Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustka w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ustce zadania polegającego na prowadzebniu PSZOK-a

2017-06-02 14:43:48
Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustka w sprawie wprowadzenia procedury ustalenia wysokości miesięcznych zobowiązań oraz rozliczenia nadpłat lub zobowiązań wynikających z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Ustka.

2017-06-02 09:55:55
Uchwała w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Ustka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2017-06-02 09:49:08
Uchwała w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ustce zadania polegającego na prowadzeniu PSZOK-a

2017-06-02 09:43:48
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ustka

2017-06-02 09:37:32
Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Miasto Ustka.

2017-01-11 08:41:27
Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustka w sprawie wprowadzenia procedury kontroli właścicieli nieruchomości pod kątem prawidłowej segregacji odpadów komunalnych „u źródła”

2016-12-07 10:11:26
Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Miasto Ustka i stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności.

2016-03-11 13:14:11
Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2016-03-11 13:12:13
Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2016-03-11 13:10:12