Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ankieta diagnozująca obszary miasta Ustka wskazane do rewitalizacji.

2016-05-30 14:58:07
Burmistrz Miasta Ustka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka: ul. Marynarki Polskiej 63/1, ul. Grunwaldzka 9/3

 
2013-03-22 16:28:56
Burmistrz Miasta Ustka ogłasza publiczny przetarg nieograniczony dla nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w sezonie 2013r.

 
2013-03-27 15:49:04
Burmistrz Miasta Ustka zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022.

2016-10-20 14:44:57
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce ogłasza przetarg ofertowy pisemny na oddanie w dzierżawę w okresie wakacji 2014r. nieruchomości zabudowanej będącej siedzibą Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce z przeznaczeniem na kolonie letnie

 
2013-12-04 07:51:41
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce ogłasza przetarg ofertowy pisemny na oddanie w dzierżawę w okresie wakacji 2014r. nieruchomości zabudowanej będącej siedzibą Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce z przeznaczeniem na kolonie letnie

 
2014-01-03 10:31:11
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę w okresie wakacji 2014r. nieruchomości zabudowanej będącej siedzibą Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce z przeznaczeniem na kolonie letnie

 
2013-11-18 15:07:02
Informacja dla zarządzających obszarem wodnym, odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na tych obszarach

 
2015-04-20 12:22:17
Informacja na temat wydłużenia terminu przeprowadzenia dialogu technicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa parkingu podziemnego w Ustce wraz z zagospodarowaniem Placu Wolności i budową Centrum Biblioteczno-Kulturalnego”

 

2017-12-22 14:21:25
Informacja o roztrzygnięciu naboru do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach konkursu RPPM.06.01.02-IZ-01-22-001/15

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego mającego na celu zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełno sprawnościami z terenu miasta Ustka, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej (CIS).

2015-09-14 11:42:10
Informacja o wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej relizacji projektu w ramach poddziałania 3.2.1. RPO WP.

2016-01-15 13:05:21
Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalziacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022

 

2017-11-30 10:24:32
KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA USTKA dot. inwentaryzacji wyrobów azbestowych

 
2015-05-07 08:06:37
KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA USTKA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p/n: „Budowa Stacji Radarowej Nr 035 USTKA, Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego, zlokalizowanej w Ustce, przy ul. Obrońców Westerplatte 19, przy budynku Obchodu Ochrony Wybrzeża Modlinek, na działce nr 1023/1 obręb Ustka (Nr 0001), w obrębie pasa technicznego wybrzeża”, Inwestor: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10 82-338 Gdynia.

 
2013-03-11 16:04:08
Komunikat dot. oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2016r. dla miasta Ustka.

2017-03-15 14:43:28
Komunikat Naczelnego Urzędu Skarbowego w Słupsku ws. akcji "Weź paragon"

 
2014-08-22 12:14:25
Komunikat o programie wymiany eternitu w powiecie słupskim - edycja 2014

 
2014-01-23 10:02:43
Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. dotyczący akcji przewonienia gazu ziemnego w dniach 14-17 października 2014r.

 
2014-09-11 08:50:35
Komunikat Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie szczepienia lisów dzikich przeciw wściekliźnie na terenie województwa pomorskiego

 
2015-04-20 12:11:43
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku dot. listy lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa na terenie powiatu słupskiego w 2018 roku

2018-01-18 09:59:57
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku w sprawie wyłożenia przynęt - szczepień ochronnych przeciw wściekliźnie zwierząt wolno żyjących ze szczególnym uwzględnieniem lisów w dniach 27.09.2014r. - 30.09.2014r. na terenie województwa pomorskiego.

 
2014-09-18 15:14:26
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku w sprawie wystąpienia pierwotnego ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń na terytorium Polski oraz materiały informacyjne dla hodowców, producentów świń, myśliwych i leśników.

 
2014-07-31 09:31:08
Konkurs na zastępstwo nieobecnego pracownika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej

Konkurs na zastępstwo nieobecnego pracownika - stanowisko Zastępcy Naczelnika  Wydziału Gospodarki Przestrzennej

2015-12-22 09:14:12
Konsultacje dot. zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

2016-05-30 15:04:37
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022.

2017-01-19 15:12:30
Konsultacje społeczne dotyczące zmian do Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

2016-09-08 08:47:12
MASZ WPŁYW NA OTOCZENIE ! - Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania kandydatur na członków Komitetu Rewitalizacji.

 

2016-07-01 15:07:06
Nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji, reprezentujących mieszkańców obszaru „j”

2016-07-19 13:16:21
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji zawiadamiam, że od dnia 22 grudnia 2015 r. rozpocznie się proces konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasto Ustka w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka i trwać będzie do dnia 22 stycznia 2016 r.

2015-12-15 12:12:09
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ „Budowa Stacji Radarowej Nr 035 USTKA, Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego, zlokalizowanej w Ustce, przy ul. Obrońców Westerplatte 19, przy budynku Obchodu Ochrony Wybrzeża Modlinek, na działce nr 1023/1 obręb Ustka (Nr 0001), w obrębie pasa technicznego wybrzeża”

 
2013-03-11 15:44:32
Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Ustka z dnia 18.08.2017 r. o złożeniu przez inwestora - Morpol S.A. Duninowo 39 Raportu o oddziaływaniu na środowisko "Budowa zakładu produkcyjnego mączkę rybną i olej rybny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" , w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2017-09-15 08:54:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka dotyczące konsultacji społecznych w sprawie zmian do Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

2016-09-08 09:11:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka dot. informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Ustka".


2016-09-29 15:40:13
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka dot. powszechnej akcji odszczurzania na terenie miasta Ustka

2017-03-13 16:15:37
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka nr GP.6733.7.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającej na remoncie i przebudowie budynku dworca PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 538/25 w Ustce.

2017-07-17 15:49:36
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn."Budowa Stacji Radarowej NR 035 USTKA Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego

 
2014-06-05 15:41:34
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Ustka o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa Stacji Radarowej NR 035 USTKA Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego” zlokalizowanego w Ustce, przy ul. Westerplatte 19 przy budynku Obchodu Ochrony Wybrzeża Modlinek, na działce nr 1023/1, obręb Ustka (Nr 0001), w obrębie pasa technicznego wybrzeża

 
2013-04-11 12:58:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o opracowaniu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ustka na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020

 
2014-01-13 14:36:02
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o podjęciu przez Radę Miasta Ustka uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości przy ul. 11 Listopada

 
2013-07-03 14:47:51
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn."Nowa Ustka 2"

2017-10-20 13:59:26