Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXLIII/384/2014 w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ustka w 2014 roku”.

 
2014-03-03 15:13:27
Uchwała Nr XXXLIII/383/2014 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na obszarze Gminy Miasto Ustka, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia każdego roku.

  Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Pom. z 14.03.2014r. poz. 1123
2014-03-03 15:12:19
Uchwała Nr XXXLIII/382/2014 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/272/2013 Rady Miasta Ustka z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Ustka, położonej przy ul. Kosynierów 18.

 
2014-03-03 15:11:06
Uchwała Nr XXXLIII/381/2014 w sprawie wniesienia w formie wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Ustka.

 
2014-03-03 15:09:24
Uchwała Nr XXXLIII/380/2014 w sprawie zawarcia z Miastem Słupsk, Powiatem Słupskim, Gminą Słupsk, Gminą Ustka, Gminą Dębnica Kaszubska umowy partnerskiej dotyczącej współpracy przy realizacji projektu pn. "Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013.

 
2014-03-03 15:07:59
Uchwała Nr XXXLIII/379/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadań w postaci organizacji XI Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2014 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości w formie dotacji celowej.

 
2014-03-03 15:06:47
Uchwała Nr XLIII/378/2014 w sprawie przekazania środków finansowych Gminie Sztutowo na pokrycie wkładu własnego zadań wspólnych w ramach projektu Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 
2014-03-03 15:01:43
Uchwała NrXLIII/377/2014 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Miasto Ustka w okresie od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 30 września 2014 r.

 
2014-03-03 14:59:53
Uchwała Nr XLIII/376/2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok.

 
2014-03-03 13:42:02