Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr LII/468/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

2018-12-21 11:28:07
Uchwała Nr LI/457/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2018-12-20 14:52:47
Uchwała Nr LII/467/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2018-12-20 14:34:37
Uchwała Nr LI/459/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz stawki opłaty za pojemnik.

2018-11-09 12:05:57
Uchwała Nr LI/458/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty.

2018-11-09 12:03:31
Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustka w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ustce zadania polegającego na prowadzeniu PSZOK-a

2018-11-09 11:58:37
Uchwała Nr XLVIII/435/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ustka

2018-10-08 14:37:55
Uchwała Nr XLVIII/434/2018 Rady Miasta Ustka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

2018-10-08 14:33:17
Uchwała w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Ustce zadania polegającego na prowadzeniu PSZOK-a

2017-06-02 09:43:48
Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2016-03-11 13:10:12