Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ankieta diagnozująca obszary miasta Ustka wskazane do rewitalizacji.

2016-05-30 14:58:07
Burmistrz Miasta Ustka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka: ul. Marynarki Polskiej 63/1, ul. Grunwaldzka 9/3

 
2013-03-22 16:28:56
Burmistrz Miasta Ustka ogłasza publiczny przetarg nieograniczony dla nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w sezonie 2013r.

 
2013-03-27 15:49:04
Burmistrz Miasta Ustka zaprasza do uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022.

2016-10-20 14:44:57
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce ogłasza przetarg ofertowy pisemny na oddanie w dzierżawę w okresie wakacji 2014r. nieruchomości zabudowanej będącej siedzibą Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce z przeznaczeniem na kolonie letnie

 
2013-12-04 07:51:41
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce ogłasza przetarg ofertowy pisemny na oddanie w dzierżawę w okresie wakacji 2014r. nieruchomości zabudowanej będącej siedzibą Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce z przeznaczeniem na kolonie letnie

 
2014-01-03 10:31:11
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę w okresie wakacji 2014r. nieruchomości zabudowanej będącej siedzibą Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce z przeznaczeniem na kolonie letnie

 
2013-11-18 15:07:02
Informacja dla zarządzających obszarem wodnym, odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na tych obszarach

 
2015-04-20 12:22:17
Informacja na temat wydłużenia terminu przeprowadzenia dialogu technicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa parkingu podziemnego w Ustce wraz z zagospodarowaniem Placu Wolności i budową Centrum Biblioteczno-Kulturalnego”

 

2017-12-22 14:21:25
Informacja o roztrzygnięciu naboru do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach konkursu RPPM.06.01.02-IZ-01-22-001/15

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego mającego na celu zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełno sprawnościami z terenu miasta Ustka, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej (CIS).

2015-09-14 11:42:10
Informacja o wyborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej relizacji projektu w ramach poddziałania 3.2.1. RPO WP.

2016-01-15 13:05:21
Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalziacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022

 

2017-11-30 10:24:32
KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA USTKA dot. inwentaryzacji wyrobów azbestowych

 
2015-05-07 08:06:37
KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA USTKA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p/n: „Budowa Stacji Radarowej Nr 035 USTKA, Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego, zlokalizowanej w Ustce, przy ul. Obrońców Westerplatte 19, przy budynku Obchodu Ochrony Wybrzeża Modlinek, na działce nr 1023/1 obręb Ustka (Nr 0001), w obrębie pasa technicznego wybrzeża”, Inwestor: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10 82-338 Gdynia.

 
2013-03-11 16:04:08
Komunikat dot. oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2016r. dla miasta Ustka.

2017-03-15 14:43:28
Komunikat Naczelnego Urzędu Skarbowego w Słupsku ws. akcji "Weź paragon"

 
2014-08-22 12:14:25
Komunikat o programie wymiany eternitu w powiecie słupskim - edycja 2014

 
2014-01-23 10:02:43
Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. dotyczący akcji przewonienia gazu ziemnego w dniach 14-17 października 2014r.

 
2014-09-11 08:50:35
Komunikat Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie szczepienia lisów dzikich przeciw wściekliźnie na terenie województwa pomorskiego

 
2015-04-20 12:11:43
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku dot. listy lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa na terenie powiatu słupskiego w 2018 roku

2018-01-18 09:59:57