Organy miasta 

 
 RADA MIASTA

1. Rada określa politykę miasta, jest organem stanowiącym i kontrolnym dla Burmistrza
    i poszczególnych jednostek organizacyjnych miasta. Do realizacji zadań kontrolnych Rada
    powołuje Komisję Rewizyjną.
2. Radę na zewnątrz reprezentuje jej Przewodniczący lub osoba delegowana
    przez Przewodniczącego.
3. Zasady i tryb pracy Rady określa Statut Miasta. 
4. Do wyłącznej właściwości Rady należą sprawy określone w art. 18 ust. 2 ustawy
    o samorządzie gminnym.
5. Rada nie może przenosić swych kompetencji na żaden inny organ.
6. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
7. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej czterech
    radnych. Powstanie klubu musi być niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
8. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest zobowiązany
    do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.
9. Przynależność radnych do klubu jest dobrowolna, kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
10. Rada powołuje następujące stałe komisje :
  Komisję Rewizyjną,
  Komisję Polityki Społecznej,                                                                                                                                                                                                                    Komisję Budżetowo-Gospodarczą,
  Komisję Uzdrowiskową,                                                                                                                                                                                                                   Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
11. Rada dla określonych zadań może powoływać komisje doraźne, określając ich skład
    i zakres działania.
12. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem Przewodniczącego
    i Wiceprzewodniczących.
13. Zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Statut Miasta.
14. Radny reprezentuje wyborców i ma prawo występować w ich imieniu w każdej sprawie publicznej.
    Ma również prawo podejmować działania interwencyjne w imieniu wyborców.
    Czynności swoje podejmuje na podstawie postulatów zgłaszanych przez mieszkańców miasta
    albo z własnej inicjatywy. Radny powinien uwzględniać interesy całego miasta.
15. Wykonując swój mandat radny nie powinien występować w sprawach, z którymi może być
    związany jego interes osobisty, majątkowy albo interes bliskich mu osób.


B U R M I S T R Z

1. Burmistrz jest organem wykonawczym miasta, wykonującym uchwały Rady i zadania określone
    przepisami prawa i Statutu Miasta.
2. Tryb wyboru i odwołania Burmistrza określa ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza
    i prezydenta miasta.
3. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu.
4. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa „ Regulamin Organizacyjny Urzędu
    Miejskiego” nadawany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.
5. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.
6. Komisje mogą żądać przybycia Burmistrza na ich posiedzenie.

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
1/ opracowywanie i przedstawianie Radzie wszystkich spraw, o których stanowi Rada
    oraz przygotowywanie projektów uchwał w tych sprawach,
2/ przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady,
3/ wykonywanie uchwał Rady,
4/ określanie sposobu wykonywania uchwał,
5/ ustalanie planu wykonania budżetu, informowanie mieszkańców miasta o założeniach
    projektu budżetu i wykorzystaniu środków budżetowych, kierunkach polityki społeczno
    – gospodarczej,
6/ gospodarowanie mieniem komunalnym,
7/ zaciąganie zobowiązań w celu wykonania uchwał Rady i swych ustawowych kompetencji,
    do wysokości ustalonej przez Radę,
8/ rozstrzyganie o wystąpieniu na drogę sądową w sprawach związanych z gospodarowaniem
    mieniem komunalnym,
9/ powoływanie komisji przetargowej, dokonującej wyboru oferty w postępowaniu o zamówienia 
    publiczne,
10/ wydawanie zarządzeń w sprawie zatrudniania i zwalniania kierowników gminnych jednostek
      organizacyjnych,
11/ udzielanie pełnomocnictw do zarządzania gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
      a ponadto udzielanie zgody na dokonywanie przez kierowników tych jednostek czynności
      przekraczających zakres pełnomocnictwa,
12/ wykonywanie zadań z zakresu działania administracji rządowej, powiatu i województwa
      wynikających z ustaw i porozumień zawartych przez miasto, o ile z przepisów szczególnych
      nie wynika uprawnienie dla innego organu miasta.

Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz.

 

 

Liczba odwiedzin : 2274
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Kaszuba
Osoba odpowiedzialna za informację : Krystyna Drapała
Czas wytworzenia: 2004-09-28 14:36:53
Czas publikacji: 2019-01-25 15:40:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak