Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXIII/300/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

2017-04-03 14:13:02
Uchwała Nr XXXIII/2999/2017 w sparwie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Ustka.

2017-04-03 14:11:22
Uchwała Nr XXXIII/298/2017 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Ustka dot. wzajemnego powierzenia zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków.

2017-04-03 14:10:10
Uchwała Nr XXXII/297/2017 w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego z Gminą Ustka dot. współdziałania w celu wspólnej realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce wraz z kolektorami przerzutowymi”.

2017-04-03 14:09:15
Uchwała Nr XXXIII/297/2017 w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego z Gminą Ustka dot. współdziałania w celu wspólnej realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce wraz z kolektorami przerzutowymi”.

2017-04-03 14:08:05
Uchwała Nr XXXIII/296/2017 w sprawie zatwierdzenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Ustka.

2017-04-03 14:06:55
Uchwała Nr XXXIII/295/2017 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na obszarze Gminy Miasto Ustka, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat w okresie od 15 czerwca do 15 września każdego roku.

2017-04-03 14:04:45
Uchwała Nr XXXIII/294/2017 w sprawie przejęcia zadania publicznego z zakresu zarządzania ulicą Kopernika w Ustce leżącą w ciągu drogi powiatowej nr 1197 G.

2017-04-03 14:02:48
Uchwała Nr XXXIII/293/2017 w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ustka i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów.

2017-04-03 14:01:42
Uchwała Nr XXXIII/292/2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ustka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz o określeniu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

2017-04-03 13:53:29