Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Udział selektywnie zgromadzonych frakcji odpadów w strumieniu odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasto Ustka

2017-05-26 14:10:22
Strategiczne założenia kampanii informacyjno - edukacyjnej w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych "u źródła"

2017-04-06 11:46:58
Poziomy osiągnięte w 2016 roku

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2016 roku wyniósł 0,00%.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2016 roku wyniósł 48,7%.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów budowlanych w 2016 roku wyniósł 84,1%.

2017-04-06 11:44:40
Kto odbiera odpady z terenu miasta Ustka w 2017 roku?

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego odpqady komunalne z terenu Gminy Miasto Ustka obierane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedziba w Ustce przy ul. Wiejskiej 7. Pozostałe podmioty uprawnione do odbioru odpadów komunalnych oraz zużytego sprzeętu elektrycznego i elektronicznego wymienione są w rejestrze działalności regulowanej zamieszczonego pod adresem http://bip.um.ustka.pl/Article/get/id,20458.html

2017-02-28 13:30:02
Ulotka - "Nie ma wakacji od segregacji"

2016-07-12 10:09:51
Ulotka - kontrola i jak segregować odpady papieru i tektury

2016-07-12 10:08:48
Poziomy osiągnięte w 2015 roku

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2015 roku wyniósł 58,7%.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2015 roku wyniósł 23,21%.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów budowlanych w 2015 roku wyniósł 85,3%.

2016-06-27 10:09:43
Poziomy osiągnięte w 2014 roku

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2014 roku wyniósł 49,6%.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2014 roku wyniósł 20,4%.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia odpadów budowlanych w 2014 roku wyniósł 38,1%.

2016-06-27 10:07:36
Gdzie można bezpłatnie oddać selektywnie zgormadzone frakcje odpadów?

Mieszkańcy, którzy selektywnie zgormadzili takie frakcje odpadów komunalnych, jak:

 1. przeterminowanych leków,
 2. zużytych baterii i akumulatorów,
 3. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 4. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 5. odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 6. zużytych opon,
 7. odpadów ulegających biodegradacji (w tym odpadów zielonych),
 8. papieru i tektury,
 9. szkła,
 10. tworzywa sztucznego (w tym plastiku, metali i odpadów wielomateriałowych),
 11. tworzywa sztucznego typu plastik przemysłowo-gospodarczy,
 12. chemikaliów,

mogą je bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta Ustka, który zlokalizowany jest na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. przy ul. Wiejskiej 7 w Ustce.

2016-06-27 09:49:34
Gdzie trafiają odpady z terenu Gminy Miasto Ustka?

Odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Miasto Ustka, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, zagospodarowywane są w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie, zaś w przypadku jej awarii odpady te trafiać powinny do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sierznie. Odpady ulegające biodegradacji trafiać powinny do wskazanej w Wojewódzkim Planem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, którą sa "Wodociągi Słupsk" Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku.

2016-06-27 09:43:40