Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 1B" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-07-06 07:42:30
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. przyjęcia dokumentu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 4C" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-07-05 09:09:02
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. przyjęcia dokumentu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 4B" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-07-05 08:54:30
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa"

2017-06-23 12:42:20
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "CENTRUM 4C" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-06-09 11:30:27
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 3A" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-06-08 14:25:19
OPINIOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY MIASTO USTKA NA LATA 2016 - 2022

2017-04-06 11:44:20
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "CENTRUM 4B" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-04-05 12:12:59
Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi dla miasta Ustki w 2016r.

2017-04-04 15:34:04
Zakończenie konsultacji - rewitalizacja

2017-03-16 08:35:20
Komunikat dot. oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2016r. dla miasta Ustka.

2017-03-15 14:43:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka dot. powszechnej akcji odszczurzania na terenie miasta Ustka

2017-03-13 16:15:37
Zawiadomienie o wyłożeniu do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miasta Ustka w sprawie: wykazu kąpielisk na rok 2017 na terenie Gminy Miasto Ustka

2017-03-09 15:58:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „CENTRUM 3A” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-03-08 13:46:15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce"

2017-03-06 15:37:55
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przyjęciu dokumentu - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „USTKA ROZWOJOWA C” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-03-01 10:34:26
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Ustka o wydaniu decyzji Nr 2/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach znak sprawy: IKiOŚ.6220.3.10.2017.EM, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce”

2017-02-23 13:30:26
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Ustka o wydaniu postanowienia znak: IKiOŚ.6220.3.8.2017.EM z dnia 22.02.2017r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce”

2017-02-23 13:24:10
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „USTKA ROZWOJOWA C” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-02-22 09:48:06
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Nowa Ustka 2" wraz o prognozą oddziaływania na środowisko

2017-02-13 13:26:50
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Promenada Nadmorska Bis" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-02-13 13:23:16
W ramach konsultacji społecznych dot. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022, zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne.

2017-02-08 10:34:51
Ogłoszenie o wyborze partnerów do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego planowanego do złożenia w konkursach dla poddziałań 6.2.2 i 8.1.2 RPO WP na lata 2014-2020

2017-02-02 14:49:00
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. remontu i przebudowy budynku dworca PKP w Ustce

2017-01-31 13:29:28
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dot. projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022.

2017-01-26 09:45:19
Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania: "Organizacja i przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego w Ustce dla członków Komitetu Rewitalizacji oraz organizacja i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego z wizytą studyjną dla członków zespołu roboczego w Urzędzie Miasta Ustka zaangażowanych w opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ustka

2017-01-26 09:25:03
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022.

2017-01-19 15:12:30
Wyniki negocjacji z zespołem ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w sprawie ostatecznej listy przewidzianych do realizacji projektów w ramach zintegrowanego programu rewitalizacyjnego dla Gminy Miasto Ustka - jednolity tekst projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022

2017-01-16 16:04:08
Zakończenie konsultacji społecznych dot. projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022.

2017-01-16 15:49:59
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka wydania decyzji umarzającej postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa ścieżki rowerowej na terenie miasta Ustka w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana trasa rowerowa R-9 w Woj. Pomorskim""

2017-01-13 15:02:22
Zmiana Zarządzenia nr 0050.RIE.289.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

 Informujemy, że zmianie ulega zapis § 7 ust. 7 Regulaminu Naboru, będący załącznikiem do Zarządzenia nr 0050.RIE.289.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., w ten sposób, że w miejsce kwoty 730 000 zł wpisuje się kwotę 860 000 zł.
2017-01-05 16:13:11
Ogłoszenie o otwartym naborze podmiotów spoza sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku m.in. organizacji pozarządowych działających na obszarze rewitalizacji „E”, spółdzielni mieszkaniowych zarządzających przestrzenią publiczną zlokalizowaną przy budynkach mieszkalnych na obszarze rewitalizacji „E” do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego planowanego do złożenia w konkursach dla działań 6.2.2 i 8.1.2 RPO WP

2016-12-30 11:32:52
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustka o spotkaniu ws. prezentacji zagospodarowania Promenady Nadmorskiej i plaż w Ustce w sezonie letnim 2017 roku

2016-12-23 09:54:24
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Centrum 4B" wraz z prognozą środowiskową

2016-12-19 13:24:51
Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Ustce"

2016-12-12 15:34:36
Podsumowanie spotkań z dnia 8 listopada 2016 r. dotyczących konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022.

2016-11-16 12:52:12
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ścieżki rowerowej na terenie miasta Ustka w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie trasy roweroweo znaczeniu międzynarodowym R-10 i wiślana trasa rowerowa R-9 w województwie pomorskim""

2016-11-08 15:39:31
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przyjęciu dokumentu - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Grunwaldzka A" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2016-11-02 08:16:14
Zapraszamy serdecznie na spotkania w ramach konsultacji społecznych, dotyczące projektu GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY MIASTO USTKA NA LATA 2016-2022

2016-10-27 09:54:00
Zaproszenie do uczestnictwa w konsultacjach społecznych dot. projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022 w dniach od 26 października 2016 r. do dnia 18 listopada 2016 r.

2016-10-26 17:16:38