Urząd Stanu Cywilnego 

 

 


Kierownik : Elżbieta Kobuszewska
Z-ca kierownika: Elżbieta Wołoch

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 (wejście od ul. Słowiańskiej), 76-270 Ustka
pokój 110, tel.centr. 59 8154326, tel. 59 8145543

Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów w terminie i godzinach uzgodnionych bezpośrednio w USC.

 1. Do podstawowego zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:
  • rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
  • sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
  • sporządzanie i wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego,
  • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
  • wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego dla kościołów i związków wyznaniowych,
  • wydawanie decyzji w oparciu o prawo o aktach stanu cywilnego i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
  • przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorczych,
  • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 2. Urząd Stanu Cywilnego przy znakowaniu spraw używa symbolu "USC".
 

Liczba odwiedzin : 6444
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Kobuszewska
Czas wytworzenia: 2003-07-23 09:28:46
Czas publikacji: 2016-02-18 09:12:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak