Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

 

  


Procedury i wnioski

  

WNIOSEK O NABYCIE TERENU W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, NA POPRAWĘ WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ
Wniosek GN-1 (doc)  Wniosek GN-1 (pdf)

WNIOSEK O ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
Wniosek GN-2 (doc)   Wniosek GN-2 (pdf) 

WNIOSEK O ZAMIANĘ NIERUCHOMOŚCI
Wniosek GN-3 (doc)   Wniosek GN-3 (pdf) 

WNIOSEK W  SPRAWIE  USTANOWIENIA  TRWAŁEGO  ZARZĄDU 
Wniosek GN-4 (doc)   Wniosek GN-4 (pdf) 

WNIOSEK O SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO
Wniosek GN-5 (doc)  Wniosek GN-5 (pdf)

WNIOSEK W SPRAWIE USTANOWIENIA UŻYTKOWANIA / SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ NA NIERUCHOMOŚCI
Wniosek GN-6 (doc)  Wniosek GN-6 (pdf)

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
Wniosek GN-7 (doc)  Wniosek GN-7 (pdf)

WNIOSEK O USTALENIE WYSOKOŚCI JEDNORAZOWEJ OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM PLANU MIEJSCOWEGO ALBO JEGO ZMIANĄ (renta planistyczna)
Wniosek GN-8 (doc)  Wniosek GN-8 (pdf)

WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI
Wniosek GN-9 (doc)  Wniosek GN-9 (pdf)

WNIOSEK O ROZŁOŻENIE OPŁATY ADIACENCKIEJ NA RATY
Wniosek GN-10 (doc)  Wniosek GN-10 (pdf)

WNIOSEK O USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU NA POTRZEBY BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ POZA PASAMI DRÓG PUBLICZNYCH
Wniosek GN-11 (doc)  Wniosek GN-11 (pdf)

WNIOSEK O NABYCIE LOKALU MIESZKALNEGO
Wniosek GN-12 (doc)  Wniosek GN-12 (pdf)

WNIOSEK O PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU W PRAWO WŁASNOŚCI
Wniosek GN-13 (doc)  Wniosek GN-13 (pdf) 

WNIOSEK O ZBYCIE LUB ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU (PODWÓRKA) W TRYBIE ART. 209 A USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
Wniosek GN-14 (doc)  Wniosek GN-14 (pdf)

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ MIESZKANIA
Wniosek GN-15 (doc)  Wniosek GN-15 (pdf)  

WNIOSEK O ZAMIANĘ MIESZKAŃ
Wniosek GN-16 (doc)  Wniosek GN-16 (pdf)

WNIOSEK O ROZŁOŻENIE NA RATY ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH / ODSETEK
Wniosek GN-17 (doc)  Wniosek GN-17 (pdf)

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO/POMIESZCZENIA TYMCZASOWEGO
Wniosek GN-18 (doc)  Wniosek GN-18 (pdf)

WNIOSEK O DZIERŻAWĘ , NAJEM, UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI LUB JEJ CZĘŚCI
Wniosek GN-19 (doc)     Wniosek GN-19 (pdf)

WNIOSEK O ZGODĘ NA CESJĘ PRAW Z UMOWY NAJMU LUB DZIERŻAWY
Wniosek GN-20 (doc)     Wniosek GN-20 (pdf)

WNIOSEK O  PRZYZNANIE  BONIFIKATY  OD  OPŁATY  ROCZNEJ  ZA  UŻYTKOWANIE  WIECZYSTE GRUNTÓW  GMINY  MIASTA  USTKA
Wniosek GN-21 (doc)     Wniosek GN-21 (pdf)

WNIOSEK O  USTALENIE INNEGO TERMINU PŁATNOŚCI OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
Wniosek GN-22 (doc)     Wniosek GN-22 (pdf)

WNIOSEK O  AKTUALIZACJĘ OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO LUB TRWAŁEGO ZARZADU NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
Wniosek GN-23 (doc)     Wniosek GN-23 (pdf)

WNIOSEK O  ZMIANĘ  STAWKI  PROCENTOWEJ  OPŁATY ROCZNEJ  Z  TYTUŁU  UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO  LUB  TRWAŁEGO  ZARZADU  NIERUCHOMOŚCI  GRUNTOWEJ 
Wniosek GN-24 (doc)     Wniosek GN-24 (pdf)

 

 

Liczba odwiedzin : 2119
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Mariusz Książkiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Sylwia Tymińska-Brożek
Czas wytworzenia: 2005-07-08 13:26:14
Czas publikacji: 2005-07-08 13:26:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak