Pomoc publiczna 2005r.-2013r. 

 

​ 

Ustka, dnia 30 maja 2014 r.

 

 

 

W Y K A Z  PODATNIKÓW, KTÓRYM W 2013 R. UDZIELONO ULG, UMORZEŃ, ODROCZEŃ, ROZŁOŻEŃ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ.

 

 

WYKAZ PODATNIKÓW KTÓRYM W 2013 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

 

 

Na podstawie art.37 ust. 1 pkt. 2 lit. g ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08. 2009 r.

(tekst jednolity:DZ.U.2013.885(U) ze zm.) Burmistrz Miasta Ustka podaje do wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2013 r. udzielono pomocy publicznej:

 

 

1. Krzysztof Pociask

2. Joanna Barnowska

3. Promenada S.C.

4. Cech Rzemiosł Różnych im.płk Jana Kilińskiego

5. Aukcja Rybna

6. Olczak Marek, Olczak Eugenia

 

 

 

 


Ustka, dnia 31 maja 2013 r.

 

 

W Y K A Z  PODATNIKÓW, KTÓRYM W 2012 R. UDZIELONO ULG, UMORZEŃ, ODROCZEŃ, ROZŁOŻEŃ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ.

 

Wykonując obowiązek wynikający z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f  ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. ze zm. ) Burmistrz Miasta Ustka podaje do wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2012 r.

 

1.     Nagórna Elżbieta, Nagórny Andrzej

- rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 863,00 zł. , uzasadnienie - ważny interes dłużnika

2.     Rudnicka Danuta

- rozłożenie na raty zaległości z tytułu wykupu mienia komunalnego

  w kwocie 1.502,80 zł. , uzasadnienie – ważny  interes dłużnika

 

WYKAZ PODATNIKÓW KTÓRYM W 2012 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art.37 ust. 1 pkt. 2 lit. g ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08. 2009 r.

( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. ze zm.) Burmistrz Miasta Ustka podaje do wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w 2012 r. udzielono pomocy publicznej:

 

1.     Góralczyk Ireneusz 

2.     Polewczyk Robert, Polewczyk Joanna 

3.     Pociask Krzysztof 

4.     Wołowicz Dariusz

 

WYKAZ PODATNIKÓW KTÓRYM W 2012 R. UDZIELONO ZWOLNIEŃ na postawie Uchwały XV/129/2011 Rady Miasta Ustka z dnia 30.11.2011 r.

 

1.      Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 

2.      Komenda Wojewódzka Policji Gdańsk

 

 


Ustka, dnia 30 maja 2012 r.

 

WYKAZ  PODATNIKÓW, KTÓRYM W 2011 R. UDZIELONO ULG, UMORZEŃ, ODROCZEŃ, ROZŁOŻEŃ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ.

 

Wykonując obowiązek wynikający z art. 37.1 ust. 2 pkt. f  ustawy o finansach publicznych   z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. ) Burmistrz Miasta Ustka podaje do wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2011 r. :

 

1.     Lemańczyk Anna

- umorzenie zaległości w kwocie  3.146,56 zł wraz z odsetkami w kwocie 328,00 zł;

   uzasadnienie- ważny interes oraz trudna sytuacja finansowa podatnika

2.     Pietrzyk Ludwik

- umorzenie odsetek w kwocie 4.815,00 zł; uzasadnienie- trudna sytuacja finansowa

- rozłożenie na raty zaległości

3.     Chibner Barbara

- umorzenie zaległości w kwocie  1 375,00 zł.; uzasadnienie – trudna sytuacja finansowa   podatnika

 

WYKAZ PODATNIKÓW KTÓRYM W 2011 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art.37.1 ust. 2 pkt. g ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. ) Burmistrz Miasta Ustka podaje do wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2011 r. udzielono pomocy publicznej:

 

         1. Pociask Krzysztof

         2. ”Korsarz” Łukasik Walczak Spólka Jawna

         3. Polewczyk Robert

         4. Sobierska Wioletta

 

 

WYKAZ PODATNIKÓW KTÓRYM W 2011 R. UDZIELONO ZWOLNIEŃ na postawie Uchwały XXV/190/2008 Rady Miasta Ustka z dnia 30.10.2008 r.

 

1.     Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  

2.     Komenda Wojewódzka Policji Gdańsk

 


Ustka, dnia 30 maja 2011 r.

W Y K A Z

osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2010 r.

Działając na podstawie przepisów zawartych w art. 37.1 ust. 2 pkt. f ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. )

p o d a j ę  do  publicznej  wiadomości

wykaz podatników, którym udzieliłem ulgi na podstawie art. 67 a § 1 pkt. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze. zm. ):

 1.  Zaliński Dariusz

 • umorzenie odsetek od zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za okres od 15.05.2004 r. do 15.09.2009 r. w kwocie 2.972,00 zł oraz rozłożenie zaległość z tytułu podatku od nieruchomości za ww. okres w kwocie 8.962,35 zł na raty  - ważny interes podatnika, trudna sytuacja finansowa, zdrowotna podatnika; 

 2.  Biłgorajska Fiutowska Wiesława

 • umorzenie odsetek od zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za okres od 15.11.2003 r. do 15.03.2010 r. w kwocie 5.614,00 zł  - ważny interes podatnika, trudna sytuacja finansowa i zdrowotna; 

 3.  Marciński Jarosław

 • umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za okres od 15.05.2001 r. do 15.11.2001 r. w kwocie 771,00 zł oraz rozłożenie na raty zaległości podatkowej w kwocie 596,00 zł – ważny interes podatnika i interes publiczny; 

 4.  Urząd Morski w Słupsku

 • umorzenie odsetek od zaległości podatkowej z tytułu od nieruchomości za lata 2005 – 2006 w kwocie 9.260,00 zł – ważny interes podatnika; 

 5.  Skarb Państwa – Starosta Słupsku

 • umorzenie zaległości podatkowej za I ratę 2010 r. wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej kwocie 2.148,00 zł – ważny interes podatnika; 

 6.  Stocznia Ustka S.A. w likwidacji

 • umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za lata od 2000 – 2003 w łącznej kwocie 3.420.831,50 zł wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej kwocie 4.073.060,00 zł – ważny interes podatnika i interes publiczny, likwidacja firmy, nieściągalność zadłużenia z majątku ruchomego, nieruchomości i wierzytelności zobowiązanego, niezaspokojona należność wskutek zakończenia komorniczego postępowania egzekucyjnego;

 7.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOMED” Sp. z o.o.

 • umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 3.834,00 za 2003 i 2004 r. wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 2.723,00 zł - nieściągalność zadłużenia z majątku ruchomego, nieruchomości i wierzytelności zobowiązanego, niezaspokojona należność wskutek zakończenia komorniczego postępowania egzekucyjnego.

 II

 wykaz podatników, którym udzieliłem ulgi na podstawie art. 67 d § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze. zm. )  w 2010 r.:

 1. Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb Aukcja Rybna Ustka Sp. z o.o.

 • umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości   za ratę od I do VIII 2005 w kwocie 62.748,80 zł wraz z odsetkami w kwocie 40.693,00 zł – ważny interes podatnika;

 2.  Inter Metal Pack Sp. z o.o.

 • umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za raty od I do X 2010 r. w kwocie 4.201,00 zł oraz rozłożenie zaległości podatkowej w kwocie 47.506,00 zł na raty – ważny interes podatnika.

 III

 wykaz podmiotów i osób, którym udzieliłem ulgi na podstawie Uchwały Rady Miasta XLVII/383/2006 z dnia 31.08.2006 r:.

1.Korsarz” Łukasik-Walczak Spółka Jawna

 • rozłożenie na raty czynszu za dzierżawę w kwocie 18.134,43 zł – ważny interes, trudna sytuacja finansowa wnioskodawców;

2.  „Bryza” Pociask Krzysztof

 • odroczenie terminu płatności czynszu za dzierżawę w kwocie 46.694,48 zł – ważny interes, trudna sytuacja finansowa wnioskodawcy;

3.  Krajnik Leontyna

 • przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowanie gruntu w kwocie 4.922,70 zł – ważny interes, trudna sytuacja finansowa wnioskodawcy.

IV

 wykaz podatników, którym udzieliłem ulgi na podstawie art. 1 b ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm. ):

1. Parafia Najświętszego Zbawiciela – kwota 3.991,00 zł – ulga ustawowa;

2.  Strażnica Towarzystwo Bibilijne i Traktatowe Zarejestrowanego   Związku Wyznania Świadków Jehowy w Polsce – kwota 1.755,00 zł – ulga ustawowa; 

3.  Kościół Zielonoświątkowy Zbór w Ustce – kwota – 997,00 zł – ulga ustawowa; 

4.  Parafia Rzymskokatolicka pw.św.Pio – kwota 2.899,00 – ulga ustawowa. 

 V

 wykaz podatników, którym udzieliłem ulgi na podstawie § 2 Uchwały XXV/190/2008 Rady Miasta Ustka z dnia 30.10.2008 r.:

1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – 9.187,30 zł – ważny interes publiczny;

2. KW Policji Gdańsk – kwota 7.325,10 zł – ważny interes publiczny.

 VI

wykaz podatników, którym udzieliłem ulgi na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 1,2, 2a, 4, 5, 6, 10; art. 7 ust.2 pkt.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm. ):

1. PKP Polskie Linie Kolejowe Szczecin – kwota 7.075,00 zł – ulga ustawowa; 

2. Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb Aukcja Rybna Ustka sp. z o.o. – kwota 41.713,00 zł – ulga ustawowa; 

3. Krajowa Izba Producentów Ryb – kwota 38.631,00 zł – ulga ustawowa; 

4. Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku – kwota 10.632,00 zł – ulga ustawowa; 

5. PPPiH „KORAB” S.A. w Ustce – kwota 35.015,00 zł – ulga ustawowa; 

6. Politechnika Wrocław – kwota 13.183,00 zł – ulga ustawowa; 

7. Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Główny Warszawa – kwota 1.405,00 zł – ulga ustawowa; 

8. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Gdańsk – kwota 7.884,00 zł – ulga ustawowa; 

9. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustka – kwota 16.710,00 zł – ulga ustawowa; 

10.  Towarzystwo Nasz Dom – kwota 5.328,00 zł – ulga ustawowa. 

VII

 wykaz podatników, którym udzieliłem ulgi na podstawie art. 7 ust.2 pkt.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm. ):

 1. Gąsior Ewa i Włodzimierz – kwota 38.098,80 zł –ulga ustawowa

 


Ustka, dnia 18 maja 2010 r.


W Y K A Z
osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 roku
.

Działając na podstawie przepisów zawartych w art. 37.1 ust. 2 pkt. g ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 157 poz 1240)


p o d a j ę  do publicznej wiadomości

I
wykaz podatników, którym udzieliłem ulgi na podstawie art. 67 b § 1 pkt. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz.60 ze. zm.)
1.    Przedsiębiorstwo Połowów Przetwórstwa i Handlu „KORAB” S.A.
•    umorzenie odsetek od zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za 2003 r. i od 2004 do 10 raty 2008 r. w kwocie 211.051,00 zł - ważny interes podatnika, trudna sytuacja finansowa;
2.    Mirosław Bujakowski
•    odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości za 2005, 2006, 2007, 2008 w kwocie 77.519,10 zł – ważny interes podatnika, trudna sytuacja finansowa ze względu na sezonowość działalności gospodarczej;
3.    Krystyna Pajdo
•    rozłożenie na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2004 do 2008 r. w kwocie 3.184,80 zł wraz z odsetkami w kwocie 72,00 zł – ważny interes podatnika, trudna sytuacja finansowa;
4.    Piotr Żyszkiewicz
•    umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za IV ratę 2005 r. do III raty 2009 r. w kwocie 8.718,00 zł;
•    rozłożenie na raty zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 26.574,00 zł – ważny interes podatnika, względy ekonomiczne;
II
wykaz podatników, którym udzieliłem ulgi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz.844 ze. zm.)
1.    Ewa Gąsior – pomoc de minimis w kwocie 36.294,12 zł – ulga ustawowa
 

Ustka, dnia 18 maja 2010 r.

W Y K A Z
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2009 r.

Działając na podstawie przepisów zawartych w art. 37.1 ust. 2 pkt. f ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. )

p o d a j ę  do  publicznej  wiadomości

I
wykaz podatników, którym udzieliłem ulgi na podstawie art. 67 a § 1 pkt. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze. zm. )  

1.    Chojecka Krystyna i Janusz
•    umorzenie odsetek od zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za lata 1999 - 2008 w kwocie 3.666,00 zł - ważny interes podatnika, trudna sytuacja finansowa;

2.    Aurelia Bartkowska, Józef Grabowski, Andrzej Grabowski, Jakub Grabowski, Piotr Grabowski, Zbigniew Grabowski
•    rozłożenie na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za IV ratę 2007 r. II, III i IV ratę 2008 r. w kwocie 1.504,80 zł wraz z odsetkami w kwocie 256,00 zł - ważny interes podatnika, względy ekonomiczne;

3.    Jacek Seńkowski
•    umorzenie odsetek od zaległości z tytułu podatku od środków transportowych za lata 1999 r. i 2000 r. w kwocie 2.283,00 zł - ważny interes podatnika, trudna sytuacja finansowa;

4.    Jacek Plesiewicz
•    umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu podatku od środków transportowych za lata od 2000 r. do I raty 2004 r. w kwocie 5.904,00 zł;
•    rozłożenie na raty zaległości w podatku od środków transportowych za lata od 2000 r. do I raty 2004 r. w kwocie 5.102,30 zł - ważny interes podatnika, trudna sytuacja finansowa;
II
wykaz podatników, którym udzieliłem ulgi na podstawie art. 67 d § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze. zm. )  
1.    Stocznia Ustka S.A. w likwidacji
•    umorzenie zaległości podatkowych z tytułu środków transportowych za lata 2004, 2005, 2006 w kwocie 4.474,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 2.238,00 zł – likwidacja firmy, nieściągalność zadłużenia z majątku ruchomego, nieruchomości i wierzytelności zobowiązanego, niezaspokojona należność wskutek zakończenia komorniczego postępowania egzekucyjnego;
•    umorzenie zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2002, 2004, 2005, 2006 w kwocie 2.217.741,20 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.217.741,00 zł – likwidacja firmy, nieściągalność zadłużenia z majątku ruchomego, nieruchomości i wierzytelności zobowiązanego; niezaspokojona należność wskutek zakończenia komorniczego postępowania egzekucyjnego;
III
wykaz osób, którym udzieliłem ulgi na podstawie Uchwały Rady Miasta XL VII/383/2006

1.    Sabina i Benedykt Kiełtyka
•    rozłożenie na raty zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntu w kwocie 2.443,00 zł – ważny interes, trudna sytuacja finansowa wnioskodawców;

2.    Świder Józef
•    rozłożenie na raty zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntu w kwocie 568,26 zł – ważny interes, trudna sytuacja finansowa wnioskodawcy;

3.    Anna Lemańczyk
•    rozłożenie na raty zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntu w kwocie 3.215,96 zł – ważny interes, trudna sytuacja finansowa wnioskodawcy;

IV
wykaz podatników, którym udzieliłem ulgi na podstawie art. 1 b ust 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze. zm. )

1.    Parafia Najświętszego Zbawiciela – kwota 3.788,00 zł – ulga ustawowa;
2    Strażnica Towarzystwo Bibilijne i Traktatowe Zarejestrowanego   Związku Wyznania Świadków Jehowy w Polsce – kwota 1.669,40 zł – ulga ustawowa;
3    Kościół Zielonoświątkowy Zbór w Ustce – kwota – 946,50 zł – ulga ustawowa;
4    Parafia Rzymskokatolicka pw.św.Pio – kwota 2.734,60 – ulga ustawowa;
V
wykaz podatników, którym udzieliłem ulgi na podstawie § 2 Uchwały XXV/190/2008 Rady Miasta Ustka z dnia 30.10.2008 r.

1    Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – 8.749,80 zł – ważny interes publiczny;
2    KW Policji Gdańsk – kwota 6.977,50 zł – ważny interes publiczny;

VI
wykaz podatników, którym udzieliłem ulgi na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 1,2, 2a, 4, 5, 6, 10; art. 7 ust.2 pkt.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze. zm. )

1    PKO Polskie Linie Kolejowe Szczecin – kwota 7.358,00 zł – ulga ustawowa;
2    Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb Aukcja Rybna Ustka sp. z o.o. – kwota 56.706,00 zł – ulga ustawowa;
3    Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku – kwota 9.371,00 zł – ulga ustawowa;
4    PPPiH „KORAB” S.A. w Ustce – kwota 33.399,00 zł – ulga ustawowa;
5    Politechnika Wrocław – kwota 12.451,00 zł – ulga ustawowa;
6    Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Główny Warszawa – kwota 1.340,00 zł – ulga ustawowa;
7    PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Gdańsk – kwota 7.358,00 zł – ulga ustawowa;
8    Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustka – kwota 15.596,00 zł – ulga ustawowa;

 
Ustka, dnia 14 maja 2009 r.

W Y K A Z
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2008 r.

Działając na podstawie przepisów zawartych w art. 14 ust. 2 pkt. e ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104  z 20 grudnia 2005 r. )

p o d a j ę  do  publicznej  wiadomości

wykaz podatników, którym udzieliłem ulgi na podstawie art. 67 a § 1 pkt. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze. zm. ) 
1.    Żaneta i Grzegorz Malinowscy
•     rozłożenie na raty podatku od nieruchomości za 2008 w kwocie 988,60 zł ze względu na ważny interes podatnika;

2.    Żaneta Malinowska
•     rozłożenie na raty zapłatę podatku od nieruchomości za 2008 r. w kwocie 271,00 zł ze względu na ważny interes podatnika;

3.    Anna Lemańczyk
•     rozłożenie na raty zapłatę zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za okres od IV raty 1995 r. do I raty 2008 r.
      w kwocie 10.580,86 zł ze względu na ważny interes podatnika;
•     umorzono odsetki za zwłokę od w/w zaległości w kwocie 14.209,00 zł ze względu na ważny interes podatnika;

4.    Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

•     umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za 2003 – 2007 r. w kwocie 5.361,00 zł
      ze względu na ważny interes podatnika;

Ustka, dnia 15 maja 2009 r.

W Y K A Z
osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2008 roku
.

Działając na podstawie przepisów zawartych w art. 14 ust. 2 pkt. f ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249 poz 2104 z 20 grudnia 2005 r.)
p o d a j ę  do publicznej wiadomości

wykaz podatników, którym udzieliłem ulgi na podstawie art. 67 b § 1 pkt. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz.60 ze. zm.)


1.  Ośrodek Szkoleniowo-Rekreacyjny
      Gospodarstwo Pomocnicze
      Szkoły Policji w Słupsku
•    odroczenie terminu płatności I – VI raty podatku od nieruchomości za 2008 r. w kwocie 6.772,00 zł ze względu na ważny
     interes  podatnika;

2.   Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb
       Aukcja Rybna Sp. z o.o. w Ustce
•    rozłożenie na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za 2002, 2003 i raty I – IX 2004 r. w kwocie 26.650,80 zł wraz
     z odsetkami w wysokości 582,00 zł;
•    umorzenie odsetek od w/w zaległości w kwocie 15.030,00 zł ze względu na ważny interes podatnika oraz interes publiczny;

3.    Jabłonowska Irena
•    odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości oraz zaległości podatkowej za I i II ratę 2008 r. w kwocie 2.108,00 zł ze
     względu na ważny interes podatnika;

Ustka, dnia 31 marca 2008 r.

W Y K A Z
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2007 r.

Działając na podstawie przepisów zawartych w art. 14 ust. 2 pkt. e ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 20 grudnia 2005 r. )

p o d a j ę do publicznej wiadomości

wykaz podatników, którym udzieliłem ulgi na podstawie art. 67 a § 1 pkt. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze. zm. )

1. Aurelia Bartkowska, Józef Grabowski, Jan Grabowski, Piotr Grabowski, Zbigniew Grabowski, Andrzej Grabowski, Jakub Grabowski
• umorzenie odsetek za zwłokę w kwocie 30.006,00 zł;
• rozłożenie na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za lata 1993 - 2005 w kwocie 26.041,39 zł;
• umorzenie opłaty prolongacyjnej w kwocie 2.427,00 zl ze zwględu na ważny interes podatnika;

2. Henryka Kopczyńska
• umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za lata 1997 - 2004 w kwocie 1.787,40 zł;
• umorzenie odsetek od w/w zaległości w kwocie 2.453,00 zl;

3. Halina i Jerzy Ratkowscy
• umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za 2007 r. w kwocie 148,00 zł ze względu na ważny interes podatnika;

4. Teresa i Leszek Cydzik
• umorzenie zaległości w opłacie uzdrowiskowej w kwocie 42,00 zł ze względu na ważny interes podatnika;


Ustka, dnia 31 marca 2008 r.
 
W Y K A Z
osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2007 roku.

Działając na podstawie przepisów zawartych w art. 14 ust. 2 pkt. f ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249 poz 2104 z 20 grudnia 2005 r.)

p o d a j ę do publicznej wiadomości

wykaz podatników, którym udzieliłem ulgi na podstawie art. 67 b § 1 pkt. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz.60 ze. zm.)

1. Ośrodek Szkoleniowo-Rekreacyjny
Gospodarstwo Pomocnicze
Szkoły Policji w Słupsku

• odroczenie terminu płatności I - VI raty podatku od nieruchomości za 2008 r. w kwocie 6.687,00 zł ze względu na ważny interes podatnika

2. Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb
Aukcja Rybna Sp. z o.o. w Ustce

• umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za 2000 r. w kwocie 36.681,25 zł; za 2001 r. w kwocie 37.247,00 zł oraz raty X,XI,XII 2004 r. w kwocie 5.184,00 zł;
• umorzenie odsetek od w/w zaległości w kwocie 84.956,00 zł;
• umorzenie opłaty prolongacyjnej w kwocie 15.715,40 zł ze względu na ważny interes podatnika oraz interes publiczny;


Łączna wartość udzielonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123 poz. 1291 z 2004 r.) przez Burmistrza Miasta Ustki za okres od 01.01.200 r. do 31.03.2007 wynosi :

 

 1. wartość nominalna – 183.470,65 zł;

 2. wartość netto - 176.183,65 złŁączna wartość udzielonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123 poz. 1291 z 2004 r.) przez Burmistrza Miasta Ustki za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wynosi :

1. wartość nominalna - 52.502,30 zł;
2. wartość netto - 1.501,00 zł


W Y K A Z

osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w IV kwartale 2006 r.
Działając na podstawie przepisów zawartych w art. 14 ust. 2 pkt. e ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 20 grudnia 2005 r.)

podaję do publicznej wiadomości

wykaz podatników, którym udzieliłem ulgi na podstawie art. 67 b § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 ze.zm.)

1. Wysmyk Piotr - (rozłożenie na raty zaległ. z tytułu opłaty targowej)Łączna wartość pomocy udzielonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. Nr 123 poz. 1291 z 2004 roku) przez Burmistrza Miasta Ustki za okres od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r. wynosi : 1.wartość nominalna – 52.502,30 zł; 2.wartość netto - 1.501,00 zł


W Y K A Z

osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2005 r. Działając na podstawie przepisów zawartych w art. 14 ust. 2 pkt. e ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ( Dz. U. z 20 grudnia 2005 r. )

podaję do publicznej wiadomości

wykaz podatników, którym udzieliłem ulgi na podstawie art. 67 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze. zm. )

1.Wojewódzki Szpital Specjalistyczny - (odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości)
2.Ośrodek Szkoleniowo-Rekreacyjny Szkoły Policji - (odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości)
3.Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb - Aukcja Rybna Sp. z o.o. - ( odroczenie terminu płatności zaległości z tytu. podatku od nieruchomości )
4.Mikolcz Halina i Marek - ( rozłożenie na raty zaległości z tyt. podat. od nieruchomości)
5.Pieniawski Witold - (rozłożenie na raty podatku od nieruchomości )
6.Nowakowski Sławomir -(rozłożenie na raty zaleg. z tyt. podatku od nieruchomości)
7.Ptach Krystyna i Brunon -(rozłożenie na raty zaleg. z tyt. podatku od nieruchomości)
8.Muła Adrian -(umorzenie zaległości z tyt. opłaty targowej)
9.Załuski Andrzej -(umorzenie zaległości z tyt. podatku od nieruchomości)
10.Wojciechowski Ireneusz -(umorzenie zaległości z tyt. podatku od nieruchomości)
11.Kłosińska Zofia - (umorzenie zaległości z tyt. podatku od nieruchomości)
12.Świder Lidia i Józef - (rozłożenie na raty zaleg. z tyt. podatku od nieruchomości)


W Y K A Z

osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2005 roku. Działając na podstawie przepisów zawartych w art. 14 ust. 2 pkt. f ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 20 grudnia 2005 r.)
p o d a j ę do publicznej wiadomości wykaz podatników, którym Burmistrz Miasta Ustki udzielił pomocy publicznej na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 r.(Dz. U. z 2004 r. Nr 123 poz. 1291)

1.Wojewódzki Szpital Specjalistyczny - (odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości)
2.Ośrodek Szkoleniowo-Rekreacyjny Szkoły Policji - (odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości)
3.Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży ryb-Aukcja Rybna Sp. z o.o. - (odroczenie terminu płatności zaleg. z tytułu podatku od nieruchomości )
4.Mikolcz Halina i Marek - (rozłożenie na raty zaległ. z tytułu podatku od nieruch.)
5.Ptach Krystyna i Brunon - (rozłożenie na raty zaleg. z tytułu podatku od nieruch.)


W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. art. 6 ust. 1 pkt. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z dnia 6 września 2001 r. ) organy sporządzające sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej mają obowiązek publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych, temat udzielonej w tym zakresie pomocy.

Łączna wartość pomocy netto udzielonej zgodnie z zapisami ustawy z dn. 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. Nr 123, poz. 1291 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ) przez Burmistrza Miasta Ustki w 2004 r. wynosi :
1.131.521,10 zł

Łączna wartość pomocy netto udzielonej zgodnie z zapisami ustawy z dn. 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. Nr 123, poz. 1291 z dnia 30 kwietnia 2004 r. ) przez Burmistrza Miasta Ustki w I kwartale 2005 roku wynosi :
1.415,50 zł

Łączna wartość pomocy netto udzielonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. Nr 123 poz. 1291 z 2004 r. ) przez Burmistrza Miasta Ustki za okres od 01.01.2005 r. do 31.09.2005 r. wynosi :
1. 1.415,50 zł

Łączna wartość pomocy udzielonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. Nr 123 poz. 1291 z 2004 roku ) przez Burmistrza Miasta Ustki za okres od 01.10.2005 r. do 31.12.2005 r. wynosi :
1. wartość netto - 927,30 zł;
2. wartość brutto - 4,00 zł;

Łączna wartość pomocy udzielonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. Nr 123 poz. 1291 z 2004 roku ) przez Burmistrza Miasta Ustki za 2005 r. wynosi :
1. wartość netto - 55.300,40 zł;
2. wartość brutto - 1.420,00 zł;

 

Liczba odwiedzin : 914
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Anna Wyroślak
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Pietrasiewicz
Czas wytworzenia: 2005-07-06 12:45:39
Czas publikacji: 2005-07-06 12:45:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak