Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

76-270 Ustka

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3

 

Kontakt telefoniczny:

        Sekretariat      59 8154 390

        Kierownik        59 8154 391      

Fax: 59 81543 390

E-mail: mops@um.ustka.pl

Adres strony internetowej: mops.ustka.pl

NIP: 839-18-56-843

REGON: 005311101

Kierownik: Małgorzata Otręba

 


Godziny pracy:
- od poniedziałku do czwartku od godz. 7:30 do godz 15:30,

-  w piątek od godz 8:00 do godz 16:00


KOMPETENCJE

Pomoc społeczna jest instytucją mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki i możliwości. Jednym z głównych celów pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce jest jednostką organizacyjną powołaną w celu realizowania zadań w zakresie pomocy społecznej, które obejmują w szczególności: - tworzenie warunków organizacyjnych dla funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę infrastruktury socjalnej, - analizę i ocenę zjawisk prowadzących do do zapotrzebowania na świadczenia pomocy społecznej, - przyznawanie i wypłacanie przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej świadczeń, - działanie na rzecz społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych naszych podopiecznych, - pracę socjalną skierowaną do osób, które borykają się z problemem odzyskania zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce działa na podstawie statutu oraz obowiązujących aktów prawnych, m. in.:

  1. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 2006r. (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168)
  2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.),
  4. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)
  5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 589)
  6. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Z 2012r., poz 823)
  7. ustawa z dnia 7 września 2007 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2012 poz. 1228)


Ośrodek realizuje zadania na terenie miasta Ustka, w zakresie pomocy społecznej, w tym zadania własne, własne obowiązkowe, zadania zlecone, programy rządowe, w zakresie przyznawania i wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, oraz  przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

 

Liczba odwiedzin : 4925
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Wieczorek
Czas wytworzenia: 2003-07-23 11:49:54
Czas publikacji: 2016-08-10 10:37:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak