Wydział Finansowy 

 

 

Skarbnik Miasta: Urszula Pietrasiewicz

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka
tel. 59 8154361
adres e-mail: skarbnik@um.ustka.pl

Wydział Finansowy - pokoje: 103 (kasa), 107, 108, 114, 115 ,
tel. 59 8154360

 1. Do podstawowego zakresu działania Wydziału Finansowego należy:
  • opracowywanie projektu budżetu,
  • współdziałanie z Burmistrzem w wykonywaniu budżetu Miasta,
  • opracowywanie półrocznych i rocznych zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu Miasta,
  • uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Miasta,
  • prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
  • zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,
  • sprawowanie kontroli i nadzoru gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych i analiz,
  • prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych należności Miasta,
  • wewnętrzna kontrola finansowa Urzędu i jednostek podległych Miastu,
  • prowadzenie spraw związanych z windykacją należności Miasta.
 2. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu: "FN".
 

Liczba odwiedzin : 1047
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Ustka
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Wieczorek
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Pietrasiewicz
Czas wytworzenia: 2003-07-23 09:26:06
Czas publikacji: 2015-11-02 08:30:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak