Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu 

 
 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2018 ROK
Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1  Umowa Nr SOKS.425.1.2018  05.01.2018

 Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o.

ul. Wczasowa 4

76 - 270 Ustka

 Udostępnienie kompleksu basenowego w celu prowadzenia nauki pływania uczniów klas III usteckich szkół podstawowych.  15,00 zł/1 osobogodzina

od 05.01.2018

do 21.12.2018

 2  Umowa Nr SOKS.526.1PS.2018  19.01.2018

 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupskie

ul. B. Krzywoustego 6

76 - 200 Słupsk

 Realizacja zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2018 r. pn. "Prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych na terenie Miasta Ustka". 135.000,00  od 01.01.2018  do 31.12.2018
 3  Umowa Nr SOKS.526.1S.2018  19.01.2018

Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Ręcznej "Szczypiorniak-Ustka"

ul. Legionów 9/36

76 - 270 Ustka

 Realizacja zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. pn. "Szkolenie sportowe dziewcząt z zakresu gry w piłkę ręczną". 25.000,00  od 01.01.2018  do 31.12.2018
 4  Umowa Nr 4424.1.2018  01.02.2018  Uczeń niepełnosprawny  Zwrot kosztów dojazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku. 100% kosztów dojazdu

 od 01.02.2018

 do 31.12.2018

 5  Umowa
SOKS 01.8135.2018
 03.01.2018  usługi biegłego sądowego Usługi na wykonanie badań i wydawanie opinii z zakresu psychiatrii 7.000,00 od 01.01.2018
do 31.12.2018
6.

Umowa  SOKS02.8135.2018

03.01.2018 usługi biegłego sądowego Usługi na wykonanie badań i wydawanie opinii z zakresu psychologii 7.000,00 od 01.01.2018
do 31.12.2018
7. Umowa
SOKS 03.8135.2018
 01.01.2018  świadczenie usług terapeutycznych w VITA ACTIVA oraz grup wsparcia  świadczenie usług terapeutycznych z zakresu uzależnień w Punkcie VITA ACTIVA  oraz Grupach wsparcia w C.P.Dz. 17.800,00 od 01.01.2018
do 31.12.2018
 8.  Umowa
SOKS 04.8135.2018
 01.01.2018  świadczenie usług psychologicznych w Punkc ie VITA ACTIVA  Swiadczenie usług psychologicznych w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnaym dla Osób Uzależnionych VITA ACTIVA w Ustce - E. MADURAJSKA 4.050,00 od 01.01.2018
do 31.12.2018
9.  Umowa
SOKS 04.8135.2018
 01.01.2018  świadczenie usług psychologicznych w Punkc ie VITA ACTIVA  Swiadczenie usług psychologicznych w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnaym dla Osób Uzależnionych VITA ACTIVA w Ustce - B.SIERDZIŃSKA 4.050,00 od 01.01.2018
do 31.12.2018
10. Umowa
SOKS.06.8135.2018
03.01.2018 świadczenie usług w zakresie pracy indywidualnej z rodzinami i grupami dzieci dysfunckyjnych w C.P.Dz. Swiadczenie usług w zakresie pracy indywidualnej z rodzinami i grupami dzieci dysfunkcyjnych w C.P.Dz w Ustce - I. PAUL 8.000,00 od 08.01.2018
do 31.12.2018
11. Umowa
SOKS 07.8140.2018
 03.01.2018 codzienne utrzymanie w czystości pomieszczeń w Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce  Sprzątanie i utrzymanie w czystości pomieszczeń Cewntrum Pomocy Dzieciom w Ustce 8.400,00 od 01.01.2018
do 31.12.2018
 12. Umowa
SOKS 08.8140.2018
 16.01.2018

BIBLIOTEKA MIEJSKA W Ustce
ul. Kopernika 22
" Wsparcie i przeprowadzenie  w 2018 r zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i mlodzieży; tworzenie miejsca bezpiecznego wypoczynku"

Wsparcie i przeprowadzenie oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży ,tworząc miejsce bezpiecznego wypoczynku,rekreacji i zabawy; przeciwdziałając uzależnieniom 8.000,00 od 16.01.2018
do 31.12.2018
13. Umowa
SOKS 12.8135.2018
 04.01.2018 Pełnienie dyżurów i udzielanie konsultacji oraz pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz zagrożeń behawioralnych Dyzury w Punkie Informacyjno - Kosultacyjnym Dla Osób Uzależnionych od Narkotyków  oraz Zagrożeń Behawioralnych - VITA ACTIVA  w Ustce 7.500,00 od 04.01.2018
do 31.12.2018
14.

Umowa
SOKS 14.8140.2018

18.01.2018 Usługi Gastronomiczne Stołówka
Szkolna - GABRIELA SULIMA
ul. Jagiellońka 1 Ustka
Przygotowanie i wydawanie w określonych ustawowo terminach 30 posiłków obiadowych dla dzieci w okresie ferii zimowych oraz ferii letnich - półkoloni realizowanych przez Centrum Pmocy Dzieciom 16.500,00 od 18.01.2018
do 31.12.2018
15.

 Umowa
SOKS 15.8140.2018

 12.01.2018 PIEKRANIA CUKIERNIA HANDEL ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI EUGENIUSZ BRZÓZKA 
ul. M. Polskiej 49
w Ustce
Zlecenie codziennego przygotowania, wypieczenia i dostareczenia dla dzieci w Centrum Pomocy Dzieciom pieczywa. 4.000,00 od 12.01.2018
do 31.12.2018
 16. ZRZĄDZENIE NR 0050.SOKS.29.2018
BURMISTRZA mISTA USTKA
 29.01.2018 POWIERZENIE GMINNYM SZKOŁOM PODSTAWOWYM
W USTCE
Powierzenie na wykonaie zadania własnego Gminy Miasta Ustka w zakresie realizowania zajęć sportowych i morskich z dziećmi z ternu miasta Ustka w okresie roku 2018. 68.138,00  od 16.01.2018
do 31.12.2018
 17. ZARZĄDZENIE NR 0050.SOKS.30.2018
BURMISTRZA
MIASTA USTKA
 29.01.2018 POWIERZENIE GMINNYM SZKOŁOM PODSTAWOWYM
W USTCE
Powierzenie wykonania zadania własnego Gminy Miasta Ustka polegajacego na realizacji w okresie wakacji letnich  2018 wyłącznie dla dzieci z terenu miasta Ustka bezpłatnych półkolonii letnich określonych jako zajęcia środowiskowe,edukacyjno - profilaktyczne, opiekuńczo - wychowaqcze, socjaoterapeutyczne oraz behawioralne oraz zapewnienie bezpłatnego dozywiania i wyjazdów 216.381,00 od 16.01.2018
do 20.09.2018
 18.

ZARZĄDZENIE NR
0050.SOKS.26.2018
BURMISTRZA MIASTAUSTKA

 

 24.01.2018 POWIERZENIE MIEJSKIEMU OŚRODKOWI POMOCY  SPOŁECZNEJ
W USTCE

Powierzenia wykonania zadania własnego Gminy Miasta Ustka
w zakresie ochrony zdrowia na zlealizowanie programów :
1. AKTYWNE POPOŁUDNIE - realizacja I - VI 2018

2. SOCJOTERAIPII ŚRODOWISKOWEJ - realizacja I-XII 2018

32.690,00 od 01.01.2018
do 31.12.2018
 19. ZARZĄDZENIA NR 0050.SOKS.55.2018
BURMISTRZA MIASTA USTKA
 22.02.2018 POWIERZENIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W USTCE
Powierzenie wykonania zadania własanego Gminy Miasta Ustka
w zakresie ochrony zdrowia polegajacego na realizacji w okresie od 1 lutego do dnia 31  października 2018 programu profilaktyczno - terapeutycznego pod nazwą "Be Free" realizowanego w ramach integracji dla osób bezdomnych, nieaktywnych zawodowo, zwiększającego zdolność do utrzymania abstynencji jako warunku aktywizacji zawodowej projektów działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii oraz zagrżenim behawioralnym
7.230,00 od 01.02.2018
do 31.10.2018
20. Umowa
SOKS 18.MK.2018
 07.02.2018 CENTRUM SPORTW WODNYCH  OPTY USTKA
ul. Westerplatte 19 B
 Program edukacji  morskiej pn.Pod Banderą Ustki" zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustka Nr 0050.SOKS.225.2016 SKIEROWANEGO DO DZIECI MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWGLEDNIENIEM DZIECI POCHODZĄCYCH Z RODZIN NIEWYDOLNYCH WYCHOWACZO 30.000,00 od 02.01.2018
do 31.12.2018
 21. Umowa
SOKS 16.MK.2018
 7.02.2018 STOWARZYSZENIE SYMAPTYKÓW PIŁKI RĘCZNEJ " SZCZYPIORNIAK - USTKA"
u. Dąbrowszczaków 9/36
 Ogranizacja czasu wolnego dla dzieci ze szczególnym uwzglednieniem dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowaczo, której celem jest zmiana stylu życia i pobudzenie własnych zainteresowań. 22.000,00  od02.01.2018
do 31.12.2018
 22. Umowa
SOKS.20.MK.2018
 7.02.2018 LEKKOATLETYCZNY KLUB SPORTOWY "JANTAR" 
ul. Bursztynowa 12
 Organizacja czasu wolnego dla dzieci ze szczególnym uwzglednieniem dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowaczo, której celem jest jest zmiana stylu życia, rozwijanie i pobudzanie własnych zaintereowań. 25.000,00  od 02.01.2018
do 31.12.2018
23. Umowa 
SOKS.19.MK.2018
 07.02.2018 MIEJSKI KLUB SPORTOWY "JANTAR USTKA'
ul. Legionów 2a
 Ogranizacja czasu wolnego dla dzieci ze szczególnym uwzglednieniem dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowaczo, której celem jest zmiana stylu życia i pobudzenie własnych zainteresowań. 40.000,00  od 02.01.2018
do 31.12.2018
24.  Umowa Nr SOKS.526.2S.2018  07.02.2018

Miejski Klub Sportowy

Jantar Ustka

ul. Legionów 2a

76 - 270 Ustka

 Umowa o realizację zadania publicznego pn. "Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta Ustka". 150.000,00

 od 07.02.2018 do 31.12.2018

25. Umowa Nr SOKS.526.1T.2018 09.02.2018

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "Ustka"

ul. Grunwaldzka 35

76 - 270 Ustka

Umowa o realizację zadania publicznego pn. "Turystyka i rekreacja to sposób na zdrowy styl życia". 28.000,00

od 09.02.2018 do 31.12.2018

26. Umowa Nr SOKS.526.3S.2018 13.02.2018

Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Jantar" Ustka

ul. Bursztynowa 12

76 - 270 Ustka

Umowa o realizację zadania publicznego pn. "Upowszechnianie Lekkiej Atletyki wśród dzieci i młodzieży, obejmujące prowadzenie zajęć treningowych, udział w zawodach sportowych i obozach szkoleniowych. Organizacja lekkoatletycznych zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży". 47.000,00

od 13.02.2018 do 31.12.2018

27. Umowa Nr SOKS.425.2.2018 13.02.2018

Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o.

ul. Wczasowa 4

76 - 270 Ustka

Umowa na udostępnienie kompleksu basenowego w celu prowadzenia nauki pływania dla uczniów klas II Szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Ustce ramach zajęć dodatkowych programu pn. "Umiem pływać".

140,00 zł/

1 grupa/

1 godzina

od 13.02.2018 do 06.12.2018

28. Umowa Nr SOKS.425.3.2018 13.02.2018

Instruktor

Umowa na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć nauki pływania dla klas II szkół podstawowych w Ustce w ramach programu "Umiem pływać".

80,00 zł/

1 godzina

od 13.02.2018 do 29.05.2018

29. Umowa Nr SOKS.526.4S.2018 23.02.2018

Usteckie Towarzystwo Pływackie "AQUA"

ul. M. Kopernika 14/114

76 - 270 Ustka

Umowa o realizację zadania publicznego pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania powszechnego i sportowego". 36.000,00

od 23.02.2018 do 31.12.2018

30. Umowa Nr SOKS.526.5S.2018 23.02.2018

Ustecki Szkolny Związek Sportowy

ul. Jagiellońska 1

76 - 270 Ustka

Umowa o realizację zadania publicznego pn. "Przygotowanie i przeprowadzenie Miejskiej Olimpiady Młodzieży w Ustce w 2018 roku". 22.000,00

od 23.02.2018 do 31.12.2018

31. Umowa Nr SOKS.526.1K.2018 23.02.2018

Ustecka Orkiestra Dęta

ul. Grunwaldzka 39

76 - 270 Ustka

Umowa o realizację zadania publicznego pn. "Promowanie dzieł twórców kultury Miasta Ustka oraz ochrona amatorskiego ruchu artystycznego". 21.000,00

od 23.02.2018 do 31.12.2018

32. Umowa Nr SOKS.526.2E.2018 23.02.2018

Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku - Żyj kolorowo

ul. Grunwaldzka 24

76 - 270 Ustka

Umowa o realizację zadania publicznego pn. "Kolorowa Akademia Trzeciego Wieku 10". 50.000,00

od 23.02.2018 do 31.12.2018

33. Umowa Nr SOKS.526.1E.2018 23.02.2018

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Ustka

ul. Legionów 2

76 - 270 Ustka

Umowa o realizację zadania publicznego pn. "Upowszechnianie działań aktywizujących środowiska senioralne oraz propagowanie działań związanych z "dobrym starzeniem się", pozwalających na jak najdłuższe zachowanie sprawności i samodzielności". 20.000,00

od 23.02.2018 do 31.12.2018

34. Umowa Nr SOKS.526.2T.2018 23.02.2018

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku

ul. 3 Maja 65A

76 - 200 Słupsk

Umowa o realizację zadania pn. "Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych". 7.000,00

od 23.02.2018 do 30.11.2018

35. Umowa Nr SOKS.526.2K.2018 05.03.2018

Towarzystwo Przyjaciół Ustki

ul. Marynarki Polskiej 62A

76 - 270 Ustka

Umowa o realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie regionalnego muzealnictwa. Prowadzenie działalności wystawienniczej w Muzeum Ziemi Usteckiej". 19.000,00

od 05.03.2018 do 31.12.2018

36. Porozumienie 05.03.2018

Urząd Miasta Słupsk

Plac Zwycięstwa 3

76-200 Słupsk

Porozumienie w sprawie przyjecia przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Miasto Ustka związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzaleznień od alkoholu oraz korzystania z usług Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 30 000,00

od 01.01.2018-31.12.2018

37. Umowa Nr
SOKS 21.MK.2018
12.02.2018

USTECKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE " AQUA"
UL. KOPERNIKA 14/114

Organizacja czasu wolnego dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowaczo, której celem jest zmiana stylu  życia, rozwijanie i pobudzanie własnych zainteresowań pn.POMOC MIERZONA W MILANCH" 25.000,00

od 02.01.2018
do 31.12.2018

38. Umowa Nr
SOKS 22.MK.2018
27.02.2018 USTECKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE " AQUA"
UL. KOPERNIKA 14/114 
 Organizacja czasu wolnego dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowaczo, której celem jest zmiana stylu  życia, rozwijanie
i pobudzanie własnych zainteresowań pn. PŁYWAM BO LUBIĘ""
15.680,00

od 27.02.2018
do 31.12.2018

39. Umowa Nr
SOKS 23.MK.2018
09.02.2018 STOWARZYSZENIE "ALPHA TEAM" - WODNICA
ul. Wichrowe Wzgórza 4
 Organizacja czasu wolnego dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowaczo, której celem jest zmiana stylu  życia, rozwijanie i pobudzanie własnych zainteresowań pn. MORZE PRZYGODY - EDYCJA 2018"" 12.320,00

od 01.01.2018
do 31.12.2018

 40. Umowa Nr
SOKS 17.MK.2018
07.02.2018 CENTRUM SPORTÓW WODNYCH "OPTY"
ul. Westerplatte 19B
 Organizacja czasu wolnego dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci pochodzących z rodzin niewydolnych wychowaczo, której celem jest zmiana stylu  życia, rozwijanie i pobudzanie własnych zainteresowań. 20.000,00

od 01.01.2018
do 31.12.2018

41. Umowa SOKS nr 8031.1.2018 09.03.2018 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zalup aparatu USG do Zakładu Diagnostyki Obrazowej 167 000,00

09.03.2018-31.12.2018

42. Umowa SOKS nr 4424.2.2018 05.04.2018

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna

ul. Bohaterów Warszawy 30

76 - 214 Smołdzino

Usługa przewozu uczniów wraz z opiekunami z 3 usteckich szkół podstawowych do Nowego Teatru w Słupsku. 12.000,00

od 01.03.2018

do 31.12.2018

43. Umowa Nr SOKS.425.4.2018 10.04.2018

Energy Events Sp. z o.o.

ul. Kaszubska 53

80 - 297 Miszewko

Umowa o współpracy przy organizacji imprezy sportowej pn. "Duathlon Energy Ustka"

40.000,00

od 21.04.2018

do 30.09.2018

44. Umowa Nr SOKS.525.1.2018 17.04.2018

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Ustka

ul. Legionów 2

76 - 270 Ustka

Umowa o realizację zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz osamotnionych seniorów - zorganizowanie oraz przeprowadzenie festynu".

5.000,00

od 01.04.2018

do 31.05.2018

45. Umowa Nr SOKS.525.2.2018 17.04.2018

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Ustka

ul. Legionów 2

76 - 270 Ustka

 Umowa o realizację zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz osamotnionych seniorów - zorganizowanie oraz przeprowadzenie wycieczki do Warszawy". 10.000,00

od 01.06.2018

do 30.06.2018

46. Umowa nr SOKS.525.3.2018 23.04.2018

Ustecki Szkolny Związek Sportowy

ul. Jagiellońska 1

76-270 Ustla

Umowa na realizację zadania publicznego pn. "Mały Olimpijczyk". 9 000,00

od 23.04.2018

do 08.07.2018

47. Umowa nr SOKS.526.1N.2018 25.04.2018

Stowarzyszenie Pomocy Bene-Vita

ul. Dunina 24

76-270 Ustka

Umowa na realizację zadania publicznego pn. "Posiłek jako forma wsparcia osób dializowanych". 4 000,00

od 25.04.2018

do 31.12.2018

48.

Umowa nr

SOKS.8031.2.2018

25.04.2018

Spółka z o.o ADPLA

Gronowo Górne

ul. Agatowa 5

82-310 Elbląg

 

Zakup trzech półautomatycznych defibrylatorów 17 177,85

25.04.2018-30.05.2018

49.

Umowa nr

SOKS.525.4.2018

27.04.2018

Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku - Żyj kolorowo

ul. Grunwaldzka 24

76-270 Ustka

Umowa na realizację zadania publicznego pn. Spartakiada Uniwersyetów Trzeciego Wieku o Puchar Dwumiasta

10 000,00

10.05.2018-

30.06.2018

50.

Umowa nr

SOKS.401.1.2018

27.04.2018

Bohdan Riabczyk

Umowa o dzieło polegająca na przeprowadzeniu generalnego remontu- renowacji modelu okrętu żaglowego "LEW".

3 505,00

27.04.2018-

30.06.2018

51.

Umowa

24.05.2018

Powiat Słupski

 Umowa dotycząca przekazania dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu  na organizację zadań w postaci Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2018 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

7 000,00

24.05.2018-31.12.2018

52.

Umowa

SOKS.8031.3.2018

29.05.2018

Spółka z o.o ADPLA

Gronowo Górne

ul. Agatowa 5

82-310 Elbląg

 Zakup defibrylatora szkoleniowego wraz z fantomem 2 816,70 

29.05.2018-

08.06.2018

53.

 Umowa

SOKS.4463.1.SS.2018

21.08.2018   Stypendysta  Stypendium w dziedzinie nauki ok. 15 000,00 

01.10.2018-

30.09.2019 

54.

Umowa

SOKS.4463.2.SU.2018

21.08.2016 Stypendysta  Stypendium w dziedzinie nauki ok. 15 000,00

01.09.2018-

31.08.2019

55.

Umowa

SOKS.4463.3.SU.2018

21.08.2018 Stypendysta Stypendium w dziedzinie nauki ok. 15 000,00

01.09.2018-

31.08.2019

56.

Umowa

SOKS.4463.4.SS.2018

21.08.2018 Stypendysta Stypendium w dziedzinie nauki ok. 15 000,00

01.10.2018-

30.09.2019

57.

Umowa

SOKS.4463.5.SU.2018

21.08.2018 Stypendysta Stypendium w dziedzinie nauki ok. 15 000,00

01.10.2018-

31.08.2019

58.

Umowa

SOKS.4463.6.SS.2018

21.08.2018 Stypendysta Stypendium w dziedzinie nauki ok. 15 000,00

01.10.2018-

30.09.2019

59.

Umowa

SOKS.4460.1.2018

17.09.2018 Uczeń niepełnosprawny zwrot kosztów dojazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupski 100% kosztów dojazdu

01.09.2018-31.12.2018

60.

Umowa

SOKS.4460.2.2018

19.12.2018 jw. zwrot kosztów dojazdu so Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku 100% kosztów dojazdu

02.01.2019-31.12.2019

61.

Umowa

SOKS.4460.4.2018

jw. jw. jw. jw.

jw.

62.

Umowa

SOKS.4460.5.2018

jw. jw. jw. jw.

jw.

63.

Umowa

SOKS.4460.6.2018

jw. jw. jw. jw.

jw.

64.

Umowa

SOKS.4460.7.2018

jw. jw. jw. jw.

jw.

65.

Umowa

SOKS.4460.8.2018

jw. jw. jw. jw.

jw.

66.

Umowa

SOKS.4460.9.2018

jw jw. jw. jw.

jw.

 

Liczba odwiedzin : 306
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Banasik
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Wszółkowski
Czas wytworzenia: 2018-01-03 10:35:47
Czas publikacji: 2019-02-08 10:15:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak