Wydział Gospodarki Przestrzennej 

 
 

 

WYDZIAŁOWY REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ 2018 ROK
Wydział Gospodarki Przestrzennej

L.p.

Numer
umowy/
porozumienia 

Data zawarcia
umowy/
porozumienia

Nazwa podmiotu, z którym Gmina
Miasto Ustka zawarła umowę/
porozumienie  

Przedmiot umowy/porozumienia

Wartość umowy/
porozumienia
(PLN brutto)

Okres zawarcia
umowy/
porozumienia
 1  GP/ 1/2018  10.01.2018

Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje
z siedzibą w Słupsku przy ul.
Partyzantów 33  reprezentowanym
przez Roberta Chomickiego oraz
Małgorzatę Łosiewicz

Organizacja i przeprowadzenie warsztatu konsultacyjnego dla dorosłych.

 

 1.400,00 zł
od 22 stycznia
do 26 stycznia
2018 roku 2 GP/2/2018  10.01.2018

Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje
z siedzibą w Słupsku przy ul.
Partyzantów 33 reprezentowanym
przez Roberta Chomickiego oraz
Małgorzatę Łosiewicz

Przeprowadzenie badania
ankietowego w ramach
konsultacji społecznych dot.
zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego  dla Gminy
Miasto Ustka

3.420,00zł     
do 1 lutego 2018r.
 3  GP/ 3/2018  10.01.2018

 Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje
z siedzibą w Słupsku przy ul.
Partyzantów 33 reprezentowanym
przez Roberta Chomickiego oraz
Małgorzatę Łosiewicz

Organizacja i prowadzenie
punktu konsultacyjnego w
ramach  konsultacji społecznych
dot. zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego dla Gminy Miasto Ustka

2.800,00 zł


do 9 lutego 2018 r.


 4  GP/4/2018  05.01.2018

 MITKO Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. 1 Maja 16G Wodzisław Śląski
reprezentowaną przez Michała Mitko

 Zakup namiotu w ramach konsultacji
społecznych dot. zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego dla Gminy Miasto Ustka

3.500,58 zł   do 17 stycznia 2018 r.
 5  GP/5/2018      10.01.2018

Utila sp. z o.o. z siedziba przy ul.
Targowej 42/20 Warszawa reprezentowaną
przez Michała Kazem-Bek

 Wybór Moderatorów do przeprowadzenia
warsztatów konsultacyjnych dla młodzieży
w ramach konsultacji społecznych w sprawie
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dla miasta
Ustka

2.200,00 zł  

od 18 do 22 stycznia

2018 r.

  6  GP/6/2018 11.01.2018

Radosław Jończak i Agnieszka Calik-Jończak
właściciele firmy SoftGIS s.c. z siedzibą przy ul. Mulickiej 6/14 Wrocław

Przeprowadzenie części warsztatu
konsultacyjnego dla dorosłych w
sprawie zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Ustka

400,00 zł   

do dnia 26 stycznia

2018 r.

  7  GP /8/2018  12.01.2018

 Grażyna Kowalska zamieszkała Słupsk, ul Zygmunta Augusta 38

 

 Sporządzanie projektów decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wraz z analizą oraz decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą

3.000,00 zł do dnia 31 grudnia 2018 r.
8 GP/7/2018 02.02.2018 r.

ARCHISPLAN STUDIO arch. Izabela Sobierajska, ul. Myśliborska 95m.35, 03-185 Warszawa

Opracowanie miejscowqego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. CENTRUM 4D

11.346,00 zł

30.06.2019r.

  9  GP 2150/11/2018  16.02.2018

Katarzyna Szołtysik zam. Ustka, ul. Wróblewskiego 6/53

 Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach pracy Wydziału Gospodarki Przestrzennej  tj.
konsultacje prowadzone w ramch grantu, konsultacje
dot. uchwały reklamowej, konsultacje dot. Studium Komunikacyjnego Ustki, wykonanie mapy w wersji elektronicznej, na której zamieszczone zostaną
inwestycje realizowane od 2015 roku.

 

18.150,00 zł

od 19 lutego 2018 r. do 7 sierpnia 2018 r

10 GP/11/2018 28.02.2018r. Konsorcjum firm: EU-CONSULT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Toruńskiej 18C lok.D, 80-747 Gdańsk oraz UTILA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Targowej 42/20, 03-733 Warszawa reprezentowane przez Krzysztofa Gutta - Prezesa zarządu Sp. z o.o. EU-CONSULT. Opracowanie pn. Usprawnienie systemu dróg rowerowych w Ustce. 31.980,00 zł 31.03.2018 r.
 11  Porozumienie  13.04.2018r. Jolanta Czyżewska, Pracownia Projektowo-Realizacyjna "efekt", ul. Marynarki Polskiej 78A/3, Ustka Rozwiązanie umowy nr GP/6/2016 z dnia 23.05.2016r. na opracowanie zasad i warunków usytuowania tablic i urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. -  -
 12  GP/12/2018  15.03.2018r. Tomasz Ołdytowski, Pracownia Usług Projektowych Inwestycyjnych Konserwacji Zabytków HOT, ul. Wiewiórcza 2, Supraśl Opracowanie Operatu uzdrowiskowego wraz z wyliczeniem terenów zieleni w strefie B i C uzdrowiska dla miasta Ustka. 34.440,00 zł do 28.09.2018r.
13

GP/16/2018 - GP/29/2018

w związku z porozumieniem zawartym w dniu 29.01.2018r.  pomiędzy Gminą Miasto Ustka a Politechniką Gdańską - Wydział Architektury

07.06.2018r. Osoby fizyczne (studenci Politechniki Gdańskiej) Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z infrastrukturą parkową i urządzeniami rekreacyjnymi o charakterze uzdrowiskowym na obszarze wyznaczonym przez Miasto. - -
14 GP/30/2018 19.06.2018r. dr hab.prof.nadzw. Elżbieta Kal Kwerenda archiwalna wraz z przygotowaniem i opracowaniem materiału ikonograficznego niezbędnego do rekonstrukcji fragmentu dawnej osady, w rejonie nieistniejącego kościoła filialnego pw. św.Mikołaja i Jana Chrzciciela w Ustce 2.000,00 zł do 29.06.2018r.
15 GP/31/2018 14.08.2018r. Jerzy Kaczorowski
ul. Rokitnikowa 16, 81-589 Gdynia
Opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji pola ekspozycji pomnika Chopina wraz z lokalizacją Ławki Niepodległości. 2.000,00 zl do 06.09.2018r.
16 Aneks Nr 1 do umowy nr GP/9/2017 z dnia 01.12.2017r. 12.09.2018r. Biuro Urbanistyczne DOM Spółka Jawna reprezentowana przez wspólnika Panią Marię Kiełb-Stańczuk, z siedzibą przy ul. Kościuszki 34G, 83-200 Starogard Gdański Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Nowa Ustka 1A". - -
 

Liczba odwiedzin : 194
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Marta Mokijewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Bugajewska
Czas wytworzenia: 2018-01-03 10:30:42
Czas publikacji: 2018-10-04 09:50:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak