Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XLVII/424/2018 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej

2018-04-30 14:46:18
Uchwała Nr XLVII/423/2018 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Polityki Społecznej

2018-04-30 14:45:42
Uchwała Nr XLVII/422/2018 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowo-Gospdoarczej

2018-04-30 14:44:28
Uchwała Nr XLVII/421/2018 w sprawie zm. Uchwały Nr XLVI/410/2018 w spr. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Ustka w 2018 roku”

2018-04-30 14:43:25
Uchwała Nr XLVII/420/2018 w sprawie podziału miasta na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów granic i siedzib

2018-04-30 14:41:52
Uchwała Nr XLVII/419/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/295/2017 Rady Miasta Ustka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na obszarze Gminy Miasto Ustka, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat w okresie od 15 czerwca do 15 września każdego roku

2018-04-30 14:41:00
Uchwała Nr XLVII/418/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/381/2017 Rady Miasta Ustka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Ustka na 2018 rok

2018-04-30 14:38:51
Uchwała Nr XLVII/417/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ustka

2018-04-30 14:27:14
Uchwała Nr XLVII/416/2018 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Ustka

2018-04-30 14:26:12
Uchwała Nr XLVII/415/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Ustka na 2018 rok

2018-04-30 14:25:12