Archiwum rekrutacji pracowników 

 

 

 

Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 BURMISTRZ MIASTA USTKA ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU SPRAW SPOŁECZNYCH, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU  oferta pracy z dnia 18 stycznia 2016 r. 

 

1. Wymagania konieczne:

 

1. obywatelstwo polskie, 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4. co najmniej 4-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku, 5. wykształcenie wyższe pedagogiczne, ekonomiczne, administracyjne lub humanistyczne. 

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: spraw oświaty, kultury i sportu, ustawy prawo zamówień publicznych, postępowania administracyjnego i  ustawy o samorządzie gminnym, 2. znajomość obsługi urządzeń biurowych i programu EXEL, 3. umiejętność pracy w zespole, 4. komunikatywność. 

 

3. Zakres  zadań:

 

1. współpraca z dyrektorami szkół, placówek oświatowych i wydziałami w Urzędzie, 2. współpraca z placówkami niepublicznymi oświatowymi, 3. realizacja procedury spełnienia obowiązku nauki, 4. praca w programie System Informacji Oświatowej (SIO),  5. wyliczanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 6. przeliczanie średnich wynagrodzeń nauczycieli, 7. realizacja procedury awansu zawodowego nauczycieli, 8. analiza arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych oraz ich budżetu, 9. wykonanie analiz i symulacji finansowych w zakresie oświaty, 10. rozliczanie dotacji udzielonych podmiotom publicznym i niepublicznym, 11. współpraca z organizacjami pozarządowymi, 12. obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego, i Rady Sportu, 13. udział w przygotowywaniu projektu budżetu Wydziału oraz projektów uchwał, zarządzeń,  umów  i innych materiałów. 

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  

 

Praca w siedzibie Urzędu Miasta na niskim parterze. Budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Praca przy monitorze ekranowym. Zatrudnienie na czas określony,  w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy  o pracownikach samorządowych. 

 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu grudniu 2015 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%. 

 

6. Wymagane dokumenty:

 

1) list motywacyjny, 2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej, 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania), 4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, 5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności, 6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, 7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

 

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – Z-ca Naczelnika Wydz. SOKS" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, w terminie    do dnia  08 lutego 2016 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154309. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka,

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3

BURMISTRZ MIASTA USTKA

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

PODINSPEKTOR W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

 oferta pracy z dnia 14 stycznia 2016 r.  

1. Wymagania konieczne: 

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • wykształcenie średnie i co najmniej 3 lata pracy lub

  wykształcenie wyższe pedagogiczne o specjalności pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub resocjalizacja.  

 

2. Wymagania dodatkowe: 

 • posiadanie doświadczenia w pracy na stanowisku wychowawcy świetlicy i w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących uzależnień,

 • wiedza z zakresu prowadzenia zajęć i programów opiekuńczo-wychowawczych  i socjoterapeutycznych,

 • umiejętność organizowania czasu wolnego dla dzieci i pracy z dziećmi nadpobudliwymi,

 • umiejętność obsługa komputera,

 • prawo jazdy kat. B,

 • kreatywność, komunikatywność.  

 

3. Zakres  zadań: 

 1. opieka nad dziećmi przebywającymi w świetlicy i pomoc przy odrabianiu lekcji,

 2. organizacja półkolonii letnich i zimowych,

 3. wyrównywanie zaległości w nauce,

 4. organizacja czasu wolnego: gry i zabawy,

 5. wspieranie zainteresowań i zdolności wychowanków,

 6. rozwijanie sprawności fizycznej: gry zespołowe, zabawy zręcznościowe,

 7. organizowanie i opieka podczas wycieczek,

 8. współpraca z dzieckiem i jego rodziną,

 9. współtworzenie programów i projektów realizowanych przez Centrum Pomocy Dzieciom. 

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:   

Praca w siedzibie Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce, przy ul. Wróblewskiego 7. Budynek parterowy, ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Praca   z dziećmi. Zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych. 

 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:   

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu grudniu 2015 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosiła co najmniej 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),

4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,

6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – podinspektor Wydz. SOKS / CPD" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 29  stycznia 2016 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154373. 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BURMISTRZ MIASTA USTKA ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustka 76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 INSPEKTOR w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej oferta z dnia 30 grudnia 2015 r.

 

 1. Wymagania niezbędne: - obywatelstwo polskie, - pełna zdolność do czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych, - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, - wykształcenie wyższe, - co najmniej 3 lata  stażu pracy, - udokumentowane doświadczenie z zakresu przygotowania i realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej, - dobra znajomość języka angielskiego. 

2. Wymagania dodatkowe: - doświadczenie z zakresu przygotowania, realizacji i rozliczania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz projektów transgranicznych, - znajomość:  ustawy prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych,  aktów prawnych dotyczących funduszy strukturalnych oraz kodeksu spółek handlowych, - biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego. 

3.Zakres zadań:

1/ w zakresie rozwoju lokalnego i pozyskiwania środków zewnętrznych: a/ przygotowywanie projektów miasta o dofinansowanie zewnętrzne – z Unii Europejskiej, Budżetu Państwa, Województwa Pomorskiego i innych źródeł, b/ zarządzanie projektem w fazie przygotowawczej,

2/ w zakresie rozliczania projektów realizowanych przez Gminę Miasto Ustka:    a/ prowadzenie bieżącego monitoringu realizacji projektów prowadzonych przy udziale funduszy Unii Europejskiej i innych,    b/ nadzór nad prawidłową realizacją projektów,    c/ sporządzanie sprawozdań z prowadzonych projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych,    d/ sporządzanie wniosków o płatność z funduszy strukturalnych przy udziale innych wydziałów, e/ sprawozdawczość okresowa dotycząca sporządzania wniosków o płatność,

3/ Realizacja zadań Wydziału Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej określonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustka w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto Ustka.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  Praca w siedzibie Urzędu Miasta. Budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 6 m-cy, z możliwością przedłużenia po spełnieniu wymagań ustawowych, w pełnym wymiarze czasu pracy. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w miesiącu listopadzie 2015 r. w Urzędzie Miasta Ustka przekroczył  6 %. 

6.Wymagane dokumenty: 1/ list motywacyjny, 2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej, 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, 5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia  oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia, 6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, 7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 8) oświadczenie  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

7. Termin i miejsce składania dokumentów.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na inspektora RIE" w Urzędzie Miasta Ustka - Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 w Ustce, w terminie  do dnia 18 stycznia 2016 r.  Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja  o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154340, 59 8154309.

 


                                                                                                            

Informacja o wyniku naboru
na wolne stanowisko urzędnicze:
inspektor w Wydziale Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka 

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww stanowisko została wybrana Pani Agata Lachowicz, zamieszkała w Słupsku.  

Uzasadnienie: Pani Agata Lachowicz spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu, posiada odpowiednie przygotowanie, wiedzę oraz doświadczenie w pracy, niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku inspektora w Wydziale Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

  Ustka, dnia 17 lipca 2015 r.                                                                                Burmistrz Miasta Ustka  


Informacja o wyniku naboru
na wolne stanowisko urzędnicze:
Naczelnik Wydziału Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3,76-270 Ustka  

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz.1202) informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Adam Meller-Kubica, zamieszkały w Ustce.

Uzasadnienie: Pan Adam Meller-Kubica spełnił wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe, predyspozycje oraz doświadczenie w pracy, niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku Naczelnika Wydziału Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska. Ustka, dnia 9 lipca 2015 r.                                                                       Burmistrz Miasta Ustka

 


 

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka
, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
 
INSPEKTOR w WYDZIALE INWESTYCJI, INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
oferta z dnia 28 maja 2015 r.

 

1. Wymagania konieczne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wykształcenie wyższe, inżynieryjne w zakresie budownictwa, co najmniej 3-letni staż pracy.

2. Wymagania pożądane: znajomość regulacji prawnych z zakresu działania i funkcjonowania samorządu gminnego, wiedza techniczna w zakresie realizacji inwestycji, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, umiejętność pracy w zespole, dobra znajomość obsługi komputera, prawo jazdy kat. B.

3. Zakres wykonywanych podstawowych zadań:  

Załatwianie spraw w zakresie realizacji inwestycji:

 1. zlecanie spraw z zakresu dokumentacji budowlanej,

 2. przygotowanie niezbędnej dokumentacji przetargowej,

 3. zlecanie robót i przygotowywanie umów na roboty inwestycyjne,

 4. udział w pracach komisji przetargowych,

 5. organizowanie spraw związanych z nadzorem inwestorskim,

 6. współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia inwestycji

 7. współdziałanie z organami administracji w zakresie realizacji inwestycji,

 8. prowadzenie inwestycji i ich nadzorowanie, przygotowywanie dokumentacji związanej z realizowanymi inwestycjami,

 9. współdziałanie z organami kontroli w zakresie realizacji inwestycji,

 10. merytoryczne przygotowanie materiałów do wniosków o przyznanie pozabudżetowych środków finansowych dot. prowadzonych zadań.

   

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w siedzibie Urzędu Miasta. Budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. . Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy w Wydziale Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu 2015 r. w Urzędzie Miasta Ustka przekroczył 6 %.

6. Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny, 2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej, 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, 5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia oraz posiadane umiejętności i uprawnienia, 6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, 7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Termin i miejsce składania dokumentów: oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na inspektora IKiOŚ" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia             19 czerwca 2015 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154311, 59 8154312.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 BURMISTRZ MIASTA USTKA ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze NACZELNIK WYDZIAŁU INWESTYCJI, INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 11 maja 2015 r. 

1. Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym związanym z realizacją zadań objętych naborem,
 • wykształcenie wyższe techniczne.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: prawa budowlanego, ochrony środowiska, ustawy prawo zamówień publicznych, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o drogach publicznych, postępowania administracyjnego i  ustawy o samorządzie gminnym, prawo jazdy kat. B,
 • wysoka kultura osobista.

3. Zakres  zadań:

1)    kierowanie pracą Wydziału, 2)    wykonywanie  zadań w zakresie: -  inwestycji, -  infrastruktury komunalnej, - ochrony środowiska i zieleni miejskiej, -  gospodarki odpadami, -  zamówień publicznych, 3)    dbałość o wysoką jakość pracy, nadzór nad terminowością i prawidłowym załatwianiem spraw przez podległych pracowników, rozdzielanie zadań, nadzór nad sporządzanymi projektami umów i pism wychodzących, 4)    przygotowywanie projektu budżetu Wydziału i nadzór nad prawidłowym wykonaniem tej części budżetu.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  

Praca w siedzibie Urzędu Miasta na II piętrze. Budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Praca przy monitorze ekranowym. Zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy od 1 sierpnia 2015 r. z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu 2015 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosi co najmniej 6%. 

6. Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny, 2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej, 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania), 4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe  lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, 5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności, 6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, 7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – Naczelnik Wydz. IKiOŚ  " w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, w terminie do dnia 8 czerwca 2015 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru.

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Burmistrz Miasta Ustka

poszukuje kandydata  na zastępstwo za nieobecnego pracownika w pracy na stanowisku

INSPEKTORA W WYDZIALE INWESTYCJI, INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ  I OCHRONY ŚRODOWISKA

w Urzędzie Miasta Ustka

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

oferta z dnia 11 lutego 2015 r.

 

 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 12 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1202) w pełnym wymiarze czasu pracy. 

 

1. Wymagania niezbędne: 

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • doświadczenie zawodowe (preferowane w jednostkach samorządu terytorialnego lub komórkach inwestycyjnych zajmujących się gospodarką komunalną)  
 • wykształcenie wyższe 
 • co najmniej 3-letni staż pracy  

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy o drogach publicznych i ustawy o zamówieniach publicznych 
 • doświadczenie w pracy samorządowej
 • komunikatywność, samodzielność  

3.  Zakres najważniejszych zadań:

 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
 • nadzór nad funkcjonowaniem  urządzeń oświetleniowych i kanalizacyjnych
 • dokumentowanie pozwoleń na rozbiórki mienia komunalnego  

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny

2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - jak w załączeniu 4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności

6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Konkurs Wydz. IKiOŚ – umowa na  zastępstwo", w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka w terminie do dnia 28 lutego 2015 r. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku konkursu.  Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 815-43-10, 59 815-43-09.

                                                                                                                                                                                                                                              Burmistrz Miasta Ustka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Burmistrz Miasta Ustka

ogłasza konkurs na zastępstwo za nieobecnego pracownika w pracy na stanowisku

INSPEKTOR W WYDZIALE PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

w Urzędzie Miasta Ustka

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

oferta z dnia 10 lutego 2015 r. 

 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 12 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1202)  na okres od 1 marca 2015 r. do 30 września 2015 r.

 

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • doświadczenie zawodowe (preferowane w jednostkach samorządu terytorialnego lub komórkach zajmujących się promocją i marketingiem) 
 • wykształcenie wyższe o profilu humanistycznym 
 • co najmniej 3-letni staż pracy 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

 • wiedza dot. marketingu i promocji 
 • doświadczenie w organizacji imprez
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
 • komunikatywność, umiejętność redagowania tekstów 
 • znajomość technologii internetowych 
 • dyspozycyjność (praca w weekendy i święta)
 • znajomość  obcego języka

 

3.  Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej;

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - jak w załączeniu 4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności;

6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Konkurs Wydz. Promocji – umowa na  zastępstwo", w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka  w terminie do dnia 24 lutego 2015 r. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku konkursu.  Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154384.

                                                                                                                                                                                                                             Burmistrz Miasta Ustka

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyniku naboru

na wolne stanowisko urzędnicze:

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału

Gospodarki Nieruchomościami została wybrana Pani Ewa Bednarska, zamieszkała w Słupsku.  

Uzasadnienie:

Pani Ewa Bednarska posiada odpowiednie przygotowanie, wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej na stanowisku kierowniczym oraz spełniła

wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Ustka, dnia 02.02.2015 r.                                                                                                                            Burmistrz Miasta Ustka

 


 

Informacja o wyniku naboru

na wolne stanowisko urzędnicze:

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 UstkaNa podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału

Gospodarki Nieruchomościami została wybrana Pani Ewa Bednarska, zamieszkała w Słupsku.  

Uzasadnienie:

Pani Ewa Bednarska posiada odpowiednie przygotowanie, wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej na stanowisku kierowniczym oraz spełniła

wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Ustka, dnia 02.02.2015 r.                                                                                                                            Burmistrz Miasta Ustka

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

oferta Nr 01.2015 z dnia 7 stycznia 2015 r.

 

 

1. Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • co najmniej 5-letni staż pracy,

 • wykształcenie wyższe

   

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: gospodarki nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami, postępowania administracyjnego i cywilnego, ochrony praw lokatorów, własności lokali, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o zamówieniach publicznych,

 • co najmniej 4-letni staż pracy w urzędach administracji samorządowej, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym,

 • komunikatywność, radzenie sobie ze stresem, nastawienie na własny rozwój zawodowy i osiąganie rezultatów.

   

3. Zakres zadań:

 1. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu,

 2. przygotowywanie projektu budżetu Wydziału, wnioskowanie o środki finansowe na zadania z zakresu działania Wydziału i nadzór nad prawidłowym wykonaniem tej części budżetu,

 3. nadzorowanie, organizacja i realizacja zadań Wydziału w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz gospodarowania zasobem lokalowym Gminy Miasta Ustka,

 4. nadzór merytoryczny nad pracą pracowników Wydziału i dbałość o wysoką jakość pracy, nadzór nad terminowością i prawidłowym załatwianiem spraw przez podległych pracowników, rozdzielanie zadań, nadzór nad sporządzanymi projektami umów i pism wychodzących,

 5. koordynacja prawidłowego wydatkowania środków finansowych w zakresie nadzorowanego Wydziału,

 6. sporządzanie planów i sprawozdań z działalności Wydziału,

 7. dokonywanie ocen pracy podległych pracowników,

 8. wydawanie decyzji administracyjnych w ramach udzielonego upoważnienia,

 9. wykonywanie innych czynności w ramach otrzymanych pełnomocnictw,

 10. współdziałanie z odpowiednimi komórkami Urzędu oraz jednostkami podległymi w sprawach z zakresu działania Wydziału,

 11. nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dot. Wydziału.

   

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w siedzibie Urzędu Miasta. Budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Praca przy monitorze ekranowym. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy - na podstawie art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych.

5.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu grudniu 2014 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosi co najmniej 6%

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej, 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - jak w załączeniu,
4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia , w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, 7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór Nr 01.2015 – Naczelnik Wydz.GN " w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka w terminie do dnia 21 stycznia 2015 r. Po tym terminie dokumenty nie będą rozpatrywane i nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru.

Ustka, dnia 07.01.2015 r.                                                                                                                                                                                                                     BURMISTRZ MIASTA USTKA

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BURMISTRZ MIASTA USTKA
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO 
ZASTĘPCY BURMISTRZA  MIASTA USTKA

 

I. Wymagania niezbędne:

1.      obywatelstwo polskie,

2.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.      wykształcenie wyższe techniczne, prawnicze lub ekonomiczne,

5.      co najmniej  6-letni staż pracy.

 

II. Wymagania dodatkowe :

1.      doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub ich jednostkach organizacyjnych, administracji rządowej, spółkach skarbu państwa lub spółkach jednostek samorządu terytorialnego,

2.      znajomość zagadnień z zakresu gospodarowania nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,

3.      doświadczenie w nadzorowaniu realizacji inwestycji infrastrukturalnych,

4.      znajomość obsługi komputera,

5.      znajomość języka  obcego,

6.      umiejętność dobrej organizacji pracy,

7.      pełna dyspozycyjność,

8.      dobry stan  zdrowia,

9.      prawo jazdy kat. B

 

III. Wymagane dokumenty:

1/  podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2/  życiorys  z opisem przebiegu pracy zawodowej,

3/  kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4/  dokumenty potwierdzające  wykształcenie,  

5/  świadectwa pracy, zaświadczenie od aktualnego pracodawcy,

6/  oświadczenie o niekaralności,

7/ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

 

IV. Postanowienia konkursowe 

1. Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów  zawartych w ogłoszeniu do składania ofert oraz złożone po upływie  terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Dopuszczenie choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia konkursu.

2. Burmistrz Miasta Ustka przeprowadzi  z kandydatami rozmowy i dokona wyboru zastępcy.

3. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Konkurs - Zastępca Burmistrza” w Urzędzie Miasta Ustka - Biuro Obsługi Interesanta,  ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka w terminie  do dnia 21 stycznia 2015 r.  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy. Na stronie internetowej  BIP - http://bip.um.ustka.pl  zostanie umieszczona informacja o wyniku konkursu.

 

Ustka, dnia 7 stycznia 2015 r.                                                                                                                                                                                      BURMISTRZ MIASTA USTKA

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektor
  w  Wydziale Spraw Obywatelskich  i Administracyjno-Organizacyjnych
Urzędu Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka


Informuję, że w wyniku zakończonego procesu naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich  i Administracyjno–Organizacyjnych  została wybrana Pani Adela Nycz, zamieszkała w Ustce.

Uzasadnienie:
Kandydatka otrzymała najwyższą ocenę  w procesie rekrutacji, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej oraz  spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Ustka, dnia  21.01.2014 r.                                                                Burmistrz Miasta Ustka

 


Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze:
inspektora
  w  Wydziale Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej    
Urzędu Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

Informuję, że w wyniku zakończonego procesu naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej  została wybrana Pani Joanna Koza zamieszkała w Ustce.

Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się   wymaganą wiedzą i doświadczeniem w pracy z zakresu rozliczania projektów finansowanych z Unii Europejskiej.  


Ustka, dnia  18.12.2013 r.                                    Burmistrz Miasta Ustka

 


 

Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3

Burmistrz Miasta Ustka
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

PODINSPEKTOR
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych
oferta Nr 09.2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.

1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
-wykształcenie minimum średnie i co najmniej 3-letni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o usługach turystycznych, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy o zbiórkach publicznych,
- doświadczenie w pracy samorządowej,
- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,
- wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.

3. Do podstawowych zadań należy:
- prowadzenie spraw z zakresu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a w szczególności czynności związane z Centralną   Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej,
- wykonywanie zadań z zakresu ustawy o usługach turystycznych, w szczególności prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz prowadzenie ewidencji pól biwakowych,
- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,
- udzielanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych i nadzorowanie, zgodnie z przepisami ustawy o zbiórkach publicznych,
- prowadzenie archiwum zakładowego,
- pomoc w prowadzeniu spraw z zakresu szkolenia pracowników.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca w siedzibie Urzędu Miasta. Budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu listopadzie 2013 r. w Urzędzie Miasta Ustka  przekroczył 6 %.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - jak w załączeniu,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia oraz posiadane umiejętności i uprawnienia,
6) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór Nr 09.2013 – podinspektor SOA" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, w terminie do dnia 23 grudnia 2013 r. Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP -
http://bip.um.ustka.pl zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta Ustka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Burmistrz Miasta Ustka
 zatrudni konserwatora
w Urzędzie Miasta Ustka
 ul. Ks. Kardynała Stefana  Wyszyńskiego 3,
76-270 Ustka
do obsługi  kładki  w porcie Ustka
oferta pracy z dnia 2 grudnia 2013 r.

 

Wymagania od kandydata:
- wykształcenie co najmniej zasadnicze,
- minimim 3 letni staż pracy,
- doświadczenie zawodowe  w  pracy  przy obsłudze urządzeń dźwigowych (typu żuraw, suwnica) i ważne  uprawnienia  wydane przez dozór techniczny,
- pełna zdolność do czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność.

Zakres  zadań:
Obsługa kładki polegająca głównie na uruchamianiu i wyłączaniu kładki w porcie Ustka

Czas realizacji zadania:  od  grudnia  2013 r.  na czas określony.  
Wymagane dokumenty:
 1) podanie o przyjęcie do pracy,
 2) CV z  opisem pracy zawodowej,
 3) kserokopie dokumentów potwierdzających  doświadczenie i staż w pracy, wykształcenie, uprawnienia, certyfikaty,
 4) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  z pełni praw publicznych,
 5) oświadczenie  o niekaralności,
 6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji.

Zainteresowanych  prosimy o składanie  swoich ofert pracy z adnotacją „ obsługa kładki” do Biura Obsługi  Interesanta,  ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 w Ustce,  w terminie do dnia 6 grudnia 2013 r. Spotkanie z wybranymi kandydatami ustala się na dzień 11 grudnia o godz. 13.00 w pokoju nr 307.

         


 

BURMISTRZ MIASTA USTKA
Ogłasza nabór
 na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
INSPEKTOR
w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej

oferta nr 07.2013 z dnia 12 listopada 2013 r.


1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo  
  skarbowe,
- wykształcenie wyższe,
- co najmniej 3 lata  stażu pracy,
- udokumentowane doświadczenie z zakresu rozliczania projektów finansowanych z Unii Europejskiej,
- dobra znajomość języka angielskiego.

2. Wymagania dodatkowe:
- wiedza na temat realizacji projektów i pozyskiwania funduszy ze środków Unii Europejskiej,
- znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, oraz aktów prawnych dotyczących funduszystrukturalnych,
- biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego.


3.Zakres zadań:
1/ w zakresie rozwoju lokalnego i pozyskiwania środków zewnętrznych:
a/ przygotowywanie projektów miasta o dofinansowanie zewnętrzne – z Unii Europejskiej, Budżetu Państwa, Województwa Pomorskiego i innych źródeł,
b/ zarządzanie projektem w fazie przygotowawczej,
2/ w zakresie współpracy ze stowarzyszeniami i miastami partnerskimi:
a/ prowadzenie spraw związanych z kontaktami Gminy Miasto Ustka ze stowarzyszeniami i związkami,
b/ obsługa współpracy Gminy Miasto Ustka z zagranicą,
3/ w zakresie rozliczania projektów realizowanych przez Gminę Miasto Ustka:
a/ prowadzenie bieżącego monitoringu realizacji projektów prowadzonych przy udziale funduszy Unii Europejskiej i innych,
b/ nadzór nad prawidłową realizacją projektów,
c/ sporządzanie sprawozdań z prowadzonych projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych,
d/ sporządzanie wniosków o płatność z funduszy strukturalnych przy udziale innych wydziałów,
e/ sprawozdawczość okresowa dotycząca sporządzania wniosków o płatność.


4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w siedzibie Urzędu Miasta. Budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 6 m-cy, z możliwością przedłużenia po spełnieniu wymagań ustawowych, w pełnym wymiarze czasu pracy, od stycznia 2014 r.


5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w miesiącu październik 2013 r. w Urzędzie Miasta Ustka przekroczył 6 %.


6.Wymagane dokumenty:
1/ list motywacyjny,
2/ CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3/kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - jak w załączeniu,
4/ kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia, uprawnienia oraz staż pracy,
5/ oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystaniu  z pełni praw publicznych,
6/ oświadczenie  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji.


7. Termin i miejsce składania dokumentów. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na inspektora RIE /oferta nr 07.2013" w Urzędzie Miasta Ustka - Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 w Ustce, w terminie do dnia 25 listopada 2013 r. Po tym terminie nastąpi weryfikacja ofert. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Po rozstrzygnięciu naboru, na stronie internetowej BIP - http://bip.um.ustka.pl zostanie umieszczona informacja o wyniku.


Burmistrz Miasta Ustka
/-/ Jan Olech

 


Informacja o wyniku konkursu 

W związku z zakończonym konkursem na stanowisko pomocy administracyjnej
wykonującej zadania Specjalisty  ds. Grup Roboczych Projektu „PI Od partnerstwa do kooperacji”
oferta pracy z dnia 4.10. 2013 r.
  w  Urzędzie  Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefa Wyszyńskiego 3
Burmistrz Miasta Ustka
 informuje o wyborze  
Pana Przemysława Święch zamieszkałego w Słupsku.

Uzasadnienie wyboru
Kandydat  spełniał wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu oraz  posiada wymagane umiejętności i wiedzę pozwalającą  realizować zadania na stanowisku  pomocy administracyjnej wykonującej zadania  Specjalisty ds. Grup Roboczych Projektu „PI Od partnerstwa do kooperacji”
w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej. 


Ustka, dnia  24.10. 2013 r.                                                                                                        Burmistrz Miasta Ustka

 

 


 

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA

 

ogłasza konkurs na stanowisko pomocy administracyjnej wykonującej zadania
Specjalisty ds. Grup Roboczych Projektu „PI Od partnerstwa do kooperacji”

 

oferta pracy z dnia 4 października 2013 r.

 

 

 

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet V. Dobre rządzenie, Działania 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

 

 

 

1. Wymagania konieczne:

 

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • wykształcenie wyższe,

 • dyspozycyjność (gotowość do częstych wyjazdów służbowych).

 

2. Wymagania pożądane:

 

 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi / znajomość zagadnień dotyczących roli organizacji pozarządowych i współpracy z administracją publiczną,

 • znajomość zasad realizacji projektów unijnych i prowadzenia dokumentacji projektowej,

 • preferowane doświadczenie w realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office (w tym WORD i EXCEL).

 • umiejętność pracy w zespole,

 • samodzielność.

 

3. Zakres zadań:

 

 • realizacja działań przypisanych w ramach Projektu Gminie Miasto Ustka, w tym w szczególności:

  • organizacja i uczestnictwo w spotkaniach Grup Roboczych, w tym kreowanie tematyki tych spotkań pod kątem możliwości wykorzystania i modyfikacji przygotowywanego Modelu Kontraktacji Usług Społecznych (MKUS),

  • współpraca i informowanie Rady Ekspertów w zakresie wdrażania MKUS w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) uczestniczących w projekcie,

  • współpraca z Doradcami Grup Roboczych w zakresie wdrażania MKUS w JST,

  • pomoc przy rekrutacji JST do testowania produktów projektu,

  • sporządzanie okresowych sprawozdań i raportów,

  • Współdziałanie z Grupą Roboczą powołaną zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustka.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w siedzibie Urzędu Miasta, budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych . Zatrudnienie na czas realizacji projektu. Konieczność wyjazdów na spotkania Grup Roboczych Projektu, na obszarze całego kraju.

 

5. Wymiarczasupracy: ¾etatu – umowa na czas określony tj. na okres co najmniej 11 m-cy

 

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu wrześniu 2013 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosi co najmniej 6 %.

 

7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej, 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie- jak w załączeniu,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy, wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane uprawnienia,
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 6) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

8. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „ konkurs na specjaliste d/s projektu - wydział RIE " w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, w terminie do dnia  11października 2013 r. Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP - http://bip.um.ustka.pl zostanie umieszczona informacja o wyniku konkursu. Dopuszcza się możliwość przyjęcia ofert, które dotychczas wpłynęły do Urzędu w ramach unieważnionego konkursu.

 

 


 

BURMISTRZ MIASTA USTKA

unieważnia

ogłoszenie na konkurs

pomocy administracyjnej wykonującej zadania
Specjalisty ds. Grup Roboczych Projektu „PI Od partnerstwa do kooperacji”

oferta pracy z dnia 27 września 2013 r.

W miejsce unieważnionego konkursu z powodu zmiany, między innymi, warunków zatrudnienia w ramach projektu tj. zwiększenia etatu na ¾ , zostanie ogłoszony nowy konkurs.

Dopuszcza się możliwość przyjęcia ofert, które dotychczas wpłynęły do Urzędu w ramach unieważnionego konkursu. Osoby, które złożyły powyższe oferty proszone są o potwierdzenie jej aktualności.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Ustka, dnia 03.10.2013 r.

Informacja o wyniku konkursu


W związku z zakończonym konkursem na stanowisko pomocy administracyjnej

wykonującej zadania Specjalisty ds. Grup Roboczych Projektu „PI Od partnerstwa do kooperacji”
oferta pracy z dnia 4.10. 2013 r.
w Urzędzie Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefa Wyszyńskiego 3
Burmistrz Miasta Ustka
informuje o wyborze
Pana Przemysława Święch zamieszkałego w Słupsku.
 

Uzasadnienie wyboru

Kandydat spełniał wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu oraz posiada wymagane umiejętności i wiedzę pozwalającą realizować zadania na stanowisku pomocy administracyjnej wykonującej zadania Specjalisty ds. Grup Roboczych Projektu „PI Od partnerstwa do kooperacji”

w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej.

Ustka, dnia 24.10.2013 r. Burmistrz Miasta Ustka

 


Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana  Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza konkurs na  stanowisko pomocy administracyjnej wykonującej zadania
Specjalisty ds. Grup Roboczych Projektu „PI Od partnerstwa do kooperacji”
oferta pracy z dnia 27 września 2013 r.

 

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet V. Dobre rządzenie, Działania 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

1. Wymagania konieczne:
obywatelstwo polskie,
pełna zdolność do czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
wykształcenie wyższe.
2. Wymagania pożądane:
znajomość zasad realizacji projektów unijnych i prowadzenia dokumentacji projektowej,
preferowane doświadczenie w realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
bardzo dobra umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office  (w tym WORD i EXCEL).
umiejętność pracy w zespole,
samodzielność.
3. Zakres  zadań:
- realizacja działań przypisanych w ramach Projektu Gminie Miasto Ustka, w tym w szczególności:
- organizacja i uczestnictwo w spotkaniach Grup Roboczych, w tym kreowanie tematyki tych spotkań pod kątem możliwości wykorzystania i modyfikacji przygotowywanego Modelu Kontraktacji Usług Społecznych (MKUS),
- współpraca i informowanie Rady Ekspertów w zakresie wdrażania MKUS w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) uczestniczących w projekcie,
- współpraca z Doradcami Grup Roboczych w zakresie wdrażania MKUS w JST,
- pomoc przy rekrutacji JST do testowania produktów projektu,
- sporządzanie okresowych sprawozdań i raportów,
- Współdziałanie z Grupą Roboczą powołaną zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustka.
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  Praca w siedzibie Urzędu Miasta, budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej     szerokości.  Z parteru na piętro jest podjazd  dla osób niepełnosprawnych . Zatrudnienie na czas  realizacji projektu. Konieczność wyjazdów na spotkania Grup Roboczych Projektu, na obszarze całego kraju.
5. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu – umowa na czas określony (tj. od  października 2013 roku do wrzesień 2014 roku).
6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych  w miesiącu  sierpniu 2013 r. w Urzędzie Miasta Ustka nie przekroczył 6 %.

7. Wymagane dokumenty:
    1) list motywacyjny,
    2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
    3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie-  jak w załączeniu,
    4)  kserokopie dokumentów potwierdzających  doświadczenie w pracy, wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane  uprawnienia,
    5) w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a  ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) kserokopia dokumentu potwierdzającego  niepełnosprawność,
    6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  z pełni praw publicznych,
    7) oświadczenie  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
8. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „ konkurs na specjaliste d/s projektu - wydział RIE " w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi  Interesanta,  ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, w terminie do dnia 4 października 2013 r. Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. Kandydaci spełniający wymagania formalne  zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  Na stronie internetowej BIP - http://bip.um.ustka.pl  zostanie umieszczona informacja o wyniku.

 

 


 

 

Informacja o wyniku konkursuW związku z zakończonym konkursem na stanowisko pomocy administracyjnej w Urzędzie Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
Burmistrz Miasta Ustka
informuje o wyborze
Pani Anny Nowaczyk zamieszkałej w Ustce.

 

Uzasadnienie wyboru
Kandydatka spełniła wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu oraz  posiada wymagane umiejętności i wiedzę pozwalającą  realizować zadania na stanowisku  pomocy administracyjnej wykonujacej zadania asystenta grupy roboczej projektu unijnego -  w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej.

 
Ustka, dnia 19.09. 2013 r.

 

 


Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA

 

ogłasza konkurs na stanowisko pomocy administracyjnej wykonującej zadania
Asystenta Grupy Roboczej Projektu „PI Od partnerstwa do kooperacji”

 

oferta pracy z dnia 20 sierpnia 2013 r.

 

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet V. Dobre rządzenie, Działania 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

 1. Wymagania konieczne: 

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • wykształcenie średnie lub wyższe. 

2. Wymagania pożądane: 

 • znajomość zasad realizacji projektów unijnych i prowadzenia dokumentacji projektowej,

 • preferowane doświadczenie w realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office (w tym WORD i EXCEL).

 • umiejętność pracy w zespole,

 • samodzielność. 

3. Zakres zadań: 

 • realizacja działań przypisanych w ramach Projektu Gminie Miasto Ustka, w tym w szczególności:

  • organizacja kongresów, konferencji,

  • upowszechnianie produktów projektu,

  • pomoc przy rekrutacji JST do testowania produktów projektu,

  • sporządzanie okresowych sprawozdań i raportów,

  • Współdziałanie z Grupą Roboczą powołaną zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustka. 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w siedzibie Urzędu Miasta, budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych . Zatrudnienie na czas realizacji projektu. 

5. Wymiarczasupracy: ¾ etatu – umowa na czas określony (tj. od września 2013 roku do czerwca 2015 roku). 

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lipcu 2013 r. w Urzędzie Miasta Ustka nie przekroczył 6%.  

7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej, 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie- jak w załączeniu,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy, wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane uprawnienia,
5) w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, 6) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 7) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 

8. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „ konkurs na asystenta projektu - wydział RIE " w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, w terminie do dnia 30sierpnia 2013 r. Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP - http://bip.um.ustka.pl zostanie umieszczona informacja o wyniku.

 

Burmistrz Miasta Ustka

 

 


Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze:
 podinspektora  w  Wydziale Inwestycji,
Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

 Informuję, że w wyniku zakończonego procesu naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska  został wybrany Pan Jakub  Maślanek zamieszkały w Ustce.

Uzasadnienie:
Kandydat spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz posiada wymagane  umiejętności,  wiedzę i doświadczenie w pracy samorządowej pozwalającą  realizować zadania na w/w stanowisku.


Ustka, dnia  5 lipca 2013 r.                                                  Burmistrz Miasta Ustka

 


 

 

Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze:
 podinspektora
  w  Wydziale Finansowym
Urzędu Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

Informuję, że w wyniku zakończonego procesu naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym została wybrana Pani Jolanta Maziec   zamieszkała w Ustce.

Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz posiada wymagane  umiejętności,  wiedzę i doświadczenie w pracy samorządowej pozwalającą  realizować zadania na w/w stanowisku.
 
Ustka, dnia  1 lipca 2013 r.
                                                        Burmistrz Miasta Ustka


 

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana  Wyszyńskiego 3

BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

PODINSPEKTOR
w Wydziale Finansowym
oferta Nr  03.2013   z dnia  21 maja 2013 r.

 


1. Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub wykształcenie średnie ekonomiczne i 3 letni staż pracy,
- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office  (w tym WORD i EXCEL).

2. Wymagania pożądane:
- preferowane osoby z doświadczeniem w  pracy  samorządowej, 
- znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność.

3. Zakres  zadań:
- księgowanie dokumentów finansowo-księgowych z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty dodatkowej za  uiszczenie należności  za parkowanie w strefie płatnego parkowania,
- uzgadnianie przypisanych podatnikom należności na podstawie decyzji wymiarowych,
- wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na nieregulowane w terminie należności podatkowe i niepodatkowe podlegające egzekucji w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji,
- uzgadnianie obrotów miesięcznych analityki  w/w dochodów,
- sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu należności podatkowych,
- współdziałanie w zakresie pełnej realizacji zadań na stanowisku pracy z Wydziałem Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  Praca w  siedzibie Urzędu Miasta.  Budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej  szerokości.  Z parteru na piętro jest podjazd  dla osób niepełnosprawnych . Zatrudnienie  na czas określony z możliwością  przedłużenia,  w pełnym wymiarze czasu pracy w Wydziale Finansowym.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:   wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w miesiącu  kwietniu 2013 r. w Urzędzie Miasta Ustka nie przekroczył 6 %.                                                             
 

6. Wymagane dokumenty:
 1) list motywacyjny,
 2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
 
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - jak w załączeniu,
 4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy,
 5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności i uprawnienia,
 6) w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a  ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, 
 7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  z pełni praw publicznych
 8) oświadczenie  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór Nr 02.2013 – podinspektor FN " w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi  Interesanta,  ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3,  w terminie do dnia 3 czerwca 2013 r. Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Kandydaci spełniający wymagania formalne  zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  Na stronie internetowej BIP -
http://bip.um.ustka.pl  zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru.  

                                                                                                       Burmistrz Miasta Ustka

 


 

 

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3

BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na  wolne stanowisko pracy

PODINSPEKTOR
oferta Nr  02.2013 z dnia 16  maja  2013 r.


1. Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie wyższe,  
- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office  (w tym WORD i EXCEL).

2. Wymagania pożądane:
- znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o odpadach  i ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach,
- doświadczenie w pracy administracji publicznej z tytułu zatrudnienia, odbyty staż,
- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność w działaniu, komunikatywność.

3. Zakres  wykonywanych  podstawowych zadań:

- prowadzenie całokształtu spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu dot. gospodarki odpadami,
- utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi, weryfikacja deklaracji,
- prowadzenie ewidencji opłat przy pomocy oprogramowania komputerowego,
- współpraca z  wydziałem  finansowym w zakresie egzekucji opłat,
- przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- współudział w opracowaniu potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów  prawa miejscowego oraz decyzji  w zakresie zadań na zajmowanym stanowisku  pracy oraz stała ich weryfikacja,
- przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom sprawozdań, informacji i analiz dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w  siedzibie Urzędu Miasta.
Budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd  dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy w Wydziale Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:   wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w miesiącu kwietniu 2013 r. w Urzędzie Miasta  Ustka nie przekroczył 6 %.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - jak w załączeniu
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia  oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia,
6) kserokopia dokumentu potwierdzającego  niepełnosprawność, w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a  ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
oraz  własnoręcznie podpisane:
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Termin i miejsce składania dokumentów
Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór Nr 01.2013 – podinspektor  IKiOŚ" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesanta,  ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3,  w terminie  do dnia 28 maja 2013 r.  Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Kandydaci spełniający wymagania formalne  zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  Na stronie internetowej BIP - http://bip.um.ustka.pl  zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru.

 

 


 

Informacja o wyborze

 konserwatora

W związku z zakończonym konkursem na stanowisko konserwatora w Urzędzie Miasta Ustka, Burmistrz Miasta Ustka informuje o wyborze Pana Zenona Brożek zamieszkałego w Ustce.

Kandydat spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku konserwatora.

Ustka, dnia 6 lipca 2012r.                                                                                 Burmistrz Miasta Ustka

 


Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3

BURMISTRZ MIASTA USTKA

z a p r a s z a


do składania ofert na stanowisko

konserwatora

oferta pracy nr 03.2012

 

1. Wymagania wobec kandydatów:

 •     niekaralność,
 •     wykształcenie co najmniej średnie,
 •     prawo jazdy kat.B,
 •     doświadczenie zawodowe w zakresie prac konserwatorskich, malarskich, elektrycznych.


2. Zakres wykonywanych podstawowych zadań:

    1) obsługa samochodu służbowego  zgodnie ze  wskazaniami  pracodawcy,

    2) prowadzenie bieżącej konserwacji i naprawy sprzętu oraz wyposażenia znajdującego się

    w budynkach administracyjno - biurowych Urzędu,

    3) dostarczanie pilnej korespondencji i przesyłek urzędowych,

    4) nadawanie i odbieranie korespondencji Urzędu z placówki pocztowej,

    5) sprzątanie otoczenia – stosownie do pory roku (odśnieżanie, odladzanie i posypywanie

    piaskiem dojść do budynku oraz parkingu Urzędu i zamiatanie)
 
    6) utrzymanie ładu i porządku wokół budynków administracyjno – biurowych Urzędu , w tym

    opróżnianie zewnętrznych koszy na śmieci,

    7) otwieranie siedziby Urzędu i obsługa systemu alarmowego oraz wyłączanie alarmu na

    wezwanie  firmy zajmującej się ochroną fizyczną budynku,

    8) pomoc przy obsłudze planowych uroczystości i spotkań okolicznościowych,

    9) w przypadku nieobecności w pracy  co najmniej dwóch  sprzątaczek  pomoc w sprzątaniu.

3. Wymagane dokumenty:

    1) list motywacyjny,
    2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,

    3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
    4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy,
    5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane

    umiejętności i uprawnienia,
    6) oświadczenie o niekaralności,
    7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do

    celów rekrutacji.

4. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „ Konkurs Nr 03.2012 – konserwator SOA"

w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3,

w terminie do dnia 2 lipca 2012 r. Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. Kandydaci

spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Na stronie internetowej BIP - http://bip.um.ustka.pl zostanie umieszczona informacja o wyniku

konkursu. Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 59 8154328 lub 59 8154309.

Ustka, dnia 22.06.2012 r.

 


Informacja o wynikach naboru


na wolne stanowisko urzędnicze:  podinspektora  w  Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych - oferta Nr 02.2012 Urzędu Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

    Informuję, że w wyniku zakończonego procesu naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich
i Administracyjno - Organizacyjnych została wybrana Pani Bogusława Andrzejewska zamieszkała w Ustce.


Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz wykazała się wymaganą wiedzą w zakresie obejmowanego stanowiska.


Ustka, dnia 13 czerwca  2012 r.

Burmistrz Miasta Ustka

 


Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektora w Wydziale Finansowym - oferta Nr 01.2012

Urzędu Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 UstkaInformuję, że w wyniku zakończonego procesu naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym została wybrana Pani Justyna Kowalczyk zamieszkała w Ustce.

 

Uzasadnienie:

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz wykazała się wymaganą wiedzą w zakresie obejmowanego stanowiska.

 

Ustka, dnia 29 maja 2012 r.

Burmistrz Miasta Ustka

 


Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3

BURMISTRZ MIASTA USTKA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PODINSPEKTOR

1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy z zakresem  zadań  Wydziału Spraw
Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych w wymiarze  ¾ etatu
oraz Wydziału Finansowego w wymiarze  ¼ etatu


 oferta Nr  02.2012   z dnia 8 maja  2012 r.1. Wymagania konieczne:

- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne,   
- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office  (w tym WORD i EXCEL).

2. Wymagania pożądane:

- znajomość przepisów i  zagadnień dotyczących gospodarki środkami trwałymi i wyposażenia,
- znajomość przepisów podatkowych, w szczególności ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
- znajomość zagadnień dot. organizacji i przeprowadzania inwentaryzacji,
- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność w działaniu, dyspozycyjność.

3. Zakres  wykonywanych  podstawowych zadań:

- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
- gospodarowanie sprzętem przeciwpożarowym i środkami łączności, nadzór nad działaniem urządzeń technicznych i wyposażenia urzędu,
- prowadzenie gospodarki magazynowej,
- prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem inwentaryzacji,
- prowadzenie archiwum zakładowego,
- prowadzenie spraw z zakresu opłat: uzdrowiskowej, skarbowej, zezwoleń na sprzedaż   
 alkoholi (ewidencja, rozliczanie, windykacja, inne),
- księgowanie i windykacja dodatkowej opłaty za parkowanie pojazdów.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku Urzędu Miasta. Budynek biurowy bez windy. Ciągi komunkiacvyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu 2012r. w Urzędzie Miasta Ustka nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej, 
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie-  jak w załączeniu
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności i uprawnienia,
6) w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a  ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, oraz  własnoręcznie podpisane:
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,                                                                                                                                                                     8) oświadczenie  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór Nr 02.2012 –podinspektor SOA" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi  Interesanta,  ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3,  w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 18 maja 2012 r.  Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Kandydaci spełniający wymagania formalne  zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  Na stronie internetowej BIP - http://bip.um.ustka.pl  zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru.  Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 59 8154328 lub 59 8154309.


76-270 Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3


BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
PODINSPEKTOR w Wydziale Finansowym


Oferta Nr  01.2012   z dnia  13  kwietnia  2012 r.


1. Wymagania konieczne:

- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie wyższe ekonomiczne bądź wykształcenie średnie ekonomiczne  i co najmniej 3 lata  pracy,  
- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office  (w tym WORD i EXCEL).

2. Wymagania pożądane:

- preferowane osoby z doświadczeniem w  pracy w samorządzie,
- znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres zadań:

- księgowanie i windykacja należności z tytułu podatków lokalnych,
- uzgadnianie przypisanych podatnikom należności na podstawie decyzji wymiarowych,
- bieżąca analiza kont analitycznych z w/w tytułów celem terminowej windykacji należności,
- wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na nieregulowane w terminie należności podatkowe, podlegające egzekucji w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji,
- dokonywanie wpisów hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia należności podatkowych,
- uzgadnianie obrotów miesięcznych analityki i syntetyki w/w dochodów,
- sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu należności podatkowych,
- prowadzenie postępowań podatkowych i wystawianie decyzji na podstawie art. 67 a i art. 67 b ustawy Ordynacja podatkowa.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

Praca w budynku Urzędu Miasta.  Budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej   szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd  dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w miesiącu marcu 2012 r. w Urzędzie Miasta Ustka nie przekroczył 6 %.
                                                   
6. Wymagane dokumenty:

    1) list motywacyjny,
    2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
    3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -  jak w załączeniu,
    4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy,
    5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności i uprawnienia,

    6) w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a  ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) kserokopia dokumentu potwierdzającego  niepełnosprawność,
    7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  z pełni praw publicznych,
    8) oświadczenie  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór Nr 01.2012 – podinspektor FN " w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi  Interesanta,  ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3,  w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia  23 kwietnia 2012 r. Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Kandydaci spełniający wymagania formalne  zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  Na stronie internetowej BIP - http://bip.um.ustka.pl  zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru.  Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 59 8154361 lub 59 8154309.


Informacja o wyborze Zastępcy Burmistrza Miasta Ustka
W związku z zakończonym konkursem na stanowisko   Zastępcy Burmistrza   Miasta Ustka
Burmistrz Miasta Ustka

 informuje o wyborze
Pana Ryszarda Kwiatkowskiego zamieszkałego w Słupsku.

Ustka, dnia 1 kwietnia 2011 r.

 

 

Informacja o wyniku naboru
na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze
Sekretarz Miasta
w Urzędzie Miasta Ustka ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3


Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta Ustka informuje,  że w wyniku zakończenia  naboru na  stanowisko Sekretarza Miasta Ustka  została wybrana: 

 Pani Barbara Podruczna-Mocarska   zamieszkała  w  Ustce.

Uzasadnienie wyboru
Po rozpatrzeniu aplikacji i po  przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej kandydatka spełnia wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu oraz posiada wymagane  umiejętności i wiedzę pozwalającą  realizować zadania na w/w stanowisku.

Ustka, dnia  25 marca  2011 r.
 
 


 

 

Informacja o wyniku wyboru 
Koordynatora projektu   pn. „Rodzic na piątkę”
w Urzędzie Miasta Ustka ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3


Komisja Rekrutacyjna  po rozpatrzeniu aplikacji i po  przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej wybrała do zatrudnienia w ramach umowy zlecenia:
Panią Beatę Wandachowicz zamieszkałą w Ustce.
Kandydatka spełnia  wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu oraz posiada   doświadczenie w realizacji projektów unijnych.

Ustka, dnia  14 marca 2011 r.


Urząd Miasta Ustka

 76-270 Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3

 BURMISTRZ MIASTA USTKA

 ogłasza  konkurs na stanowisko
ZASTĘPCY BURMISTRZA
 MIASTA USTKA

I. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. wykształcenie wyższe techniczne, prawnicze lub ekonomiczne,
5. co najmniej  6-letni staż pracy.

II. Wymagania dodatkowe:

1. doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub ich jednostkach organizacyjnych, administracji rządowej, spółkach skarbu państwa lub spółkach jednostek samorządu terytorialnego,
2. znajomość zagadnień z  zakresu gospodarowania nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
3. doświadczenie w nadzorowaniu realizacji inwestycji infrastrukturalnych,
4. znajomość obsługi komputera,
5. znajomość języka  obcego,
6. umiejętność dobrej organizacji pracy,
7. pełna dyspozycyjność,
8. dobry stan  zdrowia,
9. prawo jazdy kat. B
10. samochód.

III. Wymagane dokumenty:

1/  podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2/  życiorys  z opisem przebiegu pracy zawodowej,
3/  kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4/  dokumenty potwierdzające  wykształcenie, 
5/  świadectwa pracy, zaświadczenie od aktualnego pracodawcy,
6/  oświadczenie o niekaralności,
7/ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

IV.  Postanowienia konkursowe 

1.  Zgłoszenia kandydatów niespełniające  wymogów w ogłoszeniu do składania ofert oraz złożone po upływie  terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Dopuszczenie choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia konkursu.
2.  Burmistrz Miasta Ustka przeprowadzi  z kandydatami rozmowy i dokona wyboru zastępcy.
3. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Konkurs - Zastępca Burmistrza” w Urzędzie Miasta Ustka - Biuro Obsługi Interesanta,  ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3 w terminie  do dnia  18 marca 2011 r.  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy. Na stronie internetowej  BIP -
http://bip.um.ustka.pl 
zostanie umieszczona informacja o wyniku konkursu.

Ustka, dnia 2 marca 2011 r.


logo2.jpg

Wynagrodzenie w ramach umowy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Urząd Miasta Ustka

 76-270 Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3

 BURMISTRZ MIASTA USTKA

 poszukuje osoby (w ramach umowy zlecenie) na stanowisko
koordynatora/ki projektu "Rodzic na piątkę"
w ramach Priorytetu IX  
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 .
 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku koordynator/ka projektu „Rodzic na piątkę”:

1. realizacja Projektu zgodnie z jego harmonogramem;
2. nadzór nad logistyką i przebiegiem działań realizowanych w ramach Projektu;
3. monitoring i ewaluacja Projektu;
4. prowadzenie wraz z Asystentką Koordynatora Biura Projektu;
5. ocena ryzyka.

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie co najmniej średnie;
2. Doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego (preferowane doświadczenie w realizowaniu projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013);

Wymagania dodatkowe:

1. Zdolności organizacyjne;
2. Samodzielność w działaniu,
3. Dyspozycyjność.
4. Znajomość obsługi komputera;
5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;.

Zapewniamy: Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie w terminie do 31 maja 2011 roku (z możliwością zmiany – zgodnie z okresem realizacji na postawie wniosku o dofinansowanie Projektu); Możliwość zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju zawodowego.

Miejsce pracy: Centrum Pomocy Dzieciom, ul. Wróblewskiego 7, 76-270 Ustka;

Wymagane dokumenty: Życiorys zawodowy; List motywacyjny; Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje;

Wymagane dokumenty- należy składać w kopercie z adnotacją „Koordynator/ka projektu „Rodzic na piątkę”” w Urzędzie Miasta Ustka - Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3 w terminie do dnia 11 marca 2011 r. do godziny 15:00. Po tym terminie skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów podanych w przedmiotowym ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Dopuszczenie choćby jednego kandydata/ki wystarcza do przeprowadzenia wyboru koordynatora/ki projektu. Ostatecznego wyboru dokona komisja, która przeprowadzi z kandydatami rozmowę kwalifikacyjną. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą informowani drogą telefoniczną.


Urząd Miasta Ustka

 76-270 Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3

 BURMISTRZ MIASTA USTKA

 ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko kierownicze
SEKRETARZA MIASTA
oferta nr 01 /11 z dnia 12 stycznia 2011 r.

 
Wymagania niezbędne: 

• obywatelstwo polskie,
• wykształcenie wyższe, 
• co najmniej  4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz.1458 ),  w tym co najmniej  2-letni  staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub 4-letni staż pracy  na stanowisku urzędniczym  w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy oraz co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym  w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana  opinia,
• brak przynależności do partii politycznych.
Sekretarz nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich.

Wymagania dodatkowe:

• znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej oraz wiedza z zakresu finansów publicznych,
• znajomość obsługi komputera,
• mile widziane posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa  upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych,
• podstawowa znajomość języka angielskiego,
• samodzielność w działaniu, dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań:

Do głównych zadań należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, określonych w szczególności w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Ustka, w tym:
• kierowanie bieżącą pracą Urzędu,
• inicjowanie i nadzorowanie  działań organizacyjno-administracyjnych dot. pracy Urzędu,
• zarządzanie procesami podnoszenia jakości funkcjonowania Urzędu,
• zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie zleconym przez Burmistrza,
• dysponowanie środkami budżetowymi zgodnie z udzielonymi upoważnieniami,
• nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza,
• opracowywanie zmian w regulaminach obowiązujących w urzędzie,
• realizacja zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych,
• kontrola wewnętrzna i zarządcza w Urzędzie.

Wymagane dokumenty:

1/  podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
2/  życiorys zawodowy,
3/  kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4/  kserokopie świadectw pracy ( lub zaświadczenie od aktualnego pracodawcy lub oświadczenie),
5/  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, szkolenia, kursy,
6/ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

 

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „sekretarz /oferta nr  01 /11”  w Urzędzie Miasta  Ustka  - Biuro Obsługi Mieszkańca,  ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3  w terminie 10 dni od daty  ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 24 stycznia 2011 r.  Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP - http://bip.um.ustka.pl zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 0-59  8154309. 

 


Urząd Miasta Ustka

 76-270 Ustka, Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3

 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miasta Ustka ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3
- podinspektor w Biurze Obsługi Informatycznej Urzędu

 
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)
Burmistrz Miasta Ustka informuje, że w wyniku zakończenia naboru na stanowisko podinspektora został wybrany:

Pan  Mariusz Książkiewicz zamieszkały  w  Ustce.

 
Uzasadnienie wyboru

 
Po rozpatrzeniu aplikacji i po  przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej jeden kandydat spełnia wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu.  Kandydat posiada wymagane  umiejętności i wiedzę pozwalającą  realizować zadania na w/w stanowisku.

 


Ustka, dnia 28 października 2010 r.

 

 

 

 


 

Urząd Miasta Ustka

76-270 Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3

BURMISTRZ MIASTA USTKA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
PODINSPEKTORA
w Biurze Obsługi
Informatycznej Urzędu
oferta nr 02 /10 z dnia 7 października 2010 r.

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe o kierunku informatyki, elektroniki lub pokrewne,
 • minimum 2-letni staż pracy, w tym 1 rok w administracji samorządowej lub publicznej,
 • znajomość technologii sieciowych i internetowych oraz systemów operacyjnych Windows, Windows Serwer 2003,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność zarządzania systemami informatycznymi i zabezpieczeniami służącymi do przetwarzania danych osobowych,
 • znajomość obsługi baz danych, aplikacji graficznych (CorelDraw), HTML, CSS, systemów Linux,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • samodzielność w działaniu, dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań:

 • wsparcie i administracja systemami IT,
 • zapewnienie bezpieczeństwa informacji i ciągłości pracy operacyjnej,
 • rozwój systemów informatycznych,
 • testowanie, wdrażanie, integracja systemów informatycznych,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania.

Wymagane dokumenty:

1/ podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,

2/ życiorys zawodowy,

3/ kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4/ kserokopie świadectw pracy,

5/ kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, szkolenia, kursy,

6/ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „podinspektor INFO /oferta nr 02 /10” w Urzędzie Miasta Ustka - Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3 w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 18 października 2010 r.. Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP - http://bip.um.ustka.pl zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 0-59 8154338.

 

 


Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miasta Ustka ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3
- młodszy strażnik Straży MiejskiejNa podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)
Burmistrz Miasta Ustka informuje,  że w wyniku zakończenia  naboru na  stanowisko  młodszy strażnik został wybrany: 

Pan  Mariusz Jarząbkowski zamieszkały  we Włynkowie.


Uzasadnienie wyboru


Po rozpatrzeniu aplikacji i po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu komisja rekrutacyjna wybrała Pana Mariusza Jarząbkowskiego.  Kandydat  został uszeregowany  najwyżej wg poziomu spełnienia wymagań określonych w naborze.


Ustka, dnia 5 luty  2010 r.

 


Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka,  ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3

BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

MŁODSZY STRAŻNIK  STRAŻY MIEJSKIEJ

oferta  nr 01 /2010  z dnia  8 stycznia  2010  r.

 

Wymagania konieczne:  zgodnie z art. 24 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zm.)

 • obywatelstwo polskie,
 • ukończone 21 lat,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • 1 rok stażu pracy,
 • korzystanie  z pełni praw publicznych,
 • niekaralność,
 • nienaganna opinia,
 • sprawność pod względem psychicznym i fizycznym,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Wymagania pożądane:

 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego dla strażników gminnych,
 • znajomość podstaw pracy pedagogicznej, resocjalizacji prawa karnego i administracji,
 • dobra znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
 • aktywność sportowa,
 • znajomość języka obcego,
 • prawo jazdy kateg. B.

 

Zakres  zadań:  zgodnie z art. 11 ustawy o strażach gminnych oraz:

 • kontrolowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego,
 • prowadzenie działań profilaktycznych na terenie miasta, a w szczególności profilaktyki przeciwalkoholowej, interweniowanie wobec osób spożywających  alkohol w miejscach niedozwolonych,
 • prowadzenie obowiązujących rejestrów i dokumentacji  wymaganej na stanowisku pracy,
 • udzielanie pierwszej pomocy osobom potrzebującym  natychmiastowej pomocy lekarskiej, ofiarom wypadków lub innych zdarzeń losowych,
 • legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach celem ustalenia ich tożsamości.

 

Wymagane dokumenty:

1/ list motywacyjny,

2/ kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3/ kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, szkolenia i staż pracy,

4/ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

5/ oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6/ oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na w/w stanowisku,

7/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór  01/2010  – strażnik SM " w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3 w terminie  do dnia  20 stycznia 2010 r. Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP - http://bip.um.ustka.pl zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 0-59 8146-761, 8154309.

 


 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miasta Ustka ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3

- podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)

 

Burmistrz Miasta Ustka

informuje, że w wyniku zakończenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale GN został wybrany: Pan Tomasz Kopczyński zamieszkały w Ustce.

Uzasadnienie wyboru

Po rozpatrzeniu aplikacji i po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatami spełniajacymi wymogi formalne zawarte w
w ogłoszeniu komisja rekrutacyjna wybrała Pana Tomasza Kopczyńskiego. Kandydat został uszeregowany najwyżej poziomu spełnienia wymagań określonych w naborze.

 

Ustka, dnia 30 listopada 2009 r.


Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3

BURMISTRZ  MIASTA  USTKA
OGŁASZA  NABÓR  NA  WOLNE  STANOWISKO  PRACY

PODINSPEKTOR

w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

 Nr 05/09 z dnia 10 listopada 2009r.

Wymagania konieczne:

- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie wyższe,
- co najmniej 1 rok  pracy w administracji publicznej.

Wymagania pożądane:

- znajomość przepisów i  zagadnień dotyczących gospodarki nieruchomościami,
- biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego,
- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność w działaniu, dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań:

1. Prowadzenie spraw z zakresu wydzierżawiania nieruchomości gminnych z przeznaczeniem na cele: garażowe i parkingowe, rolne i upraw ogrodowych, gospodarcze.
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność w trybie administracyjnym,
3. Użyczanie nieruchomości komunalnych.
4. Sprawy dot. ustanawiania służebności gruntowych i przesyłu.
5. Naliczanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminy.
6. Prowadzenie rejestru spraw w systemie elektronicznym.
7. Współpraca z innymi stanowiskami i wydziałami w zakresie dochodzenia należności gminy wynikających z prowadzonych spraw.

Wymagane dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,
5) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór Nr 05 / 09 – podinspektor GN" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi  Interesanta,  ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3,  w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia  23 listopada 2009 r. Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Kandydaci spełniający wymagania formalne  zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  Na stronie internetowej BIP - http://bip.um.ustka.pl  zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru.  Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 0-59 8154 331 lub 154 309.


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miasta Ustka ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3

- podinspektor w Wydziale IKiOŚ

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) Burmistrz Miasta Ustka informuje, że w wyniku zakończenia naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska została wybrana: Pani Anna Górajek zamieszkała w Ustce.

Uzasadnienie wyboru
Po rozpatrzeniu aplikacji zgodnie z ogłoszonym naborem na wolne stanowisko i po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej z jedyną kandydatką, która spełniła wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu komisja rekrutacyjna wybrała Panią Annę Górajek na powyższe stanowisko.

Ustka, dnia 2 września 2009 r.


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miasta Ustka ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3

- podinspektor w Wydziale FN

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) Burmistrz Miasta Ustka informuje, że w wyniku zakończenia naboru na stanowisko podinspektora została wybrana: Pani Magdalena Sutowska zamieszkała w Przewłoce.
 
Uzasadnienie wyboru:
Po rozpatrzeniu aplikacji zgodnie z ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Ustka w dniu 16 lipca 2009 r. naborem na w/w stanowisko komisja rekrutacyjna w dniu 05.08.2009 r. przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania zawarte w ogłoszeniu i wybrała kandydaturę Pani Magdaleny Sutowskiej. Kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów z zakresu objętego naborem i uszeregowana została najwyżej wg poziomu spełnienia wymagań określonych w naborze.

Ustka, dnia 10 sierpnia 2009 r.

 

 

Liczba odwiedzin : 887
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Banasik
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Wieczorek
Czas wytworzenia: 2010-10-12 13:28:10
Czas publikacji: 2016-02-17 11:46:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak