Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 

 
 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej określone zostały w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352).
Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, czy to w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącej w posiadaniu jednostki organizacyjnej (urzędu). Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego. Powyższa informacja może być wykorzystywana w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

1. udostępnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w centralnym repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwanym dalej "centralnym repozytorium", lub w inny sposób;
2. przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji sektora publicznego na wniosek, podmiot udostępniający poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot udostępniający zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego można przekazać:

- pocztą na adres: Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
- osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Ustka – w Biurze Obsługi Interesantów (pok. 104)
- na adres e-mail: bom1@um.ustka.pl
- poprzez platformę EPUAP.

 

Liczba odwiedzin : 433
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Renata Kromrych
Czas wytworzenia: 2016-11-02 13:33:18
Czas publikacji: 2016-11-02 13:38:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak