http://bip.gov.pl

Urząd Miasta Ustka

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Rekrutacja pracowników


 

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

oferta Nr 01.2015 z dnia 7 stycznia 2015 r.

 

 

1. Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • co najmniej 5-letni staż pracy,

 • wykształcenie wyższe

   

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: gospodarki nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami, postępowania administracyjnego i cywilnego, ochrony praw lokatorów, własności lokali, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o zamówieniach publicznych,

 • co najmniej 4-letni staż pracy w urzędach administracji samorządowej, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym,

 • komunikatywność, radzenie sobie ze stresem, nastawienie na własny rozwój zawodowy i osiąganie rezultatów.

   

3. Zakres zadań:

 1. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu,

 2. przygotowywanie projektu budżetu Wydziału, wnioskowanie o środki finansowe na zadania z zakresu działania Wydziału i nadzór nad prawidłowym wykonaniem tej części budżetu,

 3. nadzorowanie, organizacja i realizacja zadań Wydziału w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz gospodarowania zasobem lokalowym Gminy Miasta Ustka,

 4. nadzór merytoryczny nad pracą pracowników Wydziału i dbałość o wysoką jakość pracy, nadzór nad terminowością i prawidłowym załatwianiem spraw przez podległych pracowników, rozdzielanie zadań, nadzór nad sporządzanymi projektami umów i pism wychodzących,

 5. koordynacja prawidłowego wydatkowania środków finansowych w zakresie nadzorowanego Wydziału,

 6. sporządzanie planów i sprawozdań z działalności Wydziału,

 7. dokonywanie ocen pracy podległych pracowników,

 8. wydawanie decyzji administracyjnych w ramach udzielonego upoważnienia,

 9. wykonywanie innych czynności w ramach otrzymanych pełnomocnictw,

 10. współdziałanie z odpowiednimi komórkami Urzędu oraz jednostkami podległymi w sprawach z zakresu działania Wydziału,

 11. nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dot. Wydziału.

   

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w siedzibie Urzędu Miasta. Budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Praca przy monitorze ekranowym. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy - na podstawie art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych.

5.Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu grudniu 2014 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosi co najmniej 6%

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej, 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - jak w załączeniu,
4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia , w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, 7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór Nr 01.2015 – Naczelnik Wydz.GN " w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka w terminie do dnia 21 stycznia 2015 r. Po tym terminie dokumenty nie będą rozpatrywane i nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru.

Ustka, dnia 07.01.2015 r.                                                                                                                                                                                                                     BURMISTRZ MIASTA USTKA

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BURMISTRZ MIASTA USTKA
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO 
ZASTĘPCY BURMISTRZA  MIASTA USTKA

 

I. Wymagania niezbędne:

1.      obywatelstwo polskie,

2.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.      kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.      wykształcenie wyższe techniczne, prawnicze lub ekonomiczne,

5.      co najmniej  6-letni staż pracy.

 

II. Wymagania dodatkowe :

1.      doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub ich jednostkach organizacyjnych, administracji rządowej, spółkach skarbu państwa lub spółkach jednostek samorządu terytorialnego,

2.      znajomość zagadnień z zakresu gospodarowania nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,

3.      doświadczenie w nadzorowaniu realizacji inwestycji infrastrukturalnych,

4.      znajomość obsługi komputera,

5.      znajomość języka  obcego,

6.      umiejętność dobrej organizacji pracy,

7.      pełna dyspozycyjność,

8.      dobry stan  zdrowia,

9.      prawo jazdy kat. B

 

III. Wymagane dokumenty:

1/  podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2/  życiorys  z opisem przebiegu pracy zawodowej,

3/  kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4/  dokumenty potwierdzające  wykształcenie,  

5/  świadectwa pracy, zaświadczenie od aktualnego pracodawcy,

6/  oświadczenie o niekaralności,

7/ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

 

IV. Postanowienia konkursowe 

1. Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów  zawartych w ogłoszeniu do składania ofert oraz złożone po upływie  terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Dopuszczenie choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia konkursu.

2. Burmistrz Miasta Ustka przeprowadzi  z kandydatami rozmowy i dokona wyboru zastępcy.

3. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Konkurs - Zastępca Burmistrza” w Urzędzie Miasta Ustka - Biuro Obsługi Interesanta,  ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka w terminie  do dnia 21 stycznia 2015 r.  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy. Na stronie internetowej  BIP - http://bip.um.ustka.pl  zostanie umieszczona informacja o wyniku konkursu.

 

Ustka, dnia 7 stycznia 2015 r.                                                                                                                                                                                      BURMISTRZ MIASTA USTKA

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze:

podinspektor
  w  Wydziale Spraw Obywatelskich  i Administracyjno-Organizacyjnych
Urzędu Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka


Informuję, że w wyniku zakończonego procesu naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich  i Administracyjno–Organizacyjnych  została wybrana Pani Adela Nycz, zamieszkała w Ustce.

Uzasadnienie:
Kandydatka otrzymała najwyższą ocenę  w procesie rekrutacji, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej oraz  spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Ustka, dnia  21.01.2014 r.                                                                Burmistrz Miasta Ustka

                               

 


Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze:
inspektora
  w  Wydziale Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej    
Urzędu Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

Informuję, że w wyniku zakończonego procesu naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej  została wybrana Pani Joanna Koza zamieszkała w Ustce.

Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się   wymaganą wiedzą i doświadczeniem w pracy z zakresu rozliczania projektów finansowanych z Unii Europejskiej.  


Ustka, dnia  18.12.2013 r.                                    Burmistrz Miasta Ustka

 


 

Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3

Burmistrz Miasta Ustka
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

PODINSPEKTOR
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych
oferta Nr 09.2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.

1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
-wykształcenie minimum średnie i co najmniej 3-letni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o usługach turystycznych, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy o zbiórkach publicznych,
- doświadczenie w pracy samorządowej,
- bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,
- wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole.

3. Do podstawowych zadań należy:
- prowadzenie spraw z zakresu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a w szczególności czynności związane z Centralną   Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej,
- wykonywanie zadań z zakresu ustawy o usługach turystycznych, w szczególności prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz prowadzenie ewidencji pól biwakowych,
- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,
- udzielanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych i nadzorowanie, zgodnie z przepisami ustawy o zbiórkach publicznych,
- prowadzenie archiwum zakładowego,
- pomoc w prowadzeniu spraw z zakresu szkolenia pracowników.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca w siedzibie Urzędu Miasta. Budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu listopadzie 2013 r. w Urzędzie Miasta Ustka  przekroczył 6 %.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - jak w załączeniu,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia oraz posiadane umiejętności i uprawnienia,
6) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór Nr 09.2013 – podinspektor SOA" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, w terminie do dnia 23 grudnia 2013 r. Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP -
http://bip.um.ustka.pl zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta Ustka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Burmistrz Miasta Ustka
 zatrudni konserwatora
w Urzędzie Miasta Ustka
 ul. Ks. Kardynała Stefana  Wyszyńskiego 3,
76-270 Ustka
do obsługi  kładki  w porcie Ustka
oferta pracy z dnia 2 grudnia 2013 r.

 

Wymagania od kandydata:
- wykształcenie co najmniej zasadnicze,
- minimim 3 letni staż pracy,
- doświadczenie zawodowe  w  pracy  przy obsłudze urządzeń dźwigowych (typu żuraw, suwnica) i ważne  uprawnienia  wydane przez dozór techniczny,
- pełna zdolność do czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność.

Zakres  zadań:
Obsługa kładki polegająca głównie na uruchamianiu i wyłączaniu kładki w porcie Ustka

Czas realizacji zadania:  od  grudnia  2013 r.  na czas określony.  
Wymagane dokumenty:
 1) podanie o przyjęcie do pracy,
 2) CV z  opisem pracy zawodowej,
 3) kserokopie dokumentów potwierdzających  doświadczenie i staż w pracy, wykształcenie, uprawnienia, certyfikaty,
 4) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  z pełni praw publicznych,
 5) oświadczenie  o niekaralności,
 6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji.

Zainteresowanych  prosimy o składanie  swoich ofert pracy z adnotacją „ obsługa kładki” do Biura Obsługi  Interesanta,  ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 w Ustce,  w terminie do dnia 6 grudnia 2013 r. Spotkanie z wybranymi kandydatami ustala się na dzień 11 grudnia o godz. 13.00 w pokoju nr 307.

         


 

BURMISTRZ MIASTA USTKA
Ogłasza nabór
 na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
INSPEKTOR
w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej

oferta nr 07.2013 z dnia 12 listopada 2013 r.


1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo  
  skarbowe,
- wykształcenie wyższe,
- co najmniej 3 lata  stażu pracy,
- udokumentowane doświadczenie z zakresu rozliczania projektów finansowanych z Unii Europejskiej,
- dobra znajomość języka angielskiego.

2. Wymagania dodatkowe:
- wiedza na temat realizacji projektów i pozyskiwania funduszy ze środków Unii Europejskiej,
- znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, oraz aktów prawnych dotyczących funduszystrukturalnych,
- biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego.


3.Zakres zadań:
1/ w zakresie rozwoju lokalnego i pozyskiwania środków zewnętrznych:
a/ przygotowywanie projektów miasta o dofinansowanie zewnętrzne – z Unii Europejskiej, Budżetu Państwa, Województwa Pomorskiego i innych źródeł,
b/ zarządzanie projektem w fazie przygotowawczej,
2/ w zakresie współpracy ze stowarzyszeniami i miastami partnerskimi:
a/ prowadzenie spraw związanych z kontaktami Gminy Miasto Ustka ze stowarzyszeniami i związkami,
b/ obsługa współpracy Gminy Miasto Ustka z zagranicą,
3/ w zakresie rozliczania projektów realizowanych przez Gminę Miasto Ustka:
a/ prowadzenie bieżącego monitoringu realizacji projektów prowadzonych przy udziale funduszy Unii Europejskiej i innych,
b/ nadzór nad prawidłową realizacją projektów,
c/ sporządzanie sprawozdań z prowadzonych projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych,
d/ sporządzanie wniosków o płatność z funduszy strukturalnych przy udziale innych wydziałów,
e/ sprawozdawczość okresowa dotycząca sporządzania wniosków o płatność.


4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w siedzibie Urzędu Miasta. Budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 6 m-cy, z możliwością przedłużenia po spełnieniu wymagań ustawowych, w pełnym wymiarze czasu pracy, od stycznia 2014 r.


5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w miesiącu październik 2013 r. w Urzędzie Miasta Ustka przekroczył 6 %.


6.Wymagane dokumenty:
1/ list motywacyjny,
2/ CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3/kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - jak w załączeniu,
4/ kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia, uprawnienia oraz staż pracy,
5/ oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystaniu  z pełni praw publicznych,
6/ oświadczenie  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7/ oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji.


7. Termin i miejsce składania dokumentów. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na inspektora RIE /oferta nr 07.2013" w Urzędzie Miasta Ustka - Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 w Ustce, w terminie do dnia 25 listopada 2013 r. Po tym terminie nastąpi weryfikacja ofert. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Po rozstrzygnięciu naboru, na stronie internetowej BIP - http://bip.um.ustka.pl zostanie umieszczona informacja o wyniku.


Burmistrz Miasta Ustka
/-/ Jan Olech

 


Informacja o wyniku konkursu 

W związku z zakończonym konkursem na stanowisko pomocy administracyjnej
wykonującej zadania Specjalisty  ds. Grup Roboczych Projektu „PI Od partnerstwa do kooperacji”
oferta pracy z dnia 4.10. 2013 r.
  w  Urzędzie  Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefa Wyszyńskiego 3
Burmistrz Miasta Ustka
 informuje o wyborze  
Pana Przemysława Święch zamieszkałego w Słupsku.

Uzasadnienie wyboru
Kandydat  spełniał wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu oraz  posiada wymagane umiejętności i wiedzę pozwalającą  realizować zadania na stanowisku  pomocy administracyjnej wykonującej zadania  Specjalisty ds. Grup Roboczych Projektu „PI Od partnerstwa do kooperacji”
w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej. 


Ustka, dnia  24.10. 2013 r.                                                                                                        Burmistrz Miasta Ustka

 

 


 

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA

 

ogłasza konkurs na stanowisko pomocy administracyjnej wykonującej zadania
Specjalisty ds. Grup Roboczych Projektu „PI Od partnerstwa do kooperacji”

 

oferta pracy z dnia 4 października 2013 r.

 

 

 

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet V. Dobre rządzenie, Działania 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

 

 

 

1. Wymagania konieczne:

 

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • wykształcenie wyższe,

 • dyspozycyjność (gotowość do częstych wyjazdów służbowych).

 

2. Wymagania pożądane:

 

 • doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi / znajomość zagadnień dotyczących roli organizacji pozarządowych i współpracy z administracją publiczną,

 • znajomość zasad realizacji projektów unijnych i prowadzenia dokumentacji projektowej,

 • preferowane doświadczenie w realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office (w tym WORD i EXCEL).

 • umiejętność pracy w zespole,

 • samodzielność.

 

3. Zakres zadań:

 

 • realizacja działań przypisanych w ramach Projektu Gminie Miasto Ustka, w tym w szczególności:

  • organizacja i uczestnictwo w spotkaniach Grup Roboczych, w tym kreowanie tematyki tych spotkań pod kątem możliwości wykorzystania i modyfikacji przygotowywanego Modelu Kontraktacji Usług Społecznych (MKUS),

  • współpraca i informowanie Rady Ekspertów w zakresie wdrażania MKUS w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) uczestniczących w projekcie,

  • współpraca z Doradcami Grup Roboczych w zakresie wdrażania MKUS w JST,

  • pomoc przy rekrutacji JST do testowania produktów projektu,

  • sporządzanie okresowych sprawozdań i raportów,

  • Współdziałanie z Grupą Roboczą powołaną zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustka.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w siedzibie Urzędu Miasta, budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych . Zatrudnienie na czas realizacji projektu. Konieczność wyjazdów na spotkania Grup Roboczych Projektu, na obszarze całego kraju.

 

5. Wymiar czasu pracy: ¾ etatu – umowa na czas określony tj. na okres co najmniej 11 m-cy

 

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu wrześniu 2013 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosi co najmniej 6 %.

 

7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej, 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie- jak w załączeniu,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy, wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane uprawnienia,
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 6) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

8. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „ konkurs na specjaliste d/s projektu - wydział RIE " w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, w terminie do dnia  11 października 2013 r. Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP - http://bip.um.ustka.pl zostanie umieszczona informacja o wyniku konkursu. Dopuszcza się możliwość przyjęcia ofert, które dotychczas wpłynęły do Urzędu w ramach unieważnionego konkursu.

 

 BURMISTRZ MIASTA USTKA

unieważnia

ogłoszenie na konkurs

pomocy administracyjnej wykonującej zadania
Specjalisty ds. Grup Roboczych Projektu „PI Od partnerstwa do kooperacji”

oferta pracy z dnia 27 września 2013 r.

W miejsce unieważnionego konkursu z powodu zmiany, między innymi, warunków zatrudnienia w ramach projektu tj. zwiększenia etatu na ¾ , zostanie ogłoszony nowy konkurs.

Dopuszcza się możliwość przyjęcia ofert, które dotychczas wpłynęły do Urzędu w ramach unieważnionego konkursu. Osoby, które złożyły powyższe oferty proszone są o potwierdzenie jej aktualności.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

Ustka, dnia 03.10.2013 r.

Informacja o wyniku konkursu


W związku z zakończonym konkursem na stanowisko pomocy administracyjnej

wykonującej zadania Specjalisty ds. Grup Roboczych Projektu „PI Od partnerstwa do kooperacji”
oferta pracy z dnia 4.10. 2013 r.
w Urzędzie Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefa Wyszyńskiego 3
Burmistrz Miasta Ustka
informuje o wyborze
Pana Przemysława Święch zamieszkałego w Słupsku.
 

Uzasadnienie wyboru

Kandydat spełniał wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu oraz posiada wymagane umiejętności i wiedzę pozwalającą realizować zadania na stanowisku pomocy administracyjnej wykonującej zadania Specjalisty ds. Grup Roboczych Projektu „PI Od partnerstwa do kooperacji”

w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej.

Ustka, dnia 24.10.2013 r. Burmistrz Miasta Ustka

Ilość odwiedzin80666
Osoba wprowadzającaMałgorzata Bogusz
Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informacjęMałgorzata Banasik
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Data utworzenia2012-04-13
Data ukazania się2012-04-13
Ostatnia zmiana2015-01-07
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian


Urząd Miasta Ustka
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
Tel. 59 8154300
fax 59 8152900

loading...
Proszę czekać...