Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XV/172/206 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/114/2015 Rady Miasta Ustka z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej.

2016-02-03 15:12:14
Uchwała Nr XV/171/2016 w sprawie określenia zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo-usługoworekreacyjnej w okresie od 1 maja 2016r. do 30 września 2016r. na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki pn. „Promenada Nadmorska”.

2016-02-03 15:08:07
Uchwała Nr XV/170/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/144/2015 Rady Miasta Ustka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Ustka dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

2016-02-03 15:06:49
Uchwała Nr XV/169/2016 w sprawie ustalenia krteriów rekrutacji dzieci do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ustka, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół.

2016-02-03 15:05:49
Uchwała Nr XV/168/2016 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta Ustka oraz określenia granic ich obwodów.

2016-02-03 15:04:29
Uchwała Nr XV/167/2016 w sprawie określenia zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Ustka.

2016-02-03 15:03:23
Uchwała Nr XV/166/2016 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2016 r

2016-02-03 15:02:13
Uchwała Nr XV/165/2016 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” planowanego do złożenia w ramach działania 10.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2016-02-03 15:01:09
Uchwała Nr XV/164/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ustka.

2016-02-03 15:00:06
Uchwała Nr XV/163/2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka.

2016-02-03 14:58:58