Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku 

 
 

Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku.

 

Uprawnione do skorzystania z pomocy są osoby:

* którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie sie o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie pomocy społecznej i wobec których nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia pomocy społecznej i wobec których nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

* posiadające Kartę Dużej Rodziny

* weterani, kombatanci lub ofiary represji wojennych i okresu powojennego

* do 26 roku życia i po 65 roku życia

* zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną

* kobiety w ciąży

Na czym polega pomoc prawna? To przede wszystkim poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, a także wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego. Dodatkowo to także pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym i sporządzanie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

          

Burmistrz Miasta Ustka zachęca osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej od dnia 2 stycznia 2019 r. w punkcie , który znajduje się w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Jagiellońskiej 1 (wejście od strony bloku sportowego). Telefon do Radcy Prawnego 722246015 czynny w godzinach urzędowania.

 

 
Liczba odwiedzin : 86
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Szcześniak
Osoba odpowiedzialna za informację : Szcześniak - Abramczyk Dorota
Czas wytworzenia: 2019-01-02 12:41:30
Czas publikacji: 2019-02-06 10:50:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak