http://bip.gov.pl

Urząd Miasta Ustka

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Rekrutacja pracowników


 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Burmistrz Miasta Ustka

poszukuje kandydata  na zastępstwo za nieobecnego pracownika w pracy na stanowisku

INSPEKTORA W WYDZIALE INWESTYCJI, INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ  I OCHRONY ŚRODOWISKA

w Urzędzie Miasta Ustka

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

oferta z dnia 11 lutego 2015 r.

 

 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 12 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1202) w pełnym wymiarze czasu pracy. 

 

1. Wymagania niezbędne: 

·         obywatelstwo polskie

·         pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

·         niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

·         doświadczenie zawodowe (preferowane w jednostkach samorządu terytorialnego lub komórkach inwestycyjnych zajmujących się gospodarką komunalną)  

·         wykształcenie wyższe 

·         co najmniej 3-letni staż pracy
 

2. Wymagania dodatkowe:

·         znajomość ustawy o drogach publicznych i ustawy o zamówieniach publicznych 

·         doświadczenie w pracy samorządowej

·         komunikatywność, samodzielność
 

3.  Zakres najważniejszych zadań:

·         wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

·         nadzór nad funkcjonowaniem  urządzeń oświetleniowych i kanalizacyjnych

·         dokumentowanie pozwoleń na rozbiórki mienia komunalnego
 

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny

2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - jak w załączeniu
4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia
i posiadane umiejętności

6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Konkurs Wydz. IKiOŚ – umowa na  zastępstwo", w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka w terminie do dnia 28 lutego 2015 r. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku konkursu.  Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 815-43-10, 59 815-43-09.

                                                                                                                                                                                                                                              Burmistrz Miasta Ustka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Burmistrz Miasta Ustka

ogłasza konkurs na zastępstwo za nieobecnego pracownika w pracy na stanowisku

INSPEKTOR W WYDZIALE PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

w Urzędzie Miasta Ustka

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

oferta z dnia 10 lutego 2015 r. 

 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 12 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1202)  na okres od 1 marca 2015 r. do 30 września 2015 r.

 

1. Wymagania niezbędne:

·         obywatelstwo polskie

·         pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

·         niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

·         doświadczenie zawodowe (preferowane w jednostkach samorządu terytorialnego lub komórkach zajmujących się promocją i marketingiem) 

·         wykształcenie wyższe o profilu humanistycznym 

·         co najmniej 3-letni staż pracy 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

·         wiedza dot. marketingu i promocji 

·         doświadczenie w organizacji imprez

·         znajomość ustawy o zamówieniach publicznych

·         komunikatywność, umiejętność redagowania tekstów 

·         znajomość technologii internetowych 

·         dyspozycyjność (praca w weekendy i święta)

·         znajomość  obcego języka

 

3.  Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej;

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - jak w załączeniu
4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności;

6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Konkurs Wydz. Promocji – umowa na  zastępstwo", w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka  w terminie do dnia 24 lutego 2015 r. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku konkursu.  Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154384.

                                                                                                                                                                                                                             Burmistrz Miasta Ustka

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyniku naboru

na wolne stanowisko urzędnicze:

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 UstkaNa podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału

Gospodarki Nieruchomościami została wybrana Pani Ewa Bednarska, zamieszkała w Słupsku.  

Uzasadnienie:

Pani Ewa Bednarska posiada odpowiednie przygotowanie, wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej na stanowisku kierowniczym oraz spełniła

wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Ustka, dnia 02.02.2015 r.                                                                                                                            Burmistrz Miasta Ustka

Ilość odwiedzin82453
Osoba wprowadzającaRenata Kromrych
Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informacjęMałgorzata Banasik
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Data utworzenia2012-04-13
Data ukazania się2012-04-13
Ostatnia zmiana2015-03-02
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian


Urząd Miasta Ustka
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
Tel. 59 8154300
fax 59 8152900

loading...
Proszę czekać...