Uchwały Rady Miasta z 20 grudnia 2007r. 

 
Uchwały Rady Miasta z 20 grudnia 2007r. 

1) Uchwała Nr XV/99/2007 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok. (75KB)
załącznik nr 1 do zmian w budżecie (69KB)
załącznik nr 2 do zmian w budżecie (61KB)

2) Uchwała Nr XV/100/2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego. (36KB)


3) Uchwała Nr XV/101/2007 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ustka na rok 2008. (98KB)
 załączniki do budżetu (208KB)
 objaśnienia do budżetu (204KB)

4) Uchwała Nr XV/102/2007 w sprawie określenia zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo - usługowo - rekreacyjnej w okresie od 1 maja 2008r. do 30 września 2008r. na terenie objętym m.p.z.p. miasta Ustki pn. "Promenada Nadmorska". (131KB)
załącznik (3625KB)


5) Uchwała Nr XV/103/2007 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Ustka na 2008 rok. (132KB)


6) Uchwała Nr XV/104/2007 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Słupsk w sprawie określenia zasad finansowania usług Izby Wytrzeźwień w Słupsku świadczonych na rzecz miasta Ustka w 2008r (63KB)

7) Uchwała Nr XV/105/2007 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ustce. (88KB)

8) Uchwała Nr XV/106/2007 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Ustka. (91KB)

9) Uchwała Nr XV/107/2007 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości. (80KB)

10) Uchwała Nr XV/108/2007 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierzawienie na okres 10 lat gruntu będącego własnością Miasta Ustka. (88KB)

11) Uchwała Nr XV/109/2007 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego Nr C położonego w Ustce w budynku przy ul. Mar. Polskiej 57 jego najemcy (66KB).

12) Uchwała Nr XV/110/2007 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie na czas nieokreślony gruntu będącego własnością Miasta. (92KB)

13) Uchwała Nr XV/111/2007 w sprawie wniesienia w formie wkładu niepieniężnego ( aportu) prawa własności nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Ustka. (92KB)

14) Uchwała Nr XV/112/2007 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego... (99KB)

15) Uchwała Nr XV/113/2007 w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Ustka a Gminą Ustka w sprawie nadania obszarowi Gminy Ustka statusu uzdrowiska. (61KB)

16) Uchwała Nr XV/114/2007 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Ustka. (62KB)

 

Liczba odwiedzin : 484
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Krystyna Drapała
Osoba odpowiedzialna za informację : Krystyna Drapała
Czas wytworzenia: 2007-12-28 10:04:00
Czas publikacji: 2007-12-28 10:04:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak