Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

 

 


Naczelnik Wydziału:  Alicja Cybulska

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
pokój: 306 , tel. 59 8154331
adres e-mail: acybulska@um.ustka.pl

 

 1.  Do podstawowego zakresu działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należą sprawy dotyczących gruntów i nieruchomości:
  • wnioskowanie potrzeb i przygotowywanie dokumentów w celu sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd nieruchomości stanowiących własność Miasta,

  • ustalanie wartości opłat za korzystanie z gruntów,

  • prowadzenie procedury związanej ze sprzedażą lokali komunalnych, ustalanie wielkości współużytkowania wieczystego gruntu,

  • nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Miasta Ustka,

  • organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne,

  • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom prawnym i fizycznym w prawo własności,

  • przygotowywanie decyzji i oświadczeń związanych z ustalaniem i waloryzacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

  • sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego,

  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej numeracji porządkowej nieruchomości,

  • dokonywanie scaleń i podziałów nieruchomości,

  • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat planistycznych, adiacenckich oraz opłat związanych ze służebnością przesyłu.

 2. W zakresie spraw lokalowych:

  • nadzór nad prawidłowością procesu przyznawania dodatków mieszkaniowych,

  • procedowanie w sprawach dotyczących przyjmowania wniosków o przydział lokali mieszkalnych, sporządzanie i prowadzenie rejestrów osób uprawnionych do przydziału lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ustka,

  • przedłużanie umów na lokale komunalne i pomieszczenia tymczasowe, zamiany, przekwaterowania, eksmisje, rozwiązywanie umów,

  • współpraca z odpowiednimi komisjami Rady w przedmiocie gospodarki lokalami,

  • prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami i dopłatami do czynszów lokali wynajętych przez Gminę

  • prowadzenie spraw związanych z opłatami czynszowymi w zakresie: ustalania stawki bazowej czynszu, prolongaty płatności, umorzeń, odpracowania itd.,

  • regulowanie stanów prawnych nieruchomości,

  • podziały, scalenia.

 3. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu: "GN".

W Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ustka obecnie, oprócz realizacji wniosków składanych przez mieszkańców, prowadzone są prace nad następującymi zagadnieniami:

 • opłaty z tytułu podziałów nieruchomości, wybudowania urządzeń infrastruktury komunalnej oraz opłaty od wzrostu wartości w wyniku opracowania planu,

 • plan wykorzystania mienia na okres 2015- 2017,

 • prace nad przejęciem na rzecz miasta terenów pod lokalizację trasy rowerowej R-10,

 • prace pokontrolne w związku z przeprowadzonymi pracami w zakresie estetyzacji miasta,

 • regulowanie stanów prawnych nieruchomości,

 • program oddłużeniowy najemców komunalnych lokali mieszkalnych – stworzenie procedury i wdrożenie z dniem 17 kwietnia 2015 możliwości odpracowania dla wszystkich zainteresowanych.

 

 

Liczba odwiedzin : 2110
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Renata Kromrych
Osoba odpowiedzialna za informację : Alicja Cybulska
Czas wytworzenia: 2003-07-23 09:27:01
Czas publikacji: 2016-04-20 09:40:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak