Stowarzyszenie Życzliwych Ustce 

 
  

Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie Życzliwych Ustce


Pole działania organizacji:

 • kultura i sztuka
 • pomoc społeczna
 • ochrona środowiska
 • niepełnosprawni
 • zdrowie
 • turystyka: promocja regionu,  działalność prawnicza, badania rynku i opinii publicznej

Zakres działania organiacji:

1. PROMOWANIE GMINY I MIASTA USTKA, KREOWANIE JEGO ETOSU I OBRONA INTERESÓW. 
2. AKTYWIZOWANIE I INTEGROWANIE ŚRODOWISKA LOKALNEGO NA RZECZ: (1) OCHRONY ŚRODOWISKA, (2) BUDOWY DRÓG, (3) SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH. 
3. INICJOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWAŃ A PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W TYM : (1) OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ, (2) REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ INWALIDÓW, (3) DOBROCZYNNOŚCI. 
4. WSPIERANIE W REGIONIE: (1) BUDOWY ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ , (2) UPOWSZECHNIANIE DEMOKRATYCZNEJ KULTURY UCZESTNICTWA W ŻYCIU PUBLICZNYM, A SZCZEGÓLNOŚCI:

 • PROMOWANIE ŚWiADOMEGO UCZESTNICTWA OBYWATELI W WYBORACH POWSZECHNYCH
 • ZACHĘCANIE DO KORZYSTANIA Z CZYNNEGO PRAWA WYBORCZEGO
 • ZWIĘKSZANIE WIEDZY WYBORCÓW O KANDYDATACH I PARTIACH POLITYCZNYCH
 • MOBILIZOWANIE KANDYDATÓW I PARTII POLITYCZNYCH DO ZAJMOWANIA JASNEGO STANOWISKA W SPRAWACH PUBZZZLICZNYCH
 • MONITOROWANIE DZIAŁALNOŚCI OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE PUBLICZNE
 • DZIAŁANIA NA RZECZ PRZEJRZYSTOŚCI WYBORÓW W TYM FINANSOWANIA KAMPANII WYBORCZYCH PARTII POLITYCZNYCH
 • EDUKACJA OBYWATELSKĄ POLITYCZNA I PATRIOTYCZNA
 • PROMOWANIE MECHANIZMÓW DEMOKRATYCZNYCH W ŻYCIU PUBLICZNYM
 • ZWIĘKSZANIE UDZIAŁU OBYWATELI W PROCESACH DEMOKRATYCZNYCH
 • DZIAŁANIA NA RZECZ JAWNOŚCI I UCZCIWOŚCI W ŻYCIU PUBLICZNYM
 • ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZWŁASZCZA W ZAKRESIE SWOBODNEGO I RÓWNEGO DOSTĘPU DO INFORMACJI

5. WSPIERANIE W REGIONIE: (1) ROZWOJU KULTURALNEGO I OŚWIATOWEGO, (2) KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU. 
6. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH: (1) ROZWOJOWI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ (2) POLITYKI GOSPODARCZEJ REGIONU. 
7. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ Z DOSTĘPNYCH FUNDUSZY POMOCOWYCH. 
8. OKAZYWANIE POMOCY WSZYSTKIM CZŁONKOM STOWARZYSZENIA BĘDĄCYM W POTRZEBIE. 
9. POMOC OSOBOM BEZROBOTNYM W POSZUKIWANIU ZATRUDNIENIA 10. DZIAŁALNOŚĆ POMOCOWA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 
11. PROJEKTOWANIE I PRZEPROWADZANIE BADAŃ NAUKOWYCH, ANALIZ I EKSPERTYZ O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM, SOCJOLOGICZNYM I MARKETINGOWYM, MAJĄCYCH NA CELU DIAGNOZOWANIE ISTOTNYCH PROBLEMÓW ORAZ WDRAŻANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH W WYŻEJ WYMIENIONYM ZAKRESIE. 
12. PODEJMOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU RÓWNOUPRAWNIENIE I WYRÓWNYWANIE SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN, RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH ORAZ OSÓB 
NARAŻONYCH NA WYKLUCZENIE SPOŁECZNE NA RYNKU PRACY, W DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ W ŻYCIU SPOŁECZNYM I POLITYCZNYM. 
13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO I TURYSTYCZNEGO GMINY MIASTA USTKA. 
14. PROMOWANIE WALORÓW TURYSTYCZNYCH I UZDROWISKOWYCH GMINY I MIASTA USTKA. 
15. POMOC MIESZKAŃCOM USTKI W SPRAWACH MIESZKANIOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZY WYKUPIE MIESZKAŃ KOMUNALNYCH.

Władze organiacji:

 • Jolanta Biedrzycka - Prezes
 • Alicja Kułtoniak - V-ce Prezes
 • Henryk Bielewicz - V-ce Prezes

Komisja rewizyjna:

 • Ryszar Kaziow - Członek
 • Luiza Woźniak - Członek
 • Sławomir Stochniałek - Członek

Dodatkowe dane o organizacji:

Adres - ul. Westerplatte 1, 76-270 Ustka

tel.: 0515150170

fax.:

www:

 e-mail: jolantabiedrzycka@wp.pl

Osoba do kontaktu: Jolanta Biedrzycka, tel. 0515150170

Data rejestracji organizacji: 23.11.2009 r.

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000342218

Numer REGON:220907072

Numer konta: 02 1020 4649 0000 7102 0118 3854


 

Liczba odwiedzin : 779
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Wszółkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Wszółkowski
Czas wytworzenia: 2015-02-11 12:34:30
Czas publikacji: 2015-02-11 12:34:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak