Archiwum rekrutacji w jednostkach podległych 

 

 

Biblioteka Miejska, 76 - 270 Ustka , ul. Kopernika 22

 

Dyrektor Biblioteki Miejskiej

 

ogłasza nabór na stanowisko

 

referenta ½ etatu

 

1. Wymagania konieczne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne z min. 2 - letnim stażem pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą wynagrodzeń i kadr pracowniczych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość przepisów dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

- umiejętność obsługi programu PŁATNIK,

- dobra znajomość obsługi programów kadrowo -płacowych,

- znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,

- dobra znajomość pakietu programów OpenOffice,

- znajomość instrukcji kancelaryjnej,

- sumienność i dobra organizacja pracy,

- umiejętność pracy w zespole,

- preferowane będą osoby z większym doświadczeniem zawodowym.

 

3. Zakres zadań:

- prowadzenie spraw kadrowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzanie dokumentacji dotyczącej spraw pracowniczych,

- sporządzanie dokumentów i sprawozdań do ZUS, GUS,

- realizacja zamówień publicznych,

- zawieranie umów dotyczących spraw administracyjno gospodarczych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem biblioteki,

- zakupy materiałów i sprzętów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania biblioteki,

- nadzór nad sprzętem,

- bieżące monitorowanie usterek i napraw,

- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia biblioteki.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- praca w siedzibie Biblioteki Miejskiej na wysokim I piętrze bez windy.

 

5. Wymagane dokumenty:

- CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,

- List motywacyjny,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności ,

- kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w razie pozostawania w stosunku pracy,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko referenta” u Dyrektora Biblioteki Miejskiej w terminie do dnia 03 czerwca 2015 r. Decyduje data wpływu. Kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informujemy, że dostarczonych ofert nie odsyłamy.

 


Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze:
samodzielny referent ds. kadr i płac
– oferta z dnia 07.04.2014r. Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce, 76-270 Ustka


Informuję, że w wyniku zakończonego procesu naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds. kadr  i płac została wybrana Pani Małgorzata Cybulska zamieszkała w Ustce.

Uzasadnienie wyboru:

Po rozpatrzeniu aplikacji i po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej kandydatka spełnia wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu oraz posiada wymagane umiejętności i wiedzę pozwalającą realizować zadania na w/w stanowisku.

Ustka, dnia 30 kwietnia 2014r.

                                                                                 Dyrektor szkoły                                                                                   Leokadia Kuper

 


Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ustce
Dyrektor Szkoły
ul. Jagiellońska 1,  76-270 Ustka
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent ds. kadr i płac

 

 Wymagania niezbędne:
•    wykształcenie co najmniej średnie z min. 4- letnim stażem pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą wynagrodzeń i w dziale kadr,
•    obywatelstwo polskie,
•    zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
•    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
•    nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
•    znajomość przepisów dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz Karty Nauczyciela, •    znajomość prawa oświatowego, •    preferowane osoby z wyższym stażem pracy, •    znajomość programów MS Office: Excel, Word, Outlook, •    bardzo dobra znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych, •    umiejętność obsługi programu PŁATNIK, •    kursy i szkolenia w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych, •    dokładność i skrupulatność, •    umiejętność pracy w zespole, •    dobra organizacja pracy.

Zakres zadań na stanowisku: •    Prowadzenie spraw kadrowych pracowników zgodnie z instrukcja kancelaryjną i obowiązującymi przepisami oraz dokumentacji kadrowo-płacowej •    Sporządzanie list płac •    Sporządzanie dokumentacji dotyczącej spraw pracowniczych •    Przygotowywanie umów i innych dokumentów kadrowych •    Realizowanie zadań z zakresu kadr wskazanych przez dyrektora szkoły •    Sporządzanie dokumentów i sprawozdań do ZUS, GUS, PFRON, US •    Sporządzanie przelewów i wystawianie faktur •    Rozliczanie kartotek magazynowych •    Prowadzenie archiwum zakładowego

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku trzy kondygnacyjnego. Budynek biurowy bez windy. Praca związana z ciągłym przemieszczaniem się pomiędzy kondygnacjami. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu marcu 2014r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ustce nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty: •    CV, •    list motywacyjny, •    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,    •    dokumenty potwierdzające  wykształcenie, odbyte szkolenia oraz posiadane umiejętności i uprawnienia,   •    dokumenty potwierdzające  staż pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w razie pozostawania w stosunku pracy, •    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, •    oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, •    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, •    w  przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko samodzielnego referenta ds. kadr i płac” w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce ul. Jagiellońska 1, 76-270 Ustka w terminie do dnia 22.04.2014r.  Decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły. Kandydaci spełniający wymagania formalne powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informujemy, że nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Ustka, dnia 07.04.2014r.                                                                                                      Dyrektor Szkoły                                                                                                                                       mgr Leokadia Kuper

 

 


Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko urzędnicze: wolne stanowisko urzędnicze

                                                                      starszy referent ds. kadr i płac – oferta z dnia 15.04.2013r.

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce, 76-270 Ustka

 

Informuję, że w wyniku zakończonego procesu naboru na stanowisko starszego referenta ds. kadr i płac została wybrana Pani Sylwia Świeboda zamieszkała w Ustce.

 

Uzasadnienie wyboru

Po rozpatrzeniu aplikacji i po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej kandydatka spełnia wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu oraz posiada wymagane umiejętności i wiedzę pozwalającą realizować zadania na w/w stanowisku.

 

Ustka, dnia 30 kwietnia 2013 r. 

 

Dyrektor szkoły

Leokadia Kuper

 


Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce

ul. Jagiellońska 1

76-270 Ustka

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Starszy referent ds. kadr i płac

 

 Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ekonomiczne lub średnie z min. 2- letnim stażem pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą wynagrodzeń i w dziale kadr,
 • obywatelstwo polskie,
 • zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,

 Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz Karty Nauczyciela.
 • znajomość prawa oświatowego
 • Dobra znajomość programów MS Office: Excel, Word, Outlook,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych,
 • umiejętność obsługi programu PŁATNIK
 • kursy i szkolenia w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych,
 • dokładność i skrupulatność,
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy

 Zakres zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników zgodnie z instrukcja kancelaryjną i obowiązującymi przepisami oraz dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • Sporządzanie list płac
 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej spraw pracowniczych
 • Przygotowywanie umów i innych dokumentów kadrowych
 • Realizowanie zadań z zakresu kadr wskazanych przez dyrektora szkoły
 • Sporządzanie dokumentów i sprawozdań do ZUS, GUS, PFRON, US
 • Sporządzanie przelewów i wystawianie faktur
 • Rozliczanie kartotek magazynowych
 • Prowadzenie archiwum zakładowego

 Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku trzy kondygnacyjnego. Budynek biurowy bez windy. Praca związana z ciągłym przemieszczaniem się pomiędzy kondygnacjami.

 Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu marcu 2013r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ustce nie przekroczył 6%.

 Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  
 • dokumenty potwierdzające  wykształcenie, odbyte szkolenia oraz posiadane umiejętności i uprawnienia,  
 • dokumenty potwierdzające  staż pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w razie pozostawania w stosunku pracy,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w  przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko starszego referenta ds. kadr i płac” w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce ul. Jagiellońska 1, 76-270 Ustka w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 26.04.2013r.  Decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły. Kandydaci spełniający wymagania formalne powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informujemy, że nadesłanych ofert nie odsyłamy.

Ustka, dnia 15.04.2013 r.

 

 


Informacja o wyniku naboru

na wolne stanowisko urzędnicze:
 inspektora -1/2 etatu
 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ustce  -


 
oferta Nr 02.2013

Informuję, że w wyniku zakończonego procesu naboru na stanowisko
inspektora
została wybrana Pani Agnieszka Stawikowska zamieszkała w Ustce.
Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz wykazała się wymaganą wiedzą w zakresie obejmowanego stanowiska.Ustka, dnia 26 luty 2013r.                                                                         Dyrektor OSiR Ustka

 

 


 

 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce
76-270 Ustka, ul. Grunwaldzka 35
DYREKTOR OSiR USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR
(½ etatu)


Oferta Nr  02.2013  z dnia  6 luty 2013 r.


 
1. Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie wyższe ekonomiczne i 2 lata praktyki w księgowości bądź wykształcenie średnie ekonomiczne  i co najmniej 4 lat  praktyki w księgowości,  
- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office  (w tym WORD i EXCEL) jak również znajomość programu Płatnik

2. Wymagania pożądane:
- znajomość przepisów i zagadnień dot. gospodarki śr. trwałymi i wyposażenia,
- preferowane osoby z doświadczeniem w  pracy w samorządzie,
- znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,
- umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
- samodzielność w podejmowaniu decyzji.

3. Zakres zadań:

- windykacja należności,
- wstawianie faktur sprzedaży w programie Rozrachunki firmy ProgMan oraz obsługa kasy fiskalnej,
- obsługa kasy zakładu zgodnie z obowiązującą w zakładzie instrukcją kasową                  
- rejestrowanie, opisywanie  i wprowadzanie do systemu Rozrachunki faktur zakupu,
- prowadzenie ewidencji śr. trwałych i wyposażenia.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
     Praca na I piętrze budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce przy ul. Grunwaldzkiej 35.

                                                     
5. Wymagane dokumenty:
    1) list motywacyjny,
     
    2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,   
    3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie-  jak w załączeniu,
    4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy,
    5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności i uprawnienia,
    6) w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a  ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) kserokopia dokumentu potwierdzającego  niepełnosprawność, 
    7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  z pełni praw publicznych,
    8) oświadczenie  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór Nr 02.2013 – inspektor " w Sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce, ul. Grunwaldzka 35, w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 15 lutego 2013 r. Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Kandydaci spełniający wymagania formalne  zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.  Na stronie internetowej BIP - http://bip.um.ustka.pl  zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 59 8144769 lub 59 8145586.


                                                                                            Dyrektor OSiR Ustka
                                                                                            Stanisław Podlewski

 

 


Informacja o wyniku naboru

na wolne stanowisko urzędnicze:
 inspektora
 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ustce  -
 oferta Nr 01.2013


Informuję, że w wyniku zakończonego procesu naboru na stanowisko
inspektora
nie wybrano żadnego kandydataUstka, dnia 5 luty 2013 r.                                                                         Dyrektor OSiR Ustka

 

 


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce
76-270 Ustka, ul. Grunwaldzka 35
DYREKTOR OSiR USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

INSPEKTOR
(½ etatu)


Oferta Nr  01.2013   z dnia  3 stycznia 2013 r.

 

1. Wymagania konieczne:

- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie wyższe ekonomiczne i 3 lata praktyki w księgowości bądź wykształcenie średnie ekonomiczne  i co najmniej 6 lat  praktyki w księgowości,  
- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office  (w tym WORD i EXCEL) jak również znajomość programu Płatnik

2. Wymagania pożądane:

- preferowane osoby z doświadczeniem w  pracy w samorządzie,
- znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,
- umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
- samodzielność w podejmowaniu decyzji.

3. Zakres zadań:

- windykacja należności,
- wystawianie faktur sprzedaży w programie Rozrachunki firmy ProgMan oraz obsługa kasy fiskalnej,
- obsługa kasy zakładu zgodnie z obowiązującą w zakładzie instrukcją kasową                  
- rejestrowanie, opisywanie  i wprowadzanie do systemu Rozrachunki faktur zakupu,

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca na I piętrze budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce przy ul. Grunwaldzkiej 35.

                                                     
5. Wymagane dokumenty:

    1) list motywacyjny,
    2) CV z dokładnym opisem pracyzawodowej,
    3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie-  jak w załączeniu,
    4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy,
    5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności i uprawnienia,
    6) w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a  ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) kserokopia dokumentu potwierdzającego  niepełnosprawność,
    7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  z pełni praw publicznych,
    8) oświadczenie  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór Nr 01.2013 – inspektor " w Sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce, ul. Grunwaldzka 35, w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 14 stycznia 2013 r. Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Kandydaci spełniający wymagania formalne  zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Na stronie internetowej BIP - http://bip.um.ustka.pl  zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 59 8144769 lub 59 8145586.


Dyrektor OSiR Ustka
Stanisław Podlewski

Załącznik:

Kwestionarisz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 


Informacja o wyborze 

pracownik ds. konserwatorsko - porządkowych 

 


 W związku z zakończonym naborem na stanowisko pracownika ds. konserwatorsko - porządkowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ustce, Dyrektor Szkoły informuje o wyborze Pana Roberta Mielniczka zamieszkałego w Charnowie. 

Kandydat spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku pracownika ds. konserwatorsko - porządkowych.

 

Ustka, dnia 30 listopada 2012r.                                      Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
                                      


 

 

 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ustce

76-270 Ustka ul. Jagiellońska 1

z a p r a s z a

do składania ofert na stanowisko

pracownik ds. konserwatorsko - porządkowych

oferta pracy nr 01.2012

 

 

 

1. Wymagania wobec kandydatów:

 

 • niekaralność,
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • doświadczenie zawodowe w zakresie prac konserwatorskich i porządkowych.


2. Zakres wykonywanych podstawowych zadań:


 1) prowadzenie bieżącej konserwacji i naprawy sprzętu oraz wyposażenia znajdującego się

w budynku Szkoły,

2) sprzątanie otoczenia – stosownie do pory roku (odśnieżanie, odladzanie i posypywanie

piaskiem dojść do budynku oraz parkingu Szkoły i zamiatanie)

3) utrzymanie ładu i porządku wokół budynku Szkoły, w tym opróżnianie zewnętrznych koszy na śmieci,

4) pomoc przy obsłudze planowych uroczystości i spotkań okolicznościowych,

5) pomoc sprzątaczkom  w sprzątaniu Szkoły.

3. Wymagane dokumenty:

1) podanie o przyjęcie do pracy,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane
umiejętności i uprawnienia,
6) oświadczenie o niekaralności,
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji.

4. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór Nr 01.2012 –pracownik ds. konserwatorsko - porządkowych" w Sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce, ul. Jagiellońska 1 w terminie do dnia 29 listopada 2012 r. Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Na stronie internetowej BIP - http://bip.um.ustka.pl zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru.

 


Ustka, dnia 16.11.2012 r. 

 


 

 Informacja o wyborze

 

 podinspektora ds. świadczeń pomocy społecznej

 

 W związku z zakończonym konkursem na stanowisko podinspektora ds. świadczeń pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce

 

 Kierownik MOPS Ustka informuje o wyborze Pani Anny Kowal zamieszkałej w Ustce.

 

 Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz posiada największą wiedzę dotyczącą pracy na stanowisku podinspektora ds. świadczeń pomocy społecznej.

 

 

 Ustka, dnia 20 lipca 2012r.                                                           Kierownik MOPS Ustka

 

Informacja o wyborze

 podinspektora ds. świadczeń pomocy społecznej

 W związku z zakończonym konkursem na stanowisko podinspektora ds. świadczeń pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustce

 Kierownik MOPS Ustka informuje o wyborze
Pani Anny Kowal zamieszkałej w Ustce

 

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz posiada największą wiedzę dotyczącą pracy na stanowisku podinspektora ds. świadczeń pomocy społecznej.

 Ustka, dnia 20 lipca 2012r.                                                  Kierownik MOPS Ustka

  


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Ustce

76-270 Ustka ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3

ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze

podisnpektora ds. świadczeń pomocy społecznej

Oferta Nr 01.2012 z dnia 4 lipca 2012 r.
 

 
I. Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  3. Niekaralność  za umyślne przestępstwo lub  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Wykształcenie wyższe lub średnie i co najmniej 3 letni staż pracy.
  5. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera – pakiet Microsoft Office (w tym WORD).

II. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o pomocy społecznej, KPA.
  2. Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, odporność na stres.
  3. Umiejętność  logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność korzystania z przepisów prawa.
  4. Znajomość programu POMOST.

III. Zakres zadań:
  1. Sporządzanie decyzji administracyjnych dotyczących zasiłków okresowych i celowych.
  2. Sporządzanie list wypłat dotyczących zasiłków okresowych i celowych.
  3. Zatwierdzanie list wypłat w uzgodnieniu z pracownikami ds. świadczeń i kasjerem.
  4. Sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy społecznej.
  5. Redagowanie i pisanie pism.
  6. Obsługa sekretariatu.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w budynku Urzędu Miasta.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się na najniższej kondygnacji, nie posiada windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w biurze o odpowiedniej szerokości .

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2012 r. w MOPS Ustka nie przekroczył 6%.

VI. Wymagane dokumenty:
 
1. Życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej.
  2. List motywacyjny.
  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – jak w załączeniu.
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności i uprawnienia.
  5. W przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w atr. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
  7. Oświadczenie  kandydata  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz 926 ze zmianami) z własnoręcznym podpisem.

 

 Oferty należy składać z adnotacją  „Nabór Nr 01.2012 – podinspektor ds. świadczeń pomocy społecznej” w sekretariacie MOPS Ustka ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 16 lipca 2012r.

Po tym terminie nastąpi rostrzygnięcie naboru. Aplikacje, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla nadanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne. O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona nastronie internetowej  BIP Miasta Ustka –
http://bip.um.ustka.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPS.  Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 59 81 54 390.

 

 Kierownik MOPS

 

  


 

 

Informacja o wynikach naboru

Informuję o zakończeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy – 1 etat

 

 

 

 

Imię i nazwisko: Agnieszka Krysiak

 

 

 

zamieszkała: Ustka

 

 

 

Uzasadnienie:
Kandydatka spełnia wymagania formalne, a także oczekiwania pracodawcy.
Przeprowadzona rozmowa wykazała, iż posiada wiedzę, doświadczenie zawodowe i umiejętności pozwalające na prawidłową realizację zadań na stanowisku.

Ustka, dnia 9 listopad 2011r.

 

 

 

 

 

 

 

 OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  W  USTCE

ogłasza nabór na wolne stanowisko głównego księgowego  (1 etat)

 

 

 


WYMAGANIA:
Głównym księgowym może być osoba która:
1.    Posiada obywatelstwo polskie.
2.    Spełnia jeden z poniższych warunków:
    a) wykształcenie wyższe ekonomiczne i min. 3 lata praktyki w księgowości,
    b) wykształcenie średnie ekonomiczne i min. 6 lat praktyki w księgowości,
    c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
    d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
3.    Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
4.    Posiada dobrą znajomość standardów i przepisów rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej, zwłaszcza w zakresie finansów publicznych.
5.    Posiada znajomość aktualnych regulacji ZUS, ubezpieczeń społecznych, VAT oraz prawa podatkowego.
6.    Posiada znajomość obsługi komputera i oprogramowania komputerowego, w tym programu finansowo-księgowego, płacowego oraz Płatnika.


WYMAGANE DOKUMENTY:
1.    List Motywacyjny.
2.    CV.
3.    Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy.
4.    Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności.
5.    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.


SKŁADANIE OFERT:
w terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 24 października 2011r. w zamkniętej kopercie z adnotacją „ Nabór – Główny Księgowy” osobiście w sekretariacie OSiR w Ustce ul. Grunwaldzka 35 lub drogą pocztową na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce ul. Grunwaldzka 35, 76-270 Ustka.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-59) 814 47 69.


ROZPATRZENIE OFERT:
Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy     kwalifikacyjnej.

Ustka dnia 14.10.2011r.
 

 

 

 

Informacja o wyniku przeprowadzonego konkursu
na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Mariusza Zaruskiego w Ustce

 

 

 

Burmistrz Miasta Ustka informuje , że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego  na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Mariusza Zaruskiego w Ustce komisja konkursowa wyłoniła na dyrektora p. Elżbietę Mey – Wysocką.

 

 

 

Kandydatka spełniła wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie, posiada doświadczenie pedagogiczne w zarządzaniu szkołą

 

 

 


Ustka, dnia 25.03.2011

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ    MIASTA   USTKA

ogłasza konkurs na stanowisko

dyrektora Gimnazjum im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce , ul. Wróblewskiego 7
 

 

 

 

I. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania:

1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
   a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
   b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
   c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech
    
  lat pracy w szkole wyższej
    - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97 , poz. 674 z późn. zm. ), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm. ) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie;
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) lub art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.

II. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany,

który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych , posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, spełnia wymagania określone w  pkt. I ppkt 2 – 9.

III. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej , państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej; 
2) ukończyła studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolniemie;
6) spełnia wymagania określone w pkt .I  ppkt 2,5,7 i 9.                    

IV. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły.,
2) poświadczenie przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczenie obywatelstwa kandydata,
3) życiorys z opisem pracy zawodowej , zawierający w szczególności informację o
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
- stażu pracy, w tym pracy na stanowisku kierowniczym- w przypadku osoby niebędącej 
  nauczycielem,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.3,
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia , w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że  kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. ),
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006 o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 63, z późn. zm.),
11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczona kopia przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela  ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późzn. zm.) - w przypadku nauczyciela akademickiego
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych- w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U.
 z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,,Konkurs na dyrektora Gimnazjum im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce, w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres: Urząd Miasta Ustka, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76–270 Ustka.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Ustka. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w drodze pisemnej.

 

 

 

                                                                                    Burmistrz Miasta Ustka 
                                                                                        /-/    Jan Olech

 

 

 

 Ustka, 9 marca 2011r.

 

 

 

 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

 

 w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Ustce

 

 

 

- Główny księgowy MP3 w Ustce - 1/2 etatu

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)

 

 

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3 w Ustce informuje, że w wyniku zakończenia naboru na stanowisko główny księgowy została wybrana: Pani Katarzyna Garlin zamieszkała w Ustce.

 

 

 

Uzasadnienie wyboru

 

 

 

Po rozpatrzeniu aplikacji i po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu komisja rekrutacyjna wybrała Panią Katarzynę Garlin. Kandydatka została uszeregowana najwyżej wg poziomu spełnienia wymagań określonych w naborze.

 

 

 

                                                                                                Dyrektor Miejskiego
                                                                                                  Przedszkola Nr 3

Ustka, 18.02.2011r.                                                                  mgr Beata Januszewska
 

 

 

  Dyrektor Miejskiego Przedszkola  nr 3 w Ustce

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Główny księgowy MP3 w Ustce - 1/2 etatu

 

Oferta nr 1 z dnia 10 stycznia 2011.

 

Wymagania konieczne zgodnie z Ustawą o finansach publicznych:

 

  obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,  niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, wykształcenie: 

 a) ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe oraz posiadanie co najmniej 3 - letniej praktyki w księgowości, lub

 

 b)  średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6 - letniej praktyki w księgowości, lub
 c)  wpis do rejestru biegłych rewidentów, lub
 d)  świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy.

 

Wymagania pożądane:

 

1.       praktyka w księgowości samorządowej jednostki budżetowej,
2.      znajomość zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń pracowników, w tym Karty Nauczyciela,
3.      znajomość obsługi pakietu programów finansowo-księgowych Progmann,
4.      znajomość zasad rozliczania i księgowania projektów realizowanych  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Zakres wykonywanych  zadań:

 

1.       prowadzenie rachunkowości jednostki,
2.      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3.      dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4.      dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Wymagane dokumenty:

1.       podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
2.      życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3.      dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń),
4.      kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem (do pobrania ze strony http://bip.um.ustka.pl)
5.      dokumenty potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia: kserokopie świadectw pracy,
6.      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7.      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

  Zatrudnienie możliwe od dnia 1 kwietnia 2011.

        Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją Nabór - Główny księgowy /oferta nr 01/10 w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Ustce, ul. Darłowska 14a - w Gabinecie Dyrektora w godz. 8.30 - 15.30 lub przesłać pocztą w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj; do dnia 24 stycznia 2011 r. (decyduje data wpływu do przedszkola).

 Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie naboru – wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola (www.przedszkole3ustka.republika.pl) i BIP Urzędu Miasta (http://bip.um.ustka.pl)

 Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej, zostaną powiadomieni telefonicznie o jej terminie.  

 Informacji dodatkowych udziela Dyrektor Przedszkola pani Beata Janiszewska pod numerem telefonu  (O59) 8144 - 159

 

Wyniki rekrutacji na stanowisko

Inspektora d/s organizacji imprez

w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ustce

ul. Grunwaldzka 35

 

 

Informujemy o zakończeniu naboru na stanowisko Inspektora d/s organizacji imprez

Imię i nazwisko: Mieczysław Nycz

Zamieszkały: Ustka

Uzasadnienie: kandydat spełnia wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu, a także oczekiwania pracodawcy. Przeprowadzona rozmowa wykazała, iż posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na prawidłową realizację zadań na stanowisku.

 

 

Ustka, dnia 22.02.2010r.


OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W USTCE
ogłasza nabór na wolne stanowisko
inspektora d/s organizacji imprez (1 etat)
 
WYMAGANIA:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie minimum średnie o profilu ogólnym lub zawodowym i co najmniej 4 lata
pracy lub wykształcenie wyższe i co najmniej 2 lata pracy,
3. Pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4. Korzystanie z pełni praw publicznych,
5. Doświadczenie w pracy w jednostce samorządowej lub odbyty staż zawodowy w zakresie
organizacji i przygotowania imprez sportowo- rekreacyjnych;
6. Biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania komputerowego,
7. Umiejętność pracy w zespole , dyspozycyjność,
8. Samodzielność w podejmowaniu decyzji.
 
ZAKRES ZADAŃ:

1. Przygotowanie, organizacja, koordynacja, obsługa techniczna imprez,
2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem imprez obsługiwanych i organizowanych przez OSiR,
3. Współpraca z organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami sportowymi działającymi na
terenie miasta Ustki,
4. Prowadzenie strony internetowej OSiR –www.osir.ustka.pl, bieżące przekazywanie
materiałów informacyjnych z działalności OSiR dla operatora sieci internetowej przy UM Ustka,
5. Przygotowywanie kalkulacji organizowanych imprez,
6. Pozyskiwanie sponsorów na imprezy sportowo-rekreacyjne

WYMAGANE DOKUMENTY :

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2. List motywacyjny,
3. CV,
4. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i staż pracy,
5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji.

SKŁADANIE OFERT:
 
- w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 5 lutego 2010r. w zamkniętej
kopercie z adnotacją „Nabór – Inspektor d/s organizacji imprez” osobiście w sekretariacie
OSiR w Ustce, ul. Grunwaldzka 35 lub drogą pocztową na adres : OSiR w Ustce,
ul. Grunwaldzka 35, 76-270 Ustka.
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 0-59 814 47 69 lub 0-59 814 55 86

ROZPATRZENIE OFERT:

Dokumentów przekazanych w związku z naborem nie zwracamy.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Ustka, dnia 22.01.2010r.

 

Liczba odwiedzin : 865
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Wieczorek
Czas wytworzenia: 2010-10-12 13:27:27
Czas publikacji: 2016-01-07 11:21:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak