Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Ustka o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p/n "Stworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wiejskiej 7

 
2014-03-14 10:32:42
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Ustka w sprawie wykazu kąpielisk

 
2014-03-10 15:54:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. Programu Ochrony Środowiska

 
2014-03-06 14:25:25
Ogłoszenie Starosty Słupskiego o konsultacjach społecznych w sprawie projektu pn. "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego".

 
2014-03-06 10:18:29
Ocena jakości wody za 2013 rok

 
2014-02-13 13:53:20
Komunikat o programie wymiany eternitu w powiecie słupskim - edycja 2014

 
2014-01-23 10:02:43
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. przystąpienia do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu dokumentu Program Ochrony Środowiska dla Miasta Ustka na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020

 
2014-01-13 14:41:46
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o opracowaniu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ustka na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020

 
2014-01-13 14:36:02
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce ogłasza przetarg ofertowy pisemny na oddanie w dzierżawę w okresie wakacji 2014r. nieruchomości zabudowanej będącej siedzibą Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce z przeznaczeniem na kolonie letnie

 
2014-01-03 10:31:11
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce ogłasza przetarg ofertowy pisemny na oddanie w dzierżawę w okresie wakacji 2014r. nieruchomości zabudowanej będącej siedzibą Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce z przeznaczeniem na kolonie letnie

 
2013-12-04 07:51:41
Zapytanie ofertowe na wynajem pomieszczenia biurowego z dostępem do mediów na potrzeby Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej w ramach projektu "Ośrodek Wspracia Ekonomii Społecznej"

 
2013-11-19 10:43:30
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę w okresie wakacji 2014r. nieruchomości zabudowanej będącej siedzibą Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce z przeznaczeniem na kolonie letnie

 
2013-11-18 15:07:02
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Wczasowa i okolice" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 
2013-09-13 08:38:51
Zmiana organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ul. Słupskiej i ul. Ogrodowej

 
2013-09-06 14:24:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. zarządzonych wyborów uzupełniających do Rady Miasta Ustka w okręgu wyborczym Nr 2

 
2013-08-19 14:18:00
Obwieszczenie o decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego o przekazaniu do ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej określenia środowiskowych uwarunkowań dla budowy Stacji Radarowej Nr 035 Ustka

 
2013-07-18 10:26:55
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o podjęciu przez Radę Miasta Ustka uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości przy ul. 11 Listopada

 
2013-07-03 14:47:51
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. miasta Ustka pn. "Centrum 2A"

 
2013-06-03 10:26:08
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Ustka ws. przebudowy fragmentu ul. Zubrzyckiego w celu zapewniania komunikacji dla projektowanego obiektu handlowego na działce nr 1457

 
2013-05-24 14:52:45
Sprostowanie do dokumentacji przetargowej dot. "Centrum Informacji Turystycznej w Ustce"

 
2013-05-15 13:27:18
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustka i Wójta Gminy Ustka ws. wyłożenia do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. "BOROWINY" w granicach administacyjnych miasta Ustka i Gminy Ustka

 
2013-05-15 08:38:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. stworzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Wiejskiej 7 w Ustce

 
2013-05-14 14:20:56
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ustalenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko reralizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie infrastruktury przyłączeniowej zewnętrznej morskiej farmy wiatrowej z Krajowym Systemem Elektroenrgetycznym

 
2013-04-29 14:22:46
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Ustka o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa Stacji Radarowej NR 035 USTKA Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego” zlokalizowanego w Ustce, przy ul. Westerplatte 19 przy budynku Obchodu Ochrony Wybrzeża Modlinek, na działce nr 1023/1, obręb Ustka (Nr 0001), w obrębie pasa technicznego wybrzeża

 
2013-04-11 12:58:25
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce ogłasza ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę terenów pod działalność sezonową, punkty handlowe, usługowe, rekreacyjne na terenach, plaży wschodniej i zachodniej, będących w Zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce na rok 2013 i 2014.

 
2013-03-27 15:55:01
Burmistrz Miasta Ustka ogłasza publiczny przetarg nieograniczony dla nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w sezonie 2013r.

 
2013-03-27 15:49:04
Burmistrz Miasta Ustka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka: ul. Marynarki Polskiej 63/1, ul. Grunwaldzka 9/3

 
2013-03-22 16:28:56
KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA USTKA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p/n: „Budowa Stacji Radarowej Nr 035 USTKA, Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego, zlokalizowanej w Ustce, przy ul. Obrońców Westerplatte 19, przy budynku Obchodu Ochrony Wybrzeża Modlinek, na działce nr 1023/1 obręb Ustka (Nr 0001), w obrębie pasa technicznego wybrzeża”, Inwestor: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10 82-338 Gdynia.

 
2013-03-11 16:04:08
OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ „Budowa Stacji Radarowej Nr 035 USTKA, Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego, zlokalizowanej w Ustce, przy ul. Obrońców Westerplatte 19, przy budynku Obchodu Ochrony Wybrzeża Modlinek, na działce nr 1023/1 obręb Ustka (Nr 0001), w obrębie pasa technicznego wybrzeża”

 
2013-03-11 15:44:32