Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXV/239/2016 w sprawie nadania statutu jednostki budżetowej: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce.

2016-12-09 11:17:14
Uchwała Nr XXVI/251/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ustka.

2016-12-09 11:15:32
Uchwała Nr XXVI/250/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/214/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania Komitetu Rewitalizacji.

2016-11-02 08:09:36
Uchwała Nr XXVI/249/2016 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

2016-10-31 12:37:25
Uchwała Nr XXVI/248/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Grunwaldzka A".

2016-10-31 12:32:05
Uchwała Nr XXVI/247/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Ustka na lata 2012-2015".

2016-10-31 12:30:16
Uchwała Nr XXVI/246/2016 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.

2016-10-31 12:28:09
Uchwała Nr XXVI/245/2016 w sprawie określenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty od posiadania psów.

2016-10-31 12:26:42
Uchwała Nr XXVI/244/2016 w sprawie opłaty targowej.

2016-10-31 12:22:53
Uchwała Nr XXVI/243/2016 w sprawie opłaty uzdrowiskowej.

2016-10-31 12:21:58