Rekrutacja pracowników 

 

 

 

Informacja  Burmistrza Miasta Ustka
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
INSPEKTOR
w Wydziale Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko nie  wybrano żadnego kandydata.

Uzasadnienie: nie wpłynęła żadna oferta pracy. 

Ustka, dnia 9 maja 2018 r.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Burmistrza Miasta Ustka o rozstrzygnięciu konkursu na Skarbnika Miasta Ustka 

W wyniku zakończonego konkursu na stanowisko Skarbnika Miasta Ustka wybrana została Pani Anna Łukaszewicz, zamieszkała w Słupsku.

Uzasadnienie:
Kandydatka spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu, posiada bardzo dobre przygotowanie, wiedzę i umiejętności pozwalające realizować zadania na stanowisku skarbnika. 
Ustka, dnia 12 kwietnia 2018 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Burmistrza Miasta Ustka

 o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko został wybrany:
Pan Witold Sikorski, zamieszkały w Słupsku.

Uzasadnienie:
Pan Witold Sikorski spełnił wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe, doświadczenie, wiedzę oraz umiejętności pozwalające realizować zadania na stanowisku Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej.
Ustka, dnia 30 marca 2018 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
APLIKANT STRAŻY MIEJSKIEJ w USTCE
oferta pracy z dnia 26 marca 2018 r.

 

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania konieczne  zgodnie z art. 24 ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 706 ze zm.):

1)    obywatelstwo polskie,
2)    ukończone 21 lat,
3)    korzystać z pełni praw publicznych,
4)    nie być skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5)    nienaganna opinia,
6)    sprawność pod względem psychicznym i fizycznym,
7)    uregulowany stosunek do służby wojskowej,
8)    wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe. 

2. Wymagania  dodatkowe:

1)    doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
2)    ukończone szkolenie podstawowe dla strażników gminnych,
3)    dobra znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
4)    podzielność uwagi, szybka orientacja, spostrzegawczość,
5)    kreatywność, dyspozycyjność,
6)    prawo jazdy kateg. B  

3. Zakres najważniejszych zadań na zajmowanym stanowisku:

1)      ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
2)      współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
3)      zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia,
4)      doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
5)      informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń,
6)      inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
7)      konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
8)      realizacja zadań i obowiązków zgodnie z ustawą o strażach gminnych i aktów prawa miejscowego.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- praca patrolowa na terenie miasta Ustka, prowadzenie samochodu służbowego, - zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia,  zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2018 r. w Urzędzie Miasta Ustka nie przekroczył 6%. 

6. Wymagane dokumenty:

1)    list motywacyjny,
2)    CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
4)    kserokopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe,
5)    kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,
6)    kserokopia książeczki wojskowej  (strony z wpisami, oryginał do wglądu),
7)    oświadczenie o posiadanym obywatelstwie oraz opinia / referencje lub oświadczenie o nienagannej opinii,
8)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10)  w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a  ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

7. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – aplikant SM" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r. (liczy się data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8146 761.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR
W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
oferta pracy z dnia 26 marca 2018 r. 

1. Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe pedagogiczne,
 • co najmniej 3 lata stażu pracy. 

2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy pedagogicznej z dziećmi lub młodzieżą szkolną,
 • znajomość zagadnień z zakresu pracy pedagogicznej i resocjalizacji,
 • umiejętność przygotowania projektów pism, scenariuszy imprez, notatek prasowych, analiz pracy,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych i programów pakietu Microsoft Office,
 • samodzielność na stanowisku pracy, dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • predyspozycje osobowościowe: wysoki poziom empatii, łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi i młodzieżą szkolną, kreatywność, cierpliwość, uzdolnienia manualne. 

3. Zakres podstawowych zadań:

1)    współudział w procesie wychowywania z rodziną oraz szkołą,
2)    pomoc w nauce,
3)    organizacja czasu wolnego przez prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych,
4)    działania mające na celu rozwój zainteresowań podopiecznych,
5)    realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
6)    przygotowywanie analiz i informacji z zakresu działania wydziału dla potrzeb Burmistrza,
7)    prowadzenie dokumentacji merytoryczno-finansowej na potrzeby wydziału,
8)    pomoc w przygotowywaniu projektu budżetu wydziału oraz projektów uchwał i zarządzeń. 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca poza siedzibą Urzędu Miasta Ustka, z dziećmi i młodzieżą szkolną, przy monitorze ekranowym. Zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy  o pracownikach samorządowych.  

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2018 r. w Urzędzie Miasta Ustka  nie przekroczył 6%. 

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia  oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie oraz referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
7) w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór - inspektor Wydz. SOKS-CPD"  w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154370.

------------------------------------------------------------------------------------------

SKARBNIKA MIASTA USTKA
oferta pracy
 Urzędu Miasta Ustka, 76-270 Ustka, ul Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3
z dnia 7 marca 2018 r.

 

1. Wymagania niezbędne:

1)   obywatelstwo polskie,
2)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)   brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4)   brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
5)   spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i  posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
c) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
6)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku skarbnika,
7)   nieposzlakowana opinia. 

2. Wymagania dodatkowe:

1)   doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej, w tym na podobnym stanowisku,      
2)   znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
3)   znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
4)   wiedza specjalistyczna dot. znajomości przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań i umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
5)   dobra umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu MS Office, oraz programu księgowości budżetowej,
6)   predyspozycje osobowościowe: samodzielność, zaangażowanie, zdolności analityczne, organizacyjne, komunikacyjne, umiejętności kierowania zespołem, odporność na stres,
7)   znajomość nowoczesnych technik zarządzania finansami. 

3. Zakres najważniejszych zadań:

Skarbnik Miasta jest jednocześnie głównym księgowym budżetu miasta i Naczelnikiem Wydziału Finansowego. Zadania do wykonywania zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Ustka, do najważniejszych należy:
- inicjowanie wszelkich działań gminy zmierzających do pozyskania środków finansowych,
- zapewnienie kontroli finansowej działalności podległych jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych,
- współpraca z organami podatkowymi i finansowymi,
- inicjowanie i wdrażanie efektywnego gospodarowania budżetem,
- planowanie potrzeb finansowych miasta,
- opracowanie projektu budżetu,
- nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu,
- sporządzanie sprawozdawczości budżetowej.
Skarbnik Miasta dokonuje kontrasygnaty oświadczeń woli Burmistrza w zakresie zarządu mieniem miasta, jeżeli czynność prawna powoduje powstanie zobowiązań pieniężnych. Jako Naczelnik Wydziału kieruje jego pracą, sprawuje nadzór nad podległymi pracownikami, ponosi odpowiedzialność za prawidłową organizację i skuteczność pracy. 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w siedzibie Urzędu Miasta Ustka, budynek biurowy bez windy, ciągi komunikacyjne i drzwi  w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Zatrudnienie pracownika będzie dokonane w drodze powołania. Osoba wyłoniona w konkursie zostanie przedstawiona jako kandydat do powołania przez Radę Miasta Ustka. Przewidywany termin zatrudnienia od 1 czerwca 2018 r. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
   
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2018 r. w Urzędzie Miasta Ustka nie przekroczył 6%. 

6. Wymagane dokumenty:

1)   list motywacyjny,
2)   CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)   kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5)   kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,
6)   oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, zdrowiu oraz referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
7)   oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8)   oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
9)   oświadczenie o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznym,
10)    w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
11)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Konkurs na Skarbnika Miasta Ustka" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 30 marca 2018 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku konkursu. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154361. 

Ustka, dnia 7 marca 2018 r.

----------------------------------------------------------

Informacja Burmistrza Miasta Ustka
o wyniku naboru
na wolne stanowisko urzędnicze:
inspektor w Wydziale Finansowym
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Krawczyk, zamieszkała w Ustce.  

Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada doświadczenie w pracy, wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku inspektora w Wydziale Finansowym.
Ustka, dnia 27 lutego  2018 r.

--------------------------------------------------------------------------

Informacja Burmistrza Miasta Ustka
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Starszy Specjalista Straży Miejskiej w Ustce
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że nabór nie został rozstrzygnięty i nie doszło do zatrudnienia na powyższe stanowisko. 

Uzasadnienie: nie wpłynęła żadna oferta.
Ustka, dnia 27 lutego 2018 r.

--------------------------------------------------------------------------

BURMISTRZ MIASTA USTKA
informuje o wyniku naboru
na wolne stanowisko urzędnicze:
Starszy Inspektor Straży Miejskiej w Ustce
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Renata Pilarska, zamieszkała w Bydlinie.

Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada doświadczenie w pracy, wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku starszego inspektora Straży Miejskiej w Ustce. 

Ustka, dnia 27 lutego 2018 r.

-------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
oferta pracy z dnia 20 lutego 2018 r.

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku: architektonicznym, urbanistycznym, budownictwa lądowego lub gospodarki przestrzennej,
 • co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy  lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość prawa budowlanego, znajomość ustawy o zamówieniach publicznych i innych ustaw: uzdrowiskowej, o ochronie zabytków,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • kreatywność, samodzielność, komunikatywność.
 • prawo jazdy kat. B

3. Zakres najważniejszych zadań:

1)     procesowanie sporządzanych opracowań planistycznych: Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego i Miejscowe Plany  Zagospodarowania Przestrzennego Miasta,
2)     planowanie przestrzeni Miasta celem poprawy jakości życia mieszkańców z uwzględnieniem zasady zwiększania dochodów budżetu Miasta,
3)     przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp),
4)     przechowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
5)     prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6)     ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i przygotowywanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
7)     opracowywanie i monitorowanie oraz przygotowywanie projektów zmian dokumentów strategicznych Miasta a dotyczących planowania przestrzeni miejskiej,
8)   
  pełna obsługa interesantów w zakresie informacji na temat lokalizacji inwestycji
i warunków inwestowania,
9)     sporządzanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz prowadzenie rejestru tych decyzji,
10)   współdziałanie z organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego i konserwatora zabytków,
11)   koordynacja i nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,       a w szczególności:
a) sporządzanie projektów aktów prawnych dotyczących Uzdrowiska Ustka, w tym statutu,
b) opracowywanie i aktualizacja operatu uzdrowiskowego,
c) nadzór nad urządzeniami lecznictwa uzdrowiskowego,
d) współdziałanie z konsultantami wojewódzkimi i krajowymi w poszczególnych dziedzinach medycyny oraz zakładami lecznictwa uzdrowiskowego w Ustce.
12) kreowanie wizerunku przestrzeni miejskiej oraz nadzór nad estetyką terenów i obiektów w mieście, w tym opracowywanie i aktualizacja zasad i warunków sytuowania obiektów małej
      architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz z monitorowaniem ich przestrzegania,
13) koordynowanie działań komórek urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w celu zapewnienia spójności i wysokiego poziomu estetyki przestrzeni publicznej miasta,
14) współpraca w zakresie rozwiązań plastycznych w miejskiej przestrzeni publicznej z jednostkami pomocniczymi, organizacjami społecznymi i grupami inicjatywnymi oraz ze
      środowiskiem plastyków, architektów i projektantów,
15) współpraca w zakresie istniejących na terenie miasta zabytków z konserwatorem zabytków i wykonywanie zadań określonych w gminnym programie opieki nad zabytkami miasta Ustka.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w siedzibie Urzędu Miasta na II piętrze. Budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na stanowisku kierowniczym, na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy obsłudze komputera w Wydziale Gospodarki Przestrzennej.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu styczniu 2018 r. w Urzędzie Miasta Ustka nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:

            1) list motywacyjny,
            2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
            3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
            4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub   zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
            5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,
            6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie oraz referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
            7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
            8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
            9) w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) kserokopia    dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
          10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „ Nabór na Naczelnika Wydz. GP", w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka w terminie do dnia 15 marca 2018 r.  Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/ i nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej w BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154309.

-------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o przedłużeniu naborów

Urząd Miasta Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
BURMISTRZ MIASTA USTKA

informuje o przedłużeniu terminu składania ofert na wolne stanowiska urzędnicze:
1) INSPEKTOR w WYDZIALE FINANSOWYM oferta pracy z dnia 10 stycznia 2018 r.

2) STARSZY INSPEKTOR STRAŻY MIEJSKIEJ oferta pracy z dnia 11 stycznia 2018 r.

3) STARSZY SPECJALISTA STRAŻY MIEJSKIEJ oferta pracy z dnia 11 stycznia 2018 r. 

Nowy termin składania ofert:

do dnia 9 lutego 2018 r.

Ustka, dnia 24 stycznia 2018 r.

-----------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
oogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
STARSZY SPECJALISTA STRAŻY MIEJSKIEJ
oferta pracy z dnia 11 stycznia 2018 r.

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania konieczne  zgodnie z art. 24 ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 706 ze zm.):

1)    posiadać obywatelstwo polskie,
2)    mieć ukończone 21 lat,
3)    korzystać z pełni praw publicznych,
4)    nie być skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5)    posiadać nienaganną opinię,
6)    być sprawnym pod względem psychicznym i fizycznym,
7)    mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej,
8)    posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
9)    posiadać co najmniej 3 letni staż pracy. 

2. Wymagania  dodatkowe:

1)    ukończone szkolenie podstawowe dla strażników gminnych,
2)    doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
3)    niezbędna wiedza w zakresie  przepisów:

- ustawy o strażach gminnych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- prawa o ruchu drogowym,
- kodeksu wykroczeń,
- kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
- ustawy o ochronie informacji niejawnych,
- ustawy o ochronie danych osobowych,
- ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów innych ustaw, niezbędnych do wykonywania obowiązków funkcjonariusza straży gminnej.

4)    dobra znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
5)    podzielność uwagi, szybka orientacja, spostrzegawczość,
6)    kreatywność, dyspozycyjność,
7)    prawo jazdy kateg. B oraz uprawnienia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. 

3. Zakres najważniejszych zadań na zajmowanym stanowisku:

1)      ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

2)      współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

3)      zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia,

4)      doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

5)      informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń,

6)      inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

7)      konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,

8)      realizacja zadań i obowiązków zgodnie z ustawą o strażach gminnych i aktów prawa miejscowego.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- praca patrolowa na terenie miasta Ustka, prowadzenie samochodu służbowego uprzywilejowanego,

- zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia,  zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu grudniu 2017 r. w Urzędzie Miasta Ustka nie przekroczył 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

1)    list motywacyjny,
2)    CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
4)    kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5)    kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia
i posiadane umiejętności,
6)    kserokopia książeczki wojskowej  (strony z wpisami, oryginał do wglądu),
7)    oświadczenie o posiadanym obywatelstwie oraz opinia / referencje lub oświadczenie
     o nienagannej opinii,
8)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10)  w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) kserokopia          dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – st. specjalista SM " w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 26 stycznia 2018 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8146 761.

-------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
STARSZY INSPEKTOR STRAŻY MIEJSKIEJ
oferta pracy z dnia 11 stycznia 2018 r.

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania konieczne  zgodnie z art. 24 ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 706 ze zm.):

1)    posiadać obywatelstwo polskie,
2)    mieć ukończone 21 lat,
3)    korzystać z pełni praw publicznych,
4)    nie być skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5)    posiadać nienaganną opinię,
6)    być sprawnym pod względem psychicznym i fizycznym,
7)    mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej,
8)    posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i 6 letni staż pracy lub wykształcenie wyższe i 3 lata pracy. 

2. Wymagania  dodatkowe:

1)    ukończone szkolenie podstawowe dla strażników gminnych,
2)    doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
3)    niezbędna wiedza w zakresie  przepisów:
        - ustawy o strażach gminnych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
        - ustawy o pracownikach samorządowych,
        - prawa o ruchu drogowym,
        - kodeksu wykroczeń,
        - kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
        - ustawy o ochronie informacji niejawnych,
        - ustawy o ochronie danych osobowych,
        - ustawy o dostępie do informacji publicznej,
        - kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów innych ustaw, niezbędnych do wykonywania obowiązków funkcjonariusza straży gminnej.

4)    dobra znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
5)    podzielność uwagi, szybka orientacja, spostrzegawczość,
6)    kreatywność, dyspozycyjność,
7)    prawo jazdy kateg. B oraz uprawnienia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. 

3. Zakres najważniejszych zadań na zajmowanym stanowisku:

1)      ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

2)      współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

3)      zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia,

4)      doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

5)      informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń,

6)      inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

7)      konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,

8)      realizacja zadań i obowiązków zgodnie z ustawą o strażach gminnych i aktów prawa miejscowego.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- praca patrolowa na terenie miasta Ustka, prowadzenie samochodu służbowego uprzywilejowanego,

- zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia,  zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu grudniu 2017 r. w Urzędzie Miasta Ustka nie przekroczył 6%. 

6. Wymagane dokumenty:

1)    list motywacyjny,
2)    CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
4)    kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5)    kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,
6)    kserokopia książeczki wojskowej (strony z wpisami, oryginał do wglądu),
7)    oświadczenie o posiadanym obywatelstwie oraz opinia / referencje lub oświadczenie o nienagannej opinii,
8)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10)  w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2      ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) kserokopia          dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – st. inspektor SM " w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 26 stycznia 2018 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8146 761.

--------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR
w Wydziale Finansowym

oferta pracy z dnia 10 stycznia 2018 r. 

1. Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe z zakresu: ekonomii, rachunkowości, finansów publicznych,
 • 3 lata stażu pracy,
 • nieposzlakowana opinia. 

2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub w komórkach finansowo-księgowych, 
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • biegła umiejętność obsługi komputera,
 • odpowiedzialność, komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista. 

3. Zakres zadań, w szczególności:

1)     Przygotowywanie, kompletowanie, sprawdzanie pod względem rachunkowym i przedkładanie do zatwierdzenia dokumentów finansowych.

2)     Kontrola pod względem formalno-rachunkowym, klasyfikowanie i dekretowanie dowodów finansowych oraz księgowanie wydatków jednostki i wniosków o zaangażowanie wydatków.

3)     Kontrola wstępna i bieżąca dokumentów kasowych.

4)     Klasyfikowanie środków trwałych.

5)     Prowadzenie ewidencji stanu majątkowego jednostki.

6)     Amortyzowanie środków trwałych.

7)     Prowadzenie analityki środków trwałych i syntetyki wyposażenia.

8)     Bieżące sprawozdanie zgodności wyciągów bankowych z ewidencją syntetyczną.

9)     Uzgadnianie syntetyki z analityką.

10)  Bieżąca analiza kont rozrachunkowych, zgłaszanie nieprawidłowości w tym zakresie Skarbnikowi.

11)  Rozliczanie osób za powierzone mienie (paliwo, materiały).

12)  Sporządzanie dziennika obrotów oraz zestawienia obrotów i sald miesięcznie.

13)  Prowadzenie analityki do konta 300 – Materiały oraz rozliczanie osób odpowiedzialnych.

14)  Ewidencja i sprawozdawczość z zakresu środków pozyskanych, w tym unijnych.

15)  Rozliczanie inwentaryzacji.

16)  Prowadzenie rejestru wydatków budżetowych zgodnie z klasyfikacja budżetową.

17)  Prowadzenie ewidencji dochodów budżetu państwa w zakresie danych osobowych – przygotowywanie przelewów tych opłat.

18)  Prowadzenie księgowości syntetycznej inwestycji.

19)  Prowadzenie kartotek finansowych dla każdej inwestycji – konto 080 oraz księgowanie powstałych z tego tytułu środków trwałych OT.

20)  Sporządzanie informacji, deklaracji i sprawozdań z zakresu wykonywanych czynności

21)  Sporządzanie sprawozdań środków trwałych SG-01 do Urzędu Statystycznego.

22)  Sporządzanie bilansu Urzędu Rachunku Zysków i Strat, Zmian Funduszu Jednostki oraz zbiorczych bilansów jednostek i zakładów budżetowych, rachunków zysków i strat, zmian funduszu jednostki oraz bilansu skonsolidowanego.

23)  Przygotowywanie przelewów środków finansowych.

24)  Kompletowanie, bieżące rejestrowanie i przekazywanie do archiwum akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

25)  Sprawowanie zastępstwa w czasie nieobecności inspektora ds. płac w zakresie posiadanej wiedzy.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w siedzibie Urzędu Miasta Ustka, budynek biurowy bez windy, ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Stanowisko pracy przy monitorze ekranowym. Zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu grudniu 2017 r. w Urzędzie Miasta Ustka nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
            1) list motywacyjny,
            2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
            3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
            4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w  przypadku        pozostawania w stosunku pracy,
            5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,
            6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie oraz referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
            7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
            8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
            9) w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2  ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) kserokopia     dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
          10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na inspektora Wydz. FN" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 26 stycznia 2018 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154368.

 

----------------------------------------------------------
Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej
oferta z dnia 27 lipca  2017 r.

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku: architektonicznym, urbanistycznym, budownictwa lądowego lub gospodarki przestrzennej,
 • co najmniej 4-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość prawa budowlanego, znajomość ustawy o zamówieniach publicznych i innych ustaw: uzdrowiskowej, o ochronie zabytków
 • dobra znajomość obsługi komputera i programów COREL lub innych  podobnych,
 • kreatywność, samodzielność, komunikatywność.

3. Zakres najważniejszych zadań:

 • sporządzanie specyfikacji i umów zgodnie z prawem zamówień publicznych,
 • redagowanie pism stanowiących odpowiedzi na wnioski wpływające do wydziału,
 • załatwianie i opiniowanie wniosków wpływających do wydziału,
 • przygotowywanie i nadzorowanie zawartych umów,
 • prowadzenie spraw związanych z gminną ewidencją zabytków i ustawą o ochronie zabytków,
 • procesowania spraw związanych z konkursami,
 • przygotowywanie uchwał i zarządzeń zgodnie z wymaganą procedurą,
 • prowadzenie spraw związanych z uzdrowiskiem w oparciu o ustawę uzdrowiskową.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w siedzibie Urzędu Miasta na II piętrze. Budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy obsłudze  monitora ekranowego w Wydziale Gospodarki Przestrzennej.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2017 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7) referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „ Nabór na Z-cę Naczelnika Wydz. GP ", w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka w terminie do dnia 11 sierpnia 2017 r.  Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane  i nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru.  Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154321, 8154309.


------------------------------------------------------------------------------------------- 

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
INSPEKTOR
w REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
oferta z dnia 21 lipca 2017 r. 

1. Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do  czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
 • wykształcenie wyższe: z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska,  ekotechnologii, ochrony przyrody, administracji, zarządzania lub inne pokrewne,
 • co najmniej 3 lata pracy,
 • nieposzlakowana opinia.

 2. Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy w samorządzie gminnym,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: utrzymania czystości i porządku w gminach, gospodarki odpadami, ochrony środowiska, Kodeksu postępowania administracyjnego,             i ustawy o samorządzie gminnym,
 • dobra znajomość obsługi komputera, programów Windows, oprogramowania z pakietu Office, Microsoft,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista. 

3. Zakres  wykonywanych  podstawowych zadań: 

1)opracowywanie projektów uchwał regulujących system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta,
2)kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
3)kontrolowanie i nadzorowanie wykonywania obowiązków w zakresie gospodarki odpadami przez właścicieli nieruchomości,
4)kontrolowanie i nadzorowanie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
5)kontrolowanie i nadzorowanie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów komunalnych  oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
6)kontrolowanie przestrzegania zasad regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście Ustka,
7)podejmowanie i prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
8)weryfikacja danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości,
9)dokonywanie naliczeń wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
10)prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
11)dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
12)prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
13)utrzymanie i planowanie remontów kanalizacji deszczowej,
14)prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych,
15) współudział w opracowaniu dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego  oraz decyzji w zakresie zadań  na zajmowanym stanowisku pracy. 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  praca w siedzibie Urzędu Miasta na II piętrze. Budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy obsłudze monitora ekranowego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Wydziału IKiOŚ. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:   wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w miesiącu czerwcu 2017 r. w Urzędzie Miasta wynosił co najmniej 6%. 

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia  oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7) referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Termin i miejsce składania dokumentów: oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na inspektora IKiOŚ-K" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 11 sierpnia 2017 r.  Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154309, 59 8154310.


-----------------------------------------------------------
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

Informacja  Burmistrza Miasta Ustka
o wyniku naboru na stanowisko
 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Ustce 

            Informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Magdalena Markowicz, zamieszkała w Słupsku. 

Uzasadnienie:
Kandydatka spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada przygotowanie  zawodowe, wiedzę oraz umiejętności niezbędne do realizacji zadań na stanowisku objętym naborem.
Ustka, dnia 30 czerwca 2017 r.


----------------------------------------------------------------
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
Informacja  Burmistrza Miasta Ustka
o wyniku konkursu
na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury  

 Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Ustce
ul. Kopernika 22, 76-270 Ustka

            Informuję, że w wyniku zakończonego konkursu na ww. stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Klimaszewska-Kargul, zamieszkała w Ustce.  

Uzasadnienie:

Kandydatka spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie, posiada doświadczenie w pracy, wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku objętym konkursem.
Ustka, dnia 21 czerwca 2017 r.                                                

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja  Burmistrza Miasta Ustka
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
o wyniku naboruna wolne stanowisko urzędnicze:

INSPEKTOR 
w Wydziale Audytu i Kontroli  

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko została wybrana:

            Pani Marta Niemkowicz, zamieszkała w  Ustce.

Uzasadnienie:
Kandydatka spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu, posiada doświadczenie zawodowe i ukończone szkolenia w zakresie przeprowadzania kontroli, a także wiedzę i umiejętności pozwalające realizować zadania na stanowisku objętym naborem.
Ustka, dnia 12 czerwca 2017 r.

                                                                                                          

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
Burmistrz Miasta Ustka 
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Dyrektora Żłobka  Miejskiego w Ustce
oferta pracy z dnia 11 maja 2017 r. 

Nazwa i adres instytucji: Żłobek Miejski w Ustce,  ul. Marynarki Polskiej 83, 76 - 270 Ustka.
Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia poniższe warunki orazprzedłoży pisemną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Żłobka Miejskiego w Ustce.

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo  co najmniej wykształcenie średnie i 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 • kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 • kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustaw: o opiece nad dziećmi do lat 3, o samorządzie gminnym, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, prawa budowlanego (w zakresie obowiązków zarządcy budynków), Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych i o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do ustaw,
 • umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników, kreatywność.

3. Zakres najważniejszych zadań:

1)    kierowanie, planowanie, koordynowanie oraz kontrola realizacji zadań wynikających ze statutu Żłobka Miejskiego w Ustce,
2)    nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Żłobkiem Miejskim w Ustce, realizującym własne zadania oraz zadania obsługi finansowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostki, w myśl ustawy o samorządzie gminnym,
3)    ustalanie i zatwierdzanie planów działalności jednostki,
4)    wykonywanie zadań w zakresie zwierzchnika służbowego nad zatrudnionymi pracownikami jednostki.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca na stanowisku kierowniczym – przede wszystkim praca z dziećmi, w pełnym wymiarze czasu pracy, obsługa  monitora ekranowego. Zatrudnienie na czas określony, z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych.  

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim w Ustce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%. 

6. Wymagane dokumenty:  

1) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Żłobka Miejskiego w Ustce,
2) list motywacyjny,
3) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania           w stosunku pracy,
6) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia  i posiadane umiejętności,
7) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
11) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
12) rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi w formie oświadczenia,
13)oświadczenie dot. wypełniania obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
14) oświadczenie kandydata o braku orzeczenia sądu o pozbawieniu, zawieszeniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej. 

7. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na dyrektora Żłobka Miejskiego w Ustce",  w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka w terminie  do dnia 9 czerwca 2017 r.  Dokumenty niekompletne i złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja rekrutacyjna rozpatrzy złożone oferty pracy w dwóch etapach: I etap - rozpatrzenie ofert do dnia 16.06.2017 r. i II etap  do 30.06.2017 r., do którego zostaną dopuszczeni kandydaci spełniający wymogi  formalne zawarte w ogłoszeniu. 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154370, 59 8154309.

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Informacja  Burmistrza Miasta Ustka

o wyniku naboru
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce

Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016. poz. 902) informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Łukasz Krawczyk, zamieszkały w Ustce.  

Uzasadnienie:

Kandydat spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada doświadczenie w pracy, wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku objętym naborem.
Ustka, dnia 9 maja 2017 r.                                                   

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Burmistrza Miasta Ustka
o wyniku naboru
na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor w Wydziale Finansowym
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

             Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016. poz. 902) informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani  Katarzyna Ostrowska, zamieszkała w Ustce.  

Uzasadnienie:

Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada doświadczenie w pracy, wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku podinspektora w Wydziale  Finansowym.
Ustka, dnia 8 maja 2017 r.

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze

INSPEKTOR 
w
  WYDZIALE AUDYTU  I  KONTROLI
oferta z dnia  5 maja 2017 r.

1. Wymagania konieczne: 

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawnicze,
 • co najmniej 3-letni staż pracy,
 • nieposzlakowana opinia.  

2. Wymagania pożądane: 

 • preferowane wykształcenie o specjalności z zakresu kontroli i audytu wewnętrznego,
 • doświadczenie zawodowe: w przeprowadzaniu kontroli finansowych i merytorycznych (związanych z profilem funkcjonowania) w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i spółkach prawa handlowego oraz organizacjach pozarządowych i instytucjach kultury, w samodzielnym przeprowadzaniu czynności kontrolnych i sporządzaniu protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu działania i funkcjonowania samorządu gminnego, finansów publicznych, prawa oświatowego, kodeksu spółek handlowych,
 • umiejętność wyciągania wniosków z prowadzonych kontroli,
 • samodzielność, odporność na stres,
 • dobra znajomość obsługi komputera.  

3. Zakres podstawowych zadań: 

1)     sporządzanie projektów planów kontroli i informacji o ich wykonaniu,
2)     kontrola działalności finansowo-gospodarczej jednostek i zakładów budżetowych podległych Burmistrzowi Miasta Ustka,
3)     kontrole finansowe dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym i instytucjom kultury,
4)     kontrole funkcjonowania poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Ustka,
5)     kontrole spółek miejskich w ramach nadzoru właścicielskiego prowadzonego przez Burmistrza Miasta Ustka,
6)     sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli oraz projektów wystąpień pokontrolnych,
7)     prowadzenie teczek spraw związanych z prowadzonymi kontrolami,
8)     współdziałanie z instytucjami kontroli (NIK, RIO)  w zakresie prowadzonych kontroli,
9)     prowadzenie czynności doradczych i konsultacji w sprawach związanych z przedmiotem kontroli. 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
Praca wykonywana w siedzibie Urzędu Miasta oraz poza siedzibą. Budynek biurowy bez windy, ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych, w pełnym wymiarze czasu pracy w Wydziale Audytu i Kontroli.   

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:   wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w miesiącu kwietniu 2017 r. w Urzędzie Miasta  Ustka nie przekroczył 6 %.  

 6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia oraz posiadane umiejętności i uprawnienia,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie i nieposzlakowanej opinii,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
10) w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 902) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7. Termin i miejsce składania dokumentów: oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na inspektora AiK" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 26 maja 2017 r.  Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane / liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154309.

--------------------------------------------------------------------------

Informacja Burmistrza Miasta Ustka
o
wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
I
nspektor w Wydziale Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
U
rząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016. poz. 902) informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Marta Wojcieszek, zamieszkała w Ustce.   

Uzasadnienie:
K
andydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada   doświadczenie w pracy, wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku inspektora w Wydziale Inwstycji, Infrastuktury Komunalnej i Ochrony Środowiska. 
U
stka, dnia  28 kwietnia 2017 r.                                                                                                                                                                             Burmistrz Miasta Ustka

-----------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Miasta Ustka
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka,

ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora  Biblioteki Miejskiej w Ustce
oferta pracy z dnia 28.04.2017 r. 

Nazwa i adres instytucji kultury: Biblioteka Miejska w Ustce,  ul. Kopernika 22, 76-270 Ustka

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia poniższe warunki oraz przedłoży pisemną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Miejskiej w Ustce.

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe II stopnia, preferowane kierunki: bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, filologia polska,
 • co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3-letni staż pracy w bibliotekach lub innych samorządowych instytucjach kultury,
 • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustaw o samorządzie gminnym, o bibliotekach, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prawa budowlanego  (w zakresie obowiązków zarządcy budynków),
 • znajomość historii i tożsamości lokalnej miasta Ustki,
 • umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników, kreatywność.

3. Zakres najważniejszych zadań:

1) zarządzanie Biblioteką Miejską w Ustce,
2) bieżące kierowanie działalnością biblioteki i reprezentowanie instytucji na zewnątrz,
3) realizacja programu działania określonego umową, o której mowa w art.15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
4) kierowanie gospodarką finansową instytucji,
5) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników,
6) współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dobra mieszkańców miasta i użytkowników biblioteki.

4. Wymagane dokumenty:  

1) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Miejskiej w Ustce,
2) list motywacyjny,
3) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania           w stosunku pracy,
6) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia  i posiadane umiejętności,
7) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
11) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „ Konkurs na dyrektora Biblioteki Miejskiej w Ustce", w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka w terminie do dnia 05 czerwca 2017 r.  Dokumenty niekompletne i złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja konkursowa rozpatrzy złożone oferty pracy w dwóch etapach: I etap - rozpatrzenie ofert do dnia 15.06.2017 r.,  i II etap  do 20.06.2017 r., do którego zostaną dopuszczeni kandydaci spełniający wymogi  formalne zawarte w ogłoszeniu. 
Warunki organizacyjno-finansowe działalności Biblioteki Miejskiej w Ustce znajdują się na stanowisku w kadrach Biblioteki Miejskiej w Ustce ul. Kopernika 22 w Ustce.
Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka.  Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154370, 59 8154309.

 

------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR 
w
  WYDZIALE INWESTYCJI, INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
oferta z dnia  29.03.2017 r.

1. Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe,  
 • co najmniej 3-letni staż pracy,
 • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania pożądane:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu działania i funkcjonowania samorządu gminnego,
 • wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B. 

3. Zakres podstawowych zadań: 
1)     wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego zgodnie z Ustawą o drogach publicznych,
2)     przygotowywanie decyzji administracyjnych związanych z awariami wodociągowymi, gazowymi, ciepłowniczymi, energetycznymi, teletechnicznymi i innymi w pasie drogowym,
3)     dokonywanie odbiorów pasa drogowego po zakończeniu usuwania ww. awarii oraz po  zakończeniu zajęć pasa drogowego,
4)     dokonywanie gwarancyjnych przeglądów pasa drogowego po awariach,
5)     opiniowanie projektów rozkładów jazdy dotyczących komunikacji zbiorowej oraz wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków na terenie Miasta,
6)     kontrola i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń oświetleniowych,
7)     kontrola i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń teletechnicznych,
8)     przygotowywanie odpowiedzi na pisma, wnioski, interwencje związane z prowadzonym zakresem prac,
9)     przygotowanie projektów uchwał oraz zarządzeń w zakresie funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania,
10)  kontrola i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania,
11)  wprowadzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pod obrady Miasta Ustka, celem zatwierdzenia. 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
Praca w siedzibie Urzędu Miasta. Budynek biurowy bez windy, ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych, w pełnym wymiarze czasu pracy w Wydziale Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2017 r. w Urzędzie Miasta Ustka  przekroczył 6 %.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia  oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie i nieposzlakowanej opinii,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Termin i miejsce składania dokumentów: oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na inspektora IKiOŚ" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 21  kwietnia  2017 r.  Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane / liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154310, 59 8154309

                                                                                  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
o
głasza drugi nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce 
oferta pracy z dnia 24 marca 2017 r.  

1. Wymagania konieczne:

1)   obywatelstwo polskie,
2)   pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3)   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)   co najmniej 5-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej  o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku Dyrektora Zarządu 
      Infrastruktury Miejskiej,
5)   wykształcenie wyższe II stopnia,
6)   posiadanie nieposzlakowanej opinii. 

2. Wymagania dodatkowe:

1)     znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw: o drogach publicznych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie  gminnym,
2)     doświadczenie w pracy administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego oraz w prowadzeniu inwestycji,
3)     znajomość obsługi komputera i systemów informatycznych,
4)     umiejętność pracy w zespole,
5)     komunikatywność i wysoka kultura osobista,
6)     prawo jazdy kat. B,
7)     wykształcenie  techniczne. 

3. Zakres  zadań:

1)     nadzór i kierowanie Zarządem Infrastruktury Miejskiej w Ustce,
2)     realizacja zadań  wynikających ze Statutu Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce (Uchwała Nr XXV/239/2016 Rady Miasta Ustka z dnia 6 października 2016 r.), w tym:

a)      wykonywanie zadań pracodawcy,
b)     samodzielne podejmowanie decyzji,
c)      zarządzanie drogami,
d)     zarządzanie i utrzymanie oświetlenia drogowego,
e)      zarządzanie zielenią miejską,
f)      planowanie, uzgadnianie i opiniowanie inwestycji,
g)     przygotowywaniu projektu budżetu oraz uchwał, zarządzeń, umów  i innych dokumentów. 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca na stanowisku kierowniczym, w pełnym wymiarze czasu pracy, związana z obsługą  monitora ekranowego. Zatrudnienie na czas określony, z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych. Praca stacjonarna i w terenie.  

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2017 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
            1) list motywacyjny,
            2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
            3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
            4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku                  pozostawania w stosunku pracy,
            5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,
            6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,                                                                                                                                                                                                         7) referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
            8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
            9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
            10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „ II Nabór - Dyrektor ZIM " w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r. (liczy się data wpływu do Urzędu ). Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka.

------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
PODINSPEKTOR
w Wydziale Finansowym
oferta pracy z dnia 17 marca 2017 r.

 

1. Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie średnie i co najmniej 3 lata pracy lub wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy  samorządowej, w księgowości,
 • znajomość: ustawy Ordynacja podatkowa oraz Postępowanie egzekucyjne w administracji,  Kodeks postępowania administracyjnego,
 • biegła umiejętność obsługi komputera oraz programu TENSOFT, SHRIMP,
 • kreatywność, komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista.

3. Zakres  zadań:

1)     księgowanie i windykacja należności z tytułu podatków lokalnych,

2)     uzgadnianie przypisanych podatnikom należności na podstawie decyzji wymiarowych,

3)     bieżąca analiza kont analitycznych z w/w podatków, celem terminowej windykacji należności,

4)     wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na nieregulowane w terminie należności,

5)     prowadzenie egzekucji w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji,

6)     dokonywanie wpisów hipoteki przymusowej i zastawu skarbowego celem zabezpieczenia należności podatkowej,

7)     uzgadnianie obrotów miesięcznych analityki i syntetyki w/w dochodów,

8)     sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu należności podatkowych.

9)     prowadzenie postępowań podatkowych i wystawianie decyzji na podstawie art.67a i 67b ustawy Ordynacja Podatkowa,

10)  udzielanie pomocy w zakresie pomocy publicznej oraz pomocy de minimis,

11)  wydawanie zaświadczeń podatkowych. 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w siedzibie Urzędu Miasta Ustka, budynek biurowy bez windy, ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Stanowisko pracy przy monitorze ekranowym. Zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2017 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
            1) list motywacyjny,
            2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
            3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
            4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku            pozostawania w stosunku pracy,
            5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,
            6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie oraz referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
            7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
            8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
            9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7.Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „ Nabór na podinspektora w Wydz. FN" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 r.  Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154367.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Informacja  Burmistrza Miasta Ustka
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce

            Na  podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o  pracownikach  samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnego kandydata do zatrudnienia na stanowisko dyrektora ZIM Ustka.                                  

Uzasadnienie: Kandydat nie spełnia oczekiwań pracodawcy.

Ustka, dnia 16 marca 2017 r.                                                                                                                Burmistrz Miasta Ustka

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja  Burmistrza Miasta Ustka
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

INSPEKTOR 
w Wydziale Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Agnieszka Banasik, zamieszkała w  Zaleskich.

Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie przygotowanie, wiedzę oraz doświadczenie w pracy umożliwiające realizację zadań na stanowisku  inspektora w Wydziale Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu. 

Ustka, dnia 21 lutego 2017 r.                                                                                       Burmistrz Miasta Ustka              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce 
o
ferta pracy z dnia 9 lutego 2017 r.  

1. Wymagania konieczne:

1)   obywatelstwo polskie,
2)   pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3)   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)   co najmniej 5-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej  o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku Dyrektora Zarządu
      Infrastruktury Miejskiej,
5)   wykształcenie wyższe techniczne,
6)   posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 2. Wymagania dodatkowe:

1)     znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw: o drogach publicznych, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym,
2)     doświadczenie w pracy administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego oraz w prowadzeniu inwestycji,
3)     znajomość obsługi komputera i systemów informatycznych,
4)     umiejętność pracy w zespole,
5)     komunikatywność i wysoka kultura osobista,
6)     prawo jazdy kat. B. 

3. Zakres  zadań:

1)     nadzór i kierowanie Zarządem Infrastruktury Miejskiej w Ustce,
2)     realizacja zadań  wynikających ze Statutu Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce (Uchwała Nr XXV/239/2016 Rady Miasta Ustka z dnia 6 października 2016 r.), w tym:
        a)     wykonywanie zadań pracodawcy,
        b)     samodzielne podejmowanie decyzji,
        c)     zarządzanie drogami,
        d)     zarządzanie i utrzymanie oświetlenia drogowego,
        e)     zarządzanie zielenią miejską,
        f)     planowanie, uzgadnianie i opiniowanie inwestycji,
        g)    przygotowywaniu projektu budżetu oraz uchwał, zarządzeń, umów  i innych dokumentów. 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca na stanowisku kierowniczym, w pełnym wymiarze czasu pracy, związana z obsługą  monitora ekranowego. Zatrudnienie na czas określony, z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych. Praca stacjonarna i w terenie.

 5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu styczniu 2017 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
            1) list motywacyjny,
            2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
            3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
            4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku             pozostawania w stosunku pracy,
            5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,
            6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,                                                                                                                                                                                                        7) referencje, opinie lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii ,
            8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
            9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
            10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – Dyrektor ZIM " w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia  27  lutego 2017 r. (liczy się data wpływu do Urzędu ). Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA

ogłasza  drugi nabór na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR
w
WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 
oferta pracy z dnia 25 stycznia 2017 r. 

1. Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 3 lata stażu pracy. 

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień związanych z finansowaniem oświaty,
 • znajomość zagadnień z zakresu oświaty, kultury i sportu, ustawy prawo zamówień publicznych,
 •  doświadczenie w pracy biurowej,
 • umiejętność przygotowania projektów pism, scenariuszy imprez, notatek prasowych, analiz pracy,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych i programów Word, Excel,
 • samodzielność na stanowisku pracy, dokładność, bezkonfliktowość,
 • zdolność pracy w zespole.

 3. Zakres podstawowych zadań:

1)     przekazywanie informacji i materiałów otrzymanych od organu nadzoru pedagogicznego i innych instytucji do prowadzonych jednostek oświaty,

2)     przygotowywanie analiz funkcjonowania szkół i przedszkoli pod kątem wyników nauczania i osiągnięć dydaktycznych,

3)     opracowywanie prognoz demograficznych,

4)     realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej i z ustawy Karta Nauczyciela oraz innych przepisów oświatowych,

5)     przygotowywanie analiz i informacji z zakresu działania wydziału dla potrzeb Burmistrza, Rady Miasta i innych podmiotów,

6)     prowadzenie dokumentacji merytoryczno-finansowej na potrzeby wydziału,

7)     przygotowywanie dokumentacji dot. ustalania planu sieci przedszkoli i szkół podstawowych oraz granic ich obwodów,

8)     pomoc w przygotowywaniu projektu budżetu wydziału oraz projektów uchwał i zarządzeń.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w siedzibie Urzędu Miasta Ustka na niskim parterze. Budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości, z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Praca przy monitorze ekranowym. Zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy    o pracownikach samorządowych.

 5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu grudniu 2016 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
            1) list motywacyjny,
            2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
            3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
            4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe  lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku              pozostawania w stosunku pracy,
            5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia
            i posiadane umiejętności,
            6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
            7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
                i korzystaniu z pełni praw publicznych,
            8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
            9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów    rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór II – inspektor Wydz. SOKS" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 10 lutego  2017 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154370, 154329.

---------------------------------------------------------------------------------- 

Informacja  Burmistrza Miasta Ustka
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

INSPEKTOR
w Wydziale Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko nie  wybrano żadnego kandydata.

Uzasadnienie:

Kandydaci nie spełniają oczekiwań pracodawcy - nie mają odpowiedniego przygotowania zawodowego, predyspozycji i wiedzy wymaganej do pracy na stanowisku inspektora w Wydziale Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu.
Ustka, dnia 19 stycznia 2017 r.                                                                                                                          Burmistrz Miasta Ustka       

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR
W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 
oferta pracy z dnia 25.11. 2016 r. 

1. Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe o profilu humanistycznym, administracji publicznej, pedagogicznym lub ekonomicznym,
 • co najmniej 3 lata stażu pracy. 

2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy biurowej, 
 • znajomość zagadnień dot. tworzenia budżetu jednostek samorządu terytorialnego, regulacji prawnych z zakresu oświaty, kultury i sportu, ustawy prawo zamówień publicznych,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych i programów Word, Excel,
 • samodzielność, sumienność,
 • zdolność pracy w zespole i dobra organizacja pracy.   

3. Zakres  zadań:

1)     realizacja procedury stypendium szkolnego, zasiłków jednorazowych oraz pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów,
2)     rozliczanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem, realizujących obowiązek szkolny,
3)     opiniowanie oraz tworzenie wniosków o zwiększenie środków w budżecie w ciągu roku budżetowego,  
4)     współpraca z organizacjami pozarządowymi,
5)     rozliczanie dotacji udzielonych podmiotom publicznym,
6)     udział w przygotowywaniu projektu budżetu wydziału oraz projektów uchwał, zarządzeń, umów i innych materiałów,
7)     przekazywanie informacji i materiałów otrzymanych od organu nadzoru pedagogicznego i innych instytucji do prowadzonych jednostek oświaty,
8)     realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej, z ustawy Karta Nauczyciela oraz wynikających z przepisów oświaty,
9)     przygotowywanie pism oraz wykonywanie innych czynności związanych z pracą wydziału.  

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w siedzibie Urzędu Miasta Ustka na niskim parterze. Budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości, z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Praca przy monitorze ekranowym. Zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy   o pracownikach samorządowych. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu październiku 2016 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
            1) list motywacyjny,
            2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
            3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
            4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku             pozostawania w stosunku pracy,
            5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia
            i posiadane umiejętności,
            6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
            7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
            i korzystaniu z pełni praw publicznych,
            8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
            9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – inspektor Wydz. SOKS" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 16 grudnia 2016 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154370, 154329.

                                                                                              Burmistrz Miasta Ustka

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BURMISTRZ MIASTA USTKA
informuje o wyniku naboru
na wolne stanowisko urzędnicze:

młodszy specjalista Straży Miejskiej w Ustce  

Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016. poz. 902) informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Tomasz Purtak, zamieszkały w Ustce.

Uzasadnienie:
Pan Tomasz Purtak spełnił wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada doświadczenie w pracy, wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku  młodszego specjalisty Straży Miejskiej w Ustce. 

Ustka, dnia 26 września 2016 r.                                                                                                         Burmistrz Miasta Ustka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA 
o
głasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
MŁODSZY SPECJALISTA  STRAŻY MIEJSKIEJ

oferta pracy z dnia 23 sierpnia 2016 r. 

 

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania konieczne  zgodnie z art. 24 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 706):

1)     posiadać obywatelstwo polskie,
2)     mieć ukończone 21 lat,
3)    korzystać z pełni praw publicznych,
4)     nie być skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5)     posiadać nienaganną opinię,
6)     być sprawnym pod względem psychicznym i fizycznym,
7)     mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej,
8)     posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
9)     posiadać co najmniej 3 letni staż pracy. 

2. Wymagania  dodatkowe:
1)     doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
2)     niezbędna wiedza w zakresie  przepisów:
- ustawy o strażach gminnych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- prawa o ruchu drogowym,
- kodeksu wykroczeń,
- kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
- ustawy o ochronie informacji niejawnych,
- ustawy o ochronie danych osobowych,
- ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów innych ustaw, niezbędnych do wykonywania obowiązków funkcjonariusza straży gminnej,
3)     dobra znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
4)     podzielność uwagi, szybka orientacja i spostrzegawczość,
5)     kreatywność, dyspozycyjność,
6)    prawo jazdy kateg. B oraz uprawnienia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.  

3. Zakres najważniejszych zadań na zajmowanym stanowisku:
1
)      ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
2)      współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
3)      zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia,
4)      doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
5)      informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń,
6)      inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
7)      konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
8)      realizacja zadań i obowiązków zgodnie z Ustawą o strażach gminnych i aktów prawa miejscowego. 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

- praca patrolowa na terenie miasta Ustka, prowadzenie samochodu służbowego uprzywilejowanego,
- zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia,  zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu  lipcu 2016 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%. 

 6. Wymagane dokumenty:
1)     list motywacyjny, 
2)     CV z dokładnym opisem pracy zawodowej, 
3)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania), 
4)     kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, 
5)     kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia
i posiadane umiejętności, 
6)     kserokopia książeczki wojskowej  (strony z wpisami, oryginał do wglądu), 
7)     oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, 
8)     oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 
9)     oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

7. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – mł. specjalista SM " w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka,  w terminie do dnia 16 września 2016 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8146 761.

 

-----------------------------------------------------------

Informacja  Burmistrza Miasta Ustka 
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016. poz. 902) informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Andrzej Kuczun, zamieszkały w Ustce. 

Uzasadnienie:
Pan Andrzej Kuczun spełnił wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada   doświadczenie w pracy, wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Ustka, dnia  01 sierpnia  2016 r.

 

------------------------------------------------------------ 

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

INSPEKTOR 

w REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 I OCHRONY ŚRODOWISKA

oferta z dnia 05 lipca 2016 r.

  

1. Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe: z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, ekotechnologii, ochrony przyrody, administracji, zarzadzania lub inne pokrewne,
 • co najmniej 3-letni staż pracy.

2. Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy w samorządzie gminnym,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: utrzymania czystości i porządku w gminach, gospodarki odpadami, ochrony środowiska, Kodeksu postępowania administracyjnego,             i ustawy o samorządzie gminnym,
 • dobra znajomość obsługi komputera, programów Windows, oprogramowania z pakietu Office, Microsoft,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista.

3. Zakres  wykonywanych  podstawowych zadań:  

1)     opracowywanie projektów uchwał regulujących system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta,
2)     kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
3)     kontrolowanie i nadzorowanie wykonywania obowiązków w zakresie gospodarki odpadami przez właścicieli nieruchomości,
4)     kontrolowanie i nadzorowanie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
5)     kontrolowanie i nadzorowanie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów komunalnych  oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
6)     kontrolowanie przestrzegania zasad regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście Ustka,
7)     podejmowanie i prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbieranaia odpadów komunalnych,
8)    weryfikacja danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości,
9)    dokonywanie naliczeń wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
10)  prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
11)  dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
12)  prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  praca w siedzibie Urzędu Miasta na II piętrze. Budynek biurowy bez windy.
Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy obsłudze monitora ekranowego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:   wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2016 r.
w Urzędzie Miasta Ustka przekroczył 6 %.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia  oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Termin i miejsce składania dokumentów: oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na inspektora IKiOŚ-K" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 22 lipca 2016 r.  Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154309, 59 8154310. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Burmistrza Miasta Ustka o wyniku naboru

na wolne stanowisko urzędnicze:

młodszy specjalista Straży Miejskiej w Ustce  

Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko nie został wybrany żaden kandydat.

Uzasadnienie:

W ocenie komisji rekrutacyjnej kandydat nie spełnia oczekiwań pracodawcy.

 

Ustka, dnia 14 czerwca 2016 r. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja  Burmistrza Miasta Ustka o wyniku naboru
na wolne stanowisko urzędnicze:

INSPEKTOR 

w Wydziale Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko została wybrana: 

Pani Agnieszka Hrywniak, zamieszkała w Smołdzinie.

 Uzasadnienie:

Pani Agnieszka Hrywniak spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie przygotowanie, wiedzę oraz doświadczenie w pracy umożliwiające realizację zadań na stanowisku  inspektora w Wydziale Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu.  

Ustka, dnia 12 maja 2016 r.

------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
MŁODSZY SPECJALISTA STRAŻY MIEJSKIEJ

oferta pracy z dnia 10 maja  2016 r.

 

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania konieczne zgodnie z art. 24 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1383 ze zm.):

1)     posiadać obywatelstwo polskie,
2)     mieć ukończone 21 lat,
3)     korzystać z pełni praw publicznych,
4)     nie być skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5)     posiadać nienaganną opinię,
6)     być sprawnym pod względem psychicznym i fizycznym,
7)     mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej,
8)     posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
9)     posiadać co najmniej 3 letni staż pracy.

2. Wymagania  dodatkowe:

1)  świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego dla strażników gminnych,
2)  niezbędna wiedza w zakresie przepisów:

- ustawy o strażach gminnych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- prawa o ruchu drogowym,
- kodeksu wykroczeń,
- kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
- ustawy o ochronie informacji niejawnych,
- ustawy o ochronie danych osobowych,
- ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów innych ustaw, niezbędnych do wykonywania obowiązków funkcjonariusza straży gminnej.

3) dobra znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
4) aktywność sportowa,
5) znajomość języka obcego,
6) prawo jazdy kateg. B oraz uprawnienia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

  

3. Zakres  zadań na zajmowanym stanowisku:

 - realizacja zadań i obowiązków zgodnie z Ustawą o strażach gminnych i aktów prawa miejscowego,
- ochrona porządku publicznego na terenie miasta Ustki.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- praca patrolowa na terenie miasta Ustka, prowadzenie samochodu służbowego uprzywilejowanego,

- zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu  kwietniu 2016 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

1)     list motywacyjny,
2)     CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
4)     kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5)     kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia
i posiadane umiejętności,
6)     kserokopia książeczki wojskowej  (strony z wpisami, oryginał do wglądu),
7)     oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
8)     oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)     oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – mł. specjalista SM " w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka,  w terminie do dnia 31 maja 2016 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8146 761.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Burmistrza Miasta Ustka o wyniku naboru
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
Kierownik Centrum Integracji Społecznej
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz.1202 ze zm.) informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Paulina Kamińska, zamieszkała w Słupsku.

Uzasadnienie:

Pani Paulina Kamińska spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe, predyspozycje oraz doświadczenie w pracy, niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Ustce.

Ustka, dnia 14 kwietnia 2016 r.                                                                                     Burmistrz Miasta Ustka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Burmistrza Miasta Ustka o wyniku naboru
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
Zastępca Naczelnika
 Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko został wybrany:

                                    Pan Krzysztof  Stodoła, zamieszkały w Ustce. 

Uzasadnienie:

Pan Krzysztof Stodoła spełnił wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie przygotowanie i wiedzę umożliwiające realizację zadań na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Ustka, dnia 8 kwietnia 2016 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

oferta pracy z dnia  31 marca 2016 r.

 

1. Wymagania konieczne:

1)   obywatelstwo polskie,
2)   pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3)   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)   co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni stażu pracy w pomocy społecznej lub wykonywanie przez  co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku,
5)   posiada kwalifikacje zawodowe na wykonywanie pracy na określonym stanowisku,
6)   wykształcenie wyższe.

2. Wymagania dodatkowe:

1)     znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw: o zatrudnieniu socjalnym, o pomocy społecznej, o spółdzielniach socjalnych, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym,
2)     znajomość zasad i regulacji prawnych  z zakresu wdrażania projektów unijnych oraz ich realizacja i doświadczenie w realizacji co najmniej 2 projektów,
3)     znajomość obsługi urządzeń biurowych i internetu,
4)     umiejętność pracy w zespole,
5)     komunikatywność.

3. Zakres  zadań:

1)     nadzór i kierowanie Centrum Integracji Społecznej,

2)     współpraca z kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

3)     wykonywanie zadań pracodawcy,  

4)     samodzielne podejmowanie decyzji,

5)     przygotowywaniu projektu budżetu oraz uchwał, zarządzeń,  umów  i innych dokumentów.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca na stanowisku kierowniczym, poza siedzibą Urzędu Miasta Ustka. Stanowisko związane z obsługą  monitora ekranowego. Zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych.

 5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2016 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
            1) list motywacyjny,
            2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
            3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
            4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
            5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,
            6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
            7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
            i korzystaniu z pełni praw publicznych,
            8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
            9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – Kierownik CIS " w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, w terminie do dnia 11 kwietnia  2016 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta). Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR

W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 
oferta pracy z dnia 30 marca 2016 r.

 

1. Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne, pedagogiczne lub humanistyczne,
 • co najmniej 3 lata stażu pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie doświadczenia w pracy w zakresie administracji samorządowej, w zespole administracyjno-ekonomicznym szkół w wydziale oświaty lub finansowym, 
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu oświaty, kultury i sportu, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych i programów Word, Excel,
 • bezkonfliktowość,
 • kreatywność, rzetelność, systematyczność.

3. Zakres  zadań:

1)     realizacja procedury stypendium szkolnego, zasiłków jednorazowych oraz pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym,
2)     rozliczanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem,
3)     opiniowanie oraz tworzenie wniosków o zwiększenie środków w ciągu roku budżetowego,
4)     współpraca z organizacjami pozarządowymi,
5)     obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego i Rady Sportu,
6)     udział w przygotowywaniu projektu budżetu Wydziału oraz projektów uchwał, zarządzeń, umów i innych materiałów,
7)     realizacja procedury spełniania obowiązku nauki,
8)     wykonywanie analiz i symulacji finansowych w zakresie oświaty,
9)     rozliczanie dotacji udzielonych podmiotom publicznym,
10)   przygotowywanie pism oraz wykonywanie innych czynności związanych z pracą Wydziału.  

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w siedzibie Urzędu Miasta Ustka na niskim parterze. Budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości, z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Praca przy monitorze ekranowym. Zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2016 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
            1) list motywacyjny,
            2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
            3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
            4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku               pozostawania w stosunku pracy,
            5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,
            6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
            7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
            8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
            9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – inspektor Wydz. SOKS" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 21 kwietnia 2016 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154370.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja  Burmistrza Miasta Ustka o wyniku naboru

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Zastępca Naczelnika

 Wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu

Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko została wybrana:

 Pani Dorota Szcześniak-Abramczyk, zamieszkała w Ustce.

 

Uzasadnienie:

Pani Dorota Szcześniak-Abramczyk spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie przygotowanie, wiedzę oraz doświadczenie w pracy umożliwiające realizację zadań na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu. 

Ustka, dnia 16 lutego  2016 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja  Burmistrza Miasta Ustka o wyniku naboru

na wolne stanowisko urzędnicze:

PODINSPEKTOR 

w Wydziale Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu

Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka 

 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko została wybrana: 

    Pani Iwona Cholewa, zamieszkała w Ustce.

 

Uzasadnienie:

Pani Iwona Cholewa spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie przygotowanie, wiedzę oraz doświadczenie w pracy umożliwiające realizację zadań na stanowisku  podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu.   

Ustka, dnia 16 lutego  2016 r. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka, 76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3

BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI  

oferta pracy z dnia 16  lutego 2016 r.  

1. Wymagania konieczne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
4) co najmniej 4-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z  wymaganiami  na tym stanowisku,
5) wykształcenie wyższe.
 

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość regulacji prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami, postępowania administracyjnego i cywilnego, ochrony praw lokatorów, własności lokali, planowania  i zagospodarowania przestrzennego, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych i ustawy o samorządzie gminnym,
2) znajomość obsługi urządzeń biurowych i programu EXCEL,
3) umiejętność pracy w zespole,

4) komunikatywność.

3. Zakres  zadań:
1)
prowadzenie całokształtu spraw związanych ze zbyciem mienia komunalnego w zakresie sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym i bezprzetargowym,
2)
prowadzenie całokształtu spraw w zakresie:
- komunalizacji mienia
- ustanowienia trwałego zarządu
- nabycia mienia do zasobu gminnego
- sprawozdawczości wydziałowej
- regulacji stanów prawnych,
3) prowadzenie akt spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
4)
sporządzanie sprawozdań w zakresie realizacji wniosków,
5)
udział w przygotowywaniu projektu budżetu Wydziału oraz projektów uchwał, zarządzeń,  umów  i innych materiałów. 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca w siedzibie Urzędu Miasta na niskim parterze. Budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Praca przy monitorze ekranowym. Zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu styczniu 2016 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – Z-ca Naczelnika Wydz. GN" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, w terminie  do dnia  9 marca 2016 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Burmistrza Miasta Ustka o wyniku naboru

na wolne stanowisko urzędnicze:

INSPEKTOR   

w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej
U
rząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Aleksandra Oskroba, zamieszkała w Słupsku.

 

Uzasadnienie: 

Pani Aleksandra Oskroba spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie przygotowanie, wiedzę oraz doświadczenie w pracy, niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku inspektora  w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej.   

Ustka, dnia 22 stycznia 2016 r. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


Liczba odwiedzin : 21014
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Banasik
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Banasik
Czas wytworzenia: 2005-11-23 10:44:00
Czas publikacji: 2018-05-10 16:49:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak