Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Promenada Nadmorska Bis" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-02-13 13:23:16
W ramach konsultacji społecznych dot. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022, zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne.

2017-02-08 10:34:51
Ogłoszenie o wyborze partnerów do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego planowanego do złożenia w konkursach dla poddziałań 6.2.2 i 8.1.2 RPO WP na lata 2014-2020

2017-02-02 14:49:00
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka ws. remontu i przebudowy budynku dworca PKP w Ustce

2017-01-31 13:29:28
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dot. projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022.

2017-01-26 09:45:19
Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania: "Organizacja i przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego w Ustce dla członków Komitetu Rewitalizacji oraz organizacja i przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego z wizytą studyjną dla członków zespołu roboczego w Urzędzie Miasta Ustka zaangażowanych w opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ustka

2017-01-26 09:25:03
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022.

2017-01-19 15:12:30
Wyniki negocjacji z zespołem ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w sprawie ostatecznej listy przewidzianych do realizacji projektów w ramach zintegrowanego programu rewitalizacyjnego dla Gminy Miasto Ustka - jednolity tekst projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022

2017-01-16 16:04:08
Zakończenie konsultacji społecznych dot. projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022.

2017-01-16 15:49:59
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka wydania decyzji umarzającej postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa ścieżki rowerowej na terenie miasta Ustka w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana trasa rowerowa R-9 w Woj. Pomorskim""

2017-01-13 15:02:22
Zmiana Zarządzenia nr 0050.RIE.289.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

 Informujemy, że zmianie ulega zapis § 7 ust. 7 Regulaminu Naboru, będący załącznikiem do Zarządzenia nr 0050.RIE.289.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., w ten sposób, że w miejsce kwoty 730 000 zł wpisuje się kwotę 860 000 zł.
2017-01-05 16:13:11
Ogłoszenie o otwartym naborze podmiotów spoza sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku m.in. organizacji pozarządowych działających na obszarze rewitalizacji „E”, spółdzielni mieszkaniowych zarządzających przestrzenią publiczną zlokalizowaną przy budynkach mieszkalnych na obszarze rewitalizacji „E” do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego planowanego do złożenia w konkursach dla działań 6.2.2 i 8.1.2 RPO WP

2016-12-30 11:32:52
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustka o spotkaniu ws. prezentacji zagospodarowania Promenady Nadmorskiej i plaż w Ustce w sezonie letnim 2017 roku

2016-12-23 09:54:24
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Centrum 4B" wraz z prognozą środowiskową

2016-12-19 13:24:51
Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Ustce"

2016-12-12 15:34:36
Podsumowanie spotkań z dnia 8 listopada 2016 r. dotyczących konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022.

2016-11-16 12:52:12
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ścieżki rowerowej na terenie miasta Ustka w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie trasy roweroweo znaczeniu międzynarodowym R-10 i wiślana trasa rowerowa R-9 w województwie pomorskim""

2016-11-08 15:39:31
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o przyjęciu dokumentu - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Grunwaldzka A" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2016-11-02 08:16:14
Zapraszamy serdecznie na spotkania w ramach konsultacji społecznych, dotyczące projektu GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY MIASTO USTKA NA LATA 2016-2022

2016-10-27 09:54:00
Zaproszenie do uczestnictwa w konsultacjach społecznych dot. projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022 w dniach od 26 października 2016 r. do dnia 18 listopada 2016 r.

2016-10-26 17:16:38
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Grunwaldzka A" wraz z prognozą środowiskową

2016-10-26 15:21:40
Burmistrz Miasta Ustka zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022.

2016-10-20 14:44:57
Podsumowanie konsultacji społecznych dot. zmian do Zasad Wyznaczania Składu oraz Zasad Działania Komitetu Rewitalizacji, przyjętych Uchwałą Nr XXI/214/2016 Rady Miasta Ustka z dnia 3 czerwca 2016 r.

2016-10-17 13:40:22
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Promenada Nadmorska BIS" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2016-10-13 14:20:11
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka dot. informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Ustka".


2016-09-29 15:40:13
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustka ws. zaproszenia na publiczną prezentację wstępnych ustaleń opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn.: Centrum 1B i Centrum 4C

2016-09-15 13:23:36
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ustka dotyczące konsultacji społecznych w sprawie zmian do Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

2016-09-08 09:11:54
Konsultacje społeczne dotyczące zmian do Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

2016-09-08 08:47:12
Zaproszenie Burmistrza Miasta Ustka na prezentację ustaleń opracowywanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Tereny Kolejowe i okolice"

2016-08-26 07:53:20
Raport podsumowujący konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia celów, kierunków działań i możliwości zgłaszania propozycji projektów

2016-08-01 11:19:59