Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXIX/247/2012 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXI/189/2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości oplat za zajęcie 1 m kw. pasa drogowego dróg publicznych..... r.

 
2012-12-19 15:10:07
Uchwała Nr XXIX/253/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w G.M. Ustka.

 
2012-12-06 11:16:53
Uchwała Nr XXIX/252/2012 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania na terenie G.M. Ustka dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 
2012-12-06 11:14:56
Uchwała Nr XXIX/251/2012 w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 
2012-12-06 11:13:11
Uchwała Nr XXIX/250/2012 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 rok.

 
2012-12-06 11:11:15
Uchwała Nr XXIX/249/2012 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości będących własnością G.M. Ustka.

 
2012-12-06 11:09:46
Uchwała Nr XXIX/248/2012 w sprawie podzialu Miasta Ustka na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 
2012-12-06 11:07:22
Uchwała Nr XXIX/246/2012 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr LVII/382/2006 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie Statutu Miasta Ustka.

 
2012-12-06 11:02:45
Uchwała Nr XXIX/245/2012 w sprawie ustalenia wysokości oplaty za wpis do "Rejestru żłobków i klubów dziecięcych".

 
2012-12-06 11:01:25
Uchwała Nr XXIX/244/2012 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi.

 
2012-12-06 10:59:54