Wersja archiwalna

BURMISTRZ MIASTA USTKA ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - MŁODSZY STRAŻNIK STRAŻY MIEJSKIEJ 

 

BURMISTRZ MIASTA USTKA ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze - MŁODSZY STRAŻNIK STRAŻY MIEJSKIEJ 

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka,  ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3

BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

MŁODSZY STRAŻNIK  STRAŻY MIEJSKIEJ

oferta  nr 01 /2010  z dnia  8 stycznia  2010  r.

 

Wymagania konieczne:  zgodnie z art. 24 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zm.)

 • obywatelstwo polskie,
 • ukończone 21 lat,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • 1 rok stażu pracy,
 • korzystanie  z pełni praw publicznych,
 • niekaralność,
 • nienaganna opinia,
 • sprawność pod względem psychicznym i fizycznym,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Wymagania pożądane:

 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego dla strażników gminnych,
 • znajomość podstaw pracy pedagogicznej, resocjalizacji prawa karnego i administracji,
 • dobra znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
 • aktywność sportowa,
 • znajomość języka obcego,
 • prawo jazdy kateg. B.

 

Zakres  zadań:  zgodnie z art. 11 ustawy o strażach gminnych oraz:

 • kontrolowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego,
 • prowadzenie działań profilaktycznych na terenie miasta, a w szczególności profilaktyki przeciwalkoholowej, interweniowanie wobec osób spożywających  alkohol w miejscach niedozwolonych,
 • prowadzenie obowiązujących rejestrów i dokumentacji  wymaganej na stanowisku pracy,
 • udzielanie pierwszej pomocy osobom potrzebującym  natychmiastowej pomocy lekarskiej, ofiarom wypadków lub innych zdarzeń losowych,
 • legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach celem ustalenia ich tożsamości.

 

Wymagane dokumenty:

1/ list motywacyjny,

2/ kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3/ kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, szkolenia i staż pracy,

4/ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

5/ oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6/ oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na w/w stanowisku,

7/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór  01/2010  – strażnik SM " w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3 w terminie  do dnia  20 stycznia 2010 r. Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP - http://bip.um.ustka.pl zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 0-59 8146-761, 8154309.

 

Liczba odwiedzin : 283
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2010-01-08 19:03:04
Czas publikacji: 2010-01-08 19:03:04
Data przeniesienia do archiwum: 2010-01-21