Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XVII/194/2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Ustka z dnia 25 czerwca 2015r. nr IX/82/2015 w sprawie wyrażenia woli zawarcia i realizacji przez Gminę Miasto Ustka umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Słupsk, a Miastem Ustka, Gminą Ustka, Miastem Słupsk, Gminą Kobylnica oraz Powiatem Słupskim dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn. „Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej” oraz udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

2016-04-05 09:41:40
Uchwała Nr XVII/196/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Postaw na pracę” w partnerstwie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2016-04-04 13:56:55
Uchwała Nr XVII/195/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska".

2016-04-04 13:55:32
Uchwała Nr XVII/193/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/179/2016 Rady Miasta Ustka z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Ustka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2016-04-04 13:50:33
Uchwała Nr XVII/192/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/253/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ustka.

2016-04-04 13:33:22
Uchwała Nr XVII/191/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/186/2016 z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Centrum Integracji Społecznej w Ustce.

2016-04-04 13:31:12
Uchwała Nr XVII/190/2016 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

2016-04-04 13:29:24
Uchwała Nr XVII/189/2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2016-2025.

2016-04-04 13:26:56
Uchwała Nr XVII/188/2016 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok.

2016-04-04 13:23:47