Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu 

 

 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2018 ROK
Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1  Umowa Nr SOKS.425.1.2018  05.01.2018

 Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o.

ul. Wczasowa 4

76 - 270 Ustka

 Udostępnienie kompleksu basenowego w celu prowadzenia nauki pływania uczniów klas III usteckich szkół podstawowych.  15,00 zł/1 osobogodzina

od 05.01.2018

do 21.12.2018

 2  Umowa Nr SOKS.526.1PS.2018  19.01.2018

 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie

ul. B. Krzywoustego 6

76 - 200 Słupsk

 Realizacja zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2018 r. pn. "Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych na terenie Miasta Ustka". 135.000,00  od 01.01.2018  do 31.12.2018
 3  Umowa Nr SOKS.526.1S.2018  19.01.2018

Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej "Szczypiorniak-Ustka"

ul. Legionów 9/36

76 - 270 Ustka

 Realizacja zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. pn. "Szkolenie sportowe dziewcząt z zakresu gry w piłkę ręczną". 25.000,00  od 01.01.2018  do 31.12.2018
 4  Umowa Nr 4424.1.2018  01.02.2018  Uczeń niepełnosprawny  Zwrot kosztów dojazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku. 100% kosztów dojazdu

 od 01.02.2018

 do 31.12.2018

 5  Umowa
SOKS 01.8135.2018
 03.01.2018  usługi biegłego sądowego Usługi na wykonanie badań i wydawanie opinii z zakresu psychiatrii 7.000,00 od 01.01.2018
do 31.12.2018
6.

Umowa  SOKS02.8135.2018

03.01.2018 usługi biegłego sądowego Usługi na wykonanie badań i wydawanie opinii z zakresu psychologii 7.000,00 od 01.01.2018
do 31.12.2018
7. Umowa
SOKS 03.8135.2018
 01.01.2018  świadczenie usług terapeutycznych w VITA ACTIVA oraz grup wsparcia  świadczenie usług terapeutycznych z zakresu uzależnień w Punkcie VITA ACTIVA  oraz Grupach wsparcia w C.P.Dz. 17.800,00 od 01.01.2018
do 31.12.2018
 8.  Umowa
SOKS 04.8135.2018
 01.01.2018  świadczenie usług psychologicznych w Punkc ie VITA ACTIVA  Swiadczenie usług psychologicznych w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnaym dla Osób Uzależnionych VITA ACTIVA w Ustce - E. MADURAJSKA 4.050,00 od 01.01.2018
do 31.12.2018
9.  Umowa
SOKS 04.8135.2018
 01.01.2018  świadczenie usług psychologicznych w Punkc ie VITA ACTIVA  Swiadczenie usług psychologicznych w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnaym dla Osób Uzależnionych VITA ACTIVA w Ustce - B.SIERDZIŃSKA 4.050,00 od 01.01.2018
do 31.12.2018
10. Umowa
SOKS.06.8135.2018
03.01.2018 świadczenie usług w zakresie pracy indywidualnej z rodzinami i grupami dzieci dysfunckyjnych w C.P.Dz. Swiadczenie usług w zakresie pracy indywidualnej z rodzinami i grupami dzieci dysfunkcyjnych w C.P.Dz w Ustce - I. PAUL 8.000,00 od 08.01.2018
do 31.12.2018
11. Umowa
SOKS 07.8140.2018
 03.01.2018 codzienne utrzymanie w czystości pomieszczeń w Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce  Sprzątanie i utrzymanie w czystości pomieszczeń Cewntrum Pomocy Dzieciom w Ustce 8.400,00 od 01.01.2018
do 31.12.2018
 12. Umowa
SOKS 08.8140.2018
 16.01.2018

BIBLIOTEKA MIEJSKA W Ustce
ul. Kopernika 22
" Wsparcie i przeprowadzenie  w 2018 r zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i mlodzieży; tworzenie miejsca bezpiecznego wypoczynku"

Wsparcie i przeprowadzenie oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży ,tworząc miejsce bezpiecznego wypoczynku,rekreacji i zabawy; przeciwdziałając uzależnieniom 8.000,00 od 16.01.2018
do 31.12.2018
13. Umowa
SOKS 12.8135.2018
 04.01.2018 Pełnienie dyżurów i udzielanie konsultacji oraz pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz zagrożeń behawioralnych Dyzury w Punkie Informacyjno - Kosultacyjnym Dla Osób Uzależnionych od Narkotyków  oraz Zagrożeń Behawioralnych - VITA ACTIVA  w Ustce 7.500,00 od 04.01.2018
do 31.12.2018
14.

Umowa
SOKS 14.8140.2018

18.01.2018 Usługi Gastronomiczne Stołówka
Szkolna - GABRIELA SULIMA
ul. Jagiellońka 1 Ustka
Przygotowanie i wydawanie w określonych ustawowo terminach 30 posiłków obiadowych dla dzieci w okresie ferii zimowych oraz ferii letnich - półkoloni realizowanych przez Centrum Pmocy Dzieciom 16.500,00 od 18.01.2018
do 31.12.2018
15.

 Umowa
SOKS 15.8140.2018

 12.01.2018 PIEKRANIA CUKIERNIA HANDEL ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI EUGENIUSZ BRZÓZKA 
ul. M. Polskiej 49
w Ustce
Zlecenie codziennego przygotowania, wypieczenia i dostareczenia dla dzieci w Centrum Pomocy Dzieciom pieczywa. 4.000,00 od 12.01.2018
do 31.12.2018
 16. ZRZĄDZENIE NR 0050.SOKS.29.2018
BURMISTRZA mISTA USTKA
 29.01.2018 POWIERZENIE GMINNYM SZKOŁOM PODSTAWOWYM
W USTCE
Powierzenie na wykonaie zadania własnego Gminy Miasta Ustka w zakresie realizowania zajęć sportowych i morskich z dziećmi z ternu miasta Ustka w okresie roku 2018. 68.138,00  od 16.01.2018
do 31.12.2018
 17. ZARZĄDZENIE NR 0050.SOKS.30.2018
BURMISTRZA
MIASTA USTKA
 29.01.2018 POWIERZENIE GMINNYM SZKOŁOM PODSTAWOWYM
W USTCE
Powierzenie wykonania zadania własnego Gminy Miasta Ustka polegajacego na realizacji w okresie wakacji letnich  2018 wyłącznie dla dzieci z terenu miasta Ustka bezpłatnych półkolonii letnich określonych jako zajęcia środowiskowe,edukacyjno - profilaktyczne, opiekuńczo - wychowaqcze, socjaoterapeutyczne oraz behawioralne oraz zapewnienie bezpłatnego dozywiania i wyjazdów 216.381,00 od 16.01.2018
do 20.09.2018
 18.

ZARZĄDZENIE NR
0050.SOKS.26.2018
BURMISTRZA MIASTAUSTKA

 

 24.01.2018 POWIERZENIE MIEJSKIEMU OŚRODKOWI POMOCY  SPOŁECZNEJ
W USTCE

Powierzenia wykonania zadania własnego Gminy Miasta Ustka
w zakresie ochrony zdrowia na zlealizowanie programów :
1. AKTYWNE POPOŁUDNIE - realizacja I - VI 2018

2. SOCJOTERAIPII ŚRODOWISKOWEJ - realizacja I-XII 2018

32.690,00 od 01.01.2018
do 31.12.2018
 19. ZARZĄDZENIA NR 0050.SOKS.55.2018
BURMISTRZA MIASTA USTKA
 22.02.2018 POWIERZENIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W USTCE
Powierzenie wykonania zadania własanego Gminy Miasta Ustka
w zakresie ochrony zdrowia polegajacego na realizacji w okresie od 1 lutego do dnia 31  października 2018 programu profilaktyczno - terapeutycznego pod nazwą "Be Free" realizowanego w ramach integracji dla osób bezdomnych, nieaktywnych zawodowo, zwiększającego zdolność do utrzymania abstynencji jako warunku aktywizacji zawodowej projektów działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii oraz zagrżenim behawioralnym
7.230,00 od 01.02.2018
do 31.10.2018
20. Umowa
SOKS 18.MK.2018
 07.02.2018 CENTRUM SPORTW WODNYCH  OPTY USTKA
ul. Westerplatte 19 B
 Program edukacji  morskiej pn.Pod Banderą Ustki" zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustka Nr 0050.SOKS.225.2016 SKIEROWANEGO DO DZIECI MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWGLEDNIENIEM DZIECI POCHODZĄCYCH Z RODZIN NIEWYDOLNYCH WYCHOWACZO 30.000,00 od 02.01.2018
do 31.12.2018
 21. Umowa
SOKS 16.MK.2018
 7.02.2018 STOWARZYSZENIE SYMAPTYKÓW PIŁKI RĘCZNEJ " SZCZYPIORNIAK - USTKA"
u. Dąbrowszczaków 9/36
 Ogranizacja czasu wolnego dla dzieci ze szczególnym uwzglednieniem dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowaczo, której celem jest zmiana stylu życia i pobudzenie własnych zainteresowań. 22.000,00  od02.01.2018
do 31.12.2018
 22. Umowa
SOKS.20.MK.2018
 7.02.2018 LEKKOATLETYCZNY KLUB SPORTOWY "JANTAR" 
ul. Bursztynowa 12
 Organizacja czasu wolnego dla dzieci ze szczególnym uwzglednieniem dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowaczo, której celem jest jest zmiana stylu życia, rozwijanie i pobudzanie własnych zaintereowań. 25.000,00  od 02.01.2018
do 31.12.2018
23. Umowa 
SOKS.19.MK.2018
 07.02.2018 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "JANTAR USTKA'
ul. Legionów 2a
 Ogranizacja czasu wolnego dla dzieci ze szczególnym uwzglednieniem dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowaczo, której celem jest zmiana stylu życia i pobudzenie własnych zainteresowań. 40.000,00  od 02.01.2018
do 31.12.2018
24.  Umowa Nr SOKS.526.2S.2018  07.02.2018

Miejski Klub Sportowy

Jantar Ustka

ul. Legionów 2a

76 - 270 Ustka

 Umowa o realizację zadania publicznego pn. "Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta Ustka". 150.000,00

 od 07.02.2018 do 31.12.2018

25. Umowa Nr SOKS.526.1T.2018 09.02.2018

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "Ustka"

ul. Grunwaldzka 35

76 - 270 Ustka

Umowa o realizację zadania publicznego pn. "Turystyka i rekreacja to sposób na zdrowy styl życia". 28.000,00

od 09.02.2018 do 31.12.2018

26. Umowa Nr SOKS.526.3S.2018 13.02.2018

Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Jantar" Ustka

ul. Bursztynowa 12

76 - 270 Ustka

Umowa o realizację zadania publicznego pn. "Upowszechnianie Lekkiej Atletyki wśród dzieci i młodzieży, obejmujące prowadzenie zajęć treningowych, udział w zawodach sportowych i obozach szkoleniowych. Organizacja lekkoatletycznych zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży". 47.000,00

od 13.02.2018 do 31.12.2018

27. Umowa Nr SOKS.425.2.2018 13.02.2018

Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o.

ul. Wczasowa 4

76 - 270 Ustka

Umowa na udostępnienie kompleksu basenowego w celu prowadzenia nauki pływania dla uczniów klas II Szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Ustce ramach zajęć dodatkowych programu pn. "Umiem pływać".

140,00 zł/

1 grupa/

1 godzina

od 13.02.2018 do 06.12.2018

28. Umowa Nr SOKS.425.3.2018 13.02.2018

Instruktor

Umowa na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć nauki pływania dla klas II szkół podstawowych w Ustce w ramach programu "Umiem pływać".

80,00 zł/

1 godzina

od 13.02.2018 do 29.05.2018

29. Umowa Nr SOKS.526.4S.2018 23.02.2018

Usteckie Towarzystwo Pływackie "AQUA"

ul. M. Kopernika 14/114

76 - 270 Ustka

Umowa o realizację zadania publicznego pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania powszechnego i sportowego". 36.000,00

od 23.02.2018 do 31.12.2018

30. Umowa Nr SOKS.526.5S.2018 23.02.2018

Ustecki Szkolny Związek Sportowy

ul. Jagiellońska 1

76 - 270 Ustka

Umowa o realizację zadania publicznego pn. "Przygotowanie i przeprowadzenie Miejskiej Olimpiady Młodzieży w Ustce w 2018 roku". 22.000,00

od 23.02.2018 do 31.12.2018

31. Umowa Nr SOKS.526.1K.2018 23.02.2018

Ustecka Orkiestra Dęta

ul. Grunwaldzka 39

76 - 270 Ustka

Umowa o realizację zadania publicznego pn. "Promowanie dzieł twórców kultury Miasta Ustka oraz ochrona amatorskiego ruchu artystycznego". 21.000,00

od 23.02.2018 do 31.12.2018

32. Umowa Nr SOKS.526.2E.2018 23.02.2018

Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku - Żyj kolorowo

ul. Grunwaldzka 24

76 - 270 Ustka

Umowa o realizację zadania publicznego pn. "Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku 10". 50.000,00

od 23.02.2018 do 31.12.2018

33. Umowa Nr SOKS.526.1E.2018 23.02.2018

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Ustka

ul. Legionów 2

76 - 270 Ustka

Umowa o realizację zadania publicznego pn. "Upowszechnianie działań aktywizujących środowiska senioralne oraz propagowanie działań związanych z "dobrym starzeniem się", pozwalających na jak najdłuższe zachowanie sprawności i samodzielności". 20.000,00

od 23.02.2018 do 31.12.2018

34. Umowa Nr SOKS.526.2T.2018 23.02.2018

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku

ul. 3 Maja 65A

76 - 200 Słupsk

Umowa o realizację zadania pn. "Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych". 7.000,00

od 23.02.2018 do 30.11.2018

35. Umowa Nr SOKS.526.2K.2018 05.03.2018

Towarzystwo Przyjaciół Ustki

ul. Marynarki Polskiej 62A

76 - 270 Ustka

Umowa o realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie regionalnego muzealnictwa. Prowadzenie działalności wystawienniczej w Muzeum Ziemi Usteckiej". 19.000,00

od 05.03.2018 do 31.12.2018

36. Umowa Nr
SOKS 21.MK.2018
12.02.2018

USTECKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE " AQUA"
UL. KOPERNIKA 14/114

Organizacja czasu wolnego dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowaczo, której celem jest zmiana stylu  życia, rozwijanie i pobudzanie własnych zainteresowań pn.POMOC MIERZONA W MILANCH" 25.000,00

od 02.01.2018
do 31.12.2018

37. Umowa Nr
SOKS 22.MK.2018
27.02.2018 USTECKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE " AQUA"
UL. KOPERNIKA 14/114 
 Organizacja czasu wolnego dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowaczo, której celem jest zmiana stylu  życia, rozwijanie
i pobudzanie własnych zainteresowań pn. PŁYWAM BO LUBIĘ""
15.680,00

od 27.02.2018
do 31.12.2018

38. Umowa Nr
SOKS 23.MK.2018
09.02.2018 STOWARZYSZENIE "ALPHA TEAM" - WODNICA
ul. Wichrowe Wzgórza 4
 Organizacja czasu wolnego dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowaczo, której celem jest zmiana stylu  życia, rozwijanie i pobudzanie własnych zainteresowań pn. MORZE PRZYGODY - EDYCJA 2018"" 12.320,00

od 01.01.2018
do 31.12.2018

 39. Umowa Nr
SOKS 17.MK.2018
07.02.2018 CENTRUM SPORTÓW WODNYCH "OPTY"
ul. Westerplatte 19B
 Organizacja czasu wolnego dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowaczo, której celem jest zmiana stylu  życia, rozwijanie i pobudzanie własnych zainteresowań. 20.000,00

od 01.01.2018
do 31.12.2018

40. Umowa SOKS nr 8031.1.2018 09.03.2018 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zalup aparatu USG do Zakładu Diagnostyki Obrazowej 167 000,00

09.03.2018-31.12.2018

41. Umowa SOKS nr 4424.2.2018 05.04.2018

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna

ul. Bohaterów Warszawy 30

76 - 214 Smołdzino

Usługa przewozu uczniów wraz z opiekunami z 3 usteckich szkół podstawowych do Nowego Teatru w Słupsku. 12.000,00

od 01.03.2018

do 31.12.2018

42. Umowa Nr SOKS.425.4.2018 10.04.2018

Energy Events Sp. z o.o.

ul. Kaszubska 53

80 - 297 Miszewko

Umowa o współpracy przy organizacji imprezy sportowej pn. "Duathlon Energy Ustka"

40.000,00

od 21.04.2018

do 30.09.2018

43. Umowa Nr SOKS.525.1.2018 17.04.2018

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Ustka

ul. Legionów 2

76 - 270 Ustka

Umowa o realizację zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz osamotnionych seniorów - zorganizowanie oraz przeprowadzenie festynu".

5.000,00

od 01.04.2018

do 31.05.2018

44. Umowa Nr SOKS.525.2.2018 17.04.2018

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Ustka

ul. Legionów 2

76 - 270 Ustka

 Umowa o realizację zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz osamotnionych seniorów - zorganizowanie oraz przeprowadzenie wycieczki do Warszawy". 10.000,00

od 01.06.2018

do 30.06.2018

45. Umowa nr SOKS.525.3.2018 23.04.2018

Ustecki Szkolny Związek Sportowy

ul. Jagiellońska 1

76-270 Ustla

Umowa na realizację zadania publicznego pn. "Mały Olimpijczyk". 9 000,00

od 23.04.2018

do 08.07.2018

46 Umowa nr SOKS.526.1N.2018 25.04.2018

Stowarzyszenie Pomocy Bene-Vita

ul. Dunina 24

76-270 Ustka

Umowa na realizację zadania publicznego pn. "Posiłek jako forma wsparcia osób dializowanych". 4 000,00

od 25.04.2018

do 31.12.2018

47

Umowa nr

SOKS.8031.2.2018

25.04.2018

Spółka z o.o ADPLA

Gronowo Górne

ul. Agatowa 5

82-310 Elbląg

 

Zakup trzech półautomatycznych defibrylatorów 17 177,85

25.04.2018-30.05.2018

48

Umowa nr

SOKS.525.4.2018

27.04.2018

Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku - Żyj kolorowo

ul. Grunwaldzka 24

76-270 Ustka

Umowa na realizację zadania publicznego pn. Spartakiada Uniwersyetów Trzeciego Wieku o Puchar Dwumiasta

10 000,00

10.05.2018-

30.06.2018

49

Umowa nr

SOKS.401.1.2018

27.04.2018

Bohdan Riabczyk

Umowa o dzieło polegająca na przeprowadzeniu generalnego remontu- renowacji modelu okrętu żaglowego "LEW".

3 505,00

27.04.2018-

30.06.2018

50

Umowa

24.05.2018

Powiat Słupski

 Umowa dotycząca przekazania dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu  na organizację zadań w postaci Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2018 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

7 000,00

24.05.2018-31.12.2018

51

Umowa

SOKS.8031.3.2018

29.05.2018

Spółka z o.o ADPLA

Gronowo Górne

ul. Agatowa 5

82-310 Elbląg

 Zakup defibrylatora szkoleniowego wraz z fantomem 2 816,70 

29.05.2018-

08.06.2018

52.

 Umowa

SOKS.4463.1.SS.2018

21.08.2018   Stypendysta  Stypendium w dziedzinie nauki ok. 15 000,00 

01.10.2018-

30.09.2019 

53.

Umowa

SOKS.4463.2.SU.2018

21.08.2016 Stypendysta  Stypendium w dziedzinie nauki ok. 15 000,00

01.09.2018-

31.08.2019

54.

Umowa

SOKS.4463.3.SU.2018

21.08.2018 Stypendysta Stypendium w dziedzinie nauki ok. 15 000,00

01.09.2018-

31.08.2019

55.

Umowa

SOKS.4463.4.SS.2018

21.08.2018 Stypendysta Stypendium w dziedzinie nauki ok. 15 000,00

01.10.2018-

30.09.2019

56.

Umowa

SOKS.4463.5.SU.2018

21.08.2018 Stypendysta Stypendium w dziedzinie nauki ok. 15 000,00

01.10.2018-

31.08.2019

57.

Umowa

SOKS.4463.6.SS.2018

21.08.2018 Stypendysta Stypendium w dziedzinie nauki ok. 15 000,00

01.10.2018-

30.09.2019

 


Liczba odwiedzin : 268
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Banasik
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Wszółkowski
Czas wytworzenia: 2018-01-03 10:35:47
Czas publikacji: 2018-08-24 10:28:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak