Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie-zawiadomienie Wójta Gminy Ustka z dnia 18.08.2017 r. o złożeniu przez inwestora - Morpol S.A. Duninowo 39 Raportu o oddziaływaniu na środowisko "Budowa zakładu produkcyjnego mączkę rybną i olej rybny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" , w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2017-09-15 08:54:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka dotyczące konsultacji społecznych w sprawie zmian do Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

2016-09-08 09:11:54
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka dot. informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Ustka".


2016-09-29 15:40:13
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka dot. powszechnej akcji odszczurzania na terenie miasta Ustka

2017-03-13 16:15:37
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka nr GP.6733.7.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającej na remoncie i przebudowie budynku dworca PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 538/25 w Ustce.

2017-07-17 15:49:36
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn."Budowa Stacji Radarowej NR 035 USTKA Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego

 
2014-06-05 15:41:34
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Ustka o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa Stacji Radarowej NR 035 USTKA Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego” zlokalizowanego w Ustce, przy ul. Westerplatte 19 przy budynku Obchodu Ochrony Wybrzeża Modlinek, na działce nr 1023/1, obręb Ustka (Nr 0001), w obrębie pasa technicznego wybrzeża

 
2013-04-11 12:58:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o opracowaniu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ustka na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020

 
2014-01-13 14:36:02
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o podjęciu przez Radę Miasta Ustka uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości przy ul. 11 Listopada

 
2013-07-03 14:47:51
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn."Nowa Ustka 2"

2017-10-20 13:59:26