Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr IV/24/2015 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej.

 
2015-02-05 10:27:55
Uchwała Nr IV/23/2015 w sprawie wskazania radnych Rady Miasta Ustka do skladu Kapituły Wyróznień i Odznaczeń.

 
2015-02-05 10:26:22
Uchwała Nr IV/22/2015 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” planowanego do złożenia w ramach konkursu nr 5.5_2 dla działania 5.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

 
2015-02-05 10:24:53
Uchwała Nr IV/21/2015 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Kobylnica, Miastem Słupsk, Gminą Słupsk oraz Gminą Ustka w sprawie powierzenia Miastu Słupsk zadania publicznego polegającego na opracowaniu koncepcji programowo-przestrzennej, w celu ograniczenia podtopień i zalewów terenów służącej przygotowaniu i wdrożeniu programu pod nazwą „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi” dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska.

 
2015-02-05 10:22:39
Uchwała Nr IV/20/2015 w sprawie określenia zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo-usługoworekreacyjnej w okresie od 1 maja 2015r. do 30 września 2015r. na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki pn. „Promenada Nadmorska”.

 
2015-02-05 10:20:28
Uchwała Nr IV/19/2015 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Słupsk w sprawie określenia zasad finansowania i korzystania z usług Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 r. świadczonych na rzecz osób z terenu Gminy Miasto Ustka.

 
2015-02-05 10:19:00
Uchwała Nr IV/18/2015 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Ustka na 2015 rok.

 
2015-02-05 10:16:16
Uchwała Nr IV/17/2015 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2015 r.

 
2015-02-05 10:12:28
Uchwała Nr IV/16/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w latach 2015-2016”.

 
2015-02-05 10:09:05
Uchwała Nr IV/15/2015 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Ustka lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów lub osób upoważninych do udzielania tych ulg oraz o stosowaniu ich z urzędu.

 
2015-02-05 10:06:49