ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA USTKA W SPRAWIE: „PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2018 ROK” 

 

 

Szanowni Państwo, 

Burmistrz Miasta Ustka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
Zgodnie z projektem zarządzenia Burmistrza Miasta Ustka określa się:

• termin rozpoczęcia konsultacji na dzień:  31 października 2017 r.,

• termin zakończenia konsultacji na dzień: 10 listopada 2017 r.

Konsultacje odbędą się w następujących formach:

1)      wyrażenia opinii przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ustka,

2)      zgłaszanie  uwag, opinii, propozycji i wniosków do projektu programu, pocztą elektroniczną na adres: pwszolkowski@um.ustka.pl,

3)      zgłaszanie  uwag, opinii, propozycji i wniosków do projektu programu, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Ustka ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 76 – 270 Ustka (decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu),

4)      zgłaszanie  uwag, opinii, propozycji i wniosków do projektu programu w formie pisemnej, bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Ustka.

 

Swoje stanowisko w sprawie można przedstawić poprzez wyżej wymienione formy. Projekt uchwały Rady Miasta Ustka w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” zostanie udostępniony na stronie internetowej Miasta: www.ustka.pl w zakładce „Miasto” → Organizacje pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ustka w zakładce „Inne” → Organizacje pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ustka.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie upublicznione w ww. miejscach w terminie 14 dni od ich zakończenia.

Dodatkowe informacje w zakresie konsultacji można uzyskać pod numerem tel. 59 815 43 29/ 59 815 43 72 lub za pośrednictwem poczty e-mail: pwszolkowski@um.ustka.pl lub osobiście w pok. nr 02/03 w siedzibie Urzędu Miasta Ustka przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 3.

Zapraszamy do aktywnego działu w konsultacjach.

Projekt Zarządzenia Burmistrza Miasta Ustka

Projekt Uchwały Rady Miasta Ustka w sprawie Programu współpracy z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

 

Liczba odwiedzin : 56
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Agnieszka Hrywniak
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Hrywniak
Czas wytworzenia: 2017-10-26 15:04:27
Czas publikacji: 2017-10-26 15:04:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak