Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 

 

Naczelnik Wydziału: Adam Meller-Kubica tel. 59 8154310
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
pokój: 307
adres e-mail: ikios@um.ustka.pl
 1. Do podstawowego zakresu działania Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska należy:
  • prognozowanie, planowanie i nadzór nad realizacją inwestycji w zakresie infrastruktury komunalnej,
  • zlecanie oraz współdziałanie z jednostkami projektowymi i użytkownikami spraw z zakresu opracowań programów sieci komunalnych,
  • gromadzenie i analizowanie informacji w zakresie programów rozwoju infrastruktury technicznej,
  • współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie sieci energetycznych, gazowych i telekomunikacyjnych,
  • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie pozyskiwania środków na realizację zadań infrastruktury technicznej,
  • przygotowywanie wniosków i negocjowanie warunków w celu uzyskania kredytów na działalność inwestycyjną,
  • określenie zadań inwestycyjnych wieloletnich oraz na dany rok budżetowy,
  • organizowanie przetargów na realizację zadań inwestycyjnych i innych dotyczących zakresu działania Wydziału,
  • przedstawianie propozycji odnośnie zatrudniania inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz stała współpraca z nimi,
  • współdziałanie z organami kontroli w zakresie realizacji inwestycji,
  • opracowywanie analiz i sprawozdań z realizacji inwestycji,
  • podejmowanie wszystkich czynności prawnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę w ramach realizacji inwestycji własnych Miasta,
  • inicjowanie i prowadzenie robót publicznych na zadaniach inwestycyjnych Miasta,
  • realizacja zadań wynikających z prawa o ruchu drogowym.
  • realizacja zadań wynikających z prawa o ochronie i kształtowaniu środowiska w zakresie kompetencji przekazanych samorządom dotyczących ochrony wody, powietrza i gleby,
  • ustanawianie ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stwarzającego dla środowiska uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji,
  • realizowanie zadań niezbędnych dla ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami oraz dotyczących porządku i czystości,
  • nakazywanie użytkownikom maszyn lub urządzeń technicznych wykonywanie czynności ograniczających uciążliwość dla środowiska,
  • wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów oraz wymierzanie kar pieniężnych za ich samowolne usuwanie,
  • przygotowywanie projektów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i nadzór nad jego wykorzystaniem,
  • współdziałanie ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
  • wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów uznanych za agresywne,
  • przygotowywanie projektów dotyczących zagospodarowania i utrzymania zieleni w miejskiej,
  • przygotowywanie przetargów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni miejskiej.  
 2. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu: „IKiOŚ"
 

Liczba odwiedzin : 3801
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Adam Meller-Kubica
Czas wytworzenia: 2003-07-23 09:27:22
Czas publikacji: 2015-11-02 08:33:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak