwanie wniosków dotyczących dalszej drogi zawodowej,

 11. odpowiedzialność materialna za powierzone narzędzia i materiały.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),

4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca na stanowisku instruktora warsztatu remontowo-budowlanego, Zatrudnienie na czas określony, w wymiarze 3/4 etatu z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6% (placówka rozpoczęła działalność od 19.04.2016 r.).

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Konkurs – instruktor warsztatu remontowo-budowlanego" w Centrum Integracji Społecznej, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5, 76-270  Ustka w terminie do dnia 5 maja 2016r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do CIS). Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku konkursu  zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP - http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Centrum Integracji Społecznej w Ustce.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO: 

PRACOWNIK SOCJALNY

w wymiarze 1 etat

 

1. Wymagania niezbędne:

1) kwalifikacje zgodne z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz 163 z późn. zm.),

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) co najmniej 2-letni staż w zawodzie pracownika socjalnego,

5) doświadczenie w realizowaniu co najmniej 1 projektu ze środków unijnych,

6) bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

7) nieposzlakowana opinia,

8) dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku,

9) obywatelstwo polskie (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych),

10) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, pomocy społecznej, zatrudnieniu socjalnym, promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy. 

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość zagadnień z zakresu ekonomii społecznej,

2) umiejętność samodzielnej organizacji pracy na stanowisku

3) rzetelność, samodzielność i operatywność,

4) zaangażowanie i dyspozycyjność,

5) umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole,

6) komunikatywność,

7) prawo jazdy kat. B.

3. Zakres zadań:

1) opracowanie Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego (IZPS),

2) nadzór nad realizacją, monitoring i ewaluacja IZPS,

3) prowadzenie dokumentacji uczestników CIS, oraz dokumentacji projektowej w zakresie realizowanych zadań,

4) pomoc w znalezienia zatrudnienia, w tym subsydiowanego, praktyk zawodowych, staży uczestnikom CIS,

5) wizyty studyjne z uczestnikami u potencjalnych pracodawców,

6)  udzielanie wsparcia w zakresie poradnictwa socjalnego, rodzinnego,

7) stała współpraca z pracownikami socjalnymi MOPS w Ustce oraz innymi osobami, podmiotami i jednostkami mającymi wpływ na realizację IPZS,

8) opracowywanie programów oraz prowadzenie zajęć, warsztatów integracyjnych, terapeutycznych, inicjowanie i nadzorowanie działania grup wsparcia dla uczestników CIS, działań środowiskowych.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),

4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,

6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca na stanowisku pracownika socjalnego w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Ustce. Stanowisko związane z obsługą monitora ekranowego. Zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6% (placówka rozpoczęła działalność od 19.04.2016 r.).

7. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „ Konkurs – pracownik socjalny CIS" w Centrum Integracji Społecznej, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, w terminie do dnia 26 kwietnia 2016r. (liczy się data wpływu do CIS). Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP - http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Centrum Integracji Społecznej w Ustce.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE: 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

w wymiarze 1 etat 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie i znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publiczneg lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości, lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości;

5) znajomość ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, zamówieniach publicznych, pracownikach samorządowych, pomocy społecznej, zatrudnieniu socjalnym,

6) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

7) nieposzlakowana opinia,

8) doświadczenie w rozliczaniu co najmniej 2 projektów ze środków unijnych,

9) dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku.

 1. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w pracy w samorządowym zakładzie budżetowym lub w jednostce budżetowej, w szczególności w instytucjach pomocy i/lub integracji społecznej,

2) umiejętność sporządzania planów i sprawozdań budżetowych,

3) bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów księgowych,

4) rzetelność, samodzielność i operatywność,

5) zaangażowanie i dyspozycyjność,

6) umiejętność analitycznego myślenia,

7) komunikatywność,

8) prawo jazdy kat. B.

3. Zakres zadań:

1) planowanie dochodów i wydatków oraz ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

2) prowadzenie rachunkowości Centrum Integracji Społecznej w Ustce zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,

4) odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej,

5) odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,

6) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,

7) sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki,

8) naliczanie wynagrodzeń i świadczeń integracyjnych

9) dokonywanie rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym i Urzędem Pracy,

10) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

11) prowadzenie funduszu socjalnego jednostki,

12) rozliczanie delegacji pracowników,

13) prowadzenie ewidencji syntetycznej analitycznej środków trwałych i wartości niematerialnych,

14) prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatkowych wraz naliczaniem i rozliczaniem podatku VAT.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),

4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania    w stosunku pracy,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,

6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca na stanowisku głównego księgowego w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Ustce. Stanowisko związane z pracą siedzącą, obsługą monitora ekranowego. Zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6% (placówka rozpoczęła działalność od 19.04.2016 r.).

7. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – główny księgowy CIS" w Centrum Integracji Społecznej, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 76-270 Ustka  w terminie do dnia 2 maja 2016r. (liczy się data wpływu do CIS). Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni    o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP - http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Centrum Integracji Społecznej w Ustce.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: 

REFERENT DS. KADR

w wymiarze ¼ etatu 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie i znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;,

3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) wykształcenie średnie lub wyższe,

5) znajomość przepisów Kodeksu Pracy, ustawyo pracownikach samorządowych, pomocy społecznej, zatrudnieniu socjalnym, ustawy o ubezpieczeniach społecznych,

6) cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność redagowania pism,

2) bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów kadrowo-płacowych,

3) rzetelność, samodzielność i operatywność,

4) zaangażowanie i dyspozycyjność,

5) umiejętność analitycznego myślenia,

6) komunikatywność,

7) dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku referenta ds. kadr.

3. Zakres zadań:

1) prowadzenie spraw pracowniczych związanych ze stosunkiem pracy osób zatrudnionych w CIS między innymi: akta osobowe, sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, przeszeregowania, nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat, urlopy wypoczynkowe, listy obecności, ewidencja zwolnień lekarskich,

2) prowadzenie ewidencji indywidualnych upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez Kierownika CIS,

3) projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji oraz prowadzenie spraw wynikających z instrukcji kancelaryjnej,

4) sprawowanie nadzoru i kontroli dyscypliny pracy oraz przestrzegania przepisów regulaminu pracy i Kodeksu Pracy,

5) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem terminowości wykonywania badań okresowych pracowników i prowadzenie stosownej ewidencji,

6) prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem poleceń wyjazdów służbowych,

7) sporządzanie i naliczanie list płac pracowników, uczestników zajęć Centrum, kart wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym oraz Powiatowym Urzędem Pracy,

8) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami indywidualnymi i grupowymi pracowników Centrum,

9) prowadzenie rejestrów wykorzystanych urlopów,

10) kompletowanie dokumentacji i przygotowywanie wniosków o emerytury i renty pracowników CIS,

11) prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem, awansowaniem oraz karaniem pracowników,

12) prowadzenie sprawozdawczości GUS i innej.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny, 2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej, 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania), 4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe,  zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, 5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności, 6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, 7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystaniu w pełni a praw publicznych, 8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca na stanowisku referenta ds. kadr w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Ustce. Stanowisko związane z pracą siedzącą, z obsługą monitora ekranowego. Zatrudnienie na czas określony, w wymiarze ¼ etatu z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6% (placówka rozpoczęła działalność od 19.04.2016 r.).

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – referent ds. kadr  CIS" w Centrum Integracji Społecznej, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 76-270 Ustka w terminie do dnia 2 maja  2016 r. (liczy się data wpływu do CIS). Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Centrum Integracji Społecznej  w Ustce.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce

OGŁASZA NABÓR

 na wolne stanowisko pracy:

podinspektor do spraw

świadczenia wychowawczego

w wymiarze etatu: pełnym

W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W USTCE

UL.KARD. KS. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 3, 76-270 USTKA

oferta z dnia 18.04.2016 r.

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

1. Wymagania niezbędne:

a. obywatelstwo polskie,

b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c. wykształcenie wyższe,

d. znajomość obsługi komputera,

e. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

f. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a. mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji publicznej,

b. mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku ds. obsługi interesantów,

c. znajomość przepisów zawartych w ustawie o świadczeniach rodzinnych,

w kodeksie postępowania administracyjnego,

d. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

e. bardzo dobra organizacja pracy własnej,

f. komunikatywność,

g. odporność na stres,

h. samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 Ważniejsze zadania:

Obsługa Programu „Rodzina 500+”

a. przyjmowanie wniosków,

b. wprowadzanie wniosków do bazy danych,

c. kompletowanie dokumentów,

d. wydawanie decyzji administracyjnych.

 

4. Warunki pracy na stanowisku:

a. uciążliwość w pracy przy monitorze ekranowym,

b. wymuszona pozycja ciała,

c. wysiłek głównie umysłowy.

 

5. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,

b. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

c. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,

d. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności,

e. dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie świadectw, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

f. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie MOPS w Ustce ul. Kard. Ks. Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka albo przesłać pocztą na adres Ośrodka     z dopiskiem:

Nabór na stanowisko: podinspektora ” w terminie do dnia 02.05. 2016 r. 

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.um.ustka.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce . Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”. 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce zostaną dołączone do jego akt osobowych.Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez MOPS w Ustce zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po upływie tego okresu dokumenty kandydatów zostaną przekazane do archiwum zakładowego w trybie i na warunkach określonych w instrukcji archiwalnej. 

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce  informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów         o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił 12,13 %.

Kierownik MPOS

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce o wyniku naboru
na wolne stanowisko urzędnicze:
INSPEKTOR
w dziale księgowości
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce, ul.Grunwaldzka 35, 76-270 Ustka


Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko została wybrana:


Pani Beata Kuraś – zamieszkała w Ustce


Uzasadnienie:
Pani Beata Kuraś spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie przygotowanie, wiedzę oraz doświadczenie w pracy umożliwiające realizację zadań na stanowisku inspektora w dziale księgowości.

Ustka, dnia 25 marca 2016 r.

 


 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce
76-270 Ustka, ul. Grunwaldzka 35
DYREKTOR OSiR USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR
(3/4 etatu)

Oferta Nr 01.2016 z dnia 7 marca 2016r.


1. Wymagania konieczne:
•    obywatelstwo polskie,
•    pełna zdolność do czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,
•    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    wykształcenie wyższe ekonomiczne i 2 lata praktyki w księgowości,
•    bardzo dobra umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office  (w tym WORD i EXCEL), jak również znajomość programu Płatnik.

2. Wymagania pożądane:
•    znajomość przepisów i zagadnień dot. gospodarki śr. trwałymi i wyposażenia,
•    preferowane osoby z doświadczeniem w  pracy w samorządzie,
•    znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,
•    umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
•    samodzielność w podejmowaniu decyzji.

3. Zakres zadań:
•    windykacja należności,
•    wystawianie faktur sprzedaży w programie Rozrachunki firmy ProgMan oraz obsługa kasy fiskalnej,
•    obsługa kasy zakładu zgodnie z obowiązującą w zakładzie instrukcją kasową,                  
•    rejestrowanie, opisywanie  i wprowadzanie do systemu Rozrachunki faktur zakupu,
•    prowadzenie ewidencji śr. trwałych i wyposażenia.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
     Praca na I piętrze budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce przy ul. Grunwaldzkiej 35.  

5. Wymagane dokumenty:
    1) list motywacyjny,
    2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej, 
    3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
    4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy,
    5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności i uprawnienia,
    6) w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a  ust.2 Ustawy o pracownikach samorządowych
        (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) kserokopia dokumentu potwierdzającego  niepełnosprawność,
    7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  z pełni praw publicznych,  
    8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór Nr 01.2016 – inspektor " w Sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce, ul. Grunwaldzka 35, w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 17 marca 2016r. Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP - http://bip.um.ustka.pl  zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 59 8144769 lub 59 8145586.

                                                                                                                                                       Dyrektor OSiR Ustka
                                                                                                                                                        Stanisław Podlewski


 

Informacja o wyniku naboru

na wolne stanowiska

POMOCY NAUCZYCIELA

oferta pracy nr 01/2015


W związku z zakończonym naborem na stanowiska pomocy nauczyciela w Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Ustce, informuje o wyborze:

Pani Karoliny Mockało zamieszkałej w Ustce

 i Marzeny Nowackiej zamieszkałej w Wodnicy. 

Kandydatki  spełniały wymagania formalne określone w ogłoszeniu, posiadają doświadczenie, umiejętności i predyspozycje wskazane na w/w stanowisku. 

                   

                   Dyrektor

                              Miejskiego Przedszkola nr 3

                    Beata Janiszewska

 

Ustka, dnia 21.12.2015r.


 

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola  nr 3

ul. Polna 12, 76-270 Ustka

zaprasza

do składania ofert  na  stanowisko

POMOCY NAUCZYCIELA/ dwa etaty

oferta pracy nr 01/2015

 

 

 Wymagania podstawowe wobec kandydatów:

 • wykształcenie co najmniej zawodowe.
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku.
 • niekaralność,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie opieki nad dziećmi i wykonywania prac porządkowych.

Wymagania dodatkowe:

 • wysoka kultura osobista
 • operatywność, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią.
 • umiejętność nawiązywania bliskich serdecznych relacji z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych i audiowizualnych. ( np. ksero, projektor multimedialny)
 • książeczka badań dla celów sanitarno – epidemiologicznych

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

Obowiązki ogólne:

 • Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielką grupy, z dyrektorem oraz innymi nauczycielami w wychowaniu dzieci,
 • dba o utrzymaniu ładu i porządku oraz  o należytą dyscyplinę pracy.
 • Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do pełnienia swoich obowiązków w czasie ustalonym w umowie o pracę oraz miejscach określonych w organizacji pracy grupy i przedszkola.
 • Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do przestrzegania ustalonego czasu pracy i wykorzystywania go w sposób efektywny.
 • Pomoc nauczyciela ma obowiązek przestrzegać ustalonego porządku i regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz norm i zasad zawartych w regulaminach oraz zarządzeniach wewnętrznych dyrektora przedszkola.

Pomoc nauczyciela winna cechować:

 • sumienność i punktualność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
 •  troska o ład i porządek w przedszkolu,
 • dbałość o należyty stan mienia przedszkolnego,
 • uprzejmość, życzliwość w stosunku do dzieci, nauczycielek, rodziców i interesantów,
 • właściwa kultura życia codziennego

 

 Wymagane dokumenty:

- Podanie o przyjęcie do pracy

 - CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

- inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, szkolenia i posiadane umiejętności                i  uprawnienia

- dokumenty potwierdzające staż pracy.

 -oświadczenie o niekaralności

 Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w księgowości lub gabinecie dyrektora MP3 ,ul. Polna 12,

76-270 Ustka, w terminie do 11.12.2015r. do godz. 14 00, w  kopercie z adnotacją „Oferta nr 01/2015- pomoc nauczyciela”

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3 telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się 16.12.2015r. od godziny 9. 00 .

Z kandydatami wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa na okres próbny od 04 stycznia 2015r. do 30 czerwca 2015r.

Informacje o wyniku naboru zostaną zamieszczone  na stronie internetowej BIP -http://bip.um.ustka.pl

 

 


 

Biblioteka Miejska, 76 - 270 Ustka , ul. Kopernika 22

 

Dyrektor Biblioteki Miejskiej

 

ogłasza nabór na stanowisko

 

referenta ½ etatu

 

1. Wymagania konieczne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne z min. 2 - letnim stażem pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą wynagrodzeń i kadr pracowniczych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

- umiejętność obsługi programu PŁATNIK,

- dobra znajomość obsługi programów kadrowo -płacowych,

- znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,

- dobra znajomość pakietu programów OpenOffice,

- znajomość instrukcji kancelaryjnej,

- sumienność i dobra organizacja pracy,

- umiejętność pracy w zespole,

- preferowane będą osoby z większym doświadczeniem zawodowym.

 

3. Zakres zadań:

- prowadzenie spraw kadrowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzanie dokumentacji dotyczącej spraw pracowniczych,

- sporządzanie dokumentów i sprawozdań do ZUS, GUS,

- realizacja zamówień publicznych,

- zawieranie umów dotyczących spraw administracyjno gospodarczych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem biblioteki,

- zakupy materiałów i sprzętów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania biblioteki,

- nadzór nad sprzętem,

- bieżące monitorowanie usterek i napraw,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia biblioteki.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- praca w siedzibie Biblioteki Miejskiej na wysokim I piętrze bez windy.

 

5. Wymagane dokumenty:

- CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,

- List motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności ,

- kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w razie pozostawania w stosunku pracy,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystania z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko referenta” u Dyrektora Biblioteki Miejskiej w terminie do dnia 03 czerwca 2015 r. Decyduje data wpływu. Kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informujemy, że dostarczonych ofert nie odsyłamy.

 


Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze:
samodzielny referent ds. kadr i płac – oferta z dnia 07.04.2014r.
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce, 76-270 Ustka    Informuję, że w wyniku zakończonego procesu naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds. kadr  i płac została wybrana Pani Małgorzata Cybulska zamieszkała w Ustce.


Uzasadnienie wyboru
    
Po rozpatrzeniu aplikacji i po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej kandydatka spełnia wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu oraz posiada wymagane umiejętności i wiedzę pozwalającą realizować zadania na w/w stanowisku.

Ustka, dnia 30 kwietnia 2014r.

                                                                                 Dyrektor szkoły
                                                                         Leokadia Kuper

 


Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ustce
Dyrektor Szkoły
ul. Jagiellońska 1,  76-270 Ustka

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
samodzielny referent
ds. kadr i płac

 


 Wymagania niezbędne:
•    wykształcenie co najmniej średnie z min. 4- letnim stażem pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą wynagrodzeń i w dziale kadr,
•    obywatelstwo polskie,
•    zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
•    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
•   nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
•    znajomość przepisów dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz Karty Nauczyciela,
•    znajomość prawa oświatowego,
•    preferowane osoby z wyższym stażem pracy,
•    znajomość programów MS Office: Excel, Word, Outlook,
•    bardzo dobra znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych,
•    umiejętność obsługi programu PŁATNIK,
•    kursy i szkolenia w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych,
•    dokładność i skrupulatność,
•    umiejętność pracy w zespole,
•   dobra organizacja pracy.

Zakres zadań na stanowisku:
•    Prowadzenie spraw kadrowych pracowników zgodnie z instrukcja kancelaryjną i obowiązującymi przepisami oraz dokumentacji kadrowo-płacowej
•    Sporządzanie list płac
•    Sporządzanie dokumentacji dotyczącej spraw pracowniczych
•    Przygotowywanie umów i innych dokumentów kadrowych
•    Realizowanie zadań z zakresu kadr wskazanych przez dyrektora szkoły
•    Sporządzanie dokumentów i sprawozdań do ZUS, GUS, PFRON, US
•    Sporządzanie przelewów i wystawianie faktur
•    Rozliczanie kartotek magazynowych
•   Prowadzenie archiwum zakładowego

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku trzy kondygnacyjnego. Budynek biurowy bez windy. Praca związana z ciągłym przemieszczaniem się pomiędzy kondygnacjami.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu marcu 2014r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ustce nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty:
•    CV,
•    list motywacyjny,
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,   
•    dokumenty potwierdzające  wykształcenie, odbyte szkolenia oraz posiadane umiejętności i uprawnienia,  
•    dokumenty potwierdzające  staż pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w razie pozostawania w stosunku pracy,
•    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
•    oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
•   w  przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko samodzielnego referenta ds. kadr i płac” w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce ul. Jagiellońska 1, 76-270 Ustka w terminie do dnia 22.04.2014r.  Decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły. Kandydaci spełniający wymagania formalne powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informujemy, że nadesłanych ofert nie odsyłamy.


Ustka, dnia 07.04.2014r.                                                                                                      Dyrektor Szkoły
                                                                                                                                      mgr Leokadia Kuper

 


Liczba odwiedzin : 8959
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Wieczorek
Czas wytworzenia: 2006-03-13 13:06:00
Czas publikacji: 2018-06-21 09:15:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak