Wydział Audytu i Kontroli 

 

 

Naczelnik Wydziału: Magdalena Mazur

Pracownicy: Marta Niemkowicz

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
pokój: 106 , tel. 59 8154369

Do podstawowego zakresu zadań pracowników Wydziału Audytu i Kontroli należą w szczególności sprawy:
1) audytem wewnętrznym jest ogół działań obejmujących:
    a) niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedurkontroli finansowej, o których mowa w art. 47 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów,
    b) czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
2) ocena, o której mowa w ust. 1), lit. a) dotyczy w szczególności:
    a) zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi
    w jednostce procedurami wewnętrznymi,
    b) efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,
    c) wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu.

Pracownicy przy znakowaniu spraw używają symbolu „AiK”.

 

Liczba odwiedzin : 678
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Mariusz Książkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Magda Mazur
Czas wytworzenia: 2010-03-30 14:09:49
Czas publikacji: 2017-10-16 08:40:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak