Konsultacje społeczne w sprawie w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń 

 

 

 

 

 BURMISTRZ MIASTA USTKA
zaprasza do wzięcia udziału
w konsultacjach społecznych w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń.

W ramach konsultacji zorganizowane zostaną w siedzibie Urzędu Miasta Ustka, przy ul. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, w sali 101:

1)     spotkanie otwarte -  w dniu 6.11.2017 r.  w godzinach 16.30-18.00,

2)     spotkania warsztatowe dla mieszkańców: w dniach 13.11.2017 r. oraz 20.11.2017r.  w godzinach 16.30-18.00,

3)     spotkania warsztatowe dla przedsiębiorców: w dniach 14.11.2017r. oraz 21.11.2017r. w godzinach 16.30-18.00,

4)     debata publiczna dotycząca koncepcji treści uchwały - w dniu 11.12.2017r. w godzinach 16.30-18.00.  NOWY TERMIN ZOSTANIE PODANY NA DWA TYG. PRZED SPOTKANIEM

Termin debaty publicznej dotyczącej projektu uchwały, która odbędzie się po uzgodnieniu i zaopiniowaniu przez organy wskazane w art. 37b ust.2 pkt 3-7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostanie podany w późniejszym czasie.

 

Chęć uczestnictwa w spotkaniach warsztatowych prosimy zgłaszać na formularzu zgłoszeń (wzór formularza w załączeniu) w terminie do dnia 8 listopada 2017roku.

Zgłoszenia przyjmujemy w wersji:

1)     elektronicznej na adres: aremelska@um.ustka.pl

2)     papierowej – na adres Urzędu Miasta, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3. Wypełnione formularze należy złożyć w kopercie opisanej:
        „Konsultacje – uchwała reklamowa”.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 59 815 43 22, w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek od 8.00-16.00, wtorek-piątek od 7.30-15.30.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o możliwości udziału w spotkaniach warsztatowych, w przypadku większej ilości zgłoszeń) zadecyduje losowanie złożonych formularzy.

 Podczas spotkania zostaną przedstawione uwarunkowania prawne związane z reklamą w przestrzeni publicznej, między innymi zapisy ustawy krajobrazowej mówiące o możliwości podjęcia przez miasto uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń. Na spotkaniu omówiona zostanie zasadność wprowadzenia uchwały reklamowej w naszym mieście, przedstawione zostaną dobre oraz złe przykłady rozmieszczenia reklam.

Chęć uczestnictwa w warsztatach należy zgłaszać na formularzu zgłoszeń dostępnym na stronie internetowej miasta www.ustka.pl oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Ustka w Biurze obsługi interesanta.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą drogą mailową na adres: aremelska@um.ustka.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ustka przy ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 3, w Biurze obsługi interesanta do dnia 8 listopada 2017 r.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o możliwości udziału w spotkaniach warsztatowych (w przypadku większej ilości zgłoszeń) zadecyduje losowanie złożonych formularzy.

Podczas ww. spotkań wysłuchamy opinii ich uczestników i na tej podstawie wspólnie wypracujemy zapisy projektu uchwały, która pozwoli na wprowadzenie ładu przestrzennego w naszym mieście.

Dodatkowe informacje w tym temacie można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 59 815 43 22, w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek od 8.00-16.00,
wtorek-piątek od 7.30-15.30.

 

 

 

W dniu 6 listopada odbyło się spotkanie otwarte w sprawie projektu uchwały reklamowej dla Gminy Miasto Ustka.

Przypominamy jednocześnie, że z dniem 8 listopada zakończono nabór uczestników spotkań warsztatowych, na których wspólnie wypracujemy założenia projektu dokumentu. Spotkania warsztatowe odbędą się w dniach: 13 i 14 listopada oraz 20 i 21 listopada 2017 r.

Będziemy informować Państwa na bieżąco o przebiegu prac nad projektem.

 

TABELA PRZEBIEGU PRAC NAD DOKUMENTEM

RODZAJ SPOTKANIA                       MATERIAŁY ZE SPOTKANIA
  • SPOTKANIE OTWARTE 6.11.2017 r.
  • SPOTKANIE WARSZTATOWE 13.11.2017 r.
  • SPOTKANIE WARSZTATOWE 14.11.2017 r.
  • SPOTKANIE WARSZTATOWE 20.11.2017 r.
  • SPOTKANIE WARSZTATOWE 21.11.2017 r.
  • DEBATA PUBLICZNA
 
  • DEBATA PUBLICZNA
 
 
W związku z wnioskiem złożonym przez mieszkańców na spotkaniu warsztatowym w dniu 21 listopada 2017 r. o przełożenie terminu debaty publicznej dotyczącej koncepcji uchwały reklamowej, odwołujemy spotkanie wyznaczone w harmonogramie prac nad dokumentem na dzień 11 grudnia 2017 r. Informację o nowym terminie spotkania podamy do publicznej wiadomości na dwa tygodnie przed debatą poprzez: system informacji sms-owej Miasta, na stronie www.ustka.pl, na BIP Miasta Ustka.
 
Aby mieli Państwo możliwość wcześniejszego zapoznania się z koncepcją uchwały oraz złożenia swoich uwag, na dwa tygodnie przed debatą dokument zostanie udostępniony na stronie głównej Miasta oraz na BIP Miasta Ustka. Uwagi prosimy zgłaszać poprzez pocztę mailową na adres e-mail: kszoltysik@um.ustka.pl , za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Ustka oraz do protokołu już na samej debacie publicznej. Złożone uwagi należy podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem.
 
 

Załączniki

plakat.jpg

Data: 2017-10-24 10:46:53 Rozmiar: 787.96k Format: .jpg Pobierz

Zarządzenie nr 0050.GP.230.2017.pdf

Data: 2017-10-24 10:53:39 Rozmiar: 362.78k Format: .pdf Pobierz

formularz.doc

Data: 2017-10-25 15:36:41 Rozmiar: 202k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 659
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Szołtysik
Osoba odpowiedzialna za informację : Aldona Remelska
Czas wytworzenia: 2017-10-24 10:41:51
Czas publikacji: 2017-11-28 15:10:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak