Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Grunwaldzka A" wraz z prognozą środowiskową

2016-10-26 15:21:40
Burmistrz Miasta Ustka zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022.

2016-10-20 14:44:57
Podsumowanie konsultacji społecznych dot. zmian do Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania Komitetu Rewitalizacji, przyjętych Uchwałą Nr XXI/214/2016 Rady Miasta Ustka z dnia 3 czerwca 2016 r.

2016-10-17 13:40:22
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Promenada Nadmorska BIS" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2016-10-13 14:20:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka dot. informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Ustka".


2016-09-29 15:40:13
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustka ws. zaproszenia na publiczną prezentację wstępnych ustaleń opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn.: Centrum 1B i Centrum 4C

2016-09-15 13:23:36
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka dotyczące konsultacji społecznych w sprawie zmian do Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

2016-09-08 09:11:54
Konsultacje społeczne dotyczące zmian do Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

2016-09-08 08:47:12
Zaproszenie Burmistrza Miasta Ustka na prezentację ustaleń opracowywanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Tereny Kolejowe i okolice"

2016-08-26 07:53:20
Raport podsumowujący konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia celów, kierunków działań i możliwości zgłaszania propozycji projektów

2016-08-01 11:19:59
Protokół z wyboru uzupełniającego na członków do Komitetu Rewitalizacji.

2016-07-29 09:36:02
Zaproszenie Burmistrza Miasta Ustka na publiczną prezentację wstępnych ustaleń opracowywanych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. Łacha A i Ustka Rozwojowa C

2016-07-20 14:45:55
Protokół z wyboru Komitetu Rewitalizacji

2016-07-20 13:49:39
Nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji, reprezentujących mieszkańców obszaru „j”

2016-07-19 13:16:21
MASZ WPŁYW NA OTOCZENIE ! - Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania kandydatur na członków Komitetu Rewitalizacji.

 

2016-07-01 15:07:06
Zgłoś swój pomysł na rewitalizację!

2016-06-24 15:55:45
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka w sprawie wyznaczenia celów, kierunków działań i możliwości zgłaszania propozycji projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ustka na lata 2016 – 2022.

 

2016-06-17 10:16:52
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP "Centrum 3A" w Ustce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2016-06-06 09:13:15
Konsultacje dot. zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

2016-05-30 15:04:37
Ankieta diagnozująca obszary miasta Ustka wskazane do rewitalizacji.

2016-05-30 14:58:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych dotyczacych zjawisk i czynników kryzysowych obszarów wskazanych do rewitalizacji.

Na podstawie artykułu 6 ust.1 pkt. 2 i 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji Burmistrz Miasta Ustka zawiadamia, że od dnia 27 maja 2016 r. rozpocznie się proces konsultacji społecznych dotyczących diagnozy zjawisk i czynników kryzysowych obszarów wskazanych do rewitalizacji uchwałą nr XV/163/2016 Rady Miasta Ustka z dnia 28 stycznia 2016 r.

2016-05-19 15:25:31
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 Na podstawie artykułu 6 ust.1 pkt. 2 i 5 oraz art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji Burmistrz Miasta Ustka zawiadamia, że od dnia 27 maja 2016 r. rozpocznie się proces konsultacji społecznych dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, uwzględniających jego funkcję oraz zapewniających wyłanianie przez interesariuszy rewitalizacji ich przedstawicieli do Komitetu.

2016-05-19 15:23:49
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku dot. oceny obszarowej jakości wody dla miasta Ustki w 2015 roku

2016-05-10 11:20:09
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. przystąpienia do sporządzenia MPZP Ustka "Rozwojowa C"

2016-04-29 13:43:16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. przystąpienia do sporządzenia MPZP "Uroczysko A"

2016-04-29 13:42:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. przystąpienia do sporządzenia MPZP "Łacha A"

2016-04-29 13:41:59
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. przystąpienia do sporządzenia MPZP "Centrum 4C"

2016-04-29 13:41:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. przystąpienia do sporządzenia MPZP "Centrum 1B"

2016-04-29 13:40:17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzemieślniczej, ul. Słupskiej, ul. Sportowej na działkach o nr 887, 991/12, 844, 272/3, 272/4, 277/5, 276 i 989.

2016-03-17 15:14:22
Zaproszenie Burmistrza Miasta Ustka na prezentację wstępnych ustaleń sporządzanych planów miejscowych pn. "Grunwaldzka A" i "Centrum 4B"

2016-03-10 10:34:50
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przyjęciu dokumentu - MPZP "Kościelniaka i okolice" w Ustce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przyrodnicze

2016-03-04 11:01:49
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ustka.

2016-02-11 15:08:16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o zakończonym procesie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Ustka w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka, rozpoczęty w dniu 15 grudnia 2015r. na podstawie Obwieszczenia Burmistrza Miasta Ustka.

2016-02-11 14:13:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Kościelniaka i okolice" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2016-02-08 15:34:42
Informacja o wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej relizacji projektu w ramach poddziałania 3.2.1. RPO WP.

2016-01-15 13:05:21
Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania pn. "Lokalny węzeł integracyjny w Ustce"

2016-01-08 14:18:41
Ogłoszenie o utworzeniu bazy danych kandydatów na członków rad nadzorczych spółek miejskich.

2016-01-07 08:59:56
Ogłoszenie wyniku konkursu dot. wyboru Partnera dla wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 - Działanie 8.3 - Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe.

W dniu 22 grudnia Komisja Konkursowa ds. wyboru Partnera dla wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 - Działanie 8.3 - "Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe" powołanej Zarządzeniem nr 0050/RIE/252/2015 Burmistrza Miasta Ustka z dn. 22 grudnia 2015 r., w wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert wybrała ofertę nr 2, złożoną przez Słowińską Grupę Rybacką z siedzibą w Przewłoce przy ul. Usteckiej 8. Wybrany Oferent uzyskał łącznie 9 pkt. oraz wykazał duże doświadczenie w zakresie współpracy z jednostkami z sektora finansów publicznych.

 

2015-12-24 11:42:06
Konkurs na zastępstwo nieobecnego pracownika w Wydziale Gospodarki Przestrzennej

Konkurs na zastępstwo nieobecnego pracownika - stanowisko Zastępcy Naczelnika  Wydziału Gospodarki Przestrzennej

2015-12-22 09:14:12
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych dla wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - poddziałanie 3.2.1. - Jakość Edukacji Ogólnej

2015-12-16 13:36:56