Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIX /179 / 2012 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na obszarze Gminy Miasto Ustka, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach oraz wysokości opłaty dodatkowej i okreslenia sposobu pobierania tych opłat w okresie od 15 czerwca do 15 września każdego roku.

     Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r, poz.1615 z 8 maja 2012r.
2012-04-17 14:10:50
Uchwała Nr XIX/186/ 2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII /161 / 2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ustka na 2012 rok.

 
2012-04-03 13:16:01
Uchwała Nr XIX/185/2012 w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ustka”.

 
2012-04-03 13:14:37
Uchwała Nr XIX/184/2012 w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Ustka do inicjatywy pn. "Porozumienie między Burmistrzami" dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym.

 
2012-04-03 13:01:23
Uchwała Nr XIX/183/2012 w sprawie zawarcia przez Gmine Miasto Ustka umowy partnerskiej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, Powiatem Słupskim, Miastem Słupsk, Gmina Ustka, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Mayland Real Estate Sp. z o.o. i Tourtrend Sp. z o.o. w sprawie wspólnej realizacji przedsiewziecia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Słupska Kolej Morska” oraz podjecia działan na rzecz pozyskania dofinansowania z dostepnych zródeł zewnetrznych na jego realizację.

 
2012-04-03 12:32:17
Uchwała Nr XIX/182/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Ustka na nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym PKP S.A.

 
2012-04-03 12:30:42
Uchwała Nr XIX/181/2012 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim, Gminą Ustka i Nieruchomości – E. Dębowska i Wspólnicy Spółka komandytowa w sprawie realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej”.

 
2012-04-03 12:28:28
Uchwała Nr XIX/180/2012 w sprawie przejęcia przez Burmistrza Miasta Ustka od Zarządu Powiatu Słupskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w zakresie pełnienia funkcji inwestora.

 Porozumienie  opublikowane w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r, poz.2616 z 6 sierpnia 2012r.
2012-04-03 12:26:18
Uchwała Nr XIX/178/2012 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Miasto Ustka w okresie od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 30 września 2012 r.

 
2012-04-03 11:24:55
Uchwała Nr XIX/176/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok.

 
2012-04-03 11:05:18