Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XII/122/2015 w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Powiatem Słupskim a Miastem Słupsk, Gminą Słupsk, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Damnica, Gminą Dębnica Kaszubska, Gminą Smołdzino, Gminą Główczyce, Gminą Kępice oraz Gminą Potęgowo dotyczącej opracowania aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego” (planu transportowego) wraz z koncepcją organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie słupskim

2015-11-05 12:12:46
Uchwała Nr XII/127/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S. A. do zasobów komunalnych Gminy Miasto Ustka

2015-11-05 12:11:36
Uchwała Nr XII/126/2015 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

2015-11-04 08:25:09
Uchwała Nr XII/125/2015 w sprawie Statutu Biblioteki Miejskiej w Ustce im. gen. Mariusza Zaruskiego

2015-11-04 08:23:29
Uchwała Nr XII/124/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/409/2014 Rady Miasta Ustka z dnia 29 maja 2014r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ustka na lata 2014-2018

2015-11-04 08:21:58
Uchwała Nr XII/123/2015 w sprawie zmiany zmiany uchwały Nr XXIX/253/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ustka

2015-11-04 08:19:40
Uchwała Nr XII/121/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Słupsk

2015-11-04 08:15:06
Uchwała Nr XII/120/2015 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Kobylnica, Miastem Słupsk i Gminą Słupsk w sprawie powierzenia Miastu Słupsk zadania publicznego polegającego na opracowaniu koncepcji programowo-przestrzennej, w celu ograniczenia podtopień i zalewów terenów służącej przygotowaniu i wdrożeniu programu pod nazwą „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska

2015-11-04 08:13:21
Uchwała Nr XII/119/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2015-2033

2015-11-04 08:11:24
Uchwała nr XII/118/2015 w sprawie wzoru formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

2015-11-04 08:09:23