http://bip.gov.pl

Urząd Miasta Ustka

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Rekrutacja pracowników


 

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
INSPEKTOR
w WYDZIALE INWESTYCJI, INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
oferta z dnia 28 maja 2015 r.

 

1. Wymagania konieczne:
obywatelstwo polskie,
pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
wykształcenie wyższe, inżynieryjne w zakresie budownictwa,
co najmniej 3-letni staż pracy.

2. Wymagania pożądane:
znajomość regulacji prawnych z zakresu działania i funkcjonowania samorządu gminnego,
wiedza techniczna w zakresie realizacji inwestycji,
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
umiejętność pracy w zespole,
dobra znajomość obsługi komputera,
prawo jazdy kat. B.

3. Zakres wykonywanych podstawowych zadań:  

Załatwianie spraw w zakresie realizacji inwestycji:

 1. zlecanie spraw z zakresu dokumentacji budowlanej,

 2. przygotowanie niezbędnej dokumentacji przetargowej,

 3. zlecanie robót i przygotowywanie umów na roboty inwestycyjne,

 4. udział w pracach komisji przetargowych,

 5. organizowanie spraw związanych z nadzorem inwestorskim,

 6. współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia inwestycji

 7. współdziałanie z organami administracji w zakresie realizacji inwestycji,

 8. prowadzenie inwestycji i ich nadzorowanie, przygotowywanie dokumentacji związanej z realizowanymi inwestycjami,

 9. współdziałanie z organami kontroli w zakresie realizacji inwestycji,

 10. merytoryczne przygotowanie materiałów do wniosków o przyznanie pozabudżetowych środków finansowych dot. prowadzonych zadań.

   

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w siedzibie Urzędu Miasta. Budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. . Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy w Wydziale Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu 2015 r. w Urzędzie Miasta Ustka przekroczył 6 %.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia oraz posiadane umiejętności i uprawnienia,
6)
oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7)
oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Termin i miejsce składania dokumentów: oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na inspektora IKiOŚ" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia             19 czerwca 2015 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154311, 59 8154312. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

NACZELNIK WYDZIAŁU
INWESTYCJI, INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA 

z dnia 11 maja 2015 r. 

1. Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym związanym z realizacją zadań objętych naborem,
 • wykształcenie wyższe techniczne.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: prawa budowlanego, ochrony środowiska, ustawy prawo zamówień publicznych, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o drogach publicznych, postępowania administracyjnego i  ustawy o samorządzie gminnym,
  prawo jazdy kat. B,
 • wysoka kultura osobista.

3. Zakres  zadań:

1)    kierowanie pracą Wydziału,
2)    wykonywanie  zadań w zakresie:
-  inwestycji,
-  infrastruktury komunalnej,
- ochrony środowiska i zieleni miejskiej,
-  gospodarki odpadami,
-  zamówień publicznych,
3)    dbałość o wysoką jakość pracy, nadzór nad terminowością i prawidłowym załatwianiem spraw przez podległych pracowników, rozdzielanie zadań, nadzór nad sporządzanymi projektami umów i pism wychodzących,
4)    przygotowywanie projektu budżetu Wydziału i nadzór nad prawidłowym wykonaniem tej części budżetu.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  

Praca w siedzibie Urzędu Miasta na II piętrze. Budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Praca przy monitorze ekranowym. Zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy od 1 sierpnia 2015 r. z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu 2015 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosi co najmniej 6%. 

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe  lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – Naczelnik Wydz. IKiOŚ  " w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, w terminie do dnia 8 czerwca 2015 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru.

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Burmistrz Miasta Ustka

poszukuje kandydata  na zastępstwo za nieobecnego pracownika w pracy na stanowisku

INSPEKTORA W WYDZIALE INWESTYCJI, INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ  I OCHRONY ŚRODOWISKA

w Urzędzie Miasta Ustka

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

oferta z dnia 11 lutego 2015 r.

 

 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 12 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1202) w pełnym wymiarze czasu pracy. 

 

1. Wymagania niezbędne: 

·         obywatelstwo polskie

·         pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

·         niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

·         doświadczenie zawodowe (preferowane w jednostkach samorządu terytorialnego lub komórkach inwestycyjnych zajmujących się gospodarką komunalną)  

·         wykształcenie wyższe 

·         co najmniej 3-letni staż pracy
 

2. Wymagania dodatkowe:

·         znajomość ustawy o drogach publicznych i ustawy o zamówieniach publicznych 

·         doświadczenie w pracy samorządowej

·         komunikatywność, samodzielność
 

3.  Zakres najważniejszych zadań:

·         wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

·         nadzór nad funkcjonowaniem  urządzeń oświetleniowych i kanalizacyjnych

·         dokumentowanie pozwoleń na rozbiórki mienia komunalnego
 

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny

2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - jak w załączeniu
4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia
i posiadane umiejętności

6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Konkurs Wydz. IKiOŚ – umowa na  zastępstwo", w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka w terminie do dnia 28 lutego 2015 r. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku konkursu.  Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 815-43-10, 59 815-43-09.

                                                                                                                                                                                                                                              Burmistrz Miasta Ustka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Burmistrz Miasta Ustka

ogłasza konkurs na zastępstwo za nieobecnego pracownika w pracy na stanowisku

INSPEKTOR W WYDZIALE PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

w Urzędzie Miasta Ustka

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

oferta z dnia 10 lutego 2015 r. 

 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 12 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1202)  na okres od 1 marca 2015 r. do 30 września 2015 r.

 

1. Wymagania niezbędne:

·         obywatelstwo polskie

·         pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

·         niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

·         doświadczenie zawodowe (preferowane w jednostkach samorządu terytorialnego lub komórkach zajmujących się promocją i marketingiem) 

·         wykształcenie wyższe o profilu humanistycznym 

·         co najmniej 3-letni staż pracy 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

·         wiedza dot. marketingu i promocji 

·         doświadczenie w organizacji imprez

·         znajomość ustawy o zamówieniach publicznych

·         komunikatywność, umiejętność redagowania tekstów 

·         znajomość technologii internetowych 

·         dyspozycyjność (praca w weekendy i święta)

·         znajomość  obcego języka

 

3.  Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej;

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - jak w załączeniu
4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności;

6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Konkurs Wydz. Promocji – umowa na  zastępstwo", w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka  w terminie do dnia 24 lutego 2015 r. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku konkursu.  Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154384.

                                                                                                                                                                                                                             Burmistrz Miasta Ustka

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wyniku naboru

na wolne stanowisko urzędnicze:

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 UstkaNa podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informuję, że w wyniku zakończonego naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału

Gospodarki Nieruchomościami została wybrana Pani Ewa Bednarska, zamieszkała w Słupsku.  

Uzasadnienie:

Pani Ewa Bednarska posiada odpowiednie przygotowanie, wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej na stanowisku kierowniczym oraz spełniła

wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Ustka, dnia 02.02.2015 r.                                                                                                                            Burmistrz Miasta Ustka

Ilość odwiedzin84690
Osoba wprowadzającaMałgorzata Banasik
Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informacjęMałgorzata Banasik
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Data utworzenia2015-05-29
Data ukazania się2015-05-29
Ostatnia zmiana2015-05-29
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian


Urząd Miasta Ustka
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
Tel. 59 8154300
fax 59 8152900

loading...
Proszę czekać...