Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalziacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022 

 

 

 

Informujemy iż w dniu 25 listopada 2017 r. zakończył się 30 dniowy proces konsultacji społecznych, dotyczący zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022.

Zmiany do GPR wynikają z uwag do tego dokumentu przedstawionych przez Zespół ds. Rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Konsultacje prowadzone były w dniach od 27 października do 25 listopada 2017 r. w formach:

1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji przeprowadzonego w dniu 13 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ustka w Sali nr 204.

Spotkanie miało na celu przedstawienie interesariuszom rewitalizacji koniecznych do wprowadzenia zmian do uchwalonego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022 i pozyskanie ich opinii w tym zakresie. Na spotkaniu nie wniesiono uwag ustnych do projektu dokumentu.

2. Zbierania uwag w wersji papierowej (za pomocą papierowego formularza) lub elektronicznej (za pomocą formularza dostępnego on-line) dostarczonego za pomocą:

a) drogą elektroniczną poprzez przesłanie na adres e-mail: aoskroba@um.ustka.pl

b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Ustka ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

c) osobiście do siedziby Urzędu Miasta Ustka przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3 do Biura Obsługi Interesanta Miasta Ustka.

W okresie od 27 października do 25 listopada 2017 r. nie wpłynęły do Urzędu Miasta Ustka żadne uwagi w formie papierowej bądź elektronicznej.

3. Zbieranie uwag ustnych

Uwagi oraz opinie, dotyczące projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji przyjmowane do protokołu w  siedzibie Urzędu Miasta Ustka przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, w pokoju nr 208 (I piętro).

W czasie trwania konsultacji nie wniesiono uwag w formie ustnej do protokołu.

Kolejnym krokiem podjętym przez Gminę Miasto Ustka, będzie wystąpienie z wnioskiem o zaopiniowanie projektu ww. dokumentu do właściwych organów, wymienionych w art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.

 

Poniżej prezentujemy treść dokumentu po konsultacjach społecznych:      

Jednolity tekst dokumentu – Projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022.

Załącznik graficzny nr 3- Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych w podobszarze „E”

Załącznik graficzny nr 4- Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych w podobszarze „J”

Rejestr zmian wprowadzonych do pierwotnego dokumentu.

 

 

Załączniki

Projekt Zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022.pdf

Data: 2017-11-30 10:26:43 Rozmiar: 4.92M Format: .pdf Pobierz

kierunki zmian-podobszar E.pdf

Data: 2017-11-30 10:26:48 Rozmiar: 1.96M Format: .pdf Pobierz

kierunki zmian-podobszar J.pdf

Data: 2017-11-30 10:26:54 Rozmiar: 9.98M Format: .pdf Pobierz

Wykaz zmian do GPR.pdf

Data: 2017-11-30 10:28:03 Rozmiar: 541.25k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 128
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Oskroba
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Oskroba
Czas wytworzenia: 2017-11-30 10:24:32
Czas publikacji: 2017-11-30 10:24:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak