Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu 

 

 

   Naczelnik Wydziału: Piotr Wszółkowski

    ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
    pokój 02, tel. 59 8154329

    adres e-mail: pwszolkowski@um.ustka.pl

    Inspektor Tadeusz Kiedrowski
    Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 - Ustka

    pok. nr 2M, tel. (59) 814-58-88
    adres e-mail: mkrpa@um.ustka.pl 

 

 
Zakres działania 

 

Nr pokoju Nr telefonu
Obowiązek nauki młodzieży
w wieku od 16 do 18 lat
 02, 03 (59) 8154370
(59) 8154329
(59) 8154372
Dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników
 j.w.  j.w.
Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Osrodka Szkolno Wchowawczego   j.w.  j.w.
Przydział godzin na nauczanie indywudualne
i zajecia rewalidacyjne
 j.w.  j.w.
Przyznawanie stypendiów za wyniki w nauce  j.w.  j.w.
Przyznawanie nagród za osiagnięcia w nauce  j.w.  j.w.
Prowadzenie Rejestru Niepublicznych Placówek Oświatowych  j.w.  j.w.
Awans zawodowy nauczycieli  j.w.  j.w.
System Informacji Oświatowej  j.w.  j.w.
Pomoc materialna o charakterze materialnym dla uczniów ( stypendia i zasiłki szkolne, wyprawka szkolna, dożywianie)  j.w.  j.w.
Prowadzenie Rejestru Żłobków i Klubów Dzieciecych  j.w.  j.w.
Prowadzenie Rejestru Instytucji Kultury  j.w.  j.w.
Przyznawanie stypendiów sportowych za  wyniki sportowe  j.w.  j.w.
Przyznawanie nagród i wyróznień dla sportowców, szkoleniowców i działaczy sportowych   j.w.  j.w.
Przyznawanie nagród za osiąnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.  j.w.  j.w.
Przyznawanie stypendiów w kulturze  j.w.  j.w.
Realizacja zadań publicznych samorządu we współpracy z organizacjami pozarządowymi – udzielanie i kontrola rozliczenia dotacji przeznaczonych na realizacje zadań.  j.w.  j.w.
Realizacja procedur w sprawie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego  2M 59 8154373

 

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu  należy:


1) w zakresie spraw związanych z działalnością Centrum Pomocy Dzieciom:

   1.  poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania jednostki poprzez nawiązanie satysfakcjonujących kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi,
   2.  zmniejszanie napięć i niepokojów związanych z nowymi sytuacjami w jakich młodzi ludzie się znajdują,
   3. działalność profilaktyczna polegająca na uświadamianiu konsekwencji używania oraz nadużywania środków odurzających,
   4.  pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonej uzależnieniami,
   5.  współpraca przy tworzeniu grup i środowisk alternatywnych wobec młodzieżowych grup kontrkulturowych i przestępczych,
   6.  aktywizacja i współpraca z rodzinami w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania używania środków odurzających,  
   7.  prowadzenie placówki realizującej funkcję świetlicy środowiskowej wsparcia dziennego pod nazwą Centrum Pomocy Dzieciom.

2) W zakresie  oświaty i spraw społecznych:

   8.  zapewnienie zgodności z prawem oświatowym wydawanych decyzji i działań placówek oświatowych,
   9.  przygotowywanie danych  oświatowych do budżetu Miasta, 
  10. opracowywanie danych o kosztach funkcjonowanie oświaty dla potrzeb Rady Miasta,
  11. przedkładanie propozycji wielkości środków finansowych na remonty placówek oświatowych oraz nadzór na ich wykonaniem,
  12.  gromadzenie danych o pozabudżetowych dochodach  placówek oświatowych,
  13.  analizowanie projektów organizacyjnych placówek oświatowych i przedkładanie ich do zatwierdzenia,
  14.  opracowywanie propozycji granic obwodów i rejonów placówek oświatowych,
  15.  opracowywanie prognoz demograficznych, 
  16.  przygotowywanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli,
  17.  przygotowywanie analiz pracy szkół i przedszkoli pod kątem osiągnięć dydaktycznych,
  18. prowadzenie Rejestru Niepublicznych Placówek Oswiatowych,
  19. realizacja programu podstawowej nauki pływania dla dzieci z klas III,
  20. prowadzenie postepowań związanych z przyznawaniem nagród i stypendiów Burmistrza za osiągnięcia w nauce,
  21. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach pomocy materialnej  o charakterze materialnym dla uczniów (stypenia i zasiłki szkolne, wyprawka szkolna, dożywianie),
  22. wspłdziałanie z jednostkami realizującymi zadania pomocy społecznej,
  23. prowadzenie postepowań administracyjnych w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
  24. prowadzenie Rejestru Żłobków i klubów dzieciecych.
  25.  realizowanie innych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela.

3) W zakresie  kultury i sportu:

  26. współpraca z miejskimi placówkami kultury i sportu,
  27.  nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem miejskich obiektów kultury i sportu,
  28. prowadzenie Rejestru Intytucji Kultury,
  29.  kontrola działalności merytorycznej miejskich placówek kultury i sportu,
  30.  przygotowywanie danych niezbędnych przy  pracy  nad budżetem Miasta,
  31.  współpraca z ponandgminnymi instytucjami kultury i sportu,
  32.  przygotowywanie sprawozdań i analiz dotyczących działalności instytucji kultury i sportu,
  33.  współpraca z działającymi na terenie miasta organizacjami i stowarzyszeniami kultury, sportu, turystyki i rekreacji.
  34. Prowadzenie postepowań zwiazanych z przyznawaniem nagród i stypendiów sportwych oraz  nagród i stypendiów w  dziedzinie kulturyo charakterze motywacyjnym,
  35. Wspieranie działalności sportowej,
  36. prowadzenie działań w ramach programu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

4) W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:

  37.  prowadzenie i koordynowanie działań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  38.  stałe współdziałanie i koordynowanie działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  39.  prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  40.  współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w opracowywaniu projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dany rok,
  41.  ustalenie wielkości zjawisk patologii społecznych na terenie Miasta,
  42. analizowanie wykorzystania środków finansowych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  43.  współpraca i nadzór nad wydatkowaniem środków publicznych przez organizacje i grupy korzystające z dofinansowania ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie.


  44. gromadzenie i przetwarzanie danych oraz dokumentów dotyczących współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi,
  45. przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje poząrządowe,
  46. przygotowanie umów na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe,
  47. nadzór merytoryczny nad zadaniami zleconymi do realizacji organizacjom pozarządowym,
  48. weryfikacja pod względem formalnym sprawozdań z wykonywania zadań publicznych realizowanych w trybie ustawy o  pożytku i o wolontariacie,
  49. prowadzenie spraw związanych z działalnością Rady Pożytku Publicznego,
  50. prowadzenie  spraw związanych z procedurą konsultacji aktów prawa miejscowego z Radą Działalności  Pożytku   Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi,

6) W zakresie zdrowia:

  51. udział w programach i projektach zewnętrznych w dziedzinie ochrony zdrowia,
  52. współdziałanie z instytucjami i jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną.

 

Liczba odwiedzin : 2606
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Kamilla Włoch
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Wszółkowski
Czas wytworzenia: 2003-07-23 09:28:18
Czas publikacji: 2016-09-21 10:39:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak