Rekrutacja pracowników 

 

 

Burmistrz Miasta Ustka
informuje o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Sekretarz Miasta
w Urzędzie Miasta Ustka ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3,76-270 Ustka

 

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na stanowisko Sekretarza Miasta Ustka została wybrana: Pani Paulina Kamińska zamieszkała w Słupsku.

Uzasadnienie wyboru

Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu, posiada doświadczenie w pracy samorządowej oraz umiejętności i wiedzę pozwalającą realizować zadania na stanowisku objętym naborem.
Ustka, dnia 8 lutego 2019 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR
ds. gospodarki odpadami komunalnymi
oferta  nr 2.2019
z dnia 7 lutego 2019 r.  

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych;
 • dobra znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność;
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 3 – letni staż pracy;
 • nieposzlakowana opinia;
 • dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1695). 

2. Wymagania dodatkowe:

 • mile widziana praktyka w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • preferowane wykształcenie administracyjne, ekonomiczne, ochrony środowiska;
 • podstawowa znajomość procedur urzędniczych;
 • podstawowa znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ordynacji podatkowej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o odpadach, prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw;
 • umiejętność śledzenia przepisów prawnych;
 • wysoka kultura osobista, rzetelność, samodzielność myślenia i działania, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole. 

3. Zakres podstawowych zadań na stanowisku:

1)     przyjmowanie i prowadzenie weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2)     prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3)     obsługa systemu informatycznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;
4)     stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi;
5)     kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych;
6)     kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz kontrolowanie i nadzorowanie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);
7)     współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi  w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
8)     przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi;
9)     opracowywanie dokumentów zgodnie z przepisami prawa (m.in. projekty uchwał, zarządzeń, analiza stanu gospodarki odpadami, rejestr działalności regulowanej, rejestr zbiorników bezodpływowych itp.);
10)  prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych;
11)  prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami. 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

Praca w siedzibie Urzędu Miasta, na III piętrze, budynek bez windy, z parteru na piętro podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych, w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Wydziale Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu styczniu 2019r. w Urzędzie Miasta Ustka przekroczył 6 %. 

6. Wymagane dokumenty:

1)     list motywacyjny;
2)     CV z dokładnym opisem pracy zawodowej;
3)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4)     dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
5)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia  oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia;
6)     oświadczenie o posiadanym obywatelstwie i nieposzlakowanej opinii;
7)     oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  z pełni praw publicznych;
8)     oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na inspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi " w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka lub drogą pocztową. Termin: do dnia 22 lutego 2019 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154310, 59 8154309.

 

 

8. Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji:
Gmina Miasto Ustka z siedzibą - Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 będąca administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.
W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.ustka.pl.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

1)     Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.

2)     Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określonym w wymogach prawa.

3)     Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z  art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

4)     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

5)     Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Informacja Burmistrza Miasta Ustka

o wyniku naboruna wolne stanowisko urzędnicze:
INSPEKTOR
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko została wybrana:
Pani Andżelika Szwemin,  zam. w Ustce.

Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada doświadczenie w pracy, wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku objętym naborem.
Ustka, dnia 30.01.2019 r.         

-------------------------------------------------------------------------

Informacja Burmistrza Miasta Ustka
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

Młodszy Strażnik Straży Miejskiej w Ustce
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnego kandydata. 

Uzasadnienie: komisja rekrutacyjna nie zarekomendowała do zatrudnienia żadnego kandydata.
Ustka, dnia 29 stycznia  2019 r.

-----------------------------------------------------------------

Informacja  Burmistrza Miasta Ustka
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
o wyniku naboruna wolne stanowisko urzędnicze:
INSPEKTOR 
w Wydziale Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko została wybrana:
                                     Pani Jowita Bąk, zamieszkała w Ustce. 

Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada wymagane przygotowanie i doświadczenie w pracy oraz  wiedzę i umiejętności umożliwiające realizację zadań na stanowisku  inspektora w Wydziale Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu w Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce. 
Ustka, dnia 11 stycznia 2019 r.

----------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Burmistrza Miasta Ustka
o wyniku naboruna wolne stanowisko urzędnicze:
INSPEKTOR
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko została wybrana:
Pani Marzena Szewczyk,  zam. w  Przewłoce.

Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada doświadczenie w pracy samorządowej, wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku objętym naborem.
Ustka, dnia 11 stycznia 2019 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja  Burmistrza Miasta Ustka
o wyniku naboru
na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor ds. realizacji inwestycji
w Wydziale Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Janik-Stoltz, zamieszkała w Wodnicy.  

Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada wymagane doświadczenie w pracy, wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku objętym naborem.
Ustka, dnia 15 stycznia 2019 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja  Burmistrza Miasta Ustka
o wyniku naboru
na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor ds. uzdrowiska  w  Wydziale Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Alicja Misiopecka zamieszkała w Kobylnicy.  

Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada wymagane doświadczenie w pracy, wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku objętym naborem.
Ustka, dnia 15 stycznia 2019 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko kierownicze
SEKRETARZA MIASTA USTKA
oferta  z dnia 10 stycznia 2019 r.


1. Wymagania niezbędne: 

• obywatelstwo polskie,
• wykształcenie wyższe, 
• co najmniej  4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy  o pracownikach samorządowych,  w tym co najmniej  2-letni  staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej 4-letni staż pracy  na stanowisku urzędniczym  w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy oraz co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym  w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana  opinia.
 
2. Wymagania dodatkowe:

• znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej oraz wiedza z zakresu finansów publicznych,
• umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
• umiejętność zachowania życzliwości i uprzejmości w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami i interesantami,
• prawo jazdy kat. B,
• odpowiedzialność, samodzielność w działaniu, dyspozycyjność.

3. Zakres wykonywanych zadań:

Do głównych zadań należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, określonych w szczególności w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Ustka, w tym:
1) kierowanie bieżącą pracą Urzędu,
2) zarządzanie procesami podnoszenia jakości funkcjonowania Urzędu,
3) zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie zleconym przez Burmistrza,
4) przedkładanie Burmistrzowi uzgodnionych z Naczelnikami Wydziałów i Samodzielnych Stanowisk Pracy projektów uchwał,
5) nadzorowanie organizacji pracy w Urzędzie, w tym także obiegu dokumentów oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
6) opracowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego oraz jego aktualizacja i zmiany,
7) opracowywanie projektu Regulaminu Pracy i nadzór nad jego wdrożeniem,
8) opracowywanie innych projektów aktów organizacyjno-wewnętrznych,
9) nadzorowanie wykonywania rozstrzygnięć Burmistrza,
10) nadzorowanie właściwego załatwiania skarg i wniosków dotyczących działania Urzędu,
11) nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
12) nadzorowanie przestrzegania przepisów kpa i instrukcji kancelaryjnej,
13) zapewnienie właściwej publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkiej informacji o charakterze publicznym,
14) przedkładanie Burmistrzowi propozycji odnośnie podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu. 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  praca w siedzibie Urzędu Miasta, budynek biurowy bez windy. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy obsłudze monitora ekranowego, bezpośredni kontakt z interesantem.  

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:   wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w miesiącu  grudniu 2018 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%.  

6. Wymagane dokumenty:

1)     list motywacyjny,
2)     CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)     dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia  oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia,
6)     oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7)     referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
8)     oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)     oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

7. Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na Sekretarza Miasta Ustka" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesanta, ul.  Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka lub drogą pocztową. Termin: do dnia 31 stycznia 2019 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154328, 59 8154309.

 

8. Klauzula  informacyjna  dla potrzeb rekrutacji:

Gmina Miasto Ustka z siedzibą - Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 będąca administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze. W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.ustka.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

 1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określonym w wymogach prawa.
 3. Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 5. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

 

------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych
oferta z dnia 18 grudnia 2018 r.

 

1. Wymagania niezbędne: 

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 3 lata stażu pracy,
 • nieposzlakowana opinia. 

2. Wymagania dodatkowe: 

 • preferowane wykształcenie o profilu administracja publiczna, prawo, ekonomia,
 • doświadczenie zawodowe w pracy samorządowej,
 • znajomość regulacji prawnych dot. ustawy o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność. 

3. Zakres  wykonywanych  podstawowych zadań:  

1)    obsługa organizacyjno-biurowa posiedzeń i narad kierownictwa Urzędu oraz wyznaczonych komisji rady miasta, zapewnienia należytej obsługi technicznej i merytorycznej w tym zakresie,
2)    organizacja i protokołowanie przyjęć interesantów,
3)    prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza Miasta Ustka i publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej,
4)    prowadzenie spraw dot. skarg i wniosków oraz petycji wpływających do Urzędu Miasta Ustka,
5)    pomoc w przygotowywaniu i kompletowaniu materiałów pod obrady sesji,
6)    przygotowywanie dokumentacji do archiwum zakładowego,
7)    sprawowanie zastępstwa w przypadku nieobecności w pracy inspektora Biura Rady Miasta, na stanowisku kadr i w sekretariacie,
8)    prowadzenie dokumentacji spraw pracowniczych i kierowanie ich wg właściwości oraz do odpowiednich stanowisk pracy,
9)    ewidencja wydatków prowadzonych przez Wydział,
10) nadzorowanie w zakresie wykonania budżetu w prowadzonym zakresie, sporządzanie zaangażowań wydatków,
11) przygotowywanie pism związanych z pracą wydziału oraz z udziału we wskazanych naradach i spotkaniach,
12) prace na stanowisku kadr we wskazanym zakresie,
13) współorganizowanie spotkań okolicznościowych w Urzędzie,
14) współpraca w prowadzeniu spraw bhp i ppoż.,
15)   wykonywanie innych poleceń na stanowisku pracy. 

 4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  praca w siedzibie Urzędu Miasta, budynek biurowy bez windy. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy obsłudze monitora ekranowego  w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:   wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w miesiącu listopadzie 2018 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%.  

6. Wymagane dokumenty: 

1)     list motywacyjny,
2)     CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)     dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia  oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia,
6)     oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7)     referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
8)     oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)     oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

7. Termin i miejsce składania dokumentów: oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na inspektora w Wydziale SOA” w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 16 stycznia 2019 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154309, 59 8154328. 

8. Klauzula  informacyjna  dla potrzeb rekrutacji: 

Gmina Miasto Ustka z siedzibą - Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 będąca administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze. W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.ustka.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. 

W związku z powyższym: 

 1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określonym w wymogach prawa.
 3. Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,  a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 5. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

 

------------------------------------------------------------------

UNIEWAŻNIENIE NABORU

 

BURMISTRZ MIASTA USTKA
Urząd Miasta Ustka
ul. Ks  Kard. Stefana Wyszyńskiego 3
76-270 Ustka

unieważnia nabór

na Samodzielne Stanowisko Biuro Rady Miasta
z dnia 5 grudnia 2018 r.

  

Burmistrz Miasta  Ustka  unieważnia  nabór na wolne stanowisko urzędnicze do Biura Rady Miasta  z  przyczyn  organizacyjnych.  Dokumenty, które  wpłyną  na to stanowisko zostaną odesłane nadawcom.  Za wynikłe utrudnienia przepraszamy. Ustka, dnia  06.12.2018 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Samodzielne Stanowisko Biura Rady Miasta
oferta z dnia 5 grudnia 2018 r.

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do  czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za      umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
 • wykształcenie wyższe,
 • nieposzlakowana opinia. 

2. Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie o profilu administracji  publicznej,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w samorządzie, w tym w kontakcie z petentem,
 • znajomość regulacji prawnych dot. ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, prawa przedsiębiorców, Statutu Miasta Ustka,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność, przejawianie inicjatywy, wysoka kultura osobista. 

3. Zakres  podstawowych zadań: 

1)    obsługa organizacyjno-biurowa Rady Miasta, komisji i radnych,
2)    organizacja sesji Rady Miasta i posiedzeń komisji oraz zapewnienie należytej obsługi technicznej i merytorycznej w tym zakresie,
3)    przygotowywanie projektów planów pracy rady i komisji statutowych,
4)    opracowywanie projektów budżetu w części dot. funkcjonowania rady oraz przygotowywanie sprawozdań w tym zakresie,
5)    prowadzenie spraw osobowych radnych i ewidencja udziału radnych w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Miasta,
6)    prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do rady,
7)    przygotowywanie i kompletowanie materiałów pod obrady sesji,
8)    organizowanie szkoleń radnych,
9)    udostępnianie dokumentów, do których wydawania upoważniony jest przewodniczący rady, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej,
10) przesyłanie uchwał Rady Miasta do organu nadzorująco-prawnego oraz do publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym,
11) przygotowywanie dokumentacji rady do archiwum zakładowego,
12) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, między innymi realizowanie obowiązku dot. reklamowania radnych Rady Miasta oraz współpraca w tym zakresie z pracownikiem na stanowisku obronności i obrony cywilnej,
13) sprawowanie zastępstwa w przypadku nieobecności w pracy inspektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych w następującym zakresie:
      - protokołowania spotkań z narad  kierownictwa i przyjęcia interesantów,
      - obsługi komisji Rady Miasta Ustka,
14) ewidencjonowanie i nadzorowanie terminów biegu interpelacji oraz przechowywanie wniosków zgłaszanych przez radnych na sesjach i komisjach,
15) przygotowywanie spotkań radnych z wyborcami i  mieszkańcami,
16) wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta RP, do Sejmu i  Senatu RP, Burmistrza, Rady Miasta, ławników i innych.
Ponadto prowadzenie rejestrów, ewidencji i wykazów:
1)    rejestr uchwał rady,
2)    rejestr interpelacji radnych,
3)    rejestr Honorowych Obywateli Miasta,
4)    rejestr skarg i wniosków kierowanych do Rady Miasta i rozpatrywanych przez Radę Miasta,
5)    ewidencję projektów uchwał,
6)    ewidencję wniosków oraz opinii Rady Miasta,
7)    wykaz radnych miasta,
8)    wykaz członków komisji Rady Miasta, klubu radnych oraz radnych niezrzeszonych. 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  praca w siedzibie Urzędu Miasta, budynek biurowy bez windy. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy obsłudze monitora ekranowego  w Biurze Rady Miasta.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w miesiącu listopadzie 2018 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%.  

6. Wymagane dokumenty:
1)     list motywacyjny,
2)     CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)     dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia  oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia,
6)     oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7)     referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
8)     oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)     oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

7. Termin i miejsce składania dokumentów: oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór do Biura Rady Miasta Ustce” w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 18 grudnia 2018 r. (nabór unieważniony pismem z dnia 06.12.2018r.) Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154309, 59 8154328.

8. Klauzula  informacyjna  dla potrzeb rekrutacji:

Gmina Miasto Ustka z siedzibą - Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 będąca administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze. W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.ustka.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

 1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określonym w wymogach prawa.
 3. Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z art. 22 ustawy     z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 5. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza III nabór na  wolne stanowisko urzędnicze
Inspektor  ds. realizacji  inwestycji
w  Wydziale Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
oferta z dnia  5 grudnia 2018 r.

1. Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej 1 rok pracy w Urzędzie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • prawo jazdy kat. B. 

2. Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności: budownictwo, inżynieria środowiska,
 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności:
  - konstrukcyjno-budowlanej lub
  -  drogowej,
 • wiedza z zakresu prowadzenia inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej,
 • posiadanie umiejętności kosztorysowania,
 • znajomość przepisów ustaw: Prawa zamówień publicznych, samorządu gminnego, Kodeksu cywilnego,
 • znajomość ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa             w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • biegła analiza zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz map zasadniczych na potrzeby określenia wykonalności planowanej inwestycji,
 • wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole, prowadzenia negocjacji, bezkonfliktowego działania,
 • wysoka kultura osobista. 

3. Zakres podstawowych zadań:

1)     przygotowywanie decyzji administracyjnych i uzgodnień projektów budowlanych inwestycji realizowanych na terenach zarządzanych przez Gminę Miasto Ustka;
2)     przygotowanie, nadzór  i odbiór realizowanych inwestycji;
3)     uczestnictwo w przygotowaniu postępowań przetargowych w zakresie powierzonych obowiązków;
4)     uczestnictwo w przygotowaniu propozycji w zakresie wydatków budżetowych dotyczących zadań remontowych i inwestycyjnych Gminy;
5)     organizowanie i uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych.

 4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
Praca w siedzibie Urzędu Miasta, na II piętrze, budynek bez windy, z parteru na piętro podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych, w Referacie Inwestycji.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu listopadzie 2018 r. w Urzędzie Miasta  Ustka  przekroczył 6 %. 

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia  oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie i nieposzlakowanej opinii,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Termin i miejsce składania dokumentów: oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na inspektora ds. realizacji inwestycji" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka lub drogą pocztową. Termin: do dnia 18 grudnia 2018 r.  Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154310, 59 8154309. 

8. Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji:

Gmina Miasto Ustka z siedzibą - Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3.będąca administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.
W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.ustka.pl.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

1.         Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.
2.         Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określonym w wymogach prawa.
3.         Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika  z  art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.
4.         Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
5.         Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze
Inspektor  ds. uzdrowiska i ochrony środowiska
w  Wydziale Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

oferta z dnia 5 grudnia 2018 r. 

 

1. Wymagania konieczne: 

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne      przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,     
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej 1 rok pracy w Urzędzie,
 • nieposzlakowana opinia.  

2. Wymagania dodatkowe: 

 • wykształcenie wyższe studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie: 

a) nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,
b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,
c) nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,
d) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych; 

 • posiadanie wiedzy z zakresu prowadzenia projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej;
 • znajomość ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • znajomość ustawy z dnia  27 kwietnia  2001 r.  – Prawo ochrony środowiska ;
 • znajomość ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 • prawidłowa analiza zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz map zasadniczych;
 • wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole, prowadzenia negocjacji, bezkonfliktowego działania,
 • wysoka kultura osobista.
 • prawo jazdy kat. B.  

3. Zakres podstawowych zadań:    

1)     Prowadzenie spraw w zakresie ochrony uzdrowiskowej w tym: 

a)     prowadzenie spraw w zakresie eksploatacji złóż określonych w „Operacie uzdrowiska Ustka” oraz wdrażanie i realizacja działań zmierzających do ich ochrony w celu ich zachowania,  w tym działań zmierzających do zachowania istniejących studni wydobywających solankę,
b)     przygotowywanie opinii do projektów geologicznych, planów ruchu zakładów górniczych, koncepcji geologicznych i innych,
c)     wdrażanie i nadzór nad realizacją działań monitoringowych w zakresie stanu środowiska w granicach Miasta Ustka i późniejsze ich wykorzystanie na cele wykonania nowego operatu uzdrowiskowego,
d)     współpraca z wydziałem GP w zakresie zapisów MPZP dotyczących form zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych strefach uzdrowiskowych,
e)     nadzór nad realizacją umów na dostawę solanki dla celów społecznych dla Miasta Ustka,
f)      współpraca z Gminą Ustka w zakresie tematów dotyczących Uzdrowiska Ustka,
g)     nadzór nad realizacją celów określonych w „Operacie Uzdrowiska Ustka” wraz z bieżącą sprawozdawczością,
h)     nadzór nad realizacją kolejnych operatów uzdrowiskowych z wymogiem zachowania ich ciągłości. 

2)     Aktualizacja Programu ochrony środowiska wraz z nadzorem nad realizacją określonych w nim celów i bieżącą sprawozdawczością. 

3)     Aktualizacja „Programu usuwania azbestu” wraz z nadzorem nad realizacją określonych w nim celów i bieżąca sprawozdawczością. 

4)     Aktualizacja „Programu gospodarki niskoemisyjnej” wraz z nadzorem nad realizacją określonych w nim celów i bieżącą sprawozdawczością. 

5)     Współpraca z Wydziałem RIE w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację celów określonych w w/w punktach. 

6)     Realizacja zadań wynikająca z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, w tym wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

7)     Współpraca z GDOŚ, RDOŚ i innymi organami w zakresie utrzymania obszarowych form ochrony przyrody zlokalizowanych w granicach Gminy Miasto Ustka. 

8)     Działania edukacyjne w zakresie wdrażania zachowań niezbędnych do osiągnięcia celów określonych w w/w dokumentach strategicznych oraz nauczania o walorach przyrodniczych Uzdrowiska Ustka. 

9)     Współpraca z Wydziałem PR w zakresie promocji walorów przyrodniczych Miasta Ustka. 

10)  Wdrażanie i nadzór nad działaniami mającymi wpływ na polepszenie lub zachowanie jakości stanu powietrza w Mieście Ustka. 

11)   Współudział w wyrywkowych kontrolach terenowych w zakresie spalania w paleniskach domowych odpadów komunalnych i innych materiałów mających wpływ na stan powietrza w okresie grzewczym wraz z prowadzeniem niezbędnej dokumentacji. 

12)   Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie utrzymania czystości i porządku  w tym nadzór i realizacja spraw z zakresu przekroczeń dopuszczalnych norm oddziaływania środowiskowego wraz z wdrożeniem monitoringu tych przekroczeń (zanieczyszczenia pyłowe, odorowe, hałas, zrzut nieczystości płynnych do wód powierzchniowych lub do gruntu). 

13)  Współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za organizację kąpielisk w granicach Miasta Ustki. 

14)  Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony wód (jak: utrzymanie publicznych studni oraz pobór wody do celów gaśniczych, wydawanie zadań wynikających z zapisów ustawy prawo wodne). 

15)  Współpraca z jednostkami odpowiedzialną za pobór i dostawę wody pitnej dla potrzeb mieszkańców w zakresie jakości. 

16)  Prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadku spowodowania przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływającej na grunty sąsiednie, nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom - uprawnienia wynikające z Ustawy Prawo wodne. 

17)  Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i  przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z kontrolą ich właściwego użytkowania. 

18)  Przygotowywanie i wdrażanie akcji społecznych mających na celu osiągniecie celów określonych w/w Programach. 

19)  Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z w/w ustaw z wyłączeniem decyzji o wycince drzew w zakresie uprawnień nadanych Burmistrzowi. 

20) Opracowanie koniecznej dokumentacji, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego oraz decyzji w zakresie zadań na zajmowanym stanowisku pracy oraz stała ich weryfikacja. 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
Praca w siedzibie Urzędu Miasta, na II piętrze, budynek bez windy, z parteru na piętro podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych, w Wydziale IKiOŚ. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu listopadzie 2018 r. w Urzędzie Miasta Ustka przekroczył 6 %. 

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie  o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia oraz posiadane umiejętności i uprawnienia,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie i nieposzlakowanej opinii,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

7. Termin i miejsce składania dokumentów: oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na inspektora ds. uzdrowiska" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka lub drogą pocztową. Termin: do dnia 18 grudnia 2018 r.  Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154310, 59 8154309. 

8. Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji

Gmina Miasto Ustka z siedzibą - Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3.będąca administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.ustka.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. 

W związku z powyższym: 

1)     Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora  w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.
2)     Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określonym w wymogach prawa.
3)     Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.
4)     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
5)     Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Burmistrza Miasta Ustka
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Tomasz Kopczyński, zamieszkały w Ustce.
 

Uzasadnienie:

Kandydat spełnił wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada doświadczenie  pracy w samorządzie, wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku objętym naborem.
Ustka, dnia 30 listopada 2018 r.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Młodszy strażnik w Straży Miejskiej / dwa stanowiska
oferta pracy z dnia  26.11.  2018 r.

 

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania konieczne  zgodnie z art. 24 ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 928):

1)     obywatelstwo polskie,
2)     ukończone 21 lat,
3)     korzystać z pełni praw publicznych,
4)     nie być skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5)     nienaganna opinia,
6)     sprawność pod względem psychicznym i fizycznym,
7)     uregulowany stosunek do służby wojskowej,
8)     wykształcenie co najmniej średnie i co najmniej 1 rok stażu pracy. 

2. Wymagania  dodatkowe:

1)     doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
2)     ukończone szkolenie podstawowe dla strażników gminnych,
3)     dobra znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
4)     podzielność uwagi, szybka orientacja, spostrzegawczość,
5)     kreatywność, dyspozycyjność,
6)     prawo jazdy kateg. B.  

3. Zakres najważniejszych zadań na zajmowanym stanowisku:

1)     ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
2)     współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
3)     zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia,
4)     doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
5)     informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń,
6)     inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
7)     konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
8)     realizacja zadań i obowiązków zgodnie z ustawą o strażach gminnych i aktów prawa miejscowego.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- praca patrolowa na terenie miasta Ustka oraz biurowa w siedzibie Straży Miejskiej, prowadzenie samochodu służbowego uprzywilejowanego,
- zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia,  zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu październiku 2018 r. w Urzędzie Miasta Ustka przekroczył 6 %.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia,
6) oświadczenie: o posiadanym obywatelstwie, nieposzlakowanej opinii, uregulowanej służbie wojskowej oraz wymaganej sprawności,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Termin i miejsce składania dokumentów: oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór w Straży Miejskiej w Ustce” w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka lub drogą pocztową. Termin: do dnia 14 grudnia 2018 r.  Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8146761, 59 8154309. 

8. Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji:

Gmina Miasto Ustka z siedzibą - Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3.będąca administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.
W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.ustka.pl.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

1.         Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.
2.         Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określonym w wymogach prawa.
3.         Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z  art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.
4.         Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
5.         Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR
w WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU 
oferta pracy z dnia 26 listopada 2018 r.

 

1. Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,
 • co najmniej 3 lata stażu pracy. 

2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy pedagogicznej z dziećmi, młodzieżą szkolną,
 • znajomość zagadnień z zakresu pracy pedagogicznej i resocjalizacji,
 • umiejętność przygotowania projektów pism, scenariuszy imprez, notatek prasowych, analiz pracy,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych i programów pakietu Microsoft Office,
 • samodzielność na stanowisku pracy, dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • predyspozycje osobowościowe: wysoki poziom empatii, łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi i młodzieżą szkolną, kreatywność, cierpliwość, uzdolnienia manualne. 

3. Zakres podstawowych zadań:

1)     współudział w procesie wychowywania z rodziną oraz szkołą,
2)     pomoc w nauce,
3)     organizacja czasu wolnego przez prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych,
4)     działania mające na celu rozwój zainteresowań podopiecznych,
5)     realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
6)     przygotowywanie analiz i informacji z zakresu działania wydziału dla potrzeb Burmistrza,
7)     prowadzenie dokumentacji merytoryczno-finansowej na potrzeby wydziału,
8)     pomoc w przygotowywaniu projektu budżetu wydziału oraz projektów uchwał i zarządzeń. 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca poza siedzibą Urzędu Miasta Ustka, z dziećmi i młodzieżą szkolną, przy monitorze ekranowym. Zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy  o pracownikach samorządowych. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu październiku 2018 r. w Urzędzie Miasta Ustka przekroczył 6%. 

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia  oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie oraz referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Termin i miejsce składania dokumentów: oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór - inspektor Wydz. SOKS-CPD" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154370, 59 8154373.

8. Klauzula  informacyjna  dla potrzeb rekrutacji:

Gmina Miasto Ustka z siedzibą - Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 będąca administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.
W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.ustka.pl.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

 1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określonym w wymogach prawa.
 3. Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z art. 22 ustawy     z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,  a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 5. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych
oferta z dnia 21 listopada 2018 r.

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do  czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
 • wykształcenie wyższe, co najmniej 3 lata stażu pracy,
 • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe  na podobnym stanowisku,
 • mile widziany ukończony kurs kancelaryjny,
 • znajomość regulacji prawnych dot. ustawy o samorządzie gminnym,  o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność. 

3. Zakres  wykonywanych  podstawowych zadań: 

1)     przyjmowanie korespondencji i przekazywanie do dekretacji, zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów,
2)     koordynacja obiegu dokumentów,
3)     przyjmowanie  wniosków interesantów i kierowanie do odpowiednich stanowisk pracy,
4)     pisanie pism związanych z pracą wydziału oraz z udziału we wskazanych naradach i spotkaniach,
5)     zadania na stanowisku kadr w zakresie zleconym przez naczelnika,
6)     sprawowanie zastępstwa pracy w sekretariacie,
7)     organizacja  spotkań okolicznościowych,
8)     prowadzenie rejestru kluczy,
9)     prowadzenie rejestru pieczęci,
10)  prowadzenie archiwum zakładowego,
11)  dbałość o właściwą informację wizualną Urzędu,
12)  koordynowanie spraw bhp i ppoż.,
13)  zaopatrywanie w niezbędny sprzęt i wyposażenie,
14)  ewidencja, oznaczanie wyposażenia i likwidacja środków trwałych niskocennych,
15)   wykonywanie innych poleceń na stanowisku pracy. 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  praca w siedzibie Urzędu Miasta, budynek biurowy bez windy. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy obsłudze monitora ekranowego  w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:   wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w miesiącu październiku 2018 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%.  

6. Wymagane dokumenty:

1)     list motywacyjny,
2)     CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)     dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia  oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia,
6)     oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7)     referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
8)     oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)     oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10)   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Termin i miejsce składania dokumentów: oferty należy składać w kopercie z adnotacją „ II Nabór na inspektora w Wydziale SOA” w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 7 grudnia 2018 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154309, 59 8154328.

8. Klauzula  informacyjna  dla potrzeb rekrutacji:

Gmina Miasto Ustka z siedzibą - Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 będąca administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.
W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.ustka.pl.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

 1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określonym w wymogach prawa.
 3. Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 5. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Burmistrza Miasta Ustka
o wyniku naboruna wolne stanowisko urzędnicze:
INSPEKTOR
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnego kandydata. 

Uzasadnienie: nikt z kandydatów nie został przez komisję zarekomendowany do zatrudnienia. 
Ustka, dnia 6 listopada 2018 r.        

----------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Burmistrza Miasta Ustka
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
PODINSPEKTOR
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Monika Grzegorzewicz,  zam. w Ustce.

Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada doświadczenie w pracy samorządowej, wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku objętym naborem. 

Ustka, dnia 6 listopada 2018 r. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
INSPEKTOR
w REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 i OCHRONY ŚRODOWISKA
oferta z dnia 29 października 2018 r.  

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe;
 • dobra znajomość obsługi komputera oraz systemów informatycznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność;
 • co najmniej 3 – letni staż pracy;
 • nieposzlakowana opinia;
 • dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1695). 

2. Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska, administracji, ekonomii lub inne pokrewne;
 • mile widziana praktyka w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • podstawowa znajomość procedur urzędniczych;
 • podstawowa znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ordynacji podatkowej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o odpadach, prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw;
 • umiejętność śledzenia przepisów prawnych;
 • wysoka kultura osobista, rzetelność, samodzielność myślenia i działania, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole. 

3. Zakres podstawowych zadań na stanowisku:

1)     przyjmowanie i prowadzenie weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2)     prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3)     obsługa systemu informatycznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;
4)     stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi;
5)     kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych;
6)     kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz kontrolowanie i nadzorowanie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);
7)     współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi  w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
8)     przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi;
9)     opracowywanie dokumentów zgodnie z przepisami prawa (m.in. projekty uchwał, zarządzeń, analiza stanu gospodarki odpadami, rejestr działalności regulowanej, rejestr zbiorników bezodpływowych itp.);
10)  prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych;
11)  prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami. 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

Praca w siedzibie Urzędu Miasta, na III piętrze, budynek bez windy, z parteru na piętro podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych, w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Wydziale Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu wrześniu 2018 r. w Urzędzie Miasta Ustka przekroczył 6 %.
 

6. Wymagane dokumenty:

1)     list motywacyjny;
2)     CV z dokładnym opisem pracy zawodowej;
3)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4)     dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
5)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia  oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia;
6)     oświadczenie o posiadanym obywatelstwie i nieposzlakowanej opinii;
7)     oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  z pełni praw publicznych;
8)     oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesanta, ul.         Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka lub drogą pocztową. Termin: do dnia 16 listopada 2018 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154310, 59 8154309.

8. Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji:
Gmina Miasto Ustka z siedzibą - Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3.będąca administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.
W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.ustka.pl.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

1)     Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.
2)     Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określonym w wymogach prawa.
3)     Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z  art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.
4)     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
5)     Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja  Burmistrza Miasta Ustka
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
INSPEKTOR ds. realizacji inwestycji
w Wydziale Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka 

           

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnego kandydata. 

Uzasadnienie:. jedyny kandydat, który złożył ofertę nie został przez komisję zarekomendowany do zatrudnienia.
Ustka, dnia 29 października 2018 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Burmistrza Miasta Ustka
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Aplikant Straży Miejskiej w Ustce
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnego kandydata. 

Uzasadnienie: jedyny kandydat, który złożył ofertę nie spełnia oczekiwań pracodawcy.
Ustka, dnia 18 października 2018 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Burmistrza Miasta Ustka
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

           Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko została wybrana:  Pani Natalia Dobak – Golik, zamieszkała w  Słupsku. 

Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu, posiada przygotowanie zawodowe, doświadczenie, wiedzę i umiejętności pozwalające realizować zadania na stanowisku objętym naborem.
Ustka, dnia 5 października 2018 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza II nabór na  wolne stanowisko urzędnicze
Inspektor ds. realizacji  inwestycji
w  Wydziale Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
oferta z dnia 28  września 2018 r.

 

1. Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i      korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne      przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • co najmniej 3-letni staż pracy,
 • nieposzlakowana opinia,
 • prawo jazdy kat. B.

 2. Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności: budownictwo, inżynieria środowiska,
 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności:- konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej,
 • preferowany staż  pracy co najmniej 1 rok  w Urzędzie,
 • wiedza z zakresu prowadzenia inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej,
 • posiadanie umiejętności kosztorysowania,
 • znajomość przepisów ustaw: Prawa zamówień publicznych, samorządu gminnego, Kodeksu cywilnego,
 • znajomość ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • biegła analiza zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz map zasadniczych na potrzeby określenia wykonalności planowanej inwestycji.
 • wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole, prowadzenia negocjacji, bezkonfliktowego działania,
 • wysoka kultura osobista. 

3. Zakres podstawowych zadań:    

1)     wydawanie decyzji administracyjnych;
2)     uzgadnianie projektów budowlanych inwestycji realizowanych na terenach zarządzanych przez Gminę Miasto Ustka;
3)     przygotowanie inwestycji do realizacji, w tym inwestycji finansowanych z funduszy europejskich;
4)     przygotowanie opisu inwestycji oraz treści i ustaleń uzyskanych decyzji administracyjnych co jest znaczącym wkładem w stworzenie każdego wniosku o dofinansowanie na działania inwestycyjne;
5)     realizacja zaplanowanych inwestycji, w tym inwestycji finansowanych z funduszy europejskich gdzie rozliczenie finansowe inwestycji wymusza stworzenie znacznie większej ilości dokumentów niż przy inwestycjach realizowanych tylko ze środków budżetu Miasta;
6)     bieżące analizy potrzeb inwestycyjnych miasta jak i przygotowywanie wstępnych założeń projektowych;
7)     analizy kosztowe planowanych do wykonania przyszłych inwestycji wraz z bieżącymi korektami kosztów inwestycji planowanych do współfinansowania w ramach funduszy UE (częste korekty przed złożeniem wniosku w celu dostosowania się do wymogów instytucji dofinansowującej);
8)     tworzenie dokumentacji przetargowej wraz z bieżącą analizą ryzyka przy jej tworzeniu dla każdej z inwestycji;
9)     nadzór nad realizację zlecanych inwestycji;
10)  dbanie o właściwe zorganizowanie procesu budowlanego inwestycji dla obiektów stanowiących własność Gminy, w szczególności przez:
a)     zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbiorów robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach;
b)     pozyskiwanie od innych organów, w procesach budowlanych, stosownych uzgodnień, pozwoleń lub opinii, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
c)     zawiadamianie właściwych organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót remontowo budowlanych oraz o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru lub projektanta sprawującego nadzór;
d)     w przypadku braku obowiązku ustanawiania kierownika budowy przechowywanie dokumentów, stanowiących podstawę wykonania robót remontowo – budowlanych, w tym certyfikatów, deklaracji zgodności i oświadczeń;
e)     w przypadku, jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót remontowo – budowlanych niezbędne jest wejście na teren sąsiedniej nieruchomości, koordynowanie uzyskanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomości w imieniu inwestora zgody właściciela na prowadzenie robót oraz ustalenie sposób, zakresu i terminu korzystania z nieruchomości oraz przedstawienie propozycji ewentualnych rekompensat z tego tytułu;
f)      sprawowanie w imieniu inwestora nadzoru nad właściwym, zgodnym z zawartymi umowami, wypełnianiem obowiązków przez pozostałych uczestników procesu remontowo-budowlanego;
g)     przygotowanie projektów umów oraz dokumentacji przetargowych w zakresie inwestycji, remontów a w przypadku zaistnienia takiej konieczności przygotowywanie projektów aneksów do zawartych umów, protokołów i uzgodnień;
h)     zawiadamianie właściwych organów o zakończeniu remontu, a w przypadku nałożenia takiego obowiązku występowanie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego;
i)      dokonywanie w imieniu inwestora odbioru do użytkowania obiektu budowlanego wraz  z dokumentacją budowy i dokumentacją powykonawczą, a także wszystkich innych dokumentów i decyzji dotyczących obiektu, a w razie potrzeby instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu: instalacji i urządzeń związanych z nim;
j)      przekazywanie w imieniu inwestora dokumentacji, o której mowa w pkt i) zarządcy obiektu, określając szczegółowo zakres obowiązków spoczywających na zarządcy, a dotyczących utrzymania przekazanego obiektu budowlanego;
k)     zlecanie kosztorysów inwestorskich związanych z realizacją zadań remontowych i innych nie wymagających pozwolenia na budowę;
l)      nadzorowanie i realizacja prac remontowych zawartych w planach;
m)   przygotowanie propozycji w zakresie wydatków budżetowych dotyczących zadań remontowych i inwestycyjnych Gminy;
n)     współpraca z projektantami w czasie realizacji inwestycji;
o)     udział w czynnościach odbiorowych zadań inwestycyjnych;
p)     ocena merytoryczna przy rozliczaniu finansowym zadań, w tym sprawdzanie prawidłowości wystawiania faktur z punktu widzenia podpisanych umów oraz ich zgodności z posiadanym budżetem;
q)     organizowanie i uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych. 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
Praca w siedzibie Urzędu Miasta, na II piętrze, budynek bez windy, z parteru na piętro podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych, w Referacie Inwestycji. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu 2018r. w Urzędzie Miasta Ustka przekroczył 6 %.

 6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia  oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie i nieposzlakowanej opinii,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Termin i miejsce składania dokumentów: oferty należy składać w kopercie z adnotacją „II Nabór na inspektora ds. realizacji inwestycji" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka lub drogą pocztową. Termin: do dnia 19 października 2018 r.  Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154310, 59 8154309. 

8. Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji:
Gmina Miasto Ustka z siedzibą - Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3.będąca administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.
W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.ustka.pl.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

1.         Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.

2.         Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określonym w wymogach prawa.

3.         Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z  art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

4.         Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

5.         Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja  Burmistrza Miasta Ustka
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
INSPEKTOR ds. realizacji inwestycji
w Wydziale Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka 

              Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach  samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.
Uzasadnienie: nie wpłynęła żadna oferta pracy.

Ustka, dnia 20 września 2018 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze
APLIKANT STRAŻY MIEJSKIEJ w USTCE  - dwa stanowiska
oferta pracy z dnia  7 września  2018 r.

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania konieczne  zgodnie z art. 24 ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 928):

1)     obywatelstwo polskie,
2)     ukończone 21 lat,
3)     korzystać z pełni praw publicznych,
4)     nie być skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5)     nienaganna opinia,
6)     sprawność pod względem psychicznym i fizycznym,
7)     uregulowany stosunek do służby wojskowej,
8)     wykształcenie co najmniej średnie. 

2. Wymagania  dodatkowe:

1)     doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
2)     ukończone szkolenie podstawowe dla strażników gminnych,
3)     dobra znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
4)     podzielność uwagi, szybka orientacja, spostrzegawczość,
5)     kreatywność, dyspozycyjność,
6)     prawo jazdy kateg. B.  

3. Zakres najważniejszych zadań na zajmowanym stanowisku:

1)      ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
2)      współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
3)      zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia,
4)      doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
5)      informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń,
6)      inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
7)      konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
8)      realizacja zadań i obowiązków zgodnie z ustawą o strażach gminnych i aktów prawa miejscowego.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- praca patrolowa na terenie miasta Ustka oraz biurowa w siedzibie Straży Miejskiej, prowadzenie samochodu służbowego uprzywilejowanego,

- zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia,  zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu 2018r. w Urzędzie Miasta Ustka przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia,
6) oświadczenie: o posiadanym obywatelstwie, nieposzlakowanej opinii, uregulowanej służbie wojskowej oraz wymaganej sprawności,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Termin i miejsce składania dokumentów: oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na aplikanta w SM" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka lub drogą pocztową. Termin: do dnia 24 września 2018 r.  Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8146761, 59 8154309. 

8. Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji:

Gmina Miasto Ustka z siedzibą - Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3.będąca administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.ustka.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

1.         Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.

2.         Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określonym w wymogach prawa.

3.         Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z  art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

4.         Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

5.         Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych
oferta z dnia 6 września 2018 r.

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do  czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 3 lata stażu pracy,
 • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie o profilu administracja publiczna, mile widziany ukończony kurs kancelaryjny,
 • doświadczenie zawodowe  na podobnym stanowisku,
 • znajomość regulacji prawnych dot. ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność. 

3. Zakres  wykonywanych  podstawowych zadań: 

1)     przyjmowanie korespondencji i przekazywanie do dekretacji, zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów,
2)     koordynacja obiegu dokumentów,
3)     organizacja  spotkań okolicznościowych,
4)     przyjmowanie  wniosków interesantów i kierowanie do odpowiednich stanowisk pracy,
5)     pisanie pism związanych z pracą wydziału oraz z udziału we wskazanych naradach i spotkaniach,
6)     sprawowanie zastępstwa pracy w sekretariacie i na stanowisku kadr,
7)     prowadzenie rejestru kluczy,
8)     prowadzenie rejestru pieczęci,
9)     prowadzenie archiwum zakładowego,
10)  dbałość o właściwą informację wizualną Urzędu,
11)  koordynowanie spraw bhp i ppoż.,
12)  zaopatrywanie w niezbędny sprzęt i wyposażenie,
13)  ewidencja, oznaczanie wyposażenia i likwidacja środków trwałych niskocennych,
14)   wykonywanie innych poleceń na stanowisku pracy. 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  praca w siedzibie Urzędu Miasta, budynek biurowy bez windy. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy obsłudze monitora ekranowego  w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:   wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w miesiącu sierpniu 2018 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%.  

6. Wymagane dokumenty:

1)     list motywacyjny,
2)     CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)     dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia  oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia,
6)     oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7)     referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
8)     oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)     oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Termin i miejsce składania dokumentów: oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na inspektora w Wydziale SOA” w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 20 września  2018 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154309, 59 8154328.

8. Klauzula  informacyjna  dla potrzeb rekrutacji:

Gmina Miasto Ustka z siedzibą - Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 będąca administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.ustka.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
W związku z powyższym:

 1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określonym w wymogach prawa.
 3. Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z art. 22 ustawy     z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 5. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
PODINSPEKTOR
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych

do prowadzenia Biura Obsługi Interesantów
oferta z dnia  6 września  2018 r.

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do  czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
 • wykształcenie wyższe,
 • nieposzlakowana opinia. 

2. Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie o profilu administracji publicznej,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w samorządzie, w tym w kontakcie z petentem,
 • znajomość regulacji prawnych dot. ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, prawa przedsiębiorców,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność, przejawianie inicjatywy. 

3. Zakres  podstawowych zadań: 

1)     obsługa administracyjno-techniczna Biura Obsługi Interesantów, w tym m.in.:

a)       przyjmowanie dokumentacji, udzielanie wyjaśnień, informacji, pomoc w wypełnianiu formularzy,
b)      przyjmowanie korespondencji wpływającej do Urzędu i jej wprowadzanie do systemu elektronicznego, wstępna dekretacja w formie papierowej i elektronicznej, przekazanie do dekretacji oraz przekazanie jej do właściwych wydziałów i stanowisk,
c)       przygotowywanie do wysyłki korespondencji wychodzącej, a w przypadku powierzenia tego zadania innym osobom – nadzorowanie zadania,
d)      obsługa centrali telefonicznej i faxu,

2)     prowadzenie rejestru ogłoszeń oraz nadzór nad tablicą ogłoszeń (wywieszanie i przekazywanie ogłoszeń) i nośnikami reklamowymi w Urzędzie,
3)     prowadzenie spraw zaopatrzenia w materiały biurowe, druki, formularze, itp.,
4)     organizacja spotkań okolicznościowych,
5)     zastępstwo w sekretariacie oraz na stanowisku związanym z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej,
6)     wykonywanie innych poleceń na stanowisku pracy. 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  praca w siedzibie Urzędu Miasta, budynek biurowy bez windy. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy obsłudze monitora ekranowego  w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w miesiącu sierpniu 2018 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%.  

6. Wymagane dokumenty:

1)     list motywacyjny,
2)     CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)     dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia  oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia,
6)     oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7)     referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
8)     oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)     oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Termin i miejsce składania dokumentów: oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na podinspektora w Wydziale SOA” w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 20 września 2018 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154309, 59 8154328.

8. Klauzula  informacyjna  dla potrzeb rekrutacji:

Gmina Miasto Ustka z siedzibą - Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 będąca administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.ustka.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

 1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określonym w wymogach prawa.
 3. Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z art. 22 ustawy     z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,          a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 5. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane,  a także nie są przekazywane do państw trzecich.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze
Inspektor
w  Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

oferta z dnia 6 września 2018 r.

 

1. Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe inżynierskie, magisterskie lub licencjat,
 • co najmniej 3-letni staż pracy,
 • nieposzlakowana opinia.

 2. Wymagania dodatkowe:

 • preferowane kierunki wykształcenia: zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, administracja, prawo, gospodarka przestrzenna,
 • znajomość przepisów dot. gospodarki nieruchomościami, prawa zamówień publicznych, samorządu gminnego, Kodeksu cywilnego,
 • wiedza i doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
 • rzetelność, kreatywność, sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność. 

3. Zakres podstawowych zadań:        

1)     prowadzenie spraw:

- związanych ze zbyciem mienia komunalnego,
- związanych  z wykonaniem prawa pierwokupu,
- związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

2)     współpraca z zarządcami wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy,
3)     prowadzenie archiwum wydziałowego,
4)     przygotowywanie projektów zarządzeń i uchwał w zakresie przydzielonych zadań,
5)     prowadzenie spraw lokalowych na czas zastępstwa,
6)     prowadzenie wymaganych  rejestrów oraz sprawozdawczości. 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
Praca w siedzibie Urzędu Miasta, na II piętrze, budynek bez windy, z parteru na piętro podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych, w Wydziale GN. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu 2018r w Urzędzie Miasta Ustka przekroczył 6%  

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie i nieposzlakowanej opinii,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Termin i miejsce składania dokumentów: oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na inspektora w Wydz. GN" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka lub drogą pocztową. Termin: do dnia 20 września 2018 r.  Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154331, 59 8154309. 

8. Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji:

Gmina Miasto Ustka z siedzibą - Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3.będąca administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.ustka.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

1.         Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora                    w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.

2.         Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określonym w wymogach prawa.

3.         Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika  z  art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

4.         Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

5.         Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Burmistrza Miasta Ustka
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor w Wydziale SOA
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Monika  Lewandowska,  zam. w Ustce.

Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada pożądane doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej, wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku objętym naborem.
Ustka, dnia 31 sierpnia 2018 r. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Burmistrza Miasta Ustka
o wyniku naboruna wolne stanowisko urzędnicze:
INSPEKTOR  w Wydziale Finansowym

Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Roma Rosińska, zamieszkała w  Słupsku.

 Uzasadnienie:

Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada doświadczenie w pracy, wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku inspektora w Wydziale Finansowym.
Ustka, dnia 31 sierpnia 2018 r.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze
Inspektor  ds. realizacji  inwestycji
w  Wydziale Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

oferta z dnia  27 sierpnia 2018 r.

 

1. Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności: budownictwo, inżynieria środowiska,
 • co najmniej 3-letni staż pracy,
 • nieposzlakowana opinia,
 • prawo jazdy kat. B,

2. Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności:

  - konstrukcyjno-budowlanej lub

  - drogowej.

 • wiedza z zakresu prowadzenia inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej,

 • posiadanie umiejętności kosztorysowania,

 • znajomość przepisów ustaw: Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, samorządu gminnego, Kodeksu cywilnego,

 • wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

 • biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,

 • umiejętność pracy w zespole, prowadzenia negocjacji, bezkonfliktowego działania,

 • wysoka kultura osobista.

   

  3. Zakres podstawowych zadań:     

 1. wydawanie decyzji administracyjnych;

 2. uzgadnianie projektów budowlanych inwestycji realizowanych na terenach zarządzanych przez Gminę Miasto Ustka;

 3. przygotowanie inwestycji do realizacji, w tym inwestycji finansowanych z funduszy europejskich;

 4. przygotowanie opisu inwestycji oraz treści i ustaleń uzyskanych decyzji administracyjnych co jest znaczącym wkładem w stworzenie każdego wniosku o dofinansowanie na działania inwestycyjne;

 5. realizacja zaplanowanych inwestycji, w tym inwestycji finansowanych z funduszy europejskich gdzie rozliczenie finansowe inwestycji wymusza stworzenie znacznie większej ilości dokumentów niż przy inwestycjach realizowanych tylko ze środków budżetu Miasta;

 6. bieżące analizy potrzeb inwestycyjnych miasta jak i przygotowywanie wstępnych założeń projektowych;

 7. analizy kosztowe planowanych do wykonania przyszłych inwestycji wraz z bieżącymi korektami kosztów inwestycji planowanych do współfinansowania w ramach funduszy UE (częste korekty przed złożeniem wniosku w celu dostosowania się do wymogów instytucji dofinansowującej);

 8. tworzenie dokumentacji przetargowej wraz z bieżącą analizą ryzyka przy jej tworzeniu dla każdej z inwestycji;

 9. nadzór nad realizację zlecanych inwestycji;

 10. dbanie o właściwe zorganizowanie procesu budowlanego inwestycji dla obiektów stanowiących własność Gminy, w szczególności przez:

 a)  zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbiorów robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach;

b) pozyskiwanie od innych organów, w procesach budowlanych, stosownych uzgodnień, pozwoleń lub opinii, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

c) zawiadamianie właściwych organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót remontowo budowlanych oraz o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru lub projektanta sprawującego nadzór;

d) w przypadku braku obowiązku ustanawiania kierownika budowy przechowywanie dokumentów, stanowiących podstawę wykonania robót remontowo – budowlanych, w tym certyfikatów, deklaracji zgodności i oświadczeń;

e) w przypadku, jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót remontowo – budowlanych niezbędne jest wejście na teren sąsiedniej nieruchomości, koordynowanie uzyskanej przez Wydział Gospodarki Nieruchomości w imieniu inwestora zgody właściciela na prowadzenie robót oraz ustalenie sposób, zakresu i terminu korzystania z nieruchomości oraz przedstawienie propozycji ewentualnych rekompensat z tego tytułu;

f)sprawowanie w imieniu inwestora nadzoru nad właściwym, zgodnym z zawartymi umowami, wypełnianiem obowiązków przez pozostałych uczestników procesu remontowo-budowlanego;

g) przygotowanie projektów umów oraz dokumentacji przetargowych w zakresie inwestycji, remontów a w przypadku zaistnienia takiej konieczności przygotowywanie projektów aneksów do zawartych umów, protokołów i uzgodnień;

h) zawiadamianie właściwych organów o zakończeniu remontu, a w przypadku nałożenia takiego obowiązku występowanie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego;

i) dokonywanie w imieniu inwestora odbioru do użytkowania obiektu budowlanego wraz z dokumentacją budowy i dokumentacją powykonawczą, a także wszystkich innych dokumentów i decyzji dotyczących obiektu, a w razie potrzeby instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu: instalacji i urządzeń związanych z nim;

j) przekazywanie w imieniu inwestora dokumentacji, o której mowa w pkt i) zarządcy obiektu, określając szczegółowo zakres obowiązków spoczywających na zarządcy, a dotyczących utrzymania przekazanego obiektu budowlanego;

k) zlecanie kosztorysów inwestorskich związanych z realizacją zadań remontowych i innych nie wymagających pozwolenia na budowę;

l)nadzorowanie i realizacja prac remontowych zawartych w planach;

m)przygotowanie propozycji w zakresie wydatków budżetowych dotyczących zadań remontowych i inwestycyjnych Gminy;

n) współpraca z projektantami w czasie realizacji inwestycji;

o) udział w czynnościach odbiorowych zadań inwestycyjnych;

p)ocena merytoryczna przy rozliczaniu finansowym zadań, w tym sprawdzanie prawidłowości wystawiania faktur z punktu widzenia podpisanych umów oraz ich zgodności z posiadanym budżetem;

q) organizowanie i uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  Praca w siedzibie Urzędu Miasta, na II piętrze, budynek bez windy, z parteru na piętro podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych, w Referacie Inwestycji. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lipcu 2018 r. w Urzędzie Miasta  Ustka  przekroczył 6 %. 

6. Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny, 2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej, 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie   o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, 5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia  oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia, 6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie i nieposzlakowanej opinii, 7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 

7. Termin i miejsce składania dokumentów: oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na inspektora ds. realizacji inwestycji" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka lub drogą pocztową. Termin: do dnia 12 września 2018 r.  Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154310, 59 8154309.

 

8. Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji:

Gmina Miasto Ustka z siedzibą - Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3.będąca administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.ustka.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora  w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określonym w wymogach prawa.

3. Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika  z  art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

5. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
PODINSPEKTOR
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych
oferta z dnia 31 lipca 2018 r.

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do  czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
 • wykształcenie średnie  i co najmniej 3 lata stażu pracy lub wyższe, 
 • nieposzlakowana opinia. 

2. Wymagania dodatkowe:

 • preferowane  wykształcenie o profilu administracji publicznej,
 • doświadczenie zawodowe (preferowane w jednostkach samorządu terytorialnego),
 • znajomość regulacji prawnych dot. ustawy o samorządzie gminnym,  o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność. 

3. Zakres  podstawowych zadań: 

1)     współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, staży zawodowych i innych form przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia,
2)     prowadzenie spraw osobowych ww. pracowników,
3)     współpraca w prowadzeniu dokumentacji dot. ewidencji czasu pracy,
4)     koordynowanie spraw bhp i ppoż.: badania lekarskie, szkolenia bhp,
5)     aktualizowanie rejestru urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, zwolnień lekarskich,
6)     opracowywanie planów urlopów wypoczynkowych,
7)     prowadzenie całokształtu spraw związanych z ewidencją pieczęci urzędowych,
8)     prowadzenie zakładowego archiwum,
9)     współpraca w zakresie koordynowania spraw związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników i służby przygotowawczej,
10)  przygotowywanie umów cywilno-prawnych. 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  praca w siedzibie Urzędu Miasta, budynek biurowy bez windy. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy obsłudze monitora ekranowego  w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno – Organizacyjnych. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:   wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w miesiącu czerwcu 2018 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%.  

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia  oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7) referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Termin i miejsce składania dokumentów: oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na podinspektora w Wydziale SOA” w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 16 sierpnia 2018 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154309, 59 8154328.

8. Klauzula  informacyjna  dla potrzeb rekrutacji:

Gmina Miasto Ustka z siedzibą - Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 będąca administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.ustka.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

1.         Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.

2.         Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określonym w wymogach prawa.

3.         Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

4.         Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

5.         Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3

BURMISTRZ MIASTA USTKA

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

INSPEKTOR w WYDZIALE FINANSOWYM

oferta z dnia 30 lipca 2018 r.

1. Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie, 
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne o profilu: rachunkowość, finanse, 
 • co najmniej 3-letni staż pracy, 
 • nieposzlakowana opinia. 

2. Wymagania pożądane:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub w komórkach finansowo-księgowych, 
 • znajomość przepisów dot. finansów publicznych, klasyfikacji i sprawozdawczości budżetowej oraz ustawy o rachunkowości, 
 • biegła umiejętność obsługi komputera, 
 • umiejętność pracy w zespole i podejmowaniu decyzji, 
 • rzetelność, odpowiedzialność.  

3. Zakres podstawowych zadań:

 • sporządzanie materiałów do planowania budżetu miasta oraz planów finansowych, 
 • współpraca przy sporządzaniu projektów budżetu i Wieloletniego Planu Finansowego (WPF), 
 • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń zmieniających budżet w ciągu roku oraz WPF, 
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych: miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych, 
 • przygotowywanie zestawień dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, 
 • prowadzenie księgowości Gminy Miasta Ustka, 
 • współpraca przy rozliczaniu inwentaryzacji.  

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w siedzibie Urzędu Miasta. Budynek biurowy bez windy, ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych, w pełnym wymiarze czasu pracy w Wydziale Finansowym.

 5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2018 r. w Urzędzie Miasta Ustka przekroczył 6 %. 

6. Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny, 2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej, 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, 5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia oraz posiadane umiejętności i uprawnienia, 6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie i nieposzlakowanej opinii, 7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Termin i miejsce składania dokumentów: oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na inspektora w FN" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka lub drogą pocztową. Termin: do dnia 16 sierpnia 2018 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154361, 59 8154309. 

8. Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji:

Gmina Miasto Ustka z siedzibą - Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 będąca administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.ustka.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz określonym w wymogach prawa.

3. Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

5. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Burmistrza Miasta Ustka
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Aplikant Straży Miejskiej w Ustce
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko nie wybrano żadnego kandydata. 

Uzasadnienie: Komisja rekrutacyjna nie rekomenduje żadnego kandydata. Jedyny kandydat, który złożył ofertę nie spełnia oczekiwań pracodawcy.
Ustka, dnia  22 czerwca 2018 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja  Burmistrza Miasta Ustka
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
INSPEKTOR
w Wydziale Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko nie  wybrano żadnego kandydata.

Uzasadnienie: nie wpłynęła żadna oferta pracy. 

Ustka, dnia 9 maja 2018 r.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Burmistrza Miasta Ustka o rozstrzygnięciu konkursu na Skarbnika Miasta Ustka 

W wyniku zakończonego konkursu na stanowisko Skarbnika Miasta Ustka wybrana została Pani Anna Łukaszewicz, zamieszkała w Słupsku.

Uzasadnienie:
Kandydatka spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu, posiada bardzo dobre przygotowanie, wiedzę i umiejętności pozwalające realizować zadania na stanowisku skarbnika. 
Ustka, dnia 12 kwietnia 2018 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja Burmistrza Miasta Ustka

 o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko został wybrany:
Pan Witold Sikorski, zamieszkały w Słupsku.

Uzasadnienie:
Pan Witold Sikorski spełnił wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe, doświadczenie, wiedzę oraz umiejętności pozwalające realizować zadania na stanowisku Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej.
Ustka, dnia 30 marca 2018 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
APLIKANT STRAŻY MIEJSKIEJ w USTCE
oferta pracy z dnia 26 marca 2018 r.

 

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania konieczne  zgodnie z art. 24 ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 706 ze zm.):

1)    obywatelstwo polskie,
2)    ukończone 21 lat,
3)    korzystać z pełni praw publicznych,
4)    nie być skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5)    nienaganna opinia,
6)    sprawność pod względem psychicznym i fizycznym,
7)    uregulowany stosunek do służby wojskowej,
8)    wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe. 

2. Wymagania  dodatkowe:

1)    doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
2)    ukończone szkolenie podstawowe dla strażników gminnych,
3)    dobra znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
4)    podzielność uwagi, szybka orientacja, spostrzegawczość,
5)    kreatywność, dyspozycyjność,
6)    prawo jazdy kateg. B  

3. Zakres najważniejszych zadań na zajmowanym stanowisku:

1)      ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
2)      współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
3)      zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia,
4)      doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
5)      informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń,
6)      inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
7)      konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
8)      realizacja zadań i obowiązków zgodnie z ustawą o strażach gminnych i aktów prawa miejscowego.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- praca patrolowa na terenie miasta Ustka, prowadzenie samochodu służbowego, - zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia,  zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2018 r. w Urzędzie Miasta Ustka nie przekroczył 6%. 

6. Wymagane dokumenty:

1)    list motywacyjny,
2)    CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
4)    kserokopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe,
5)    kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,
6)    kserokopia książeczki wojskowej  (strony z wpisami, oryginał do wglądu),
7)    oświadczenie o posiadanym obywatelstwie oraz opinia / referencje lub oświadczenie o nienagannej opinii,
8)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10)  w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a  ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

7. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – aplikant SM" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r. (liczy się data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8146 761.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR
W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
oferta pracy z dnia 26 marca 2018 r. 

1. Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe pedagogiczne,
 • co najmniej 3 lata stażu pracy. 

2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy pedagogicznej z dziećmi lub młodzieżą szkolną,
 • znajomość zagadnień z zakresu pracy pedagogicznej i resocjalizacji,
 • umiejętność przygotowania projektów pism, scenariuszy imprez, notatek prasowych, analiz pracy,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych i programów pakietu Microsoft Office,
 • samodzielność na stanowisku pracy, dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • predyspozycje osobowościowe: wysoki poziom empatii, łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi i młodzieżą szkolną, kreatywność, cierpliwość, uzdolnienia manualne. 

3. Zakres podstawowych zadań:

1)    współudział w procesie wychowywania z rodziną oraz szkołą,
2)    pomoc w nauce,
3)    organizacja czasu wolnego przez prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych,
4)    działania mające na celu rozwój zainteresowań podopiecznych,
5)    realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
6)    przygotowywanie analiz i informacji z zakresu działania wydziału dla potrzeb Burmistrza,
7)    prowadzenie dokumentacji merytoryczno-finansowej na potrzeby wydziału,
8)    pomoc w przygotowywaniu projektu budżetu wydziału oraz projektów uchwał i zarządzeń. 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca poza siedzibą Urzędu Miasta Ustka, z dziećmi i młodzieżą szkolną, przy monitorze ekranowym. Zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy  o pracownikach samorządowych.  

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2018 r. w Urzędzie Miasta Ustka  nie przekroczył 6%. 

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia  oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie oraz referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
7) w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór - inspektor Wydz. SOKS-CPD"  w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154370.

------------------------------------------------------------------------------------------

SKARBNIKA MIASTA USTKA
oferta pracy
 Urzędu Miasta Ustka, 76-270 Ustka, ul Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3
z dnia 7 marca 2018 r.

 

1. Wymagania niezbędne:

1)   obywatelstwo polskie,
2)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)   brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4)   brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
5)   spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i  posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
c) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
6)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku skarbnika,
7)   nieposzlakowana opinia. 

2. Wymagania dodatkowe:

1)   doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej, w tym na podobnym stanowisku,      
2)   znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
3)   znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
4)   wiedza specjalistyczna dot. znajomości przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań i umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
5)   dobra umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu MS Office, oraz programu księgowości budżetowej,
6)   predyspozycje osobowościowe: samodzielność, zaangażowanie, zdolności analityczne, organizacyjne, komunikacyjne, umiejętności kierowania zespołem, odporność na stres,
7)   znajomość nowoczesnych technik zarządzania finansami. 

3. Zakres najważniejszych zadań:

Skarbnik Miasta jest jednocześnie głównym księgowym budżetu miasta i Naczelnikiem Wydziału Finansowego. Zadania do wykonywania zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Ustka, do najważniejszych należy:
- inicjowanie wszelkich działań gminy zmierzających do pozyskania środków finansowych,
- zapewnienie kontroli finansowej działalności podległych jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych,
- współpraca z organami podatkowymi i finansowymi,
- inicjowanie i wdrażanie efektywnego gospodarowania budżetem,
- planowanie potrzeb finansowych miasta,
- opracowanie projektu budżetu,
- nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu,
- sporządzanie sprawozdawczości budżetowej.
Skarbnik Miasta dokonuje kontrasygnaty oświadczeń woli Burmistrza w zakresie zarządu mieniem miasta, jeżeli czynność prawna powoduje powstanie zobowiązań pieniężnych. Jako Naczelnik Wydziału kieruje jego pracą, sprawuje nadzór nad podległymi pracownikami, ponosi odpowiedzialność za prawidłową organizację i skuteczność pracy. 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w siedzibie Urzędu Miasta Ustka, budynek biurowy bez windy, ciągi komunikacyjne i drzwi  w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Zatrudnienie pracownika będzie dokonane w drodze powołania. Osoba wyłoniona w konkursie zostanie przedstawiona jako kandydat do powołania przez Radę Miasta Ustka. Przewidywany termin zatrudnienia od 1 czerwca 2018 r. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
   
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2018 r. w Urzędzie Miasta Ustka nie przekroczył 6%. 

6. Wymagane dokumenty:

1)   list motywacyjny,
2)   CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)   kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5)   kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,
6)   oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, zdrowiu oraz referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
7)   oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8)   oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
9)   oświadczenie o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznym,
10)    w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
11)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Konkurs na Skarbnika Miasta Ustka" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 30 marca 2018 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku konkursu. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154361. 

Ustka, dnia 7 marca 2018 r.

----------------------------------------------------------

Informacja Burmistrza Miasta Ustka
o wyniku naboru
na wolne stanowisko urzędnicze:
inspektor w Wydziale Finansowym
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Krawczyk, zamieszkała w Ustce.  

Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada doświadczenie w pracy, wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku inspektora w Wydziale Finansowym.
Ustka, dnia 27 lutego  2018 r.

--------------------------------------------------------------------------

Informacja Burmistrza Miasta Ustka
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Starszy Specjalista Straży Miejskiej w Ustce
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że nabór nie został rozstrzygnięty i nie doszło do zatrudnienia na powyższe stanowisko. 

Uzasadnienie: nie wpłynęła żadna oferta.
Ustka, dnia 27 lutego 2018 r.

--------------------------------------------------------------------------

BURMISTRZ MIASTA USTKA
informuje o wyniku naboru
na wolne stanowisko urzędnicze:
Starszy Inspektor Straży Miejskiej w Ustce
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka 

            Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  informuję, że w wyniku zakończonego naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Renata Pilarska, zamieszkała w Bydlinie.

Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze, posiada doświadczenie w pracy, wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku starszego inspektora Straży Miejskiej w Ustce. 

Ustka, dnia 27 lutego 2018 r.

-------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
oferta pracy z dnia 20 lutego 2018 r.

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku: architektonicznym, urbanistycznym, budownictwa lądowego lub gospodarki przestrzennej,
 • co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy  lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość prawa budowlanego, znajomość ustawy o zamówieniach publicznych i innych ustaw: uzdrowiskowej, o ochronie zabytków,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • kreatywność, samodzielność, komunikatywność.
 • prawo jazdy kat. B

3. Zakres najważniejszych zadań:

1)     procesowanie sporządzanych opracowań planistycznych: Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego i Miejscowe Plany  Zagospodarowania Przestrzennego Miasta,
2)     planowanie przestrzeni Miasta celem poprawy jakości życia mieszkańców z uwzględnieniem zasady zwiększania dochodów budżetu Miasta,
3)     przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp),
4)     przechowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
5)     prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6)     ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i przygotowywanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
7)     opracowywanie i monitorowanie oraz przygotowywanie projektów zmian dokumentów strategicznych Miasta a dotyczących planowania przestrzeni miejskiej,
8)   
  pełna obsługa interesantów w zakresie informacji na temat lokalizacji inwestycji
i warunków inwestowania,
9)     sporządzanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz prowadzenie rejestru tych decyzji,
10)   współdziałanie z organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego i konserwatora zabytków,
11)   koordynacja i nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,       a w szczególności:
a) sporządzanie projektów aktów prawnych dotyczących Uzdrowiska Ustka, w tym statutu,
b) opracowywanie i aktualizacja operatu uzdrowiskowego,
c) nadzór nad urządzeniami lecznictwa uzdrowiskowego,
d) współdziałanie z konsultantami wojewódzkimi i krajowymi w poszczególnych dziedzinach medycyny oraz zakładami lecznictwa uzdrowiskowego w Ustce.
12) kreowanie wizerunku przestrzeni miejskiej oraz nadzór nad estetyką terenów i obiektów w mieście, w tym opracowywanie i aktualizacja zasad i warunków sytuowania obiektów małej
      architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz z monitorowaniem ich przestrzegania,
13) koordynowanie działań komórek urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w celu zapewnienia spójności i wysokiego poziomu estetyki przestrzeni publicznej miasta,
14) współpraca w zakresie rozwiązań plastycznych w miejskiej przestrzeni publicznej z jednostkami pomocniczymi, organizacjami społecznymi i grupami inicjatywnymi oraz ze
      środowiskiem plastyków, architektów i projektantów,
15) współpraca w zakresie istniejących na terenie miasta zabytków z konserwatorem zabytków i wykonywanie zadań określonych w gminnym programie opieki nad zabytkami miasta Ustka.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w siedzibie Urzędu Miasta na II piętrze. Budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na stanowisku kierowniczym, na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy obsłudze komputera w Wydziale Gospodarki Przestrzennej.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu styczniu 2018 r. w Urzędzie Miasta Ustka nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:

            1) list motywacyjny,
            2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
            3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
            4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub   zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
            5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,
            6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie oraz referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
            7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
            8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
            9) w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) kserokopia    dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
          10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „ Nabór na Naczelnika Wydz. GP", w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka w terminie do dnia 15 marca 2018 r.  Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/ i nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej w BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154309.

-------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o przedłużeniu naborów

Urząd Miasta Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
BURMISTRZ MIASTA USTKA

informuje o przedłużeniu terminu składania ofert na wolne stanowiska urzędnicze:
1) INSPEKTOR w WYDZIALE FINANSOWYM oferta pracy z dnia 10 stycznia 2018 r.

2) STARSZY INSPEKTOR STRAŻY MIEJSKIEJ oferta pracy z dnia 11 stycznia 2018 r.

3) STARSZY SPECJALISTA STRAŻY MIEJSKIEJ oferta pracy z dnia 11 stycznia 2018 r. 

Nowy termin składania ofert:

do dnia 9 lutego 2018 r.

Ustka, dnia 24 stycznia 2018 r.

-----------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
oogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
STARSZY SPECJALISTA STRAŻY MIEJSKIEJ
oferta pracy z dnia 11 stycznia 2018 r.

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania konieczne  zgodnie z art. 24 ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 706 ze zm.):

1)    posiadać obywatelstwo polskie,
2)    mieć ukończone 21 lat,
3)    korzystać z pełni praw publicznych,
4)    nie być skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5)    posiadać nienaganną opinię,
6)    być sprawnym pod względem psychicznym i fizycznym,
7)    mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej,
8)    posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
9)    posiadać co najmniej 3 letni staż pracy. 

2. Wymagania  dodatkowe:

1)    ukończone szkolenie podstawowe dla strażników gminnych,
2)    doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
3)    niezbędna wiedza w zakresie  przepisów:

- ustawy o strażach gminnych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- prawa o ruchu drogowym,
- kodeksu wykroczeń,
- kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
- ustawy o ochronie informacji niejawnych,
- ustawy o ochronie danych osobowych,
- ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów innych ustaw, niezbędnych do wykonywania obowiązków funkcjonariusza straży gminnej.

4)    dobra znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
5)    podzielność uwagi, szybka orientacja, spostrzegawczość,
6)    kreatywność, dyspozycyjność,
7)    prawo jazdy kateg. B oraz uprawnienia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. 

3. Zakres najważniejszych zadań na zajmowanym stanowisku:

1)      ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

2)      współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

3)      zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia,

4)      doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

5)      informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń,

6)      inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

7)      konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,

8)      realizacja zadań i obowiązków zgodnie z ustawą o strażach gminnych i aktów prawa miejscowego.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- praca patrolowa na terenie miasta Ustka, prowadzenie samochodu służbowego uprzywilejowanego,

- zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia,  zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu grudniu 2017 r. w Urzędzie Miasta Ustka nie przekroczył 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

1)    list motywacyjny,
2)    CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
4)    kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5)    kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia
i posiadane umiejętności,
6)    kserokopia książeczki wojskowej  (strony z wpisami, oryginał do wglądu),
7)    oświadczenie o posiadanym obywatelstwie oraz opinia / referencje lub oświadczenie
     o nienagannej opinii,
8)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10)  w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) kserokopia          dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – st. specjalista SM " w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 26 stycznia 2018 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8146 761.

-------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
STARSZY INSPEKTOR STRAŻY MIEJSKIEJ
oferta pracy z dnia 11 stycznia 2018 r.

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania konieczne  zgodnie z art. 24 ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 706 ze zm.):

1)    posiadać obywatelstwo polskie,
2)    mieć ukończone 21 lat,
3)    korzystać z pełni praw publicznych,
4)    nie być skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5)    posiadać nienaganną opinię,
6)    być sprawnym pod względem psychicznym i fizycznym,
7)    mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej,
8)    posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i 6 letni staż pracy lub wykształcenie wyższe i 3 lata pracy. 

2. Wymagania  dodatkowe:

1)    ukończone szkolenie podstawowe dla strażników gminnych,
2)    doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
3)    niezbędna wiedza w zakresie  przepisów:
        - ustawy o strażach gminnych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
        - ustawy o pracownikach samorządowych,
        - prawa o ruchu drogowym,
        - kodeksu wykroczeń,
        - kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
        - ustawy o ochronie informacji niejawnych,
        - ustawy o ochronie danych osobowych,
        - ustawy o dostępie do informacji publicznej,
        - kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów innych ustaw, niezbędnych do wykonywania obowiązków funkcjonariusza straży gminnej.

4)    dobra znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
5)    podzielność uwagi, szybka orientacja, spostrzegawczość,
6)    kreatywność, dyspozycyjność,
7)    prawo jazdy kateg. B oraz uprawnienia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. 

3. Zakres najważniejszych zadań na zajmowanym stanowisku:

1)      ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

2)      współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

3)      zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia,

4)      doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

5)      informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń,

6)      inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

7)      konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,

8)      realizacja zadań i obowiązków zgodnie z ustawą o strażach gminnych i aktów prawa miejscowego.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- praca patrolowa na terenie miasta Ustka, prowadzenie samochodu służbowego uprzywilejowanego,

- zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia,  zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu grudniu 2017 r. w Urzędzie Miasta Ustka nie przekroczył 6%. 

6. Wymagane dokumenty:

1)    list motywacyjny,
2)    CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
4)    kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5)    kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,
6)    kserokopia książeczki wojskowej (strony z wpisami, oryginał do wglądu),
7)    oświadczenie o posiadanym obywatelstwie oraz opinia / referencje lub oświadczenie o nienagannej opinii,
8)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10)  w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2      ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) kserokopia          dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – st. inspektor SM " w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 26 stycznia 2018 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8146 761.

--------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR
w Wydziale Finansowym

oferta pracy z dnia 10 stycznia 2018 r. 

1. Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe z zakresu: ekonomii, rachunkowości, finansów publicznych,
 • 3 lata stażu pracy,
 • nieposzlakowana opinia. 

2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub w komórkach finansowo-księgowych, 
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • biegła umiejętność obsługi komputera,
 • odpowiedzialność, komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista. 

3. Zakres zadań, w szczególności:

1)     Przygotowywanie, kompletowanie, sprawdzanie pod względem rachunkowym i przedkładanie do zatwierdzenia dokumentów finansowych.

2)     Kontrola pod względem formalno-rachunkowym, klasyfikowanie i dekretowanie dowodów finansowych oraz księgowanie wydatków jednostki i wniosków o zaangażowanie wydatków.

3)     Kontrola wstępna i bieżąca dokumentów kasowych.

4)     Klasyfikowanie środków trwałych.

5)     Prowadzenie ewidencji stanu majątkowego jednostki.

6)     Amortyzowanie środków trwałych.

7)     Prowadzenie analityki środków trwałych i syntetyki wyposażenia.

8)     Bieżące sprawozdanie zgodności wyciągów bankowych z ewidencją syntetyczną.

9)     Uzgadnianie syntetyki z analityką.

10)  Bieżąca analiza kont rozrachunkowych, zgłaszanie nieprawidłowości w tym zakresie Skarbnikowi.

11)  Rozliczanie osób za powierzone mienie (paliwo, materiały).

12)  Sporządzanie dziennika obrotów oraz zestawienia obrotów i sald miesięcznie.

13)  Prowadzenie analityki do konta 300 – Materiały oraz rozliczanie osób odpowiedzialnych.

14)  Ewidencja i sprawozdawczość z zakresu środków pozyskanych, w tym unijnych.

15)  Rozliczanie inwentaryzacji.

16)  Prowadzenie rejestru wydatków budżetowych zgodnie z klasyfikacja budżetową.

17)  Prowadzenie ewidencji dochodów budżetu państwa w zakresie danych osobowych – przygotowywanie przelewów tych opłat.

18)  Prowadzenie księgowości syntetycznej inwestycji.

19)  Prowadzenie kartotek finansowych dla każdej inwestycji – konto 080 oraz księgowanie powstałych z tego tytułu środków trwałych OT.

20)  Sporządzanie informacji, deklaracji i sprawozdań z zakresu wykonywanych czynności

21)  Sporządzanie sprawozdań środków trwałych SG-01 do Urzędu Statystycznego.

22)  Sporządzanie bilansu Urzędu Rachunku Zysków i Strat, Zmian Funduszu Jednostki oraz zbiorczych bilansów jednostek i zakładów budżetowych, rachunków zysków i strat, zmian funduszu jednostki oraz bilansu skonsolidowanego.

23)  Przygotowywanie przelewów środków finansowych.

24)  Kompletowanie, bieżące rejestrowanie i przekazywanie do archiwum akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

25)  Sprawowanie zastępstwa w czasie nieobecności inspektora ds. płac w zakresie posiadanej wiedzy.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w siedzibie Urzędu Miasta Ustka, budynek biurowy bez windy, ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Stanowisko pracy przy monitorze ekranowym. Zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu grudniu 2017 r. w Urzędzie Miasta Ustka nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
            1) list motywacyjny,
            2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
            3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
            4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w  przypadku        pozostawania w stosunku pracy,
            5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,
            6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie oraz referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
            7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
            8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
            9) w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2  ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) kserokopia     dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
          10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na inspektora Wydz. FN" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 26 stycznia 2018 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154368.

 

 

 
Liczba odwiedzin : 30375
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Banasik
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Banasik
Czas wytworzenia: 2005-11-23 10:44:00
Czas publikacji: 2019-02-08 10:43:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak